simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Des heiligen Ephraem des Syrers Hymnen de Virginitate ]ܐܠܗܐ-- -- X[ ܓܠܐ ܥܠ ܣܪܐ ܕܐܬܬ ܓܒܪܐ ܗܝ ܗܟܢ ܐܦ ܬܢܢ ܒܪ ܕܐܦ ܒܗܘܢ ܒܢܟ̇ܠܐ ܡܫܚܠܦܐ̈ XX ܕܢܫܐ̈ ܟܢܝܟܬܐ̈ 18ܘܐܝܟܢ
Κατὰ Λουκᾶν ܐܠܝܐ ܥܒܕ ܆ ܘܐܬܦܢܝ ܘܟܐܐ ܒܗܘܢ ܂ ܘܐܡܪ . ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܐܦ ܨܒܐ ܐܢܬ ܕܢܐܡܪ : ܘܬܚܘܬ ܢܘܪܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܘܬܣܝܦ ܐܢܘܢ : ܐܝܟ
- ܗܕܐ ܫܐܠܬܝ ܢܦܢܐ ܠܝ ܡܫܝܚܐ . ܐܠܐ ܬܘܒ ܨܠܐ ܘܡܗܝܡܢܐ ܐܢܐ ܕܐܦ ܪܓܝܓܐܐܢܐ ܕܐܚܕܐ . ܘܠܐ ܫܠܝܐ ܐܢܐ ܘܠܐ ܫܟܬ ܠܝ ܠܒܝ ܥܕܡܐ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܚܢܢ ܢܫܬܘܐ̣ ܂ ܒܛܝܒܘܬܐ ܘܒܪܚܡܬ ܐܢܫܘܬܐ ܕܦܪܘܩܐ ܕܟܠܢ ܕܐܦ ܗ̇ܝ ܕܡܛܝܒܐ ܗܘܬ ܠܟܘܢ ܡܢ ܬܪܡܝܬܗ̈ ܕܥܠܡܐ ܂ ܠܗܠܝܢ ܬܗܘܐ
- ܟܬܒܐ ܐܡ̇ܕ̇ ܕܝܥܩܘܒ ܒܒܘܟܪܐ̈ ܢܬܒܪܟ . ܘܒܪܝ ܒܘܟܪܝ ܕܐܦ XXX -- ⁸⁴ܕXܒܝܬܘܢ ܐܢܬܘܢ ܡܬܒܪܟܝܢ . ܐܘ̇ ܒܘܟܪܐ̈ . ܐܝܟ
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܠܟܘܢ ܗ̣ܝ ܗܕܐ ܗ̣ܘܬ ܒܨܒܝܢܐ ܃ ܘܕܠܗ ܚ̇ܝܪܝܢ ܗܘܝܬܘܢ ܐܦ ܕܐܦ ܕܐܬܓܥܠ ܠܗ ܡܢ ܡܪ ܐ ܂ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܐܦ ܒܟܬ ܒܬܐ ܕ ܠܟܘܢ ܐܬܪܫܡܬ
- ܟܝܢܐ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܠܐ |ܡܘܫܚܐ ܡܢ ܡܕܡ ܢܗܘܐ ܕܐܦ ܡܢ ܚܕܕܐ̈ ܡܢܟܪܝܢ . ܟܕ ܛܒ ܟܝܢܗܘܢ X X13ܚܕ ܗܘ . ܡܐ
- ܟܘܪܗܢܝܗ̈ ܕܢܦܫܐ ܡܫܟܚܝܢ ܠܡܐܣܝܘ . ܡܢܐ ܗܝ ܕܝܢ ܗܕܐ ܕܐܦ ܘܐܬܕܪܫܘ ܒܗܕܐ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܕܠܝܠܐܝܬ ܢܗܝܡܢܘܢ .
- ܗܢܝܢ ܒܛܢܢܐ ܕܓܒܪܝܗܝܢ̈ ܢܬܠܢ ܐܦ ܗܢܝܢ ܢܦܫܗܝܢ ܠܢܩܦܐ ܕܐܦ ܠܢܩܦܐ ܕܢܫܝ̈ ܚܒܪܝܗܘܢܼ̈ . ܢܦܠܐ ܠܡ ܥܠܬܐ ܠܢܫܝܗܘܢܼ̈ .
