simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Athanasiana Syriaca III: De incarnatione contra Arianos; Contra Apollinarium I; De Cruce et Passione; Quod unus sit Christus; De incarnatione Dei Verbi; Ad Jovianum ܠܗܝ X ܠܐ ܒܪܝܬܐ ܚܫܘܫܬܐ ܢܐܡܪ ܥܘܠܐ ܗܘ . ܗܟܢܐ ܘܕܗ̇ܝ ܕܐܦ ܠܐ ܒܪܝܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܠܗܘܬܐ XܝXXXXX ܡܬܪܢܝܐ . ܐܝܟܢܐ
Išō‘yahb Patriarchae III Liber epistularum ܠܟܘܢ ܐܝܟ ܕܠܚܟܝܡܐ̈ ܕܣ̇ܦܩܝܢ ܠܡܘܬܪܢܘܬܗ ܐܘܕܥ ܂ ܕܐܦ ܡ̇ܢ ܣܦܩܐܝܬ ܆ ܐܘ̇ܬܪܬ ܕܝܢ ܝ ܘܠܐ ܡܕܡ̣ ܂ ܐܬܚܙܝܬ̤ ܠܝ
- ܗ̣ܘ ܐܒ̇ܐ ܡܡܠܠ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܐܡ̣ܪ ܒܡܐܡܪܐ ܕܬܪܝܢ ܕܗܠܝܢ ܕܐܦ ܠܚܡܐܝܬ ܇ ܐܝܟ ܥ̇ܒܕ ܝܠܝ̣ܕܘܬܗܝܢ ܡܬܚ̣ܙܐ . ܘ̇ܝ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LVIII à LXIX ܠܚܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܗܪܟܐ . ܫܪܝܪܐܝܬ ܚܐ . ܝܢ ܆ ܐܦ ܠܗܠܝܢ ܕܐܦ ܟܐܢܐܝܬ ܠܕܘܒܪܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܆ ܐܘ ܕܘܒܪܐ ܕܚܝܐ̈ . ܗ̇ܢܘܢ̇
- ܗܘ̣ ܐܡ̣ܕ̇ ܕܚܝ̇ܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܢܘܗܪܐ . ܐܟܙܢܐ ܗܟܝܠ ܕܐܦ ܕܝܢ ܕܡܢ ܗܕܐ ܥܗܢܐ ܐܬܚܫܚ ܗܝ̇ ܕܢܘܗܪܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ . ܗܝ̇
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo (Mêmrê contre Habib). IV. Dissertationes 9a, 10a. ܐܒܐ ܒܗ ܡܬܩܪܐ : ܦ ܪܘܚܐ : ܘܐܦ ܟܝܢܐ ܒܗ ܡܫܬܡܗ . ܡܠܬܐ ܕܝܢ ܕܐܦ ܠܒܪ : ܐܠܐ ܐܘܣܦ ܡܚܕܐ ܐ̣ܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܗ̣ܘ ܡܠܬܐ ܆ ܫܡܐ
Des Heiligen Ephraem des Syrers Hymnen contra Haereses ܗܢܘܢ ܬܠܡܝܕܝܗܘܢ̈ ܐܬܟܢܝܘ¹ ܒܫܡܗܐ̈ ܕܪܒܢܝܗܘܢ̈ ܕܐܦ ܗܘ ܕܡ̇ܦܢܐ ܛܥܝܐ̈ 9ܠܡܟܝܪܬܗ ܕܒܪܐ ܨܝܐܘ ܒܝܬ ܝܘܢܝܐ̈
- ܡܐܬ ܐܢܐ ܐܦ ܩܐܡ ܐܢܐ ܚܕܝ ܒܩܝܡܬܐ ܘܡܛܠ ܡܘܬܐ ܠܐ ܬܟܪܐ ܠܟ ܕܐܦ ܗܝ ܐܘܪܚܐ ܐܝܟ ܕܝܠܝ ܚܘܪ ܒܗ̇ ܐܢ ܚܐܪ ܐܢܬ ܐܡܪܬ ܠܟ ܓܝܪ
