simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܡܬܚܙܝܢ ܠܘܩܕܡ ܡܪܝܡܐ . ܢܬܦܝܢ ܠܗܝܢ ܦܫܝܩܐܝܬ ܠܓܘܡܨܐ̈ ܕܐܦ ܡܬܬܘܒܠܝܢ ܠܡܥܡܕ̇ ܟܕ ܓܝܪ ܣ̇ܠܩܝܢ ܥܒܕܝܗܝܢ̈ . ܗܠܝܢ
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Tertiae Pars Posterior) ܡܢ ܐܝܩܪܐ ܟܠܗ ܡܥܠܝ ܆ ܘܒܚܫܐ̈ ܗ̇ܘ ܠܐ ܚܫܘܫܐ ܆ ܕܐܦ ܠܐ ܡܣܬܝܟܢܐ ܆ X ܐܠܐ ܘܒܒܬܘܠܘܬܐ ܝܠܝܕܘܬܐ ܆ ܘܨܥܪܐ ܠܗ̇ܘ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܐܘܛܘܟܐ ܂ ܘܐܕܒܩܬܝܗܝ ܠܒܪܢܫܐ ܐܚܪܢܐ ܂ ܘܗ̣ܘ ܟ̇ܦܪ ܒܗ ܕܐܦ ܂ ܢܬܫܬܝܗܝ ܐܦ ܐܢܬ ܐܘ ܗܪܛܝܩܐ ܂ ܠܒܣܪܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܂ ܐܝܟ ܡܐ
Homiliæ S. Isaaci, Syri Antiocheni. ܕܝܪܬܐ̈ ܠܥܕܬܐ̈ : ܐܬܕܡܝ ܒܫܘܚܠܦܝܗܝܢ ܀ ܘܐܝܟܐ ܢܒܥ ܕܐܦ ܒܝܫܬܐ̈ ܀ ܬܡܗ ܐܢܐ ܕܝܢ ܒܐܚܪܬܐ : ܘܕܠܐ ܐܡܪ ܩܢܛ ܐܢܐ .
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies XXXII à XXXIX ܠܓܡܠܐ ܫܟܝܚܐ . ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܠܐ ܬܗܘܐ ܦ̣ܨܝܠܐ ܦܪܣ̣ܬܗ ܆ ܕܐܦ ܆ ܕܝܠܝܬܐ ܕܚܢܘܬܐ̈ ܕܟܝܬܐ̈ ܐܝܬܝܗ̇ . ܗ̇ܝ ܟܝܬ
Dionysius Bar Ṣalībī. Expositio liturgiae ܒܪܐ ܡ̣ܢ ܐܠܗܘܬܐ ܘܢܦܫܐ- ܘܦܓܪܐ ܚܕ ܩܢܘܡܐ ܡܪܟܒܐ ܘܚܕ ܕܐܦ 1ܘܡܬܦܪܫܐ ܠܟܘܗܢܐ ܘܠܕܒܚ̣ܬܐ ܪܐܙܢܝܬܐ ܂ ܐܝܟܢܐ
Išō‘yahb Patriarchae III Liber epistularum ܗ̣ܢܘܢ ܡܪܘܝܐ̈ ܐܡ̇ܪܝܢ ܃ ܠܘ ܗܝܡܢܘܬܗܘܢ ܐܠܨܘ ܐܢܘܢ ܕܐܦ ܂ ܒܥܠܬܐ ܝܝ ܕܝܠܗܘܢ ܫܒ̣ܩܘ ܗܝܡܢܘܬܗܘܢ ܘܗܕܐ ܟܕ ܐܝܟ
- ܒܝܬ ܩܒܘܪܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܘܬܡܢ ܝܬ̇ܒ ܗܘܐ ܘܡܫܡXܐ ܥܡܠܐ ܕܐܦ . ܘܠܛܘܪܐ ܕܠܡܥܪܒܐ ܘܠܓܪܒܝܐ ܡܢܗ̇ ¹⁴ܣܠ : ܩ ܆ ܐܝܟܐ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܚܢܢ ܡܫܒܚܝܢܢ ܆ ܠܗ̇ܘ ²ܕܚ̣ܠܦX ܦܘܪܩܝܢܐ ܘܚܝܐ̈ ܕ ܓܢܣܐ ܕܐܦ ܕܐ ܓܘܢܝܗܘܢ̈ X¹ܘܡ̇ܟܠܝܢܐ ܘܥܠ̣ܬܐ ܕܐܓܘܢܐ̈ . ܠܗ̇ܘ
- ܣܥܪܗ̇ ܗܘܐ Xܝܡܛܠ ܡܚܝܠܘܬܗܘܢ ܆ ܠܐ ܣܦܩܝܢ ܗܘܘ ܠܡܣܒ ܕܐܦ ܥܠ ܐܪܥܐ ܡܕܝܪ ܗܘܐ ܇ ܘܐ̇ܟܠ ܗܘܐ ¹ܥܡܗܘܢ ܘܫ̇ܬܐ : ܗܕܐ
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܡ̇ܢܥ ܠܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܝܠܢ ܘܠܫܠܡܐ ܕܝܠܟܘܢ ܗ̇ܘ ܕܒܨܠܘܬܐ ܕܐܦ ܕܡܦܝܣܝܢ ܚܢܢ ܥܡܟܘܢ ܠܡܪܐ ܐܠܗܐ ܠܐ ܫ̇ܠܝܢܢ ܂ ܠܗ̇ܘ ܐܝܢܐ
- ܟܠ ܕܥܒܕ ܙܕܝܩܘܬܐ ܆ ܡܢܗ ܐܝܬܘܗܝ ܀ ܘܚܙܘ ܁ ܕܟܡܐ ܣܓܝ ܚܘܒܗ ܕܐܦ ܠܢ ܓܠܝܘܬ ܐܦܐ̈ ܒܡܐܬܝܬܗ . ܐܢ ܝܕܥܬܘܢ ܕܙܕܝܩ ܗܘ ܆ ܕܥܘ ܁
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܗ ܠܡܘܬܐ ܐܩܒܠ . ܟܕ ܚ̇ܕܐ ܐܢܐ ܫܡܗ ܩܕܝܫܐ . ܘܒܗܕܐ ܕܐܦ ܕܡ̇ܚܝܠ ܘܡ̇ܥܕܪ ܠܝ ܒܬܟܬܘܫܐ̈ ܕܚܠܦܘܗܝ . ܐܝܟܢܐ
Le Candélabre du Sanctuaire de Grégoire Abou’lfaradj dit Barhebræus. Quatrième base: De l’incarnation ܕܘܝܕ ܠܡܐܡܪ ܟܕ ܚܕ ܗܘ ܟܝܢܐ ܘܩܢܘܡܐ . ܒܢܦܫܗ ܡ̇ܢ ܒܪ ܕܐܦ ܠܒܪ ܟܝܢܐ ܕܐܒܐ ܦܫܝܛܐܝܬ X -- ⁵²ܡ̇ܟܢܝܢ X -- ⁵¹ܗ̣ܘ ܗ̇ܘ
Le Candélabre du Sanctuaire de Grégoire Abou’lfaradj dit Barhebræus. Cinquième base: Des anges. ܥܠܬܗ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܫܘܒܚܐ ܠܫܡܗ ܀ ²⁰ X ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܕܐܦ . ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܐ̇ܠܨܐ ܕܐܢܢܩܐܝܬ ܢܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܫܟܝ̣ܚ ܐܝܟ
- ܗܠܝܝܢ ܕܡܠܐ̈ ܟܐ̣ . Xܡܝܬܪܝܢ ܡܢ ܡܦܬܟܘܬܐ ܕܦܩܚܐ̈ : ܕܐܦ X ܘܥܬܝܕ ܢ ܠܡܒܪܟܘ . ܠܒܘܫܐ̈- ܡܕܡ ܢܗܝܪܐ . ܐܝܟܢܐ
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Tertiae Pars Posterior) ܡܠܦܢܘܬܐ ܫܠܝܚܝܬܐ ܨ̇ܒܝܐ ܇ ܕܠܝܘܩܢܐ ܕܬܘܩܢܢ ܡܝܬܝܐ ܇ ܕܐܦ ܐ ܠܦܓܪܐ ܕܝܠܗ̇ ܒܟܢܝܫܘܬܐ Xܚܕܝܘܬ ܐ ܟܝܢܝܬܐ ܇ ܐܝܟܢܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܢܝܚܬܐ ܛܝܒܘ ܠܢܦܫܬܗܘܢ̈ ܒܐܘܘܢܐ̈ ܕܠܥܠ . ܝܟܐ ܕܫܦܝܪ ܕܐܦ ܐܝܠܝܢ ܕܒܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܡܢܕܪܝܫ ܐܬܝܠܕܘ . ܠܗ̇ܢܘܢ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse. Homélies I à XVII ܗ̣ܝXXXX¹88 ܗ̇ܝ ܕܢܬܥܗܕ ܒܠܚܘܕ ܠܒܣܝܠܝܘܣ ܕܐܦ ܢܦܫܝ ܆ ܐܠܐ ܡܢ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܕܡܘܕܥܐ ܓ̣ܠܝܐܝܬ ܇
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܠܫܘܘܕܥܐ ܕܬܠܬ ܡܢܘܢ̈ ܕܢܦܫܐ ܇ ܦ̇ܩܕ ܕܢܬܕܟܝܢ̈ ܨܒܘܬܐ̈ ܕܐܦ . ܚܘܫܒܐ ܘܪܓܬܐ ܘܚܡܬܐ ܇ ܕܒܗܝܢ ܚܛܝܢܢ ܘܡܙܕܕܩܝܢܢ . ܐܝܟ