simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ⁵ܠܝ ⁶ܐܢܐ X ܗܟܢܐ X ܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܕܐܬ̇ܝܢ ⁹ ܠܘܬܝ XX ܕܡ̣ܢ X ܕܐܦ ܩܕܝܫܐ ܬܩܒܠ X ܫܪܪܐ ܕܗܝܡܢܘܬܗ X ܕܡܫܝܚܐ X . 5ܡܛܠ X
Le Candélabre du Sanctuaire de Grégoire Abou’lfaradj dit Barhebræus. Troisième base: De la théologie ⁵ܩܕܝܡܘܬܗ ܕܒܪܘܝܐ ܥܠ ܒܪܝܬܐ ܒܗܢܐ ܙܢܐ ܬܗܘܐ . ܟܐܡܬ ܕܠܐ ܕܐܦ ܙܒܢܐ ܘܠܗ . ܘ ܐܚܪܢܐX ܠܠܐ ܣܘܦ . ܒܕܓܘܢ ܠܘX ܠܐ ܡ̇ܨܝܐ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ⁵ܫܡܝܐ ܬܠܝܬܝܐ ܡܬܟܢܐ ܡܛܠ ܪܘܡܗ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܕܐܦ ܡܬܐܡܪ ܕܐܝܬܘܗܝ̣ ܡܛܠ ܪܘܡܗ³ ܣܓܝܐܐ ⁴ܕܡܢ ܐܪܥܐ ܇ ܗܟܢܐ
Le Candélabre du Sanctuaire de Grégoire Abou’lfaradj dit Barhebræus. Quatrième base: De l’incarnation ⁵⁶ܐܢܬܘܢ ܝ̇ܕܥܝܬܘܢ . ܘܐܢܗ̣ܘ ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܓܒܪܐ ܗܘ ܕܐܦ . ܐܝܠܝܢ ܕܐܠܗܐ ܥܒ̣ܕ ܒܐܝܕܗ ܒܝܢܬܟܘܢ̈ . ⁵⁵ܐܟܡܐ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ⁶ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܝܠܗܘܢ ܐܡܪܚ ܠܡܓܡܕܘ ܘܠܡܐܡܪ ܡܢܗܘܢ ܕܐܦ 189 ܡܟܣܝܢ ܠܗ : ܕܠܐ ܡܦܣ ܚܬܝܬܐܝܬ ܘܠܐ ܒܚܕ ܡܢܗܘܢ . ܗ̇ܝ
Carmina Nisibena, II ⁶ܟܕ ܕܡ̇ܟܝܢ ⁴ܥܝܪܐ ܗܝ ܒܗܘܢ ܐܝܢܐ ܕܒܥܠܘܘܗܝ̈ ܐܨܛܠܠ ܕܐܦ ܡܒܘܥܐ ܕܚܘܫܒܘܗܝ̈ [¹¹8] X0ܪܓܬ ܦܓܪܐ ܒܟܠ ܦܓܪܝܢ̈ ܗܝ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo (Mêmrê contre Habib). III. Dissertationes 6a, 7a, 8a ⁶⁸ܗܢܝܢ ܗܠܝܢ ܝܒܬܟ̈ ܗܟܢܐ ܐܡܪܢ̈ . ⁶⁹ܕܘ̇ܠܐ ܕܢܕܥ ܘܟܢ ܕܐܦ ܕܩܪܝܬ . ⁶⁶ܘܗܐ ܡܥܕ ܢܬ X⁷ܕܬܐܡܪ ܥܡ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܪܥܝܢܟ ܆
La polémique antijulianiste, II.A: Le Contra additiones Juliani ⁷ܒܦܣܩܗ : ܕܚܟܝܡܐ ܩܘܪܝܠܘܣ : ܡܬܟܠܠ : ܐܡܪܚܘ : ܐܝܟ : ܕܐܦ ܪܒܐ ܕܗܠܝܢ . ܗ̇ܘ ܕܒܟܠܗ̇ ܬ ܡܬܟܠܠ ܒܬܪܝܨܘܬ ܗܝܡܢܘܬܐ .
La collection des lettres de Jean de Dalyatha ⁷⁰ܪܒܘܬܐ ܣܓܝܕܬܐ ⁷¹ܗ̣ܝ ⁷²ܝ̣ܠܕܬ̇ X ⁷ܟܠܗܘܢ ܟܝܢܐ̈ ܕܐܦ ܕܡ̇ܘܠܕ ܟܝܢܐ̈ ⁶⁸ܣܓܝܐܐ̈ ܘܡܪܒܐ ⁶⁹ܘܡܬܪܣܐ . ܚ̣ܙܝ
La vie primitive de S. Antoine conservée en syriaque ⁸ ܠܐ ܠܥܡܐ ⁹ܕܥܐ̇ܠ ܗܘܐ ܨܐܕܘܗܝ ܡܩܒܠ ܗܘܐ ܕܠܐ ܫܘܐܠܐ ܕܐܦ ܐܘ 5 ܦܫܝܛܐܝܬ ܒܗܢܐ ܫܪܒܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܡܬܕܒܪ ܗܘܐ ܇
Jacques de Saroug. Six homélies festales en prose ⁸ܗ̣ܘ ܒܗܠܝܢ ܡܝܐ̈ XX XX74 ܕܐܬܛܝܒܘ ⁹ܠܟܠܬܐ Xܢܣܚܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܝ̇ܕܥܝܢ . ⁶ܗܝܕܝܢ ܐܬܐ ܚܬܢܐ X ܡܫܝܚܐ ܨܝܕ ܡܟܘܪܐX ܝܘܚܢܢ
- ⁸ܚܟܝܡܐ̈ ܕܥܠܡܐ ܐܡܪܝܢ ܆ ܕܐܪܒܥܐ ܐܢܘܢ ܐܣܛܘܟܣܐ̈ ܕܐܦ ܢܗܪܘܬܐ̈ . ⁶ܘܐܝܟ ܐܪܒܥܐ 5 ܦܢܝܬܗ̈ ܕܥܠܡܐX . ܐܝܟܢܐ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ⁸ܡܦܪܣܝܢ ܠܟ ܒܡܬܓܠܝܢܘܬܐ XXX XXܓXܠܝXܚܘܫܒܝܟ̈ ܕܐܦ ܘܡܛܠ ⁸ܛܠܝܘܬܗܘܢ ܘܚܣܝܪܘܬܐ ܕܢܛܘܪܬܗܘܢ ܇ ⁷ܓܕܫܐ
La polémique antijulianiste, I: Premier échange de lettres. Troisième échange de lettres. Réfutation des Propositions hérétiques. ⁸ܥܠ ܬܐܘܪܝܐ ܙ . ܙܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ . ܚܕ ܡܕܡ ܕܠܚܡ ܢܗܘܐ . ܕܐܦ : ܒܡܐܡܪܐ : XܘX : ܕܡܛܠ : ܪܘܚܐ : ܩܕܝܫܐ : ܐܡܪ : ܙܕܩ
- ⁸⁶ܗܢܘܢ ܡܐ ܕܚܙܘ ܕܠܐ ܡܫܬܘܬܦܝܢ ܒܥܕܬܐ̣ ܡܟܒܫܝܢ ܕܐܦ ܒܨܠܘܬܐ ܕܝܢ ܠܐ ܢܫܬܘܬܦܘܢ . ܐܠܐ ܢܗܘܘܢ ܢܦܩܝܢ ܠܒܕ̇ ܡܛܠ
- ⁸⁸ܢ ܗܕܐ ܡܪܫܘܬܐ ܕܡܝܬܝܢ ܥܠܘܗܝ ܫܪܝܪܐ ܗܝ ܝ . ⁸ܬܘܒ ܕܝܢ ܕܐܦ ܐܢܓܝܪ ܢܫܬܟܚ ܕܣܥܝܪܝܢ ܐܢܘܢ ܠܗ ܥܒܕܐ̈ ܒܝܫܐ̈ . ܕܡܝܐ ܗܝ