simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora II ܐܬ̇ܟܢܝ ܡܘܢܓܘܣ ܂ ܘܟܕ ܩܠܝܠ ܩܠܝܠ ܩܡ ܐܝܟ ܝܪܚܐ̈ ܬܪܝܢ ܂ ܕܐܦ ܩܡ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܒ ܂ ܫܒ̣ܩ ܒܕܘܟܬܗ ܠܐܢܫ ܕܡܬܩܪܐ ܦܛܪܐ ܂ 5ܗ̇ܘ
Chronica Minora II ܒܦܓܪ̣ ܂ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ ܬܡܢܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܘܫܬ ܆ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܐܦ ܒܓܢܓܪܐ ܡܕܝܢܬ ܐ ܂ ܕܐ̣ܦܡܝܐ̣ ܂ ܢܦ̣ܩ ܛܘܒܢܐ ܦܛܪܐ ܆ ܝ ܗܢܐ
Chronica Minora II ܢܙܝܪܐ ܘܥܢܘܝܐ ܪܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ̣ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܛܥܘܡܐ ܕܐܦ ܀ ܡܢ ܝܝ ܕܡܣܩܘܣ ܡܕ·ܢܬܐ ܛܘܒܢܐ ܪܒܐ ܬ ܐܘܡܐ ܢܦ̣X ܂ ܗܢܐ
Chronica Minora III ܒܕܝܪܐ ]ܕܩ[ܪܩ]ܦܬܐ ܐܝܬܘ X X ܗܘܐ ܬܘܠܡܕܗ ܂ ܘ[ܒXܓ ܕܐܦ 2]ܐ[ܦܝܣܩ ܕܩܠܝܢܝܩܘܣ 7ܘܐܣܪܚܘܗܝ ܦܛܪܝܪܟܐ ܂ ܗ̇ܘ
Chronica Minora III ܠܒܪܬ ܩܠܐ ܕܠܚܡܐ ܫܡ̇ܝܢܐ ܢܒ̇ܛܠ ܘܢܥܛܐ ܡܢ ܩܘܪܒ[ܐ̈ ܕܐܦ ܢܦܩ̇ܝܢ ܠܗ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܫܪ[ܝ ܒܗܘܢ ܆ ܥܒ̣ܕ ܒܛ]ܝܠܘܬܐ
Chronica Minora III ܓܘܪܓܝ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܩܕܡܘܗܝ ܝܬܪ ܡܢܗ ܛܢ ܠܩܘܒܠܗ̇ ܕܒܪܬ ܩܠܐ ܕܐܦ ܕܠܐ ܢܐܡܪܘܢܗ̇ ܒܥܘܗܕܢܝܗܘ̈ ܢ ܂ ܘܠܐ ܐܝܬܝ ܝܠ [ܒ]ܠܗ
Chronica Minora III ܥܠ· ܗܠܝܢ̇ ܫܘܚܠܦܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܐܝܬ ܠܡܚ̣ܙܐ̣ ܂ ܘܬܘܣܦܬ̈ ܐ ܕܐܦ ܝ · ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܕܠܘ ܬܘܣܦܬܐ ܘܒܘ̇ܨܪܐ ܂ ܡܛܠ ܟܝܬ
Chronica Minora III ]ܒܗ ܒܩܢܘܢܐ ܪܫܝܡ̣ ܂ ܐܠܐ ܒ[ܫܢܬ]ܐ ܗ̇ܝ ܕܐܪܒܥ̈ ܕܝܠܗ ܕܐܦ ܃ ܐܝܟܢܐ ܕܐܝܬ ܒܟܬ[ܒ[ܐ [ܕܡܩܒܝܐ̈ ܆ ܂ ܂ ܘܐܝܟܢܐ
Chronica Minora III ܐܫܬ̣ܒܝ ܗܝܕܝܢ ܡܢܗܘܢ ܕܦܪܬܘܝܐ̈ ܂ ܠܝܘܒܠܐ̈ ܕܝ[ܢ ܕܐܦ ܇ ܘܗܘܪܩܐܢܘܣ ܥܠ ܥܡܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ 3ܡܫܠܛ ܗܘ̤ܐ ܇ ܗ̇ܘ
Chronica Minora III ܗ̣ܢܘܢ ܐܩܝ̣ܡܘ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ ܂ ܘܡܬܩܪܝܢ ܗܘܘ ܣܓܝܐܐ̈ ܒܫܡܐ ܕܐܦ ܗ̇ܢܘܢ ܡܠ̈ ܐ ܕܒܐܘܪܗܝ ܐܦ ܥܠ ܐܬܪܐ ܕܐܪܡܢܝܐ ܃ ܟܕܡܐ
