simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora I ܕܒܬܪܥܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܃ ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܣ̇ܢܝܢ ܗܘ̣ܘ
Chronica Minora I ܐܬܟܢܝܬ̤ ܂ ܗܕܐ ܕܐܦ ܝܬܪܝܒ ܡܬܩܪܝܐ ܂
Chronica Minora I ܕܡܙܘܢ ܇ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܗ̤ܘ ܥܠ ܝܕ
Chronica Minora II ܐܚܪܢܐ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܪܕܘܦܐ ܩܫܝܐ
Chronica Minora II ܗܓܪܝܐ̈ ܂ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܦ ܛܝܝܐ̈ ܡܬܩܪ̈ ܢ
Chronica Minora II ܘܬܠܬ ܂ ܐܟܡܐ ܕܐܦ ܟܬܒܐ · ܙ
Chronica Minora II ܒܢܝܐ̈ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܠܐܒ̇ܓܪ ܒܪ ܐܒ̇ܓܪ
Chronica Minora II ܐܫܬ̣ܕܝ ܂ ܐܝܟܐ ܕܐܦ ܓܠܝܢܐ ܚ̣ܙܐ ܂
Chronica Minora II ܕܥ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܟܬܒܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܡ̇ܫܬܟܚܝܢ
Chronica Minora II ܝܩܪܗ̇ ܂ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܫܡܗܗ̇ ܂
Chronica Minora II ܥܒ̣ܪܐ ܂ ܥܕܡܐ ܕܐܦ ܢܫܐ̈ ܙܢܝܬܐ̣̈ ܡܙܒܢܢ̈
Chronica Minora II ܂ ܐܬܥܫܢ ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܡܪܝܢ ܥܠ ܦܛܘܠܡܐܘܣ
Chronica Minora II ܂ ܆ ܐܝܟ̇ ܕܐܦ ܩܕܡ ܐܘܕܥ ܕܢܝܐܝܠ
Chronica Minora II ܕܒܦܠܣܛܝܢܐ ܂ ܠܗ̇ܘ ܕܐܦ ܡܗ ܡܢܐܝܬ ܥܒܝܕ
Chronica Minora II ܕܪܕܘܦܝܐ ܐ ܟ ܕܐܦ ܨ̇ܠܝ ܘܒܥ̣ܐ ܡܢ
Chronica Minora II ܒܬܪܗ ܂ ܗܢܐ ܕܐܦ ܒܣܘܢܗܕܘܣ ܕܢܝܩܝܐܐ ܗܘܐ
Chronica Minora II ܕܚܠܒ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܠܚܠܒ ܡܢ ܣܒܣܛܝܐ
Chronica Minora II ܒܗ̇ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܪܕܝܦ ܗܘܐ
Chronica Minora II ܕܪܘܡܝ ܆ ܡܛܠ ܕܐܦ ܗ̣ܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܪܘܡܝ
Chronica Minora II ܢܣܛܘܪܝܘ[ܣ 7ܗܪ]ܛXܝܩ[ܐ [ܗ̇ܘ ܕܐܦ ]ܡܢ ܂ X
Chronica Minora II ܦܛܪܐ ܂ 5ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܐܬ̇ܟܢܝ ܡܘܢܓܘܣ ܂
Chronica Minora II ܆ ܝ ܗܢܐ ܕܐܦ ܒܦܓܪ̣ ܂ ܥܕܡܐ
Chronica Minora II ܢܦ̣X ܂ ܗܢܐ ܕܐܦ ܢܙܝܪܐ ܘܥܢܘܝܐ ܪܒܐ
Chronica Minora III ܦܛܪܝܪܟܐ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܒܕܝܪܐ ]ܕܩ[ܪܩ]ܦܬܐ ܐܝܬܘ
Chronica Minora III ܆ ܥܒ̣ܕ ܒܛ]ܝܠܘܬܐ ܕܐܦ ܠܒܪܬ ܩܠܐ ܕܠܚܡܐ
Chronica Minora III ܐܝܬܝ ܝܠ [ܒ]ܠܗ ܕܐܦ ܓܘܪܓܝ ܗ̇ܘ ܕܡܢ
Chronica Minora III ܂ ܡܛܠ ܟܝܬ ܕܐܦ ܥܠ· ܗܠܝܢ̇ ܫܘܚܠܦܐ̈
Chronica Minora III ܂ ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ]ܒܗ ܒܩܢܘܢܐ ܪܫܝܡ̣
Chronica Minora III ܗܘ̤ܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܐܫܬ̣ܒܝ ܗܝܕܝܢ ܡܢܗܘܢ
Chronica Minora III ܕܐܪܡܢܝܐ ܃ ܟܕܡܐ ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܐܩܝ̣ܡܘ ܠܗܘܢ
Chronica Minora III ܠܐܠܝܩܝܡ ܐܚܘܗܝ ܗ̇ܘ ܕܐܦ · ܝܘܝܩܝܡ ܐܬܩܪܝ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܝܘܚܢܢ ܆ ܂ ܕܐܦ ܒܩ̣ܛܠܐ ܡܫܘܬܦ ܗܘܐ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܕܢܐܡܪ ܃ ܗܝ̇ ܕܐܦ ܆ ܂ ܙ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܟܢܘܬܝ̈ ܆ ܐܝܟ ܕܐܦ ܡܬܬܚܝܒܝܢ ܚܢܢ̣ ܡܫܥܒܕܗ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܠܐܚܪܬܐ ܇ 11ܗܝ̇ ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܡܢ ·
