simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Commentarius in Evangelium Iohannis Apostoli ܟܕ ܡܦܫܩܝܢܢ ܒܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ ܚܘ̇ܝܢܢ X ܘܝܬܝܪܐ ܬ ܐܝܠܝܢ ܕܐܦ ܕܬܘܒ ܐܣܒܝܗ̇ ܂ ܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܗ̣ܘ ܥܠ ܢܦܫܗ ܐܡ̇ܪ ܃ ܐܝܟ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܢܢܢ ܫܒܩܝܢܢ ܠܟܠ X0ܕܚܝ̣ܒ ܠܢ ܀ ܘܡܢܗܘܢ ܕܡܐܢܗܘܢ̇̈ ܕܐܦ ܃ · XܘXX XܝXܝܒXܝܝX ܘܝXX ܀ ܘܫܒܘܩ ܠܢ ܚܛܗܝܢ̣̈ ܂ ܡܛܠ
- ܠܘܩܒܠ ܢܟܝܢܐ̈ ܕܪܚܫܐ ܡܟܝܢܐ ܩܐܡ ܫܘܠܛܢܗ ܕܐܒܘܗܝ . ܕܐܦ ܣܗܕܐ ܠܙܬܗ ܐܡܝܢܬܐ ܕܥܠܝܗܘܢ . ܘܩܥܬܗ ܘܒܟܝܗ . ܟܕ ܡܗܝܡܢ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo (Mêmrê contre Habib). III. Dissertationes 6a, 7a, 8a ܠܐ ܡܢ ܚܝܠܐ ܕܢܦܫܗ ܙܟܐ . ܐܠܐ ܡܢ ܛܝܒܘܬܐ ܡܚܝܠܐ ܗܘܬ . ܐܪܐ ܕܐܦ ܚ̇ܝܒ ܡܝܬ . ܘܒܡܘܬܗ ܐܫܬܪܝ ܡܘܬܐ . ܟܕ ܬܘܒ ܐ̇ܡܪܝܢ ܢܬܘܢ
Homélies anonymes du VIe siècle: Dissertation sur le Grand-prêtre, Homélies sur la pécheresse I, II, III ܚܛܝܐ̈ ܕܟܪܝܗܝܢ̈ ܒܚܛܝܬܐ ܘܡ̇ܚܫ ܠܗܘܢ ܟܐܒܐ ܕܚܛܝܬܗܘܢ ܕܐܦ ܘܪܓܝܢ ܠܗ ܢܡܠܠ ܩܕܡܝܗܘܢ . ܒܗܕܐ ܕܡܘܬܐ X ܡܗ̇ܝܡܢ ܐܢܐ
- ܠܒܢܘܗܝ̈ ܡܢ ܨ ܪܝܟܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܐܘܡܢܘܬܐ ܗܝ̇ ܕܗܘ ]-ܗ̇ ܕܐܦ ܨ ܝܕܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ . ܓܒܪܐ ܡܣܟܢܐ . ܘܗܟܢ ܣܓܝ ܡܣܟܝܢ ܗܘܐ̣
Des heiligen Ephraem des Syrers Hymnen de Ecclesia ܝܕܥ ܗܘܐ ܟܕ ܚ̇ܛܐ ܗܘܐ 7ܘܐܠܘ ܐܝܟ ܕܒܩܘܫܬܐ ܠܐ ܐܢܫ ܚ̣ܛܐ ܕܐܦ . X . X -- ²ܩ X ܝ . X ܫX . XX1ܢX ¹ ܐܝܕܥ X -- ⁸ܕܒܟܠ X -- ⁵
Homiliæ S. Isaaci, Syri Antiocheni. ܗܘ ܥܠܝܡܐ : ܪܚܡ ܗܘ ܠܒܬܘܠܘܬܐ . ܕܦܘܪܫܢܐ ܗܝ ܡܝܬܪܐ ܕܐܦ . ܬܐ ܠܘܬ ܝܫܘܥ ܘܢܗܘܐ ܠܟ : ܐܝܟ ܡܐ ܕܫܐܠ ܣܦܘܬܟ̈ ܀ ܚܪܬ ܒܗ
Philoxène de Mabbog. Commentaire du prologue johannique (Ms. Br. Mus. Add. 14, 534) ܒܪܢܫܐ ܗܘ ܒܝܕ ܗܕܐ ܕܗ̣ܘܐ . ²⁵ܗ̇ܘ ܕܟܕ ܛܒ ܠܐ ܐܝܕܝܥ ܗܘܐ ܕܐܦ . ܘܗ̇ܘ ܕܐܡ̇ܪ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܟܕ ܠܐ ܡܒܣܪ ܆ ܢܫܬܘܕܥ̣
Lettre aux moines de Senoun ⁵ܐܦܝܣܢ ܚܢܢ ܙܒܢܝܢ̈ ܣܓܝܐܢ̈ ܆ ܕܠܒܝܬ ܐܣܝܪܐ̈ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܢܬ̇ܥܕܪ ܆ ܩܪܝܒ ܟܠ ܚܕ ܡܢܢ̣ ܕܐܦ ܢܘܗܪܗ ܢܘܒܕ . XX ܘܥܠ ܗ̇ܝ