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܂ X ܝܝ ܐܢܚܢܢ ܢܣܝܢܐ ܣܓܝܐܐ ܐܝܬ ܠܢ ܡܛܠܬܗ ܃ ܕܓܢܒܪܐܝܬ ܕܐܦ ܗܢܐ ܚܘܝܗ ܠܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܠܦܘܠܐ ܪܚ̇ܡ ܠܐܠܗX ܃ ܗ̇ܘ
- ܒܐܝܕܐ ܕܣܡܠܬܝܐ̈ ܒܠܥ X0 ܒܪ ܝܡܝܢܐ ܠܥܘܕܪܢܗ . ܕܝܬܝܪ ܕܐܦ . ܠܐ ܬܬܪܗܒ ܘܬܓܥܨ ܒܐܢܫ ܕܡܫܬܓܢܐ ܕܠܐ ܒܘܩܝܐ . ܡܛܠ
- ܒܒܬܐ̈ ¹ܡܐ ܕܐܢܫ ܡܩܒܠ ܠܚܕ ܡܢ ܡܚܒܢܘܗܝ̈ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܠܗܘ ܢܣܥܘܪ . ܡܢ ܐܝܡܟܐ ܢܚܘܐ ܕܚܕܝܢܢ . ܠܐ ܚܙܝܢ ܐܢܬܘܢ
Anonymi auctoris Expositio officiorum ecclesiae Georgio Arbelensi vulgo adscripta ܝܘܚܢܢ ܡܢ ܙܝܘܐ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܡܥܛܦ ܗܘܐ ܂ ܘ ܂ ܘ ܢܘܗܪܐ ܕܐܙܠܓ ܕܐܦ ܀ ܐܡ̇ܪ ܗܫܐ ܕܢܦ̇ܩ ܟܗܢܐ ܒܐܣܟܝܡܐ ܢܘܗܪܢܝܐ ܂ ܝܝ ܐܟܡܢ
Anonymi auctoris Chronicon ad annum Christi 1234 pertinens ܠܟܠܗ ܫܝܫܐ ܕܩܪܝܡ ܗܘܐ ܒ̣ܐܣܐ̈ ܘܒܐܪܥܐ ܃ ܢܣܒܘܗܝ ܕܐܦ ܂ ܥܕܬܐ̈ ܕܝܢ ܐܫܬܠܚܝ̈ ܡܢ ܦܪܙܠܐ̈ ܘܩܝܣܐ̈ ܘܬܪܥܐ̈ ܥܕܡܐ
Martyrius (Sahdona). Œuvres spirituelles, II. Livre de la perfection, 2me partie ܣܠܩ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܫܡܝܐ ܕܢܫܠܡ ܟܠ . ܘܗ̣ܘ ܝܗ̣ܒ ܡܘܗܒܬܐ̈ ܕܐܦ ܕܝܠܗ̣ ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܠܗܐ ܒܕܝܠܗ . ܗ̇ܘ ܠܡ ܕܢܚ̣ܬ : ܗܘܝܘ ܗ̇ܘ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܢܡܠܠܘܢܗ̇ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܂ ܠܐ ܓܝܪ ܙܕܩ̇ ܗܘܐ ܕܦܫܝܛܐ̈ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܢܕܥܘܢ ܗ̇ܝ ܕܓܕܫܐ ܗܘܬ̣ ܂ ܠܘ ܕܝܢ ܬܘܒ
Dionigi Areopagita. Nomi divini, teologia mistica, epistole: La versione siriaca di Sergio di Rēš‘aynā (VI secolo) ܒܗ̇ X5ܡܬܚܫܒܢ̈ ܐܦ : X1ܡܬܚܫܒܢ̈ X² X1 : XX X5ܐܝܠܝܢ ²⁸ ܕܐܦ ܐܠܗܘܬܐ . ܘܡ̇ܚܘܝܢ ܠܢ ܬܘܒ ܟܕ ܢܩ̇ܦܝܢ ܠܡܠܐ̈ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܆
Des heiligen Ephraem des Syrers Carmina Nisibena, I ܠܝܐ ܠܐ ܕܡܝܐ ܠܪܚܝܠ ܗܟܢ ܐܦ ܠܐ ܦܬܟܪܐ ܕܡ̇ܐ ܠܐܠܗܐ [30] ܕܐܦ X24] 5ܡܢ ܪ̈ ܠܗܘܢ ܡܨܝܢ ܗܘܘ ܠܡܚܪ ܒܗ̇ܝ ܕܝܠܗ X ܕܐܝܟܢ
Commentarii in Evangelia (II.2) ܡ̣̇ܬܝ ܟܬ̣ܒ ܥܠ ܡ̇ܘܠܕܗ ܂ ܥܠ ܕܐܫܬܘܕܥ ܕܚܕܬܐ ܗܘ ܘܠܐ ܕܐܦ ܗܘ̣ ܗܘ̣ܐ ܒܪܐܢܫܐ ܂ ܐܠܨܬ̇ ܕܢܟܬܘܒ ܥܠܘܗܝ ܫܘܥܒܕܐ ܂ ܐܝܟ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܨ̣ܕ ܠܡܓܘܫܐ̈ ܒܟܘܟܒܐ ܂ ܠܟܠܢܫ ܒܗܘ̇ ܡܕܡ ܕܡܥܝܕ ܨ̣ܕ ܕܐܦ ܠܨܝܕܐ ܃ ܗ̇ ܂ ܒܚܟܡܬܗ ܨܕ ܠܬܠܡܝܕܐ̈ ܒܨܝܕܐ ܂ ܐܝܟ