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܕܕܪܐ ܇ ܐܝܢܐ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܥܬܝܪ ܗܘܐ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܗܝ̣ ܐܡ̣ܪ ܠܢ ܕܐܦ ܚܢܢ ܢܥܪܘܩ ܐܟܘܬܟ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܐܬܕܡ̇ܘ 1ܒܝ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܐ̇ܢܐ ܒܡܫܝܚܐ ܂ </page>
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܗܘܐ ܠܒܒܬܗ̈ ܂ ܕܐܦ ܟܕ ܠܘܬ ܪܓܠܘܗܝ̈
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܗ̇ܘ ܪܘܚܢܐ ܂ ܕܐܦ ܠܟܬܒܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܡܫܟܚܝܢܢ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܂ ܘܐܝܬ ܐܡܬܝ̣ ܕܐܦ ܬܝܪܐ ܂ ܘܐܝܬܝ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܬܪܝܗܘܢ̈ ܂ ܡܛܠ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܦܕܓܘܓܗ̣ ܥܡܗ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܒܥܠܡܐ ܃ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܦܠܢ ܘܦܠܢ ܫܦ̣ܪܘX
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܂ </page><page> ܡܦܣܝܢ ܆ ܕܐܦ ܡܢ ܐܝ̇ܕܐ ܡܕܝܢܬܐ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܝܬܝܪܐ ܬ̣ ܒܗܝ̇ ܕܐܦ ܒܢܝ̈ ܡܕܝܢܬܗ ܕܩܕܝܫܐ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܒܬܪܢ ܆ ܐܠܐ ܕܐܦ ܐܥ̣ ܂ ܒܕܬܘܢܢܝ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܘܐܡ̇ܪ ܠܗܕܝܘܛܐ ܇ ܕܐܦ ܠܐ ܫܡܗܝܗܝܢ̈ ܕܨܒܘܬܐ̈
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܬܡܐ̈ ܂ ܗܘ̇ ܕܐܦ ܗܘ̣ܐ ܪܫܕܝܪܐ ܕܩܕܝܫܐ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܪܘܡܢܐ ܂ ܗܘ̇ ܕܐܦ ܒܝܬ ܡܣܟܢܐ̈ ܛܒܝܒܐ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܢ ܇ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܩܕܡܝܐ ܝܝ ܗܘ̣ܐ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܂ ܟܕ ܐܘܣܦ̣ܘ ܕܐܦ ܝܝ ܠܘܬ ܛܒܝܒܐ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܇ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܗܘ̣ ܡܨܪܝܐ ܐܝܬܘܗܝ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܂ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܝܢ ܕܐܦ ܡܢ ܫܐܕܐ̈ ܡܬ̇ܢܣܝܢ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܝ ܂ ܙ ܕܐܦ ܐܢܫܐ̈ ܥܠܡܝܐ̈ ܐܝܟ
Vie de Sévère par Jean ܐܢܫ ܚܛܐ ܆ ܕܐܦ ܘܢܐ ܕܐܬܦܪܫ ܡܢ
Vie de Sévère par Jean ²ܠܝ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܦܛܪܘܣ X ܡܢ
Vie de Sévère par Jean ܡܙܡܢܢܝܬܐ ܕܐܒܕܢܐ· ܡܛܠ ܕܐܦ ܣܝܦܐ ܗܘ ܡܢܗ
Vie de Sévère par Jean ܐܢܘܢ : ܒܗܢܘܢ ܕܐܦ ܗܘ ܩܕܡ ܐܬܟܬܫ
Vie de Sévère par Jean ܕܐ-ܠܗܐ ܕܘܡܛX : ܕܐܦ ܘܪܟܐ ܩܠܝܠ ܡܢ
Vie de Sévère par Jean ܣܐܘܝܪܐ : ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܡܛܠ ܝܫܘܥ ܐܠܗܢ
Vie de Sévère par Jean . X ¹ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܗܘܬ . ܟܕ
Vie de Sévère par Jean <page> X XXXXX ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܩܕܡ ܐܡܪ ܥܒܢܝ̈
Vie de Sévère par Jean ܕܡܒܣܪ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܥܒܕ ܆
Vie de Sévère par Jean ܠܗ̇ܘ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܦܢ¹ X
Vie de Sévère par Jean ܕܐܡܪ ܆ » ܕܐܦ ܡܢܟܘܢ X Xܝ
Vie de Sévère par Jean ܪܒܐ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܝܫܘܥ ܣܥܘܪܐ ܕܬܕܡܪܬܐ̈
Vie de Sévère par Jean ܗܢܐ ܬܕܡܘܪܬܐ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܐܠܝܫܥ ܢܒܝܐ ܆
Vie de Sévère par Jean ܕܗܠܝܢ ܆ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܐ
Vie de Sévère par Jean ܩܪܝܢܗ̇ ³ܬܒܥܬ ܆ ܕܐܦ ܒܘܚܪܢܐ ܕܡܛܠ ܗܕܐ
Vie de Sévère par Jean ܘܬܚܘܝܬܐ ܪܒܬܐ ܕܒܗܝܠܘܬܟܘܢ ܕܐܦ ܒܡܝܘܡܬܐ̈ ܓܝܪ ܕܠܐ
Vie de Sévère par Jean ܗܕܝܢܝ : ¹ܐܝܟ ܕܐܦ ܒܐܫܥܝܐ ܢܒܝܐ ܡܙܥܩ
Vie de Sévère par Jean X ܐܢܐ ܓܝܪ ܕܐܦ ܐܢܬܘܢ ܚܣܝܐ̈ ܕܗܠܝܝܢX
Vie de Sévère par Jean ܐܢܬ ܠܘܬܘ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܠܢ ܟܬܒܬ :
Vie de Sévère par Jean ܦܫܝܩܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܗܫܐ ܒܥܡܠܐ̈ ܥܝܪܐ̈
Vie de Sévère par Jean ܟܬܒܬܘܢ ܆ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܝܠܟܘܢ ܡܘܕܥܢ
Vie de Sévère par Jean ܢܝܫܐ ܕܕܝܪܝܘܬܐ ܒܗ̇ܘ ܕܐܦ ܡܢ ܩܕܝܡ ܐܝܬܘܘܝ
Vie de Sévère par Jean ܡܣܬܥܪ . ܗܕܐ ܕܐܦ ܢܒܝܘܬܐ ܐܫܬܟܚܬ .
Vie de Sévère par Jean ܕܢܫܬܪܐ : ܡܛܠ ܕܐܦ XXX X ܫܘܘܕܝܐ
Vie de Sévère par Jean ܥܡ ܪܒܐ ܣܐܘܝܪܘܣ ܕܐܦ ܗܘ XXX X
Vie de Sévère par Jean ܐܠܗܐ . ܠܗ̇ܘ ܕܐܦ ܫܪܪ ²ܒܝܕ ܡܥܒܕܢܘܬܐ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܕܐܬܝܠܕ ܃ ܐܠܨܐ ܕܐܦ ܬܪ̈ ܢ ܕܡܓܫܡܝܢ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܕܡܣܒܪܢܘܬܐ ܐܢܘܢ̣ ܐܝܪܝܥܐ ܕܐܦ ܗܠܝܢ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܘܟܠܗ̇
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܂ ܘ̇ܠܐ ܗܘܐ ܕܐܦ ܝܘܚܢܢ ܂ ܐܦܢ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܂ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܒܗܘܢ ܥܡ̣ܪ ܪܘܚܐ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܐܝܟ X ܡܐ ܕܐܦ ܠܟܠ ܒܪܢܫܐ ܦܓܪܗ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܂ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܐܘܛܘܟܐ ܂ ܘܐܕܒܩܬܝܗܝ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܝ ܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܕܐܦ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܗܘ̣ܐ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܦܓܪܢܘܬ ܐ̣ ܂ ܕܐܦ ܠܘܬܟܘܢ ܩܠܐ ܐܝܬܝܗ̇
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܒܠܚܘܕ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܨܝܕ ܗ̇ܢܘܢ ܂
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܐܬܒܝ̇ܢܘ ܕܐܦ ܗܢܘ̇ܢ ܒܗ ܟܕ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܠܗ ܒܠܚܘܕ ܐܝܟ ܕܐܦ ܟܠ ܚܕ ܡܢ̣
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܒܪܢܫܐ ܂ ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܟܠ ܒܪܢܫܐ ܒܝܕ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܗ̣ܘ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܒܦܓܪܢܘܬ ܐ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܂ ܗ̇ܝ ܝ ܕܐܦ ܗܘ̣ܬ ܂ ܘܐܬܝܠܕ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܢܬܚܫܒ̣ ܂ ܐܝܕܝܥܐ̣ ܕܐܦ ܡܘܠܕܐ ܂ ܐܢ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܡܨܝܐ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܠܐ ܟܕ ܥܡ̣ܪ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܟܠ ܦܪܘܣ̣ ܗܘܝܘ ܕܐܦ ܐܬܝܠܕ ܂ ܘܐܢ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܠܡܐܡܪ ܂ ܥܠ ܕܐܦ ܗܕܐ ܬܘܕܝܬܐ ܠܘܬ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܂ ܘܡܢ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܝ̣ܫܘܥ ܒܟܠ ܕܘܟ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܡܬܟܪܙ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܗܘ̣ܐ ܘܘܪܣܐ ܕܢܬܝܠܕ