simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Timotheos I., Ostsyrischer Patriarch. Disputation mit dem Kalifen al-Mahdī 5ܕܘܝܕ ܐܠܦ |M 139b|ܥܠܝܗܘܢ . ܥ̣ܒܕ ܠܡ ܓܝܪ X ܡܠܐܟܘܗܝ̈ ܕܐܦ ܆ 16 , 80 4ܐܠܐ ܡܠܐܟܐ̈ ܡ̇ܢ ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܆ ܐܝܟ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. 7ܗ̣ܘ ܢܣܓܘܕ ܠܗ ܂ ܘܗܘ · ܚܡܘܪ ܩܒܠܗ ܘܝܗܒܗ ܠܓܒܪܐ ܚܕ ܕܫܡܗ ܕܐܦ ܐܓܪܗ ܠܚܡܘܪ ܡܠܟܐ ܕܥܪܒ̣ ܂ ܘܚܫܠ ܫܕܪ ܠܗ ܨܠܡܐ ܕܐܣܬܪܐ ܂
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. 7ܢܦܫܐ ܨܒܝܥܐ ܗܝ ܒܚܫܝ̈ ܦܓܪܐ ܂ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܬܪܬܝܗܝܢ ܒܢܬ̈ ܕܐܦ ܕܠܐ ܡܝܬܐ ܂ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܨܒܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗ̇ ܒܕܡܐ ܕܚܒܪܬܗ̇ ܡܛܠ
La polémique antijulianiste, II.B: L’Adversus apologiam Juliani. : ]ܕܝܢܘܣܝܣ : ⁸[ܗ̇ܘ : ܕܡܢ : ܐܪܝܘܣ : XXXX XX ܦܓܘܣ : ܕܐܦ ܩܕܝܡ ܡܢ ܙܒܢܐ̈ ܕܝܠܗ ܕܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܢܐܠܗܝܬܐ . ܐܝܟܢܐ :
La polémique antijulianiste, I: Premier échange de lettres. Troisième échange de lettres. Réfutation des Propositions hérétiques. : ܒܡܐܡܪܐ : ܕܐܪ̈ ܕܦܘܫܩܐ : ܕܛܘܒܐ̈ ܗܟܢܐ : ܐܡ̣ܪܗ : ²ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܘܦܪܘܩܐ . ܠܘ ܩܘܝܡܐܐܚܪ XX8ܩ X ܚܕܬ ܠܟܝܢܐ ܕܦܓܪܗ . ܗ̇ܝ :
La polémique antijulianiste, II.A: Le Contra additiones Juliani : ܒܡܐܡܪܐ : ܕܚܡܫܐ : ܕܠܘܩܒܠ ܓ : ܘܕܦܘܗܝ̈ . ܕܢܣܛܘܪܝܣ : ܕܐܦ ܘܠܟܠܗ ܟܝܢܐ ܕܐܢܫܘܬܐ . ܡܫܪܪ ܠܗ̇XXXXXX ܠܗܕܐ . ܗ̇ܝ :
La polémique antijulianiste, I: Premier échange de lettres. Troisième échange de lettres. Réfutation des Propositions hérétiques. : ܒܩܝܡܬܐ : ܐܚܝܗ : ܠܒܣܪܗ : ܗ̇ ܕܣܝܒܪ : ܡܘܬܐ . ܐܡܬܝ ܗܟܝܠ ܕܐܦ ܡܩܒܠ ܬܫܒܘܚܬܐ ܀ ܘܬܘܒ : ²ܒܛܘܡܣܐ ܕܚܡܫܐ : ܡܚܘܐ ܆
La polémique antijulianiste, I: Premier échange de lettres. Troisième échange de lettres. Réfutation des Propositions hérétiques. : ܓܪܓܪܝܣ . ¹⁴ܗܘ ܕܢܘܣܐ : ܒܡܐܡܪܐ ¹⁵ܕܡܪܬܝܢܘܬܐ : ܕܐܦ X ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܒܪܝ ܡܢ ܓܘܝܘܬܐ ¹³ܕܟܝܢܢ . . - . . ܐܝܟܢܐ :
La polémique antijulianiste, II.A: Le Contra additiones Juliani : ܗ̣ܘ : ܐܝܘܒ : ܡܚܡܣܢܢܐ : ܐܡܪ : ܐܡܪܬ : ܕܝܢ : ܕܩܘܡܬܝ : ܕܐܦ ܒܝܕ ܩܘܡܬܐ̈ ܕܫܪܟܐ ܚ̇ܙܩ ܨܝܕ ܣܝܒܘܬܐ . ²ܐܝܟܢܐ :
La polémique antijulianiste, II.A: Le Contra additiones Juliani : ܗܐ : ܡܢ : ܩܕܝܡ : ܒܝܕ : ܩܠܐ̈ : ܕ ܡܩܪܒ̈ ܠܟ : ܨܝܕ : ܪܙܐ : ܕܐܦ ܐܕܢܟ : ܘܠܝܘܚܢܢ : ܚܟܝܡܐ : ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܩܘܣܛܢܝܢܦܘܠܝܣ :
La polémique antijulianiste, II.A: Le Contra additiones Juliani : ܚܟܝܡܐ ܝܘܚܢܢ : ܐܦܣܩܦܐ : ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܦܠܝܣ : ⁸ ܕܐܦ ܡܩܘܝܐ . ܐܢ ܕܝܢ ܡܝܬܐ . ܦܐܪܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܝܬܝܐ ܐܝܟܢܐ :
La polémique antijulianiste, I: Premier échange de lettres. Troisième échange de lettres. Réfutation des Propositions hérétiques. : ܝܘܚܢܢ : . ܝܫܐ : ܐܦܣܩܦܐ : ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ : ܕܐܦ ܘܐܬܒܪܢܫ ܟܕ XX XX ܦܪܣ ܕܢܗܘܐ ܪܫܝܬܐ ܠܩܝܡܬܢ ܀ ⁵ܗܝ
La polémique antijulianiste, II.A: Le Contra additiones Juliani : ܝܘܚܢܢ : ²ܕܠܐ : ³ܗ̇ܘ : ܝܝܚܟܝܡܐ : ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܀ ܕܐܦ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܡܫܬܡܗܝܢ ܀ ܢܘܣܦ : ܬܘܒ : ܘܢܥܗܕ :
La polémique antijulianiste, I: Premier échange de lettres. Troisième échange de lettres. Réfutation des Propositions hérétiques. : ܟܕ : ܗ̣ܘ : ܠܘܬ : ܫܘܠܡܐ : ܕܩܝܡܬܐ : ܚ̇ܐܪ : ܘܡܢܗ̇ ܕܐܦ ܀ ܡܛܠ ܗܕܐ : ܟܝܬ : ܘܩܕܝܫ : ܒܟܠ : ܐܬܢܣܝܣ ܐܝܬ : ܐܡܬܝ :
La Polémique Antijulianiste III : ܟܕ : ܟܬܒܬ : ܨܝܕ : ܝܘܠܝܢܐ : ܠܐ : ܡܬܛܦܝܣܢܐ : ܘܕܠܐ : ܒܗܬ ܕܐܦ : ܡܢ : ܛܘܡܣܐ : ܕܚܡܫܐ : ܕܓܘܕܦܘܗܝ̈ : ܕܢܣܛܪܝܘܣ : ܗܝ :
La polémique antijulianiste, II.A: Le Contra additiones Juliani : ܠܒܪܬ : ܚܟܝܡܬܐ : ܕܡܠܦܢܐ : ܢܫܡܥ : ܕܐܡܪܐ : ܗ ܘܡܛܠ ܡܢܐ ܕܐܦ ܕܟܝܬܐ ܘܡܘ ܕܚܛܝܬܐܐܝܬ ܠܗ̇ ܘܠܐ ܚܕ ܀ ܝܐܝܐ : ܕܝܢ :
La Polémique Antijulianiste III : ܡܢ : ܠܥܠ : ܣܡܬܗ : ܗܟܢܐ : ܣܒܪ : ܐܢܐ : ܓܝܪ : ܕܙܕܩ : ܕܐܦ : ܕܠܘܩܒܠ : ܐܪܝܢܘ̈ : ܕܡܛܠ : ܬܠܝܬܝܘܬܐ : ܩܕܝܫܬܐ : ܗ̇ܝ :
La polémique antijulianiste, II.A: Le Contra additiones Juliani : ܣܡܬܗ ܀ ܡܕܝܢ ܐܦܢ ܡܬܐܡܪ ܕܚܫ . ܠܐ ܚܫܘܫܐ ܡܢ ܝܕܥܝܢ ܚܢܢ ܕܐܦ . ܕܢܣܛܘܪܝܣ : ⁵ܒܗ̇ : ܟܕ : ܒܗ̇ : ܒܕܡܘܬܐ : ܐܡܪ : ܐܝܟܢܐ :
La polémique antijulianiste, II.B: L’Adversus apologiam Juliani. : ܩܕܝܫܐ : ܓܪܓܪܝܣ : ³ܗܘ : ܐܦܣܩܦܐ : ܕܢܘܣܐ ܒܡܐܡܪܐ : ܕܐܦ ܐ ܗ̇ܝ ܕܢܬܦܪܫ ܡܢ ܢܦܫܐ ܘܡܢ ܚܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܡܬܪܓܫܢܐ̈ ܀ ܗ̇ܝ
La polémique antijulianiste, I: Premier échange de lettres. Troisième échange de lettres. Réfutation des Propositions hérétiques. : ܩܕܝܫܐ ܓܪܓܪܝܣ : ¹ܐܦܣܩܘܦܐ : ²ܕܢܘܣܐ : ܒܡܐܡܪܐ X : X ܕܐܦ ܐܠܐ ܕܢܬܦܪܫ ܡܢ ܢܦܫܐ . ܘܡܢ ܚܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܡܬܪܓܫܢܐ̈ . . ܗ̇ܝ