simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܣܓܝܐܐ̈ ܡܢ ܡܫܘܬܦܐ̈ ܕܣܘܢܗܕܣ X X ܕܟܠܩܕܘܢܐ ܆ ܗ̇ܝ ܕܥ : ܕܐܦ ܢܨ̣ ܛܠܐ ܇ ܘܢ̣ܪܪ̣ܐ ܘܢܫ̇ܬܦܥ ܒܟܠ̈ ܥܕܢܝܢ . ܐܝܟܢܐ
Anonymi auctoris Expositio officiorum ecclesiae Georgio Arbelensi vulgo adscripta ܡܢܗܘܢ ܐܣܒ ܠܝ ܟܗܢܐ̈ ܝܝ ܘܠܘܝܐ̈ ܐܡ̇ܪ ܡܪܝܐ ܂ ܐܝܟ ܫܡܝܐ ܕܐܦ ܠܬܫܡܫܬܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܐܟܡܐ ܕܐܡ̣ܪ ܢܒܝܐ ܐܫܥܝܐ ܒܕܘܟ ܃
Eliae epistula apologetica ad Leonem, syncellum Harranensem ܐܬܚܘܝܬ ܟܝܬ ܘܐܘܕܝܬܘܢ : ܠܦܘܪܫܐ ܕܝܢ ܕܒܬܐܘܪܝܐ ܡܒܛܠ ܕܐܦ ܕܒܬܐܘܪܝܐ ܒܠܚܘܕ ܡܬܐܡܪ ܡܫܝܚܐ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܆ ܐܝܟܢܐ
Sancti Ephraem Syri in Genesim et Exodum Commentarii ܟܬܝܫܝܗܘܢ̈ ܡ̣ܢ ܡܢܝܢ ܫܢܝܐ̈ ܕܐܫܬܠܡ . X XX . X ܕܐܦ ܡܢܗ ܟܘܠܗ̇ ܡܨܪܝܢ̣ . ܛ̣ܢ ܠܗ ܒܣܓܝܐܘܬܐ ܕܥܒܪܝܐ̈ . ܝܬܝܪ
La collection des lettres de Jean de Dalyatha ܗ̣ܢܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܢܘܪܐ ܝ̇ܩܕܬܐ ܇ ܒܚ̇ܘܪܐ ܐܡܝܢܐ ܕܒܐܠܗܐ ܕܐܦ . ܘܢܦܫܟ ܬܗ̣ܘܐ ܡܨ̇ܠܠܐ ܡܢ ܚܘܫܒܝ̈ ܚܫܐ̈ X ܆ ܐܝܟ
Die Briefe 42-58 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I.. ܒܪܐ . 6 , 32ܐܠܐ ܗܕܐ ܐܡܪ̇ . ܕܐܦܢ 17ܬܪܝܗܘܢ ܐܟܚܕ ܚܕ ܕܐܦ 15ܐܡܪ̈ ܬ : ܕܡ̣