simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora I ܕܒܬܪܥܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܃ ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܣ̇ܢܝܢ ܗܘ̣ܘ
Chronica Minora I ܐܬܟܢܝܬ̤ ܂ ܗܕܐ ܕܐܦ ܝܬܪܝܒ ܡܬܩܪܝܐ ܂
Chronica Minora I ܕܡܙܘܢ ܇ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܗ̤ܘ ܥܠ ܝܕ
Chronica Minora II ܐܚܪܢܐ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܪܕܘܦܐ ܩܫܝܐ
Chronica Minora II ܗܓܪܝܐ̈ ܂ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܦ ܛܝܝܐ̈ ܡܬܩܪ̈ ܢ
Chronica Minora II ܘܬܠܬ ܂ ܐܟܡܐ ܕܐܦ ܟܬܒܐ · ܙ
Chronica Minora II ܒܢܝܐ̈ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܠܐܒ̇ܓܪ ܒܪ ܐܒ̇ܓܪ
Chronica Minora II ܐܫܬ̣ܕܝ ܂ ܐܝܟܐ ܕܐܦ ܓܠܝܢܐ ܚ̣ܙܐ ܂
Chronica Minora II ܕܥ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܟܬܒܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܡ̇ܫܬܟܚܝܢ
Chronica Minora II ܝܩܪܗ̇ ܂ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܫܡܗܗ̇ ܂
Chronica Minora II ܥܒ̣ܪܐ ܂ ܥܕܡܐ ܕܐܦ ܢܫܐ̈ ܙܢܝܬܐ̣̈ ܡܙܒܢܢ̈
Chronica Minora II ܂ ܐܬܥܫܢ ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܡܪܝܢ ܥܠ ܦܛܘܠܡܐܘܣ
Chronica Minora II ܂ ܆ ܐܝܟ̇ ܕܐܦ ܩܕܡ ܐܘܕܥ ܕܢܝܐܝܠ
Chronica Minora II ܕܒܦܠܣܛܝܢܐ ܂ ܠܗ̇ܘ ܕܐܦ ܡܗ ܡܢܐܝܬ ܥܒܝܕ
Chronica Minora II ܕܪܕܘܦܝܐ ܐ ܟ ܕܐܦ ܨ̇ܠܝ ܘܒܥ̣ܐ ܡܢ
Chronica Minora II ܒܬܪܗ ܂ ܗܢܐ ܕܐܦ ܒܣܘܢܗܕܘܣ ܕܢܝܩܝܐܐ ܗܘܐ
Chronica Minora II ܕܚܠܒ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܠܚܠܒ ܡܢ ܣܒܣܛܝܐ
Chronica Minora II ܒܗ̇ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܪܕܝܦ ܗܘܐ
Chronica Minora II ܕܪܘܡܝ ܆ ܡܛܠ ܕܐܦ ܗ̣ܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܪܘܡܝ
Chronica Minora II ܢܣܛܘܪܝܘ[ܣ 7ܗܪ]ܛXܝܩ[ܐ [ܗ̇ܘ ܕܐܦ ]ܡܢ ܂ X