- ܡܢ ܣܗܕܘܬܐ ܕܟܐܢܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ ܐܝܠܦܢܢ ܇ ܕܠܘ ܣܘܢܩܢܐ ܕܚܕܐ ܕܐܦ . ܠܐ ܕܚܝܠܐ ܢܡܠܐ . ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܕܝܠܗܘܢ ܕܚܝܐ̈ . ܐܝܟܢܐ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies XCI à XCVIII ܦܘܩܕܢܐ ܢܡܘܣܝܐ ܦ̇ܩܕ ܆ ܕܠܐ ܢܫ̇ܢܐ ܬܚܘܡܐ̈ ܕܡܢ ܥܠܡ ܕܐܦ ܓܝܪ . ܘܛܘܟܣܐ̈ ܓܘ . . . ܢܝܐ . ܙ . ܕܩ ܗܘ ܠܡܫ̇ܬܥܒܕܘ . ܡܛܠ
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Tertiae Pars Posterior) ܦܘܠܘܣ ܇ ܗ̇ܘ ܡܕܡܐ ܒܡܫܝܚܐ ܥܒ̇ܕ ܗܘܐ ܇ ܕܗ̣ܘ ܠܗ ܡܢ ܚܝܐ̈ ܕܐܦ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܥܡܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܀ ܘܟ ܂ Xܝ̇ ܝX X ܂ ܐܝܟܢܐ
La vie primitive de S. Antoine conservée en syriaque ܠܐ ܣ̣ܦܪܐ X ܡܫܟܚ ⁵ ܠܡܐܠܦ ܆ ²⁶ܕܠܐ ܡ̇ܨܐ ܗܘܐ ܕܢܣܝܒܪ ܕܐܦ ܘܡܟܝܟ ²²ܛܒ ܘܐܣܟܡܬܢ ³ ܗܘ̇ܐ ܠܒܪ ܡܢ ܡܫܘܚܬܐ ܇ ²⁴ܗܟܢܐ
Dionysius Bar Ṣalībī. Expositio liturgiae ܒܬܪ ܡܘܬܝܗܘܢ̈ ܢܬܟ̇ܪܙܘܢ ܥܠ ܩܘܕܫܐ̈ ܂ ܬܘܒ ܒܗ̇ܝ ܕܐܦ ܡܢܢ ܟܠܗܝܢ ܗܘܠܢ̇ܝܬܐ ܀ ܢܩܝܦܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܩܘܕܫܐ̈ ܃ ܙ̇ܕܩ
Commentarius in Evangelium Iohannis Apostoli ܥܠ ܢܦܫܗ ܒܫܪܒܐ 0ܝ ܕܐܢܫܘܬܗ ܡܡܠܠ ܃ ܠܘܬ ܟܝܢܐ ܕܐܠܗܘܬܗ ܕܐܦ ܢܘܕܥ ܆ ܐܠܘ ܡܠܐ̈ ܕܢܩܝܦܝܢ ܠܟܝܢܗ ܠܐ ܐܡ̇ܪ ܗܘ̣ܐ ܃ ܐܝܟܢܐ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, IV: Isaïe et les Douze. ܐܠܗܐ ܥܘܬܪܐ ܪܒܐ ܢܣ̣ܒ ܡܢ ܡܨܪܝܐ̈ ܘܝܗ̣ܒ ܠܗܘܢ ܘܐܩܦ ܕܐܦ . ܡܬܦܩܕ ܓܝܪ ܕܒܗܢܐ ܟܠܗ ܩܢܝܢܐ ܢܡܟܪܝܗ̇ ܠܓܝܪܬܐ ܆ ܡܛܠ
- ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܕܝܠܝ ܢܩܪܘܢ . ܕܠܐ ܟܕ ܙܒܢܐ ܢܣ̇ܒ ܗܠܝܢ ܒܢܬ̈ ܕܐܦ ܕܬܣܝܡܘܢ ܢܡܘܣܐ ܠܗܠܝܢ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܐܓܪܬܟܘܢ ܕܬܪܬܝܢ̈