Chronica Minora III · ܝܘܝܩܝܡ ܐܬܩܪܝ ܂ ܘܒܝܘܡܝ̈ ܗܢܐ ܡܬܢܒܐ ܐܪܡܝܐ ܘܐܘܪܝܐ ܕܐܦ ܘܐܚܬܗ ܠܡܨܪܝܢ ܂ ܐܩܝܡ ܕܢ ܚܠܦܘܗܝ ܠܐܠܝܩܝܡ ܐܚܘܗܝ ܗ̇ܘ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܒܩ̣ܛܠܐ ܡܫܘܬܦ ܗܘܐ ܂ ܥܡ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܝ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܣܥܝܪܢ̈ ܕܐܦ ܃ ܐܦ ܚܒܪܘܗܝ̈ ܗܠܝܢ ܕܢ̇ܛܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܢ ܆ ܂
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܆ ܂ ܙ ܇ ܝ ܟܕ ܠܐ ܨ̇ܒܝܢ ܐܡܪܗ̇ ܠܗܘܢ ܃ ܕܠܐ ܘ̇ܠܐ ܠܗܘܢ ܕܐܦ ܕܝܠܗ̇ ܕܗܕܐ ܃ ܠܦܘܬ ܢܝܫܐ ܕܣܝ̣ܡ ܗܘܐ ܠܗ ܕܢܐܡܪ ܃ ܗܝ̇
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܡܬܬܚܝܒܝܢ ܚܢܢ̣ ܡܫܥܒܕܗ ܐܝ̇ܬܝ ܐܝܟ ܕܒܥܠܡܐ ܂ ܘܡ̇ܨܠܐ ܕܐܦ ܒܢܝܢܫܐ̣̈ ܠܐ ܡܪܝܕ ܐܢܐ ܂ ܐܢܐ ܡ̇ܢ ܐ ܟ X ܟܢܘܬܝ̈ ܆ ܐܝܟ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܗ̣ܢܘܢ ܡܢ · X ܩܕܝܡ ܐܟܘܬܝ ܡܣܠܝܢ ܗܘܘ ܠܗ̇ ܀ ܡܪܙܒܢܐ ܐܡ̇ܪ ܕܐܦ ܒܗ̇ ܆ ܘܗ̣ܢܘܢ ܣܢܐܝ̈ ܇ 10 ܘܡܫܬܥܒܕ ܐܢܐ ܠܐܚܪܬܐ ܇ 11ܗܝ̇
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܗ̣ܘ ܥܬܝܪ ܗܘܐ ܒܫܘܦܪܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܕܐܝܟܝ1 ܂ X X X ܗܠܝܢ ܇ ܕܐܦ ܠܕܘܟܪܢܐ ܕܚܣܝܘܬܐ ܝ 1ܬܐܘܡܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܕܪܐ ܇ ܐܝܢܐ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܚܢܢ ܢܥܪܘܩ ܐܟܘܬܟ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܗ̣ܘ ܩܕܝܫܐ̇ X ܂ ܒܟܠܗ̇ ܕܐܦ ܗܝ̣ ܠܡܢܐ ܥ̇ܪܩ ܐܢܬ ܡܢܗ̇ ܂ ܘܐܢ ܒܝ̣ܫܬܐ ܗܝ̣ ܐܡ̣ܪ ܠܢ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܐ̇ܢܐ ܒܡܫܝܚܐ ܂ ܂ ܂ ܒܙܒܢܐ ܕܝܢ ܗܘ̇ ܕܗ̣ܘܐ ܗܘܐ 1ܒܗ ܕܐܦ ܂ ܘܢܫ̣ܡܥ ܠܫܠܝܚܐ ܛܘܒܢܐ Xܝ ܕܐܡ̇ܪ ܂ ܐܬܕܡ̇ܘ 1ܒܝ ܐܝܟܢܐ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܟܕ ܠܘܬ ܪܓܠܘܗܝ̈ ܝܬܒܢ̈ ܗܘܝ̈ ܢܫܐ̈ ܢܟܦܬܐ̈ ܃ ܕܫܡܥܢܝ̈ ܕܐܦ ܣܓܝܐܬܐ ܂ ܫܘܪܐ ܕܝܢ ܪܒܐ ܘܚܣܝܢX 7ܐܟܪܟ ܗܘܐ ܠܒܒܬܗ̈ ܂
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܠܟܬܒܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܡܫܟܚܝܢܢ ܗܘ ܕܬܢ̣ܘ ܫܘܦܪܝܗܘܢ̈ ܕܐܦ ܇ ܥܠ ܕܐܡ̇ܪܬ ܘܐܦ ܫܘܦܪܗ ܦܓܪܢܝܐ 15ܥܡ ܗ̇ܘ ܪܘܚܢܐ ܂