simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Commentarius in Evangelium Iohannis Apostoli 1 ܡܚܬܬܗ ܩܕܡܝܬܐ ܕ ܗܘܬ̣ ܥܠ ܫܠܝܚẌ ܒܫܡܥܐ ܗܘܬ̣ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܐܦ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܂ ܫܦܝܪ ܕܝܢ ܐ̣ܡܪ ܗ̇ܝ ܕܩܠܗ ܫܡ̇ܥ ܐܢܬ ܂ ܡܛܠ
- 10 ܗ̣ܝ ܩܢܝܐ ܨܒܘܬܐ̈ ܒܟܝܢܗ̇ ܕܫܘܝܢ ܠܬܫܒܘܚܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܐܦ ܠܐ ܐܬܝܐ . ܬܣܬܪܟ ܥܝܪܘܬܟ ܒܡܪܢܝܬܐ ܕܗܕܐ ܦܪܚܬܐ .
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. 13ܒܗܕܐ̣ ܂ ܝ ܢܬܠ ܠܗ̇ ܡܓܪܬ ܪܘܚܐ ܠܒܝܫܘܬܗܘܢ ܂ ܕܟܒܪ ܕܐܦ ܐ ܒܥܣܪܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܒܗ ܂ ܘܒܫܒܥܐ 12ܝܘܡܝܢ̈ ܡܛܪܐ ܠܐ ܢܚ̣ܬ ܂
- 15 ܗ̣ܝ ܚܝܐ̈ ܗܝ ܒܚܝܘܬܗ̇ . ܘܡܫܠܡܢܝܬܐ ܗܝ ܒܩܕܝܫܘܬܗ̇ . ܕܐܦ ܀ ܀ ܀ 96ܪܘܚܐ ܗܟܝܠ ܕܩܘܕܫܐ ܪܘܚܐ ܗܝ ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ . ܡܛܠ
Chronicon Pseudo-Dionysianum vulgo dictum I 1]ܗܪܟܐ ܝ XܠܘܬܢX 2ܒܫܪܪܐ ܐܝܬܘܗܝ̣ ܐܝܟ ܕܐ̣ܡܪ ܠܢ̣ ܕܐܦ ܂ ܘܢܫ̣ܪܐ ܚܝܠܗ ܪܒܐ ܂ X ܘܓܠܝܢܘܗܝ̈ [ܐܦ ܥܡܟܘܢ ܂ ܡܛܠ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. 1ܗ̣ܘ ܐܕܡ ܕܬܪܝܢ ܐܫܬܡܗ ܂ X0ܓܠܝܐܝܬ ܓܝܪ ܡܬܟܣܣܝܢ ܡܢܗ ܕܐܦ ܫܢܝܢ̈ ܩܘܝ ܂ ܐܝܟ ܕܟܐܡܬ ܢܠܚܡܘܢ ܐܢܝܢ̈ ܠܗܠܝܢ ܕܡܫܝܚܐ ܂
Die Briefe 42-58 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I.. 1ܗܪܟܐ ܩܕXܝܬ ܡ̣ܢ ܓܝܪ ܠܘܩܒܠ ܬܪܥܝܬܐ 2ܣܩܘܒܠܝܬܐ ܙܪ . ܩ ܕܐܦ ܘܠܗ̇ܘ ܕܡܛܠܬܟ 41ܐܣܬܪܩ ܘܐܬܒܣܪ . |O 76b|ܠ . Xܥ ܙܪܩ :
- 20 ܠܟܘܢ ܐܝܬ ܠܟܘܢ ܕܡܘ̣ܬܐ ܡܫܝܚܐ . ¹ ⁶ܗܘܘ ¹X⁷ܗܟܝܠ ܐܦ ܕܐܦ ܐܝܟ ܟܗܢܐ . ܕܡܘ̣ܬܐ ܓܝܪ ܡܬܒܥܐ ܠܟܘܢ . ܕܬܗܘܘܢ ܠܥܡܐ ܡܛܠ
Synodicon orientale ou recueil de synodes nestoriens 242 ܐܚܘܬܟ ܡܦܣܐ ܒܗ . ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܟܝܢܐ̈ ܕܡܢ ܫܘܪܝܐ ܒܪܡܙܐ ܕܐܦ ܕܥــܠـܡـܐ ܝܗܒܗ ܆ ܣܦܩܐܝܬ ܠܕܡܬܥܢܝܢ ܒܗ : ܗ̇ܘ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, VI: Psaumes 25 ܡܨܠܐ ܐܢܐ ܕܢܦܢܐ ܥܡܐ ܠܛܟܣܗ ܩܕܡܝܐ ܇ ܘܢܗܘܘ ܠܗ ܕܐܦ ܠܝ ܒܝܬܝܝܟ̈ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܢܝܚܐ̈ ܕܒܒܠܝܐ̈ ܆ ܐܝܟܢܐ
Die Briefe 42-58 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I.. 2ܐ ܓܪܬܐ . ܕܐܝܟ ܐܝܟܢ . ܐܢ ܓܝܪ ܛܘܒ̇ܐ ܡ̇ܢ ܕܐܪܥܐ 3ܐܪܥܐ ܕܐܦ ܝܢܬ . ܩX ܒܝܗ̇ 720b 1ܕܝܠܟ . ܕܝܠܟ ܢܗܘܘܢ ܘܢܬܐܡܪܘܢ ܐܝܟ
