simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܫܡܝܢܐ̈ ܩ̇ܪܐ ܠܗܘܢ . ܡܛܠ ܕܥܬܪܘ ܘܐܬܡܠܝܘ ܛܒܬܐ̈ ܕܐܦ ܕܒܪܘܚ . ܥܡܡܐܐܝܠܝܢ̈ ܕܐܬܩܪܝܘ ܠܒܝܬܝܘܬܐ ܕܝܠܗ . ܗܠܝܢ
- X ܕܡܝܪܝܢ ܘܣܓܝܕܝܢ XXX X ܣܘܥܪܢܘܗܝ̈ ܟܠܗܘܢ ܀ X ܕܚܡܬܐ ܕܐܦ X ܝܡܝܩܢܐ X--X ܕܚܟܡܬܗ ܕܗܘ̇X ܕܒܫܬܩܐ ܙܪ . ܩ ܕܢܣܬܓܪ . .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܛܠ ܙܩܘܦܘܗܝ̈ ܡܨ̇ܠܐ ܗܘܐ . ⁴⁷ܙܒܢܐ ܕܨܒܝܢܐ ܐܠܗܐ . ܕܐܦ ܕܚܠܦܝܗܘܢ . ܘܗܕܐ ܝܕܝܥܐ ܡܢ ܝ ܕܐܟܬܒ ܐܘܢܓܠܣܛܐ .
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܡܛܠ ܐܚܪܢܐ̈ ܗܪܛܝܩܘ̈ ܡܠܬܐ ܡܢ ܟܕܘ ܚܘܝܬ ܂ ܕܐܦ ܒܗ̇ܝ ܕܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܡܕܡ ܕܫ̇ܦܪ ܠܗ ܦܣ̇ܩ ܘܢܣ̇ܒ ܂ ܐܝܟ ܡܐ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܩܘܕܫܐ ܢܩܪܝܗ̇ ܆ ܐܦ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܕܡܢ XX ܙܕܝܩܐ̈ ܕܐܦ 15 ܦܘܩܕ̈ ܐ ܕܬܫܡܫܬܐ ܘܒܝܬ ܩܘܕܫܐ ܥܠܡܢܝܐ : ܘܠܐ ܐܫܬܐܠ
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Tertiae Pars Posterior) ܡܢ ܩܕܡ ·ܩܠܝܠ ܣ̣ܝܡܢ̈ ܂ XXXܣXܘܣ ܂ ܟܕ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܕܐܦ ܘܒܐܓܪܬܐ ܗ̇ܝ ܕܠܘܬ ܐܘܣܒܝܣ ܘܠܘܩܝܦܪܘܣ 2ܟܬ̣ܒ ܆ ܐܝܠܝܢ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies XXXII à XXXIX ܩܕܡ ܫܠܝܚܐ̈ ܫܠܝܚܐ ܐܝܬܘܗܝ ܇ ܒܗܝ ܕܩ̣̇ܕܡ ܐܟܪܙ ܕܐܦ . ܕܪܝܫܐ ܕܩܛܝܪܢܐ̈ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܐܝܬܘܗܝ .
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܗ̇ܝ ܕܩܠܝܠ ܡܬܚ̇ܠܨܐ ܡܢܝ . ܘܠܘ ܒܠܚܘܕ ܕܥܒ̇ܕܐ ܠܐ ܝ̇ܗܒ ܕܐܦ ܒܩܠܝܠ ܥܒ̇ܕܐ· ܙܕܝܩܘܬܐ ܝ̇ܗܒ ܐܢܬ ܠܝ . 14ܘܐܝܬ ܐܡܬܝ
Lettre aux moines de Senoun ܗܢܐ ܩܕܝܫܐ ܐܡ̣ܪ : ܘܐܟܘܬܗ ܘܐܦ ܟܘܠܗܘܢ ܡܠܦܢܐ̈ ܕܐܦ XX ܗܘܝܘ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܘܐܠܗܐ . ܕܐܢ ܗܟܢܐ ܠܐ ܢܬܗܝܡܢ ܐܝܟܢܐ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Introduction générale à toutes les homélies; Homélies CXX à CXXV ܣ̇Xܝ ܟܐܢܐܝܬ ܆ ܡܛܠ ܟܝܬ ܕܠܗ ܠܗ̇ܘ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܕܐܦ ܘܐ . ܝܟܢܐ ܠܘܬ ܡܡXܠܘܬ ܐܠܗܘܬܐ ܦ̣ܪܚܬ ܣܠ̣ܩܬ . ܐܠܐ ܢܐܡܪ
Homiliæ S. Isaaci, Syri Antiocheni. ܨܦܬܗ ܕܐܬܪܐ ܢܪܚܩ ܀ ܘܕܡܫܢܐ ܡܢ ܝܕܘܥܘܗܝ̈ : ܠܐ ܬܘܒ ܢܪܢܐ ܕܐܦ ܡܠܝ : ܕܣܒ ܨܠܝܒܐ ܘܬܐ ܒܬܪܝ . ܕܡܪܚܩ ܡܢ ܐܬܪܐ ܙܕܩ :
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies XLVI à LI ܠܒܛܢܐ ܢܬ̣ܪܡܐ ܘܢܝ̣ܠܕܐ : ܘܐܦ ܠܗܘܢ ܠܥܙܪܘܪܐ̈ : ܕܐܦ . ܢ ܐܬ̣ܐ : ܘܠܗܠܝܢ ܕܝܠܢ ܣܛܪ ܡܢ ܚܛܝ̣ܬܐ ܒܝܬܝ ܠܗ : ܐܝܟܢܐ
- ܠܗܢܘ̇ܢ ܕܠܐ ܨ ܒܝܢ ܥܨ ܝܢ . ܕܡܪܢܝܬܐ ܕܫܘܝܐ ܠܟܝܢܗ ܢܣܒܘܢ ܕܐܦ ܕܝܢ ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܗܠܝܢ ܥܒܪ . . . ܘܗܠܝܢ ܡܠܐ̈ ܐܡܪ̇ . ܐܝܠܝܢ
- ܥܠܬܐ ܕܡܢ ܟܠ ܡܝܬܪܐ ܠܚܘܣܝܢ ܚܪܝܦܐ ܕܚܝܐ̈ ܘܒܬܪ ܚܝܐ̈ ܕܐܦ ܡܢ ܟܕܘ ܣܘܓܐܐ ܡܢ ܚܛܗܝܗܘܢ̈ ܒܝܕ ܪܚܡܘܗܝ̈ ܡܦܫܚ 6 ܐܝܟ
Die Briefe 42-58 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I.. ܠܐ ܐܬܝܠܕ ܚܠܦܝܢ 6ܣܟ : ܝܕܝܥܐ ܕܝܢ ܕܐܦܠܐ ܐܬܩܒܥ ܒܨ ܠܝܒܐ ܕܐܦ : ܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ ܐܠܗܝܐ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ 5ܐܬܐܡܪ̈ ܬ : ܕܗ̇ܘ ܡ̇ܢ
- ܓܪܡܝܗܘܢ̈ ܕܙܕܝܩܐ̈ ܝܩܝܪܝܢ ܐܢܘܢ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ . ܡܕܝܢ ܕܐܦ ܕܙܕܝܩܐ̈ . ܘܐܢ ܗܘ ܕܝܩܝܪ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ ܡܘܬܗܘܢ ܆ ܝܕܝܥܐ ܗܝ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LXXVIII à LXXXIII ܩܪܢܐ ܕܦܘܪܩܢܐ̇ ܕܣܕܪܐ ܕܩܪܒܗ ܡܪܝܐ . ܘܕܦ̇ܠܓܐ ܕܐܦ ܛ̣ܟܣܐ ܪܝܫܐ ܇ ܐܝܬܝܗܘܢ ܩܦܠܐܘܢ ܐܘ ܟܝܬ ܪܝܫܐ . ܗ̇ܢܘܢ
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܡܛܠܬܢ ܫܡܐ ܕܐܠܗܐ ܢܬܓܕܦ ܒܝܬ ܥܡܡܐ̈ ܂ ܐܠܐ ܟܕ ܟܠܗ̇ ܕܐܦ ܫܠܝܚܐ ܐܠܗܝܐ ܘܠܐ ܢܗܘܝܢ̈ ܦܠܓܘܬܐ̈ ܒܝܢܬܢ ܂ ܝ ܐܝܟܢܐ
Chronicon Pseudo-Dionysianum vulgo dictum II ܫܘܘܕܝܐ ܒܝܕ ܟܬܝܒܬܐ̣̈ ܠܗܠܝܢ ܘܐܦ ܝܘܚܢܢ ܕ̣ܐܣܝܐ ܡܫܪܪ ܕܐܦ ܂ ܘܡܕܡ̣ ܠܐ ܐܘܬܪ ܂ ܘܒܚܪܬܐ ܫܐ̣ܠ̣ ܕܢܫ̣ܬܪܐ ܂ ܡܛܠ̇
A Collection of Letters of Severus of Antioch from Numerous Syriac Manuscripts ܚܬܝܬܘܬܗܘܢ ܆ ܪܝܫܐ ܘܩܘܝܡܐ ܡܢ ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܕܐܝܟ ܗܕܐ ܐܝܬ ܕܐܦ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ : ܐܡܪܝܢ ܕܠܐ ܕܟܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܩܘܪܒܢܐ ܆ ܢܕܥܘܢ