simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- . X ܗ̇ܝ ܕܐܦ ) ܒܗ̇ܝ (
- ܗܘܝܢ . ܘܓ̣ܕܫ ܕܐܦ . XXX XX
- ܕܗܕܐ ܦܪܚܬܐ . ܕܐܦ 10 ܗ̣ܝ ܩܢܝܐ
- ܚܝܐ . ܡܛܠ ܕܐܦ 15 ܗ̣ܝ ܚܝܐ̈
- ܕܬܗܘܘܢ ܠܥܡܐ ܡܛܠ ܕܐܦ 20 ܠܟܘܢ ܐܝܬ
- ܇ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ]ܒܪܢ[ܫܐ ܕܟܝܢܐ ܠܘܬ
- . ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܐܦ X X142ܠܐ ܫܪܟܢܐ
- ܗܘܬ : ܗܘ̇ ܕܐܦ X XX X
- ܐܡܪܝܢ ܚܢܢ ܗܠܝܢ ܕܐܦ X Xܗܘ̇ ܠܥܬܝܪܐ
- ܢܡܘܣܐ . ܐܝܟ ܕܐܦ X ¹⁴ܡܢ ܐܣܘܪܐ̈
- ܣܥܪܘ̇ . ܥܕܡܐ ܕܐܦ X ܐܡ̇ܪܝܬ ܒܝܪ
- ܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛܗܐ̈ . ܕܐܦ X ܐܢܬܘܢ ܬܩܒܠܘܢ
- ܕܠܒܪ ܡܢܢ ܆ ܕܐܦ X ܒܐܘܠܨܢܝܢ̈ ܢܘܕܥ
- ܚܢܓܬܐ̈ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ X ܒܡܡܠܐ ܕܠܘܬܢ
- ܕܢܣܬܓܪ . . ܕܐܦ X ܕܡܝܪܝܢ ܘܣܓܝܕܝܢ
- ܕܐܝܬܘܗܝ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ X ܠܡܕܝܢܬܐ ܐܚܪܒ
- ܥܓܐ : ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ X ܠܦܫܪܐ ܢܐܬܝܢ
- ⁸⁰ܡܕܓܠ . ܡܛܠ ܕܐܦ X ⁸ܗ̣ܘ X⁸
- ܙܗܝܪܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ X0 ܠܕܪܓܐ ܕܝܬܝܪ
- ܕܣܗܕ ܡܙܡܘܪܐ . ܕܐܦ XXX 42ܗܢܘܢ ܒܐܢܫܐ