Anonymi auctoris Expositio officiorum ecclesiae Georgio Arbelensi vulgo adscripta 2ܐܢܬܘܢ ܥܡܗ ܩܝ̇ܡܝܬܘܢ ܆ ܒܝܘܡܐ ܕܐܬ̇ܐ ܕܢܫܬܒܚ ܕܐܦ ܂ ܘܐܢܗ̣ܘ ܕܒܡܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܘܒܩܝܡܬܗ ܥܡܕܬܘܢ· ܐܘܕܘ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. 2ܠܙܡܝܪܬܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܚܡܫ ܥܠ ܕܘܝܕ ܘ̇ܫܠܝܡܘܢ ܘܐܢܬܬܗܝ ܕܐܦ ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܘܐܚܪܝܐܝܬ ܢܓܕܘ ܐܢܝܢ̈ ܠܡܠܐ̈ ܕܢܒܝܐ̈ ܂ ܐܝܟ
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Prima et Secunda) 2ܡܢ ܒܬܪ ܦܘܪܫܗ̇ ܕܡܢ ܦܓܪܐ ܃ ܒܩܢܘܡܐ ܝ ܕܝܠܗ̣̇ ܡܬܚܙܝܐ ܂ ܕܐܦ Xܕܗ̇ܝ ܕܬܗܘܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܢܦܫܐ ܢܣ̣ܒܬ̇ ܠܦܓܪܐ ܂ ܗܦܢܐ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. 2ܡܪܢ ܟܕ ܐܬܐܡܪ ܠܗ ܡܛܠ ܠܥܙܪ ܕܡܝܬ ܠܗ ܐܬܬܗܝ ܂ ܕܒܗ ܝ ܕܐܦ ܕܚܘܛܪܗ ܠܚܘܕ ܣ̇ܦܩ ܕܢܚܝܘܗܝ ܠܗ̇ܘ ܕܡܝܬ ܂ ܘܠܐ ܐܣܬܟܠܘ ܂
Die Briefe 42-58 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I.. 31ܢܟܬܘܒ ܘܢܬܪܢ ܘܢܛܢ : ܡܛܠ ܚܘܒܠܐ ܕܝܢ 32ܕܗܝܡܢܘܬܐ : ܕܐܦ ܗ̇ܝ ܟܠܗ̇ 30ܘܝܨ ܝܦܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗ̇ܝ ܥܒ̣ܕ : ܐܝܟܢܐ
Die Briefe 42-58 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I.. 31ܢܦܫܐ ܐܘ ܡܠܐܟܐ : ܘܠܐ ܒܦܓܪܐ ܘܠܐ ܒܡܝܐ̈ ܘܠܐ 32ܒܢܘܪܐ ܕܐܦ ܡ̣ܢ ܙܢܝܐ̈ ܘܐܝܟܢ 30ܕܗ̣ܘ ܕܢܚܫ ܘܕܢܡܘܬ ܡܫܟܚܐ . ܐܝܟܢܐ
Die Briefe 42-58 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I.. 34ܒܬܪܥܝܬܐ |ܩ |O 74ܝܗܘܕܝܬܐ ܡܩܛܪ ܓ ܠܗܘܢ : ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܕܝܢ ܫܚܝܡܐ 33ܟܠܗ̇ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܣܝܡܝܢ ܗܘܘ . ܐܝܠܝܢ
Die Briefe 42-58 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I.. 37ܕܚܫ ܘܡܝܬ ܡܬܐܡܪ ܗ̇ܘ ܠܐ ܚܫܘܫܐ 38ܘܠܐ ܡܝܘܬܐ . ܘܕܠܐ ܕܐܦ . 5 , 6ܬܘܒ ܕܝܠܗ ܡ̣ܢ ܗܢܝܢ̈ 36ܕܠܘܩܒܠ ܐܦܘܠܝܢܪܝܣ . ܡܛܠ
Timotheos I., Ostsyrischer Patriarch. Disputation mit dem Kalifen al-Mahdī 38ܩܝܡܬܗ ܆ ܟܐܢܐܝܬ ܡܘܬܐ ܕܨܠܝܒܐ ܡܝܬ . 9 , 101 39ܟܕ ܓܝܪ ܕܐܦ ܙܪ . ܩ ܗܘ̣ܐ ܩܕܡܝܬ : ܘܠܥܝܢ 37ܟܠ ܢܬܝܕܥ ܡܘܬܗ ܐܝܟܢܐ