simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Des Heiligen Ephraem des Syrers Hymnen de Fide ܚܠܡܐ̈ ܡܦܗܝܢ ܠܗ̇ ܗܟܢ ܦܗܝܢ ܒܒܥܬܗ̇ ܕܪܘܫܐ̈ ܕܫܪܥܘ ܕܐܦ ܘܐܝܬ ܕܡܣܟܢ ܘܐܙܥܪ ܫܪܒܗ̇ ܀ 9ܐܢ ܕܝܢ ܢܦܫܐ ܦܗܝܬܐ ܗܝ
- ܟܬܒܐ ܗܟܢܐ ܐܡ̇ܪ ܆ ܕܡܐ ܕܫܠܛܘ ⁹ܐܣܬܟܠ ܆ ܘܬܘܒ X ܕܐܢ ܪܥܝܐ ܕܐܦ ܕܝܢ ܒܙܕܩܐ ܘܒܘܠܝܬܐ ܡܥܩܒܝܢ ܐܢܬܘܢX ܒܬܪ ܩܢܘܢܐ̈ . ܡܛܠ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies CIV à CXII ܡܢܗ̇ ܕܬܫܡܫܬܐ ܗ̇ܝ ܛܠ̇ܢܝܬܐ ܢ̣ܦܠܘܢ ܗܘܘ ܇ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܘܐܦ ܟܕ ܠܐ ܨ̇ ܒܝܢ ܗܘܘ ܆ ܕܩܝܢܕܘܢܘܣܐ ܥ̇ܒܕܝܢ . ܗܘܘ ܇
Vie de Sévère par Jean ܘܢܐ ܕܐܬܦܪܫ ܡܢ ܟܪܣܐ ܐܝܟ ܦܘܠܘܣ X ܐܡܪ ܇ X ܕܒܡܩܕܡܘܬ ܕܐܦ ܫܪܝ ܆ ܠܘܬܗܝܢ ܕܟܦܐ̈ ܕܫܡܝܐ ܐܬܥܠܝ . ܠܐ ܗܟܝܠ ܐܢܫ ܚܛܐ ܆
Paschahymnen: De azymnis, de crucifixione, de resurrectione ܐܕܡ ܒܦܓܪܗ ܩܛܠ ܚܝܐ̈ ܗܟܢ ܒܗ̇ܘ ܛܘܦܣܐ ܒܦܓܪܗ ܕܓܡܪ ܟܘܠ X ܕܐܦ ܒܓܘܫܡܗ ܓܡܪܐܢܘܢ ܠܐܚܘܗܝܐܝܟ̈ ܗܕܡܘܗܝ²̈ ܘ 10ܘܐܝܟܢ
- ܗ̣ܢܘܢ ܙܗܼܝܢ ܒܝܕ ܕܟܝܘܬܗܘܢ . ܘܢܦܫܟ ܬܗ̣ܘܐ ܡܨܿܠܠܐ ܡܢ ܕܐܦ ܕܒܗܘܢ ܐܬܟܢܼܝܬ . ܕܗ̣ܘܐ ܨܿܡܚ ܦܓܪܟ ܒܢܩܕܘܬܗ ܐܝܟ
- ܗܝ ܒܫܪܒܗ̇ ܒܒܠ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܝܟ ܕܐܡܪܢܢ ܣܠܩ ܗܘܐ ܡܪܢ ܠܐܬܪܗ ܕܐܦ ܥܘܬܪܐ ܕܠܫܢܝܗܘܢ̈ ܐܡܪ ܗܫܐ ܥܠ ܥܠܝܬܐ ܕܒܐܪܥܐ ܕܝܗܘܕ
Anonymi auctoris Chronicon ad annum Christi 1234 pertinens ܒܐܪܥܐ ܕܒܠܩܐ ܃ ܐܘܟܝܬ ܕ̣ܡܘܐܒ ܆ ܚܣܢܐ ܚܕ ܕܣܝܡ ܗܘܐ ܥܠ ܕܐܦ ܂ ܘܥܒܕܐܠܗ ܝX ܒܪ ܥܠܝ ܥܡ ܚܝܠܐ ܕܟܘܪܣܢܝܐ̈ ܇ ܐܬܐ ܘܢܩܫ ܥܠ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LXX à LXXVI ܙܒܢܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐ . ܡܪ ܆ ܕܡ̇ܙܡܐ ܐܘ ܟܝܬ ܡܙܥܩܐ ܒܗ̇ܢܘܢ ܕܐܦ ܟܕ ܗ̣ܢܝܢ ܐܦ ܬܪܬܝܢ̈ ܙܒܝܢ̈ ܐܦ ܥܣܪ̈ . ܠܐ ܕܝܢ ܡܡ̇ܐܢ ܐܢܐ
Des Heiligen Ephraem des Syrers Sermones I ܗ̣ܘ ܢܩ̇ܒܠ ܟܘܘܢܐ ܠܐ ܢܬܟ̇ܐܪ ܡܢ ܕܐܟܣ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܢܐܬܐ ܕܐܦ ܪܫܘܝܐ ܕܟܐܬܐ ܕܚܝܐ̈ ܢܩ̇ܒܠ XX ܠܐ ܢܬܢܟܦ ܕܡܟ̇ܘܢ
Hymnen auf Abraham Kidunaya und Julianos Saba ܪܒܐ ܡܢܗ ܢXܝܬܪ ܨ X ܨܠܘܬܗ ܕܕܟܝܐ̈ ܘܨܘܡܗ ܕܙܗܝܐ̈ ܫܗܪܗ ܕܐܦ ܕܓ̣ܕܫ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܨ 8ܨ̇ܠܝ ܕܙܥܘܪܐ ܢܐܪܒ ܐܟܘܬܗ ܘܨ̇ܠܝ
- ܐܠܗܐ ܗܘ ܟܕ ܛܒ ܙܩܝܦ . ܗܐ ܒܙܩܝܦܗ ܠܡܘܬܐ ܩܛܠ ܘܐܢܬܝ ܥܠ ܕܐܦ ܘܗܫܐ ܕܙܩܝܦ ܠܡܘܢ ܡܣܬܓܕ ܥܕܬܐ ܬܗܪܬ ܠܝ ܒܟܝ ܕܠܐ ܡܫܪܬܝ
Le Candélabre du Sanctuaire de Grégoire Abou’lfaradj dit Barhebræus. Septième base: Des démons. ¹⁰ܗ̣ܝ ܫܟܝ̣ܪܐ . ¹⁰ܫܪܝܟ ¹¹ܡܕܝܢ ܗ̇ܘ X ¹² ܠܬܐ ܕܗ̣ܘܝܘ ܕܐܦ ܗܠܝܢ ܕܒܚܘܫܒܐ ܐܢܝܢ ܝ XXX X X X XX ܡ . ̇ܣܒܪܝܢ ܗܘܝܢ ܗ̇ܝ
Le Candélabre du Sanctuaire de Grégoire Abou’lfaradj dit Barhebræus. Douzième base: Du Paradis, suivie du Livre des Rayons: traité X ܫܘܡܠܝܗ ܥܦܝܦܐ ܢܗ̣ܘܐ . ܟܐܡܬ ܢܝܐܘܬܐ̈ ܡܫܡܠܝܢܝܬܗ̇̈ ܕܐܦ ܘܓܘܫܡܢܝܐ ܡܪܟܒ . ܢܦܫܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܦܓܪܐ . ܡܢ ܐܠܨܬܐ̈
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) XX X ܗܫܐ ܥܫ̣ܢ ܠܗ ܩܛܝܪܐ ܕܦܝܣܗ ܕܚܘܒܟܘܢ ܆ ܐܙܕܟ̇ܝܬ ܠܝ ܕܐܦ ܕܩܕܡ̇ܬ X ܣܡ̇ܬ ܠܗ |ܒܟܬܒܐ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ . ܡܛܠ ܕܝܢ
- ܥܠ ܗܠܝܢ ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܡܫܠܛ . ܘܐܠܐ ܐܝܟܢܐ ܡܐ ܕܡܬܙܝܥܝܢ ܚܢܢ ܕܐܦ ܡܢܗܝܢ ܢܦܫܢܝܬܐ̈ ܘܡܢܗܝܢ ܦܓܪܢܝܬܐ̈ . ܡܬܚܙܐ ܕܝܢ
Narsai’s Metrical Homilies on the Nativity, Epiphany, Passion, Resurrection and Ascension: Critical Edition of Syriac Text ܚܘܒܐ̈ ܕܢܦܫܐ X⁹ܡܐܣܐ : ܘܒܡܝܬܐ̈ ܬܠܬܐ ܕܐܚܝ : X⁰ܩܝܡܬܐ ܕܐܦ : ܒܕܝ̣ܢܐ ܟܐܢܐ ܕܒܘܚܪܢܗ . ܒܚܘܠܡܢܐ ܕܦܓܪܐ ܚܘܝ :
Les formes syriaques de la matière de l’Histoire lausiaque ܡܢܗܘܢ ܕܥܒ̣ܕܝܗ̇̈ ܬܬܕܚܩܝ ܗܘܬ ܡܛܠ ܫܚܝܡܘܬܗ̇ . ܓܘܢܝܐ ܕܐܦ ܕܝܢ ܕܡܩܪܒܐ ܗܘܬ ܠܦܓܪܗ̇ ܗܟܢܐ ܒܣܝܐXܝ ܗܘܬ ܐܝܟܢܐ
- ܠܣܢܝܐ̈ ܫܘܦܪܐ ܬܠܒܫ ܘ . ܘܪܕܐ ܠܣܢܝܐ ܟܕ ܠܐ ܫܦܝܪ ܡܠܒܫ ܕܐܦ ܠܗ ܠܦܘܡܐ ܕܟܕ ܠܐ ܫܘܐ ܢܙܝܥ ܬܫܒܘܚܬܟ 2 10 ܡܥܕ ܐܢܬ ܗܘ ܓܝܪ
- ܥܠ ܒܝܫܐ̈ ܕܢܚ ܫܡܫܟ ܟܕ ܠܐ ܫܘܝܢ ܠܚܩܠܗ ܕܚܢܦܐ ܡܫܩܐ ܡܛܪܟ ܕܐܦ ܛܠܡܬ ܡܪܚܐܝܬ ܠܐ ܡܪܝ ܬܟܠܐ ܚܢܢܟ ܪܒܐ ܡܢ ܛܠܘܡܐ̈ 10