simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies CXIII à CXIX ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܠܐܚܪܢܐ̈ ܙ̇ ܕܩܢ̈ . ܠܐ ܚܝܘܣܬܢܐܝܬ ܐܝܬ ܠܗ : ܕܐܦ ܡ̇ܗܡܐ ܐܢܫ ܆ ܡܩ̇ܠܣܐ ܗܘ ܥܠ ܪ̈ ܒܘܬ ܢܦܫܐ . ܗ̇ܘ ܕܝܢ
- ܠܒܝܬܗ ܕܡܪܝܡܐ ܢܚܪܒ ܒܩܪܒܐ . ܘܐܦ ܠܐܚܝܗܘܢ̈ ܦܟܪܘ ܕܐܦ ܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܘܐܡܪܝܢ : ܕܗܟܢܐ ܐܬܡܨܝܢ ܒܚܝܠܐ : ܥܕܡܐ
- ܗ̣ܘ ܒܦܘܪܫܢܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܬܚܙܐ . ܐܝܬ ܝ X1 ܓܝܪ ܕܒܐܣܟܡܐ ܕܐܦ . XXX ܬܘܒ ܕܝܢ ܫܟܝܚ ܨܘܡܐ ܘܐܦ ܠܘܬ ܥܡܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܇ ܗܢܐ
- ܗܢܘܢ ܐܫܬܟܚܘ ܒܙܒܢܐ ܚܪܝܩ ܠܢܒܝܐ̈ ܒܪܘܓܙܐ . ܒܠܥܡ ܕܐܦ ܕܩܡ ܥܠܝܢ ܠܙܒܢܐ ܩܫܝܐ ܘܡܪܝܪܐ ܕܐܬܬܪܝܡ ܥܠ ܕܒܝܬ ܡܩܒܝ
- ܐܢܬ ܠܐ ܬܥܘܠ ܠܬܡܢ . ܐܠܐ ܐܢ ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܕܩܐܡ ܩܕܡܝܟ : ܗܘ ܕܐܦ ܒܬܪ ܡܪܝܐ . ܘܐܦ ܥܠܝ ܪܓܙ ܡܪܝܐ ܡܛܠܬܟܘܢ : ܘܐܡܪ ܠܝ :
- ܠܟ ܓܠܐ ܡܛܠܬܝ ܘܕܪܫ ܠܟ ܫܒܝܠܐ ܕܬܦܘܩ ܒܒܥܬܝ ܘܥܬܝܕ ܐܢܐ ܕܐܦ ܓܠܐ ܠܟ ܥܠܝ ܕܗܐ ܐܝܟ ܫܚܝܡܐ ܡܗܠܟ ܐܢܐ ܐܡܪ ܠܗ ܩܕܝܫܐ ܗܘ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo (Mêmrê contre Habib). III. Dissertationes 6a, 7a, 8a ܡܢ ܡܘܬܐ ܢܢ̇ܚܡ ܘܢܥܒܕ ܐܢܘܢ ܠܐ ܡܝܘܬܐ̈ . ܟܕ ܦ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܕܐ . ܗ̇ܘ ܓܝܪ ܕܡܢ ܡܝܘܬܐ̈ ܠܐ ܡܝܘܬܐ̈ ܥܒܕ ܐܢܘܢ ܆ ܡܨܐ ܘܐ .
Die Briefe 42-58 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I.. ܗ̣ܝ 5ܠܐ ܡܫܟܚܐ ܠXܗܘܐ . ܬܘܕܝܬܐ ܗ̣ܝ ܓܝܪ ܘܐܦ 6ܗܕܐ ܕ ܓܘܐ ܕܐܦ ܦܘܪܫܢܐ̈ ܒܐܕܫ̇ܐ̣ ܡ̣ܢ 4ܗܘ̇ ܕܣܟ ܠܝܬܘܗܝ ܗܘ̇ܝܢ . ܗ̇ܝ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܗܝ ܨܠܘܬܢ ܡܬܕܟܝܐ ܡܢ ܪܦܝܘܬܐ ܘܡܐܝܢܘܬܐ ܘܐܫܝܕܘܬܐ ܕܐܦ ܕܡܢܗܘܢ ܇ Xܗ̇ܘܐ ܗܘ X X 19ܥܘܗܕܢܗܘܢ ⁸ܥܒܕܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ .
La vie primitive de S. Antoine conservée en syriaque ¹⁰ ܒܩܢܘܡܟܘܢ ¹ܢܗܘܘܢ X ¹²ܟܪܘܙ ܐ ܕܦܚܡܐ ܕܗܠܝܢ ܕܘܒܪܐ̈ ܕܐܦ X ܢܗܘܘܢ ⁸ܡܬܬܢܝܢ ⁹ܗܠܝܢ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܢܨܚܢܐ̈ ܇ ܐܠܐ
- ܡܠܬܐ ܢܒܚܬܐ ܗ̇ܝ ܕܢܒܥܐ ܡܦܣܐ ܥܡ ܗ̇ܝ ܕܬܗܘܐ ܐܣܝܪܐ ܒܥܬܐ ܕܐܦ ܒܐܓܪܬܐ ܡܠܝܠܐܝܬ ܐܝܟ ܚܕܐ ܘܒܕܚܠܬ ܐܠܗܐ . ܡܛܘܠ
Commentarii in Evangelia (II.2) ܐܢܬ ܠܐ ܬܬܛܠܡ ܀ ܡܛܠ ܕܣܓܝܐܐ̈ ܨܒܘ ܕܢܟܬܒܘܢ ܃ ܠܘ ܠܡ̣̇ܬܝ ܕܐܦ ܥܡܠܐ ܂ ܨܠܘܬܐ ܐܣܪܚ ܥܠ ܕܝܘܢܘܣܝܘܣ ܐܟܣܢܝܐ ܂ ܐܝܟܢܐ
- ܐܠܘ ܙܟܐ ܘܐܠܘ ܠܐ ܙܟܐ ܦܬܟܪܗ ܪܚܡ ܘܬܩܦ ܪܘܓܙܗ ܕܡܪܝܐ ܕܐܦ ܨܝܕ ܐܠܗܗ ܗܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܝܟܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܛܥܝܐ ܪܒܐ
- ܐܢܬܘܢ ܥܡܘܪܐ̈ ܗܘܝܬܘܢ ܒܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ : ܐܢܐ ܐܢܐ ܡܪܝܐ : ܕܐܦ ܠܘܬܝ : ܕܥܡܪܝܢ ܥܡܟܘܢ : ܪܚܡܘ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܢܦܫܟܘܢ : ܡܛܠ
- ܥܡܟ 85 ܫܡܥ ܗܘܐ ܕܘܝܕ ܡܠܝ̈ ܡܪܗ ܕܐܬܡܠܠ ܠܗ ܘܦܩܕ ܘܐܬܐ ܕܐܦ ܠܝ ܒܝܬܐ ܕܐܫܪܐ ܘܐܬܩܕܫ ܒܗ ܘܐܢ ܢܫܦܪ ܠܝ ܐܗܘܐ ܥܡܗ ܐܝܟ
- ܣܝܦܝ ܐܦ ܡܘܪܢܝܬܝ ܠܐ ܢܣܒܬ ܒܐܝܕܝ : ܡܛܠ ܕܗܘܐ ܦܬܓܡܗ ܕܐܦ ܠܐܚܝܡܠܟ ܠܝܬ ܗܪܟܐ ܬܚܝܬ ܐܝܕܟ ܣܝܦܐ ܐܘ ܡܘܪܢܝܬܐ : ܡܛܠ
Ἀποκάλυψις Ἰωάννου ܗܢܘܢ ܀ ܘܚܙܝܬ ܟܕ ܦܬܚ ܛܒܥܐ ܕܫܬܐ ܆ ܘܢܘܕܐ ܪܒܐ ܗܘܐ . ܕܐܦ ܐܦ ܟܢܘܬܗܘܢ̈ ܘܐܚܝܗܘܢ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܥܬܝܕܝܢ ܠܡܬܩܛܠܘ ܐܝܟ
- ܗܘ ܛܘܪܐ ܕܙܝܬܐ̈ ܐܪܙܐ ܗܘ ܕܡܫܝܚܘܬܐ ܕܡܢ ܛܘܪ ܙܝܬܐ̈ ܕܐܦ ܪܡܐ̈ ܕܢܬܥܠܐ ܗܘܐ ܘܠܛܘܪ ܙܝܬܐ̈ ܟܢܫ ܐܢܘܢ ܠܒܢܝ̈ ܐܪܙܗ
Les cinq recensions de l’Ascéticon syriaque d’abba Isaïe. I. Les témoins et leurs parallèles non-syriaques; Édition des logoi I-XIII ܐܒܘܟܘܢ ⁸ XX ܕܒܫܡܝܐ : ܗܘܘ ܡܪܚܡܢܐ̣̈ ܘܝܠܦܘ ܡܢܝ ܕܢܝܚ ܕܐܦ ܡܛܘܠX ܕܐܢܐ ܩܕܝܫܐ ܐܝܬܝ : ⁷ܗܘܘ ܓܡܝܪܐ̣̈ ܐܝܟܢܐ
Le commentaire sur Genèse-Exode 9,32 du manuscrit (olim) Diyarbakir 22 ܠܗܘܢ ܥܒ̣ܕ 15ܒܕܡܘܬܐ ܕܢܦܫܬܢ̈ . ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܩܠܝܠ ܥܕܡܐ ܕܐܦ . ܕܡܝܬܐ ܡܢ ܠܐ ܡܕܡ ܟܠܡܕܡ ܠܗܘܝܐ ܐܝܟ ܕܨܒ̇ܐ . ܗ̇ܘ