simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, IV: Isaïe et les Douze. ܗ̣ܢܘܢXܝ ܥܡ ܝܫܘܥ ܚܝܪܝܢ ܗܘܘ . ܬܘܒ ܗ̇ܝ ܕܥܠ ܟܐܦܐ ܕܐܦ ܓܒܪܐ̈ ܕܫܡܗ ܬܕܡܘܪܬܐ ܡܦܫܩ ܡܢܝܢܐ ܕܥܝܢܐ̈ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ
- ܐܬܝܠܕ ܡܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܠܐ ܣܢܝܩ ܕܒܝܕ ܪܦܫܐ ܢܬܕܟܐ ܇ ܥܠ ܕܐܦ ܕܐܦ ܡܚܕܬܐ ܘܡܘܠܕܐ ܡܢܕܪܝܫ : ܗܢܐ ܕܐܢ ܡܬܢܛܪ ܆ ܟܕ ܕܟܐ ܐܝܟ ܡܐ
Homiliæ S. Isaaci, Syri Antiocheni. ܗܝ ܚܐܫܐ ܗܝ ܡܢ ܚܫܗ̇ . ܐܢ ܕܝܢ ܚܕܕܐ̈ ܣܢܝܢܢ : ܚܢܢ ܢܘܪܐ ܕܐܦ ܠܚܕܕܐ̈ : ܗܕܡܐ̈ ܚܢܢ ܕܚܕܕܐ̈ ܀ ܕܠܐ ( ܥܘܪܐ ܨܒܥܐ ܠܥܝܢܐ :
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܢ ܟܘܠܗ ܠܒܗܘܢ ܡܦܩܕ ܠܗܘܢ ܠܫܠܝܚܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܠܡܪܬܝܘ . ܕܐܦ . ܚܝܠܗ̇ ܬܘܒ ܕܥܕܬܐ . ܡܠܐ̈ ܕܣܡܟܢ̈ ܠܗ̇ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ
Sancti Ephraem Syri in Genesim et Exodum Commentarii ܕܪܐ ܕܒܝܬ ܢܘܚ ܒܗ ܗ̣ܘ ܒܗܢܐ ܡܢܝܢ ܬܠܬܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܘܚܡܫܐ ܕܐܦ ܣܗܪܐ . ܬܠܬܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܘܚܡܫܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܗܘܝܢ ܀ ܚܘܪ ܟܝܬ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܠܗ̇ ܠܗܕܐ ܢܣܬܟܠ ܂ ܘܛܘܪܐ ܐܝܟ ܕܒܦܠܐܬܐ ܕܐܦ ܂ ܥܠ ܕܠܘ ܒܝܕ ܙܘܘܓܐ ܐܬܒܛܢ ܘܐܬܝܠܕ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܢܒܥܐ ܐܢܫ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies CIV à CXII ܐܡ̣ܪܘ ܐܠܐ ܟܕ ܐܦ ܗܫܐ ܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇ ܒܡܕܒܪXܘܬܐ . ܠܘܬ ܕܐܦ ܐ̣ܢܩ̣ܢ̣ ܇ ܐܦ ܠܗ̣ܘ ܀ ܢ ܠܬܠXܝܕܐ̈ ܕܡܫܝܚܐ . ܗ̇ܢܘܢ ܟܝܬ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܗܢ̣ܘܢ ܝ ܐܫܬܠܡܘ ܠܒܥܝܪܐ ܘܠܗ̇ ܐܬܕܡܝܘ · ܂ ܗ̇ܝ ܕܥܠ ܕܐܦ ܡܢ ܕܠܐ ܡܠܝܠܐ̈ ܂ ܐܠܐ ܟܕ ܠܘܩܒܠ ܣܟܠܐ̈ ܡܦܚܡ ܠܗ̣ܘܢ ܂
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Prima et Secunda) XXܐܘܪܝܐ ܕܚܘܫܒܐ ܡܬܥܣܩ ܕܢ̇ܦܪܫ ܐ ܟ ܕܠܡܐܡܪ ܇ ܢ̇ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܇ ܘܡܢ ܗ̇ܘ X X ܠܗ ܠܗ̇ܘ ܚܕ ܕܠܐ Xܝܬܘܗܝ ܬܪܝܢ̈ ܃ ܐܝܟܢܐ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܡܫܘܬܦܐ ܬܗܘܐ ܕܫܘܟܢܐ̈ ܕܡܢܗ ܂ ܓ̇ܠܝܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܐܦ ܇ ܡܫ̇ܢܐ ܐܢܬ ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܕܡܝܬܪܐ̇ ܂ ܘܡܫܒܚ ܐܢܬ ܠܗ ܇ ܐܝܟܢܐ
Liber Graduum ܗܢܘܢ ܢܬܓܡܪܘܢ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܡܪ ܫܠܝܚܐ : ܕܠܝܬ ܠܢ ܝܬܝܪ ܕܐܦ ܕܠܐ ܗܘܐ ܫܝܢܐ ܒܝܘܡܝܗܘܢ̈ . ܡܛܠܗܢܐ ܟܐܢܘܬܐ ܡܥܒܕܐ :
Des Heiligen Ephraem des Syrers Hymnen de Fide ܚܠܡܐ̈ ܡܦܗܝܢ ܠܗ̇ ܗܟܢ ܦܗܝܢ ܒܒܥܬܗ̇ ܕܪܘܫܐ̈ ܕܫܪܥܘ ܕܐܦ ܘܐܝܬ ܕܡܣܟܢ ܘܐܙܥܪ ܫܪܒܗ̇ ܀ 9ܐܢ ܕܝܢ ܢܦܫܐ ܦܗܝܬܐ ܗܝ
Joseph Ḥazzāyā: Lettre sur les trois étapes de la vie monastique ܐܒܗܝܢ̈ ܪܘܚܢܐ̈ X⁰ܣ̇ܗܕܝܢ ܥܠܗܕܐ . XXX55 ܕܡܐ X¹ܠܡ ܕܐܦ ܘܡܚ̣̇ܘܐ ܠܗX ⁴ܠܗܘܢܐ ܕܐܬܡ̇ܛܝ ܠܗܕܐ X ܡܫܘܚܬܐ . ܐܝܟ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܠܗܘܢ ܡܬܗܝܡܢܢܐ ܐܢܬ ܡܪܝܐ ܘܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐX . ܠܐ ܢ̇ܦܠ ܕܐܦ ܐܠܗܘܬܐ ܘܫܘܚܠܦܐ̈ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܕܢܒܥܝܢ ܥܠ ܙܘܥܝܗܘܢ̈ .
A Collection of Letters of Severus of Antioch from Numerous Syriac Manuscripts ܦܚܡܗ̇ ܫܕܪܬ ܠܟܘܢ ܆ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܡܠܝܢ ܗܘܘ ܕܘܟܬܗX ܕܠܐܘܢ : ܕܐܦ ܡܪܝ ܦܪܣܝܐ : ܕܓܘܕܦܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܠ̇ܝܐ ܗܘܬ : ܗ̇ܝ XX X
- ܗܘ ܗܢܐ ܚܫܐ ܣܢܝܐ ܕܣܟܠܘܬܐ ܆ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܘܠܗܝܢ ܖܓܝܓܬܐ̈ ܆ ܕܐܦ ܒܢܦܫܐ ܘܒܦܓܪܐ . ‏ ‏ܘܥܡܗ̇ ܕܪܓܬܐ ܥܫܢܐ ܐܦ ܣܟܠܘܬܐ . ܡܛܠ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: V. Jérémie, Ézéchiel, Daniel ܒܗ̇ܘ ܡܐܢܐ ܕܦܛܪܘܣ . ܘܒܚܝܘܬܐ̈ ܐܪܒܥ ܘܒܦܪܨܘܦܐ̈ ܆ ܕܐܦ ܒܝܕ X ܡܪܟܒܬܐ ܥܠܡܐ ܟܠܗ ܨܝܪ ܗܘܐ ܕܣܝܡ ܬܚܝܬ ܐܠܗܐ ܇ ܐܝܟ
- ܥܠ ܟܝܢܝܗܝܢ̈ ܩܝܡܝܢ ܐܢܚܢܢ 15ܕܢܕܥ ܡܢܐ ܐܢܝܢ . ܘܐܝܟܢ ܕܐܦ ܢܥܒܕܢ̈ . ⁶⁹¹ܘܚܪܝܢܐ̈ ܢܦܪܩܢ̈ ܡܢ ܓܘܐ . ܒܗܕܐ ܢܣܒܪ
Išō‘yahb Patriarchae III Liber epistularum ܟܕ ܡܬܛܪܕܝܢ ܘܡܬܒܐܫ ܠܗܘܢ ܃ ܘܐܦ ܐܠܝܨܝܢ · X · ܠܡܫ̣̇ܢܝܘ ܕܐܦ ܦܠܚܐ̈ ܬܗܪܐ ܂ ܐܢ ܓܝܪ ܗܕܐ ܗܝ̣ ܪܚܡܬ ܩܕܝܫܐ̈ ܒܐܬܪܟܘܢ ܃
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܡܣܬܝܒܪܝܢ ܣܝܒܪܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܂ ܘܐܝܟ ܝܘ̣ܚܢܢ ܒܡܕܒܪܐ ܕܐܦ ܂ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܥܕܟܝܠ ܡܝܘܬܘܬܐ ܠܒܝܫܝܢ ܂ ܙܕ̇ܩ ܠܡܪܢܐ ·