simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Des Heiligen Ephraem des Syrers Sermones II ܠܘ ܗܘܝܘ XXX ܠܫܢܗ ܓܝܪ ܕܐܒܪܗܡ ܝ̇ܕܥ ܗܘܐ ܛܒ ܡܢ ܠܒܗ ܦܘܡܐ ܕܐܦ ܕܐܢܬ ܗܘ ܐܬܢܒܝ ܠܗ ܕܐܚܪܢܐ ܗ ܣܒ̇ܪ ܗܘܐ ܓܝܪ ܕܗܘܝܘ ܐܬܢܒܝ
- ܐܢܚܢܢ ܢܡܪܐ ܒܗܘܢ . ܟܕ ܓܝܪ ܥܗܕܝܢ ܐܢܚܢܢ ܘܡܬܕܟܪܝܢ ܕܐܦ ܕܬܗܘܘܢ ܡܡܪܝܢܐ̈ ܕܚܠܝܨܘܬܗܘܢ ܘܕܬܟܬܘܫܗܘܢ
Πρὸς Γαλάτας ܒܪܢܒܐ ܐܬܕܒܪ ܗܘܐ ܠܡܣܒ ܒܐܦܝܗܘܢ̈ . ܀ . ܀ . ܨܚ ܟܛ ܘܟܕ ܕܐܦ . ܘܐܬܪܡܝܘ ܗܘܘ ܥܡܗ ܠܗܕܐ ܐܦ ܫܪܟܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܆ ܗܟܢܐ
La Caverne des Trésors: les deux recensions syriaques ܗܢܘܢX ܢܒܙܚܘܢX ܒܗX ܒܐܒܘܗܘܢ . XX ) ܘܟܕ ܫܡܥܘ ܫܝܡ ܕܐܦ Xdd X 23ܝܘXܣܝX XXX ܘܒܙܚ ܒܗ . ( 4 ) ܘܪܗܛ ܩ̣ܪܐ ܠܐܚܘܗܝ̈
Πρὸς Κορινθίους ܡܡܠܠܝܢܢ ܆ ܠܐ ܗܘܐ ܒܝܘܠܦܢܐ ܕܡܠܐ̈ ܕܚܟܡܬܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܕܐܦ ܇ ܕܢܕܥ ܡܘܗܒܬܐ̈ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܐܬܝܗܒ ܠܢ . ܀ . ܀ . ܨܚ ܝܒ ܐܝܠܝܢ
- ܗܘ ܒܢܘܪܐ ܐܬܥܠܝ ܗܘܐ ܐܠܘ ܚܘܒܐ ܠܐ ܡܓܪܓ ܠܝ ܥܠ ܢܨܚܢܘܗܝ̈ ܕܐܦ ܒܚܘܒܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܝܟ ܠܫܢܐ ܕܫܠܗܒܝܬܐ ܢܡܠܠ ܫܪܒܗ
- ܪܘܚܢܐ ܗܘ ܐܦ ܦܓܪܢܐ ܘܠܐ ܝܕܥ ܐܢܐ ܐܢ ܥܠܝܐ ܗܘ ܐܘ ܬܚܬܝܐ ܕܐܦ ܕܢܩܝܦܝܢ ܠܗ ܗܐ ܡܩܪܒ ܥܡܝ ܚܕ ܐܪܥܢܐ ܘܫܡܝܢܐ ܐܠܗ ܒܪܢܫ
- ܗܘܬ . ܪܝܫܐ ܕܥܝܪܐ̈ ܢܚܬ ܣܒܪܢܝ ܘܩܒܠܬ ܒܛܢܐ ܘܠܐ ܐܪܓܫܬ ܕܐܦ ܡܢ ܐܛܥܟܝ ܡܪܝܡ ܕܐܡܪ ܠܟ ܬܘܒ ܠܐ ܝܕܥܢ ܕܐܡܪܬܗ̇ ܠܟ ܐܝܟ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܠܠܚܡܐ ܗܘ̣ ܝܗܒ̣ ܚܝܠܐ ܕܢܐܚܐ ܂ ܟܡܐ ܝܬܝܪ ܦܫܝܩ ܠܗ ܕܐܦ ܕܐܦ ܂ ܡ ܂ ܝܘܡܝܢ̈ ܂ ܘܠܫܬܡܐܐ̈ ܐܠܦܝܐ̈ ܂ ܡ ܂ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܡܛܠ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: V. Jérémie, Ézéchiel, Daniel ²ܡܪܢ ܐܡ̣ܪ ܇ ܕܐܢܐ ܐܬܠ ܠܟܘܢ ܦܘܡܐ ܘܚܟܡܬܐ ܘܕܫܪܟܐ . ܕܐܦ ܩܪܒܗ̇ ܆ ¹ܕܢܕܥ ܕܠܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܙ̇ܟܐ ܒܡܠܬܐ ܆ ܐܝܟ
- ܗܝ ܓܙܡܬ ܥܠ ܓܢܒܪܐ ܘܨܒܬ ܬܩܛܘܠ ܠܗܘ ܕܐܦ ܡܘܬܐ ܡܙܥ ܗܘܐ ܕܐܦ ܠܗ ܘܠܡܢ ܠܐ ܕܚܠ ܡܢܗ ܟܪܝܗܐ ܕܡܬܠܚܡ ܠܗ 215 ܠܐܡܗ ܕܡܐ
- ܐܡܝ ܚܘܐ ܟܕ ܩܒܠܬ . ܠܚܘܝܐ ܕܡܠܠ ܐܝܟ ܪܚܡܐ ܡܢ ܬܫܒܘܚܬܗ̇ ܕܐܦ ܕܨܒܐ ܕܢܫܪܐ ܒܓܘ ܡܪܒܥܟܝ ܡܪܝܡ ܕܚܠܐ ܐܢܐ ܡܪܝ ܕܐܩܒܠܟ
Le De Oblationes de Jean de Dara ܥܕܬܐ ܬܗܘܐ ܬܠܝܬܐܝܬ . [4]ܡܛܠ ܡܢܐ ܐܝܬ ܦܪܫܘܬܐ ܒܝܬ ܕܐܦ ܒܪܢܫܐ Xܝܐܝܬܝܗ ܘܒܪܢܫܐ ܐܬܦܪܩ ܬܠܝܬܐܝܬ̣ ܙܪ . ܩ ܡܕܝܢ
La lettre a Patricius de Philoxène de Mabboug ²⁹ܕܢܬܢܛܪܘܢ ܙ̇ܕܩ ܘܐܠܐ ܘܐܦܠܐ ܡܬܝܗܒܝܢ ³⁰ܗܘܘ ܡܢ ܕܐܦ ܫܘܐܠܐ ܡܬܒܥܐ . ܐܢܓܝܪ XXXX ܦܘܩܕܢܐ̈ ܐܢܘܢ X²ܝܕܝܥܐ
Le Candélabre du Sanctuaire de Grégoire Abou’lfaradj dit Barhebræus. Cinquième base: Des anges. ܡ̇ܠܐܟܐ ܕܥ̇ܠܒܐ ܒܗ ܛܒܬܐ ܠܒܝ̣ܫܬܐ ܢܗܘܐ ܕܫܟܝ̣ܚX ܡܢ ܕܐܦ . X ܘܟܕ ܒܪܢܫܐ ܕܫ̇ܘܝܐ ܒܗ ܛܒܬܐ ܠܒܝܫܬܐ ܫܟ̣ܝܚ ܗܘ . ܐܠܨܐ