Philoxène de Mabbog. Commentaire du prologue johannique (Ms. Br. Mus. Add. 14, 534) XX XX 1ܒܗܘܢ ܒܚܫܐ̈ ܟܬܪ ܠܐ ܚܫܘܫܐ ܇ ܘܨܝܕ ܡܘܬܐ ܠܐ ܕܐܦ ܫܘܒܚܐ ܝܚܝܕܝܐ ܕܝܠܗ ܆ ܗ̇ܘ ܕܥܒ̇ܪ ܠܟܠ ܬܪܥܝܬܐ ܘܡܠܬܐ ܇
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies XXVI à XXXI ܒܝܕܐܫܥܝܐ ܢܒܝܐ : ܠܗܢܘܢ ܕܬܫܒܘܚܬܐ ܣܪܝܩܬܐ ܕܕܐܝܟ ܗܕܐ ܕܐܦ ܡ̇ܙܥܩ ܒܐܘܢܓܠܝܐ̈ ܇ ܐܬܠܒ̇ܒܘ ܇ ܐܢܐ ܙܟܝܬܗ ܠܥܠܡܐ . ܗ̇ܘ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo (Mêmrê contre Habib). V. Appendices: I. Tractatus; II. Refutatio; III. Epistula dogmatica; IV. Florilegium ܥܒܘܕܐ ܗ̣ܘܐܦ ܥܨܘܒܐ ܗ̣ܘ . ܐܣܝܐ X ⁰ܘܣܡܐ . ܫܘܒܚܐ ܕܒ̣ܪܐ ܕܐܦ ܒܗ ⁹⁹ܐܬܐܣܝܢ . . Xܝܟ XX ܐܠܗܐ ܟܝܢܐ ܘܟܐܒܐ ܕܢܦܫܐ XXX
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܕܘܝ ܟܠ ܟܝXܐ ܕܟܪܝܥܝܢ ܝܘ̣ܘ ܠX ܫܦܝܘܝܝ̈ ܕܫܐܘܠ ܃ ܠܐ ܕܐܦ ܕܝXܝܫܬܐ̈ ܝXܘܠܕ ܒXܢܠܢܐ ܃ ܐܝܝ ܝXܐ XXܟܝXܐ ܃ XXX
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܐ ܕܐܒܐ ܂ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܟܠ ܡܥܠܝ ܘܫܠܝܛ ܕܐܦ ܂ ܗܘ ܓܝܪ X ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܐܝܬܘܗܝ ܒܟܝܢܐ ܒܪ ܚܐܪܐ̣̈ ܂ ܡܛܠ
- ܕܚܝܠܝܢ ܘܘܘ ܡܢܗ ܆ ܛ . ܒ ܠܗ ܡܣܦܪܬܐ ܘܗ̣ܘ ܘܓܒܪܐ ܚܕ ܒܪ ܕܐܦ . ܢ̇ܬܟܢܫܘܢ . ܟܕ ܕܝܢ ܟ̣ܢܫܘ ܘܐܬܘ ܐܝܟ ܡܠܬܗ : ܡܛܘܠ
Athanasiana Syriaca III: De incarnatione contra Arianos; Contra Apollinarium I; De Cruce et Passione; Quod unus sit Christus; De incarnatione Dei Verbi; Ad Jovianum ܒܒܣܪܐ ܒܐܪܥܐ ܢܕܝܪ . ܘܠܐ ܡܩܒܠܢܐ ܕܚܛܝܬܐ ܢܚܘܝܘܗܝ ܕܐܦ ܕܒܣܪܐ ܕܚܛܝܬܐ . ܘܚܝܒܗ̇ ܠܚܛܝܬܐ ܒܒܣܪܐ . ܐܝܟܢܐ
Documents pour servir à l’histoire de l’Église nestorienne ܬܠܬܐ ܩܢܘܡܐ̈ . - ܗܪܣܝܩܘ ܕ ܬܠܬܝܢ ܗ̇ܝ ܕܐܣܛܐܦܢܐ ܒܪ ܕܐܦ ܝ̇ ܬܠܬܐ ܟܝܢܐ̈ ܘܬܠܬܐ ܐܠܗܐ̈ ܐܝܬܝܗ̇ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܐܟܡܐ
Carmina Nisibena, II ܠܐ ܒܚܠܡܐ ܕܘܕܬܗ ܕܐܦ ܒܗ̇ ܒܫܢܬܗ ܫܦܝܐ ܗܘܐ ܘܩܕܝܫܐ [ 3¹ ܕܐܦ ܘܠܕܡܟܐ¹̈⁰ ܫܓܫܬ ¹²ܐܟܚܕ ¹³ܗܢܘ ܒܠܚܘܕ ܕܐܨܛܠܠ
- ܗܢ݂ܘܢ ܐܬܦܼܪܫܘ ܡܢ ܐܠܗܐ ܒܝܕ ܪܘܚܐ ܕܡܬܐܟܠܢܐ̈ ܢܗܘܘܢ . ܕܐܦ ܕܡܬܓܘܪܝܢ ܘܨܪܝܢ̈ ܦܪܣܬܗܘܢ̈ . ܘܠܛܒܝܐ̈ ܩܠܝܠܝ̈ ܕܘܩܐ