simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܂ ܘܐܝܬ ܐܡܬܝ̣ ܕܐܦ ܬܝܪܐ ܂ ܘܐܝܬܝ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܬܪܝܗܘܢ̈ ܂ ܡܛܠ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܦܕܓܘܓܗ̣ ܥܡܗ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܒܥܠܡܐ ܃ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܦܠܢ ܘܦܠܢ ܫܦ̣ܪܘX
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܂ ܡܦܣܝܢ ܆ ܕܐܦ ܡܢ ܐܝ̇ܕܐ ܡܕܝܢܬܐ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܝܬܝܪܐ ܬ̣ ܒܗܝ̇ ܕܐܦ ܒܢܝ̈ ܡܕܝܢܬܗ ܕܩܕܝܫܐ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܒܬܪܢ ܆ ܐܠܐ ܕܐܦ ܐܥ̣ ܂ ܒܕܬܘܢܢܝ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܘܐܡ̇ܪ ܠܗܕܝܘܛܐ ܇ ܕܐܦ ܠܐ ܫܡܗܝܗܝܢ̈ ܕܨܒܘܬܐ̈
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܬܡܐ̈ ܂ ܗܘ̇ ܕܐܦ ܗܘ̣ܐ ܪܫܕܝܪܐ ܕܩܕܝܫܐ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܪܘܡܢܐ ܂ ܗܘ̇ ܕܐܦ ܒܝܬ ܡܣܟܢܐ̈ ܛܒܝܒܐ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܢ ܇ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܩܕܡܝܐ ܝܝ ܗܘ̣ܐ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܂ ܟܕ ܐܘܣܦ̣ܘ ܕܐܦ ܝܝ ܠܘܬ ܛܒܝܒܐ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܇ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܗܘ̣ ܡܨܪܝܐ ܐܝܬܘܗܝ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܂ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܝܢ ܕܐܦ ܡܢ ܫܐܕܐ̈ ܡܬ̇ܢܣܝܢ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܝ ܂ ܙ ܕܐܦ ܐܢܫܐ̈ ܥܠܡܝܐ̈ ܐܝܟ
Vie de Sévère par Jean ܐܢܫ ܚܛܐ ܆ ܕܐܦ ܘܢܐ ܕܐܬܦܪܫ ܡܢ
Vie de Sévère par Jean ²ܠܝ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܦܛܪܘܣ X ܡܢ
Vie de Sévère par Jean ܡܙܡܢܢܝܬܐ ܕܐܒܕܢܐ· ܡܛܠ ܕܐܦ ܣܝܦܐ ܗܘ ܡܢܗ
Vie de Sévère par Jean ܐܢܘܢ : ܒܗܢܘܢ ܕܐܦ ܗܘ ܩܕܡ ܐܬܟܬܫ
Vie de Sévère par Jean ܕܐ-ܠܗܐ ܕܘܡܛX : ܕܐܦ ܘܪܟܐ ܩܠܝܠ ܡܢ
Vie de Sévère par Jean ܣܐܘܝܪܐ : ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܡܛܠ ܝܫܘܥ ܐܠܗܢ