simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܒܨܒܘܬܐ ܕܐܘܠܨܢܝܗ . . . ܘܓܙܪ ܕܝܢܗ ܕܓܗܢܐ̣ܐܪܙܐ ܡܕܡ ܕܐܦ . ܠܐ ܒܡܘܠܟܢܐ̈ ܘܠܐ ܒܫܘܘܕܝܐ̈ ܀ 20ܒܕܓܘܢ ܐܡ̇ܪܝܢܢ .
- ܨܠܘܬܐ ܕܐܠܗܢ : ܪܚܡܐ̈ ܡܫܟܢܐ ܠܢ ܘܒܘܪܟܬܐ . ܬܘܒ ܒܗ̇ܝ ܕܐܦ . ܪܚܡܐ̈ ܐܝܬܝܗ ܘܒܘܪܟܬܐ . ܕܠܘܬܗܘ̇ܢ ܐܡ̇ܪܝܢܢ .
Le Candélabre du Sanctuaire de Grégoire Abou’lfaradj dit Barhebræus. Neuvième base: Du libre arbitre ܟܕ ܒܚܘܠܦܐ ܡܕܡ ܣܗ̇X⁴⁸ ܕܠܠ ܝܡܐ ܡܬܓܠ̣ܠ ܐܟܚܕܐ . ܐܠܐ ܠܘ ܕܐܦ . ܣܘܣܝܐ ܨ̇ܗܘܠܐ ܗܘ . ܒܗ̇ ܒܕܡܘ̣ܬܐ ܘܗܪܟܐ ܐܡ̇ܪܝܢܢ .
- ܒܢܦܫܗ ܙܕܩ ܠܗ ܕܢܟܦܘܪ ܠܐܝܢܐ ܕܨܒܐ ܕܢܗܘܐ ܠܗ ܬܠܡܝܕܐ ܕܐܦ ܠܟܠ ܡܕܡ ܕܡܬܚܙܐ ܇ ܘܟܦܪ ܒܥܠܡܐ ܟܠܗ . ܡܫܝܚܐ ܕܝܢ ܐܡܪ .
Κατὰ Ἰωάννην ܐܢܬܘܢ ܬܗܝܡܢܘܢ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܗܘܝ̈ ܆ ܕܢܬܡܠܐ ܟܬܒܐ ܕܐܡܪ ܇ ܕܐܦ ܕܚܙܐ ܐܣܗܕ . ܘܫܪܝܪܐ ܗܝ ܣܗܕܘܬܗ . ܘܗܘ ܝܕܥ ܂ ܕܫܪܪܐ ܐܡܪ .
Traités d’Išaï le docteur et de Hnana d’Adiabène sur les Martyrs, le Vendredi d’or et les Rogations suivis de la Confession de foi à réciter par les évêques avant l’ordination ܫܐܕܐ̈ ܡܗܝܡܢܝܢ ܘܪܥܠܝܢ . ܘܓܠܝܐ ܗܝ ܕܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܠܡܕܡ ܕܐܦ ܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ̣ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܟܬܒܐ ܐܠܗܝܐ ܢܗܝܪܐܝܬ ܐܡܪ- .
Le Candélabre du Sanctuaire de Grégoire Abou’lfaradj dit Barhebræus. Onzième base: Du jugement dernier ܗ̣ܘ ܗܢܐ X ܫܠܝܚܐ X X X XX0 ܐܘܠܘܓܘܣ . ܥܠ ܚܛܗܐ̈ ܠܐ X ܕܐܦ . ܠܐ ܗܘܐ ܥܠ ܗܢܐ ܡ̇ܪ ܐܢܐ ܕܢܒܥܐ ܐܢܫ . ܒܕܓܘܢ ܐܡܪܝܢ .
- ܗ̣ܘ ܕܘܥܬܐ ܗܘ ܕܡܢ ܐܝܠܢܐ̈ . ܘܡܢܗ̇ ܕܕܘܥܬܐ ܗܕܐ ܠܐܣܟܡܐ ܕܐܦ ܘܒܠܝܒܘܐ ܐܬܪܘܬܐ̈ . ܐܦ ܥܠ ܐܠܩܛܪܘܢ ܬܘܒ ܐܡܪܝܢ .
- ܠܗܘܢ ܠܥܘܡܩܐ̈ ܕܐܪܥܐ ܕܒܒܠ ܒ̣ܨ ܐ-X ܟܘܪܫ . ܘܠܟܠܗ ܕܐܦ ܘܐܝܣܪܝܠ ܓܒܝܝ . ܘܟܕ ܕܝܢ ܫܪܝܢܢ ܒܗ ܒܫܪܒܐ ܩܕܡܢ ܐܡܪܢܢ .
La polémique antijulianiste, I: Premier échange de lettres. Troisième échange de lettres. Réfutation des Propositions hérétiques. ܟܕ ܪ ܗ̣ܘܐ ܡܫܡܠܝ ܒܟܠ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ . ܘܟܕ ܐܣܬܒܪ ܕ XX XX X ܕܐܦ ܚܫ . ܟܬܪ ܠܐ ܚܫܘܫܐ ܕܐܠܗܘܬܗ . ܒܗ ܟܕ ܒܗ ܒܢܝܫܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ .
Die Briefe 42-58 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I.. ܛܘܒܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ : XX ܕܐܦܝܩܩܘܦܘܬܐ XX . ܩ-X ܒܡXܥܝܘܬ . ܕܐܦ ܕܐܝܬܝܟ ܒܗ̇ . 46 , 3ܙܕܩ ܕܝܢ ܐܝܟܢܐ 41ܕܐܢܐ ܐܡܪ ܐܢܐ .
Homiliæ S. Isaaci, Syri Antiocheni. ܕܝܪܬܐ̈ ܠܥܕܬܐ̈ : ܐܬܕܡܝ ܒܫܘܚܠܦܝܗܝܢ ܀ ܘܐܝܟܐ ܢܒܥ ܕܐܦ ܒܝܫܬܐ̈ ܀ ܬܡܗ ܐܢܐ ܕܝܢ ܒܐܚܪܬܐ : ܘܕܠܐ ܐܡܪ ܩܢܛ ܐܢܐ .
Sermo de Domino Nostro ܦXܪܐ ܕܡܫܬܕܐ ܠܬܚܬ 0ܠܘ ܗܢܘ ܟܝܢܗ . ܕܠܪܘܡܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܕܐܦ ܠܬܚܬ ⁵ܡܬܝܠܕ . ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܒܪܗܛܗ ܕܠܪܘܡܐ ܗܕܐ ܐܠܦ ܐܢܘܢ .
- ܗ̣ܘ ܒܪܐ ܝܗܘܒܐ ܗܘ ܘܡܘܗܒܬܐ ܗܘ . ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܡܪ ܫܠܝܚܐ ܕܥܠ ܕܐܦ ܘܗܘܬ ܒܗܘܢ ܝܗܘܒܬܐ ܘܡܘܗܒܬܐ . ܗܐ ܓܝܪ ܬܘܒ ܚܙܝܢ ܐܢܚܢܢ .
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Introduction générale à toutes les homélies; Homélies CXX à CXXV ܗ̣ܘܫܡܐ ܕܥܕܬܐ ܢܕ̇ܓܠ . ܫܘܪܐ ܕܝܢ ܪܒܐ ܐܝܟ ܕܒܫܪܪܐ ܕܐܦ ܡܪܢܐܝܬ . ܟܕ ܕܝܢ ܫܘܥܐ̇ ܠܘ ܚܠܝܡܐܝܬ ܐܝܬ ܠܗ ܆ ܐܢܢܩܐ .
La polémique antijulianiste, II.A: Le Contra additiones Juliani ܠܐܝܢܐ ܕܒܝܕ ܡܪܕܘܬܐ ܡܠܝܠܬܐ ܪܕܐ . ܘܒܝܘܠܦܢܝܗXXẌ X ܕܐܦ ܘܡܨܠܚܢܘܬܐ ܕܡܠܐ̈ ܢܪܗܛܘܢ . ܐܠܐ ܟܒܪ ܐܡ̇ܪ ܐܢܫ .
Κατὰ Μᾶρκον ܐܒܘܟܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܂ ܢܫܒܘܩ ܠܟܘܢ ܣܟܠܘܬܟܘܢ̈ . ܐܢ ܕܝܢ ܕܐܦ ܕܩܝܡܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܨܠܝܘ ܆ ܫܒܘܩܘ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܟܘܢ ܥܠ ܐܢܫ .
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܒܗܘܢ ܒܚܫܐ̈ ܒܝXܝܪܐ ܘܫܝ̈ ܘܣܓ̇ܝ ܡܟܐ̈ : ܐܝܠܝܢ ܕܐܦ ܡܫܝܚܐ ܐܠܘܐ ܇ ܠܪܒܘܬܐ ܕ ܠܐ̣ ܣ̣ܟܐ ܕܪܚܡ̣ܬ ܐܢܫܘܬܟ .
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܕܘܝܕ ܡܢ ܪܘܚܐ ܐܬܥܨܝ ܕܢܐܡܪ ܇ ܘܓܒܐ ܠܡ ܠܕܘܝܕ ܥܒܕܗ ܇ ܕܐܦ . ܘܠܘ ܝܫܘܥܒܪܢܘܢ ܝ ܟܬ̣ܒ ܐܢܝܢ ܇ ܐܝܟ ܕܐܡܪܝܢ ܐܢܫܝܢ̈ .
La polémique antijulianiste, I: Premier échange de lettres. Troisième échange de lettres. Réfutation des Propositions hérétiques. ܟܕ ܠܗ̇ ¹⁸ܠܗܕܐ ܡܛܠܩ . ¹⁹ܠܒܝܒܐ ܢܥܬܕܝܘܗܝ ²0ܠܒܪ ܐܢܫܐ ܕܐܦ ܒܣܪܐ ܕܕܚ̇ܠ . ܕܡܛܠܬܗ ܡܙܢ ܨܒܝܢܗ ܥܡ ܡܚܝܠܘ ܐܢܫܝܬܐ .