simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Πρὸς Κορινθίους ܚܢܢ ܢܫܟܚ ܢܒܝܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܟܠ ܐܘܠܨܢܝܢ̈ ܐܢܘܢ ܇ ܒܗܘ ܕܐܦ ܆ ܘܐܠܗܐ ܕܟܠ ܒܘܝܐ . ܗܘ ܕܡܒܝܐ ܠܢ ܒܟܠܗܘܢ ܐܘܠܨܢܝܢ̈ .
- ܡܢ ܢܚܫܐ ܕܗܒܐ ܢܥܒܕ ܇ ܐܢ ܢܗܝܡܢ ܘܢܙܕܗܪ ܒܢܘܗܪܐ ܕܐܦ ܆ ܠܐ ܬܦܘܫ ܘܬܦܣܘܩ ܣܒܪܟ . ܡܛܝܐ ܗ̣ܝ ܓܝܪ ܒܐܝܕܝ̈ ܐܘܡܢܢ .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܛܠ ܙܩܘܦܘܗܝ̈ ܡܨ̇ܠܐ ܗܘܐ . ⁴⁷ܙܒܢܐ ܕܨܒܝܢܐ ܐܠܗܐ . ܕܐܦ ܕܚܠܦܝܗܘܢ . ܘܗܕܐ ܝܕܝܥܐ ܡܢ ܝ ܕܐܟܬܒ ܐܘܢܓܠܣܛܐ .
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah). Les collections annexées par Sylvain de Qardu ܠܓܢܣܗܝܢ : ܬܘܒ ܕܝܠܗܝܢ ܕܗܠܝܢ ܘܠܐܕܫܗܝܢ̈ : ܡܫܟܚ ܕܐܦ ⁸ܕܢܬܩܝܡܢ̈ : ܗܠܝܢ ܐܪܢܝܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ ܠܒܪ ܡ̣ܢ ܐܘܣܝܐ .
Homélies anonymes du VIe siècle: Dissertation sur le Grand-prêtre, Homélies sur la pécheresse I, II, III ܠܐ ܐܠܘ ܐܬܦܨܝ ܡܢ ܡܘܬܐ ܐܝܟ ܕܫܐܠ ܗܘܐ . ܐ̇ܘ ܗ̇ܝ ܐܚܪܬܐ ܕܐܦ ܓܢܣܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܡܕܡ ܠܐ ܐܝܬܕ̇ ܥܡ ܗ̇ܝ ܬܘܒ ܐܚܪܬܐ .
- ܗ̣ܘ ܪܡܙܐ ܕܦܬܓܡܗ ܩܕܝܫܐ ܡ̇ܘܕܥ . ܘܡܛܠ ܘܕܐ ܒܝܠܐ ܕܡܠܬܘ ܕܐܦ ܢܗܘܐ ܕܢ̇ܚ ܘܡܬܝܕܥ ܘܡ̣ܬܚܙܐ ܒܟܝܠܙܒܝܢ : ܐܝܟܢܐ .
- ܓܢܣܐ ܐܝܬܘܘܝ ܘܘܐ ܕܐܣܚܩܘܢܝ ܒܪ ܒܪܥܝ ܇ ܗ̇ܘ ܕ ܐܝܬܘܘܝ ܕܐܦ . ܕܡܢ ܛܠܝܘܬܗ̣ ܐܝܟ ܒܪ ܡܠܟܐ̈ ܡܬܪܒܐ ܗܘܐ . ܐܝܢܐ .
- ܡܫ̇ܬܕܪܢܐ ܡܫ̇ܬܡܗ ܗܘ̇ܐ . ܕܡܢܗ ܕܣܘܥܪܢܐ ܩ̣ܢܐ ܐܦ ܕܐܦ ܕܝܢ ܐܚܪܢܐ ܆ ܡܫܬܕܪ ܗܘܐ ܠܡܕܒܪܐ ܕܠܐ ܡܬܥ̣ܒܪ ܇ ܐܝܢܐ .
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies XXXII à XXXIX ܩܕܡ ܫܠܝܚܐ̈ ܫܠܝܚܐ ܐܝܬܘܗܝ ܇ ܒܗܝ ܕܩ̣̇ܕܡ ܐܟܪܙ ܕܐܦ . ܕܪܝܫܐ ܕܩܛܝܪܢܐ̈ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܐܝܬܘܗܝ .
De incarnatione ܒܨܒܥܐ ܕܪܓܠܐ ܢܗܘܐ ܚܝܠܐ ܕܒܪ ܐܢܫܐ . ܕܠܐ ܗܘܢܐ ܡܣ̣ܬܒܪ ܕܐܦ ܡܬ̣ܬܥܒܕ ܘܢ̇ܗܪ . ܐܢ ܐܢܫ ܢܐܡܪ ܕܠܐ ܘ̇ܠܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ .
- ܩܘܪܫܐ ܡܬܪܓܫܢܐ ܇ ܘܓܠܝܕܐ ܒܗ̇ܘ ܝܘܡܐ ܗ̣ܘܐ . ܕܐܦ ܝܘܡܐ ܆ ܕܢܣܬܟܠܝܗ̇X ܡ̇ܢ ܠܘ ܠܒܪ ܡܢ ܘ̇ܠܝܬܐ- ܐܝܬܝܗ̇ .
- ܡܢܗ̇ ܒܫܪܪܐ . ܕܝܪܝܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܘܠܐ ܐܝܟ ܚܠܘܛܐ ܗ̇ܘ ܇ ܕܐܦ ܫܝ̇ܘܚܝܢ . ܒܥܘܡܪܐ ܘܟܝܠ ܗܢܐ ܆ ܠܐ ܘܘܐ ܘܟܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ .
- ܠܥܝܢܐ̈ ܢܣܝܣܬܐ̈ ܡܚ̇ܘܝܢ ܐܝܟܢܐ ܕܝܘܩܢܐ̈ ܘܛܠܢܝܬܐ̈ ܕܐܦ ܘܨ ܡܚܘܘܝ̈ ܇ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܡܫܘܕܥܢܝܬܐ̈ ܕܝܠܗ ܐܝܬܝܗܝܢ .
- ܢܡܘܣܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܚܝܘܢ̈ ܛܡܐܗ ܘܣܝܒܗ . ܘܐܦ ܗܘܐܣܟܡܗ ܕܐܦ ܐܢܬܘܢ ܇ ܕܠܐ ܐܝܬ ܒܚܝܘܬܐ̈ ܇ ܕܡܣܝܒ ܘܛܡܐXܢ ܐܟܘܬܗ .
Athanasiana Syriaca. Part II: 1. Homily on Matthew XII 32 (Epistola ad Serapionem IV § 8-23); 2. Epistola ad Afros; 3. Tomus ad Antiochenos; 4. Epistola ad Maximum; 5. Epistola ad Adelphium. ܟܕ ܥܠܘܗܝ ܕܨܠܝܒܐ ܬ̇ܠܐ ܗܘܐ ܡܪܝܐ . ܕܝܠܗ ܗܘܐ ܓܝܪ ܦܓܪܐ ܕܐܦ . ܟܒܪ ܓܝܪ X ܘܗܕܐ ܐܦ ܠܗܠܝܢ ܕܝܬܝܪ ܪܫܝܥܝܢ̈ ܐܟܫ̣ܠܬ̇ .
Philoxène de Mabbog. Commentaire du prologue johannique (Ms. Br. Mus. Add. 14, 534) ܚܠܦ ܗܕܐ ܐܝܕܝܥܐ ܕܗ̣ܘܐ ܆ ܥܠ ܕܢܥܡܪ ܒܢ ܘܢܗܘܐ ܥܡܢ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܒܪܢܫܐ . ܘܥܠ ܕܠܐ ܐܫܬܚܠܦ ܡܢ ¹⁰ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ .
La polémique antijulianiste, I: Premier échange de lettres. Troisième échange de lettres. Réfutation des Propositions hérétiques. ܡܢ ܫܒܪܘܬܗ ܕܠܐ ܚܛܗ ⁸ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ . ܘܕܠܐ ܣܢܝܩ ܗ̣ܘܐ ܕܐܦ . . - . ܘܟܕ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܣܦܩܐܝܬ . ܐܠܦ ܡܢ ⁷ܟܬܒܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ .
- ܥܒ̣ܕܟ ܢܙܕܗܪ ܒܗܘܢ . ܡܛܠ ܕܗܘ̣ ܡܢ ܗܠܝܢ ܗܘܐ ܕܚܠܝܡܝܢ . ܕܐܦ ܕܝܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܚܠܝܡܝܢ ܒܪܥܝܢܝܗܘܢ̈ . ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܡ̇ܪ .
Plérophories, c’est-à-dire: témoignages et révélations contre le concile de Chalcédoine ܠܐX ܚܕܐ ܠܝܙܬܐ ܢܩܪܒ ܠܗ ܡܛܠ ܗܕܐ ܒܠܚܘܕ ܐܡ̇ܪ ܕܟܬܪ ܗܪܟܐ ܕܐܦ ܕܒܟܠܩܝܕܘܢܐ ܥܪܝܩ . ܬܘܒ ܡܫܬܘܕܐ ܗܘܐ ܠܗ ܗ̇ܘ ܟܕ ܐܡ̇ܪ .
Plérophories, c’est-à-dire: témoignages et révélations contre le concile de Chalcédoine ܠܝ ܘܠܟ ܐܒܐ : ܐܝܬ ܠܗ ܠܙܒܢܐ ܗ̇ܘ ܕܢܕܪܟ X X ܗܘܐX ܆ ܗ̇ܘ ܕܟܕ ܕܐܦ ܕܬܗܘܐ . ܘܗܠܝܢ . ܕܫܪܟܐ XX ܕܒܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ . ܟܕ ܐܡ̇ܪX .