simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Liber Graduum ܘܬܠܡܝܕܗ ܐܚܪܢܐ ܕܝܕܥ ܕܐܦ ܠܐ ܙܒܐ ܙܥܘܪܐ
- ܡܢ ܛܠܘܡܐ̈ 10 ܕܐܦ ܥܠ ܒܝܫܐ̈ ܕܢܚ
- ܪܚܡ ܐܢܬ ܐܝܟ ܕܐܦ ܪܚܡܬ ܘܫܩܠ ܐܢܬ
- ܐܣܬܒܪܢ ܁ ܐܝܟ ܕܐܦ ܗܢܘܢ ܆ ܐܠܐ
- ܐܝܬ ܠܟܘܢ ܇ ܕܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܡܦܩܢܐ
Κατὰ Ἰωάννην ܕܫܪܪܐ ܐܡܪ . ܕܐܦ ܐܢܬܘܢ ܬܗܝܡܢܘܢ .
Synodicon orientale ou recueil de synodes nestoriens ܩܝܡܗ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܗܘ ܝܗ̇ܒ ܪܘܚܐ
- ‏ ‏ܫܡܥ ܠܢܒܝܐ ܕܐܦ ܠܡܪܢ ܒܝܘܠܦܢܗ ܦܫܝܛܐ
- ܡܫܡܫܢܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܗܘ ܒܡܠܬܗ ܫܪܝܪܬܐ
- ܒܒܘܬܐ . ܘܐܝܬ ܕܐܦ ܠܬܠܝܬܝܐ ܡܥܒܪܝܢ .