simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LVIII à LXIX ܬܫܒܘܚܬܐ ܘܐܝܩܪܐ X ܡ̇ܣܩܝܝܢ ܚܢܢ ܇ ܠܐܒܐ ܘܠܒܪܐ ܘܠܪܘܚܐ ܕܐܦ ܥܐܦܐ̈ . ܘܢܒ̇ܟ̇ܟܘܢ̣ ܐܝܟܢܐ ܕܡ̇ܠܠ X ܠܟܘܢ . ܠܗ̇ܘ̣
Homiliæ S. Isaaci, Syri Antiocheni. ܬܫܒܘܚܬܐ ܢܬܦܪܥܘܢ ܀ ܠܐ ܬܩܪܐ ܩܪܢܐ ܩܕܡܝܟ : ܡܐ ܕܥܒܕ ܐܢܬ ܕܐܦ ܕܠܥܠ ܒܥܝܬ : ܡܢ ܡܘܬܪ ܠܟ ܩܘܠܣܐ . ܓܠܐ ܗܘ ܥܠ ܚܒܝܒܘܗܝ̈ :
- ܬܫܢܝܩܐ ܐܝܬ ܘܡܣܡ X122 ܒܪܫܐ . ܡܢܐ ܐܝܬ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܕܒܗܕܐ ܕܐܦ ܘܐܢ ܗܝ̇ ܕܟܣܦܐ . ܠܐ ܫܠܝܢ ܡܢ ܗܝ̇ |ܕܣܐܒܢ ܟܠ ܝܘܡ . ܡܐ ܕܝܢ
Le Candélabre du Sanctuaire de Grégoire Abou’lfaradj dit Barhebræus. Cinquième base: Des anges. ܬܫܥ̈ ܐܣܦܝܪܐ̈ ܕܡܘܙܠܬܐ̈ ܘܠܐ ܝܬܝܪܐ ܘܠܐ ܒܨܝܪܐdd ܕܐܦ ܗܘܐ . ܐddܟܢܐ ܬܫܥܐ̈ ܗ̣ܘܘ ܬܐܓܡܐ̈ ⁶⁶ܕܪܘܚܢܐ̈ ܐܝܟ
Nachträge zu Ephraem Syrus. ܬܫܥܝܬ ²ܐܙܥܪܬܗ̇ ܠܪܒܘܬܐ ܕܢܨܚܢܝܟܘܢ̈ XX ܐܝܟܢ ܕܒܟܘܢ ܕܐܦ ܕܒܛܢܐ ܫܘܦܪܐ̈ ܚܬܝܬܐ̈ ܘܥܒܕܐ ܠܗܘܢ ܗ̣ܝ ܦܟܝܗܐ̈ ܐܝܟ
Chronicon Pseudo-Dionysianum vulgo dictum I ܬܫܥܝܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܝܬ ܥܠܝܗ̇ ܡܛܠ ܕܘܒܪܝܗ̇̈ ܫܦܝܪܐ̈ ܂ ܕܐܦ ܕܥܠܡܐ ܐܢܬܬܐ ܕܕܚܠܐ ܝ ܗܘ̣ܬ ܡܢ ܐܠܗܐ ܝܬܝܪ ܡܢܗ̇ ܂ ܐܝܟܢܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܬܫܦܪ ܠܗ . ܢܣܘܦܘܢ ܚܛܝܐ̈ ܡܢ ܐܪܥܐ . ܝܕ ܕܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ . ܕܐܦ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܠܡ ܕܓܒ̇ܝܬ ܕܒܠܚܘܕ ܨܒ̇ܝܬ ܠܡܫܒܚܘ ܠܐܠܗܐ ܗ̇ܝ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: Homélie LXXVII, texte grec édité et traduit en français, versions syriaques publiées pour la première fois. ܬܬܦ̇ܠܓܝܢ ܘܠܐ ܬܘ̇ܝܡܢܝܢ : ¹ܘ . ܦܠܐ ܡܕܡ ܪܒܐ ܛܠܬܝ ܕܐܦ ܪܬܐ ܘܣܓ̣ܕܬܝ̇ ܘܐܦ ܠܪܓܠܝ̈ ܠܒ̣ܟܬܝ : ܐܒ̣ܣܝܬܝ̇ ܐܝܟܢܐ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies XXXII à XXXIX ܬܬܬ̇ܢܚ ܡܛܠ ܗܕܐ ܇ ܕܐܫܬ̇ܢܝܢܢ ܡܢ ܫܠܝ ܠܫܡܝܐ : ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܕܐܦ ܠܢ ܇ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܠܐ ܫ̇ܘܝܢ ܕܢܗ̇ܠܟܘܢ ܥܠ ܐܪܥܐ ܇ ܐܝܟܢܐ ܟܝܬ
- ‏ ‏ܐܢܬܘܢ . ܘܚ̇ܙܝܬ ܕܩܐ̇ܡ ܒܪܝܫܗ ܕܐܝܠܢܐ ܗܢܐ ܓܒܪܐ ܚܕ ܕܐܦ ܠܝ ‏ ‏ܓܝܪ ܐܘܪܚܐ ܩܪܬܢܝ ܗܘܬ . ܕܐܥܒܪ ܒܕܘܟܬܐ ܗܕܐ ܐܝܟ
Philoxène de Mabbog. Commentaire du prologue johannique (Ms. Br. Mus. Add. 14, 534) ⁰ܝ ܗ̣ܢܘܢ̣ ܡܢ ܥܠܬ ܦܫܝܛܘܬܐ ܢܦܠܘ ܒܛܥܝܘܬܐ . ܐܠܐ ܕܐܦ ܆ ܕܛܥܘ : ܐܘ ܒܬܪ ܫܐܕܐ̈ : ܐܘ ܒܬܪ ܦܬܟܪܐ̈ ܆ ܐܝܕܝܥܐ
Des Heiligen Ephraem des Syrers Hymnen de Fide ⁴ܗܘ ܪܘܚܢܐ ⁵ܗܘ ܒܫܬܩܐ ܚܬܘܡ ܐܢܘܢ ܠܗܠܝܢ ܬܠܝܬܝܐ̈ ܐܢ ܕܐܦ 9ܐܕܡ ܕܠܐ ܫܘܐܠ ܙܠ ܩܪܝ ܕܥܦܪܢܐ ܗܘ ܘܩܪܝ ܠܓܒܪܝܐܝܠ
- ⁴ܗܢܘܢ ܒܢ ܚܕ ܢܗܘܘܢX . ܠܗܝ ܓܝܪX ܚܕܝܘܬܐ ⁰ܕܡܫܝܚܐX ܕܐܦ ܆ ܘܡܫܬܡܠܝܐ ܒܗܘܢ ܗܝ ܕܐܡܝܪܐ ܕܐܢܬ ܐܒܝ ܒ ܘܐܢܐ ܒܗܘܢ ܇
Les cinq recensions de l’Ascéticon syriaque d’abba Isaïe. II. Édition des logoi XIV-XXVI. ⁴ܣܥܪܢ̣ |ܠܪܫܢܐ̈ ܗܠܝܢ X ܕܒܝܫܘܬܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ ܩܕܡܝܢ ܕܐܦ ܛܝܒܘܬܗ̣ ܘܢܫܕܪ ܠܢ ܚܝܠܐ ܝXXX ܥܕܡܐ ܕܙܟܝܢ ܚܢܢ ܠܗܠܝܢ
La polémique antijulianiste, I: Premier échange de lettres. Troisième échange de lettres. Réfutation des Propositions hérétiques. ⁴ܩܕܡ ܩܝܡܬܐ ܥܠ ܗܕܐ ܓܝܪ ܒܛܝܠ ܗ̣ܘܐ ܠܗ ¹ܡܗܦܟܐ ܠܗ̇ ܕܐܦ ܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܡܬܚܒܠܢܐ ܦܓܪܗ ܕܐܠܗܢ ܘܦܪܘܩܢ ³ܡܫܝܚܐ .
La collection des lettres de Jean de Dalyatha ⁴⁵ܡܢ ܦ̣ܓܥܐ ܕܕܟܪܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܥܕܟܝܠ Xܠܝܢ ܆ ܡܢ ܪܝ̣ܚ ܕܐܦ ܘܡܬܗ̣ܦܟ ܡܢ ܛܟܣܗ ܡܢ ܥܘܫܢܗ̇ XX ܕܣܪܝܘܬܐ . ܘܐ̇ܡܪ ܗܘܐ .
- ⁴⁶⁴ܐܡܘܢ ܒܪ ܡܢܫܐ : ܟܕ ܐܬܪܥܝ ܗܘܐ ܬܪܥܝܬܐ ܕܥܒ̣ܪ X ܕܐܦ . ܕܐܦܫܘܛ ܐܝܕܝ ܥܠܘܗܝ ܆ ܘܢܗܘܐ ܠܬܘܢܝܐ ܘܠܡܬܠܐ . ܡܛܠ
- ⁴⁷ܠܐ ܠܥܕܬܐ ܢܫܬܡܥ ܆ ⁴⁸ ܢܗܘܐ ܚܫܝܒ ܠܟ ܐܝܟ ܚܢܦܐ ܘܐܝܟ ܕܐܦ ܠܐ ܢܫܬܡܥ ܆ ܐܟܣܝܗܝ ܩܕܡ ܟܠܗ̇ ܥܕܬܐ . ܘܐܢ ⁴⁶ܗ̣ܘ ܕܝܢ
Le Candélabre du Sanctuaire de Grégoire Abou’lfaradj dit Barhebræus. Onzième base: Du jugement dernier ⁵¹ܚܢܢ ܫܒܩܢ ܠܚܝܒܝܢ̈ . ܘܬܘܒ . ⁵²ܐܢ ܫܒܩܘܢ ܠܐܢܫ ܚܛܗܐ̈ ܕܐܦ ܚܛܗܝܗܘܢ̈ . ܘܬܘܒ . ܘܫܒܘܩ XX XXX⁸ ܚܘܒܝܢ̈ ⁵⁰ܐܝܟܢܐ
Lettre aux moines de Senoun ⁵ܐܦܝܣܢ ܚܢܢ ܙܒܢܝܢ̈ ܣܓܝܐܢ̈ ܆ ܕܠܒܝܬ ܐܣܝܪܐ̈ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܢܬ̇ܥܕܪ ܆ ܩܪܝܒ ܟܠ ܚܕ ܡܢܢ̣ ܕܐܦ ܢܘܗܪܗ ܢܘܒܕ . XX ܘܥܠ ܗ̇ܝ