simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Išō‘yahb Patriarchae III Liber epistularum ܟܬܒ̇ܬ ܚܕܐ ܙܒܢ ܂ ܘܐܬܚܦܛ ܝܬܝܪܐܝܬ ܐܦ ܐܢܬ ܐܦ ܟܠ ܕܗܟܢ ܆ ܕܐܦ ܒܬܐܪܬܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܥܠ ܗܕܐ ܣܝܡܝܢ ܃ ܬܫܪ ܠܟ ܘܗܝܡܢ ܂ ܐܝܟ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Introduction générale à toutes les homélies; Homélies CXX à CXXV ܢܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܪܢܐܝܬ ܪܝܫܐ . ܐ̇ܝܢܐ ܗܟܝܠ ܡܢܗܘܢ ܕܐܦ ܥܠ̣ܬܐ ܘܥܩܪܐ : ܟܕ ܠܐ ܡܕܡ ܐܝܬ ܠܗ ܕܥ̇ܒܪ ܠܗ ܠܥܠ ܆ ܐܝܟܢܐ
Dionysius Bar Ṣalībī. Expositio liturgiae ܒܪܐ ܐܬܬܣܝܡ ܝ ·· X20ܝX ܒܐܘܪܝܐ ܒܗ̇ܝ ܕܗܘ̣ܐ ܘܐܬܟ̣ܪܟ ܕܐܦ ܒܐܢܢܦܘܪܐ ܂ ܐܘ ܟܝܬ ܒܟܠܬܐ ܂ ܩܕܡ ܩܘܪܒܐ ܃ ܐܝܟܢܐ
Historiae Ecclesiasticae (Tertia Pars) ܗ̣ܘܬ ܂ ܘ ܬ ܪ ܡܢ ܫܢܬܐ ܚܕܐ ܝܝ ܗ̣ܘܘ ܝܬ̇ܒܝܢ ܠܘܩܒܠ ܚܕܕܐ̈ ܇ ܕܐܦ ܐ ܐܬܬ̣ܙ·ܥܘ ܇ ܘܕܢܡ̇ܠܠܘ ܬܘܒ ܘܐܦ ܡܛܠ ܫܝ̣ܢܐ ܂ ܗܕܐ
Martyrius (Sahdona). Œuvres spirituelles, I. Livre de la perfection, Ie partie ܗܝ ܬ̇ܬܒܪܟ ܡܢܗܘܢ ܒܢܡܘܣܐ ܕܚܘ̣ܒܐ ܆ ܩܕܡܝܗ̇ ܒܙܘܥܬܐ ܕܐܦ ܚܕܐ ܠܙܒܢܐ ܠܘܬܗܘܢ ܡ̇ܬܡܛܝܐ ܗܘܬ ܕܐܝܠܝܢ ܕܩܪܝܒܝܢ :
- ܗܢܘܢ ܟܘܠ ܐܡܬܝ ܕܠܚܙܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܘ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܡܫܬܘܝܢ ܗܘܘ ܕܐܦ . ‏ ‏ܐܝܬ ܠܟ ܕܝܢ ܕܬܣܬܟܠ ܆ ܐܦ ܡܢ ܣܗܕܘܬܐ ܕܢܒܝܐ̈ ܆
Le commentaire sur Genèse-Exode 9,32 du manuscrit (olim) Diyarbakir 22 ܒܝܬ ܗܢܕܘܝܐ̈ ܚܠܦ ܓܨܐ ܒܗܕܐ ܡܬܚܫܚܝܢ ܒܒܢܝܢܐ . ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܐܦ ܟܐܦܐ̈ ܕܡܘܩܕܝܢ ܒܢܘܪܐ ܘܥܒܕܝܢ ܡܢܗܝܢ ܢܘܪܬܐ . ܐܝܟ
Lexicon syriacum auctore Hassano bar Bahlule: voces syriacas græcasque cum glossis syriacis et arabicis complectens. ܒܗܘܢܐ ܥܕܡܐ ܠܥܘܡܩܗ ܡܬܒܨܐ يقال في الاوّل يُجسّ ܕܐܦ ܓܝܪ ܗ̇ܘ ܕܒܐܝܕܐ ܒܠܚܘܕ ܡܢ ܠܒܪ ܡܬܥܩܒ . ܡܬܬܡܝܫ ܕܝܢ ܗ̇ܘ
- ܥܬܝܕܬܐ̈ ܝ̇ܕܥ ܗܘܐ ܇ ܐܝܬ ܒܗ̇ ܕܝܢ ܒܡܩܕܡܘܬ ܐܝܕܥܬܐ ܗܕܐ ܕܐܦ ܕܥܬܝܕܐ ܡܫܪܪܐ ܗܘ ܓܝܪ ܕܐܡܪ̣ ܫܡܐ ܕܐܒܘܗܝ ܝܕܝܥܐ ܗܘܬ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܫܠܝܚܐ ܐܡ̇ܪ . ܗ̇ܝ ܕܗܘ ܢܫܚܠܦ ܦܓܪܐ ܕܡܘܟܟܢ : ܕܢܗܘܐ ܕܐܦ ⁸ܠܗ̇ ܠܕܡܝܘܬܐ ܚܬܝܬܬܐ ܕܩܝܡܬܐ ܘܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ . ܐܝܟ
Dionigi Areopagita. Nomi divini, teologia mistica, epistole: La versione siriaca di Sergio di Rēš‘aynā (VI secolo) ܠܐ ܗ̣ܝ ܠܗ̇ ܡܨ ܝܐ ܕܬ̣ܦܝܣ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܫܪܝܪܬܐ ܀ ܐܢ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܕܐܦ ܕܦܐ̣ܐ ܠܐܠܗܘܬܐ ܆ ܚܢܢ ܥܠ ܡܠܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܡܣ̣ܒܪܝܢܢ ܆
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ²³⁵ܡܪܐ ܘܐܦ ܥܒܕܐ |X110|ܩ̇ܪܝܢ ܠܒܪܐ ܕܐܠܗܐ . ²³⁶ 3 , ܕܐܦ . Xܝ̇ܫܐ . |L143b|ܘܕܢܒܝܐ̈ ܐܟܚܕܐ ܘܕܫܠܝܚܐ̈ ܆ ²³⁴
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo. II. Dissertationes 3a, 4a, 5a ܒܥܝܕܐ ܕܡܠܬܐ ܐܢܫܝܬܐ . ܐܝܟ ܡܪܬ . ܗܘ ܗܢܐ ܚ̇ܝܠܐ ܡܬܚܙܐ . ܕܐܦ ܘܚܪܢܝܬܐ̈ ܐܢܝܢ ܐܬܘܬܐ̈ ܕܡܬܝܗܒܢ̈ ܪ . ܗܘܢ : ܐܝܟ ܡܐ ܬܘܒ
Commentarius in Evangelium Iohannis Apostoli ܟܢܫܐ ܣܓܝܐܐ ܩ ܝܒ 1ܗܘ̣ܐ ܟܕ ܗܠܝܢ ܗܘܝܢ̈ ܗܘ̣ܝ̈ ܃ ܨ ܒ̣ܐ ܕܐܦ ܓܝܪ ܒܗ̇ܝ ܕܣܓܝܐܐ̈ ܐܡ̇ܪܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܗ ܡܕܡ ܕܗܘ̇ܐ ܇ ܡܛܠ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܫܐܘܠ ܐܬܢܒܝ ܫܪܝܐ ܕܝܠܗ ܘܩܘܝܡܐ ܕܕܘܝܕ . ܘܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܡܢ ܐܠܗܐ ܒܝܕ ܦܠܚܘܗܝ̈ ܕܢܡܠܠ ܫܪܪܐ ܒܠܐ ܨܒܝܢܗܘܢ . ܐܝܟ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies CIV à CXII ܦܐܪܗ ܐ̣ ܝܬܝ̇ܬ ܇ ܒܬܠܬܝܢ ܝܢ ܟܝܠܐ̈ ܘܒܡܐܐ ܇ ܟܕ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܕܐܦ ܐܠܗܝܐ̈ ܇ ܘܠܘܬ ܐ ܘܥܕܬܐ ܕܡܢ ܥܡܡܐ̈ ܫ̇ܢܝ ܥ̣̇ܒܪ ܇ ܕܗ̇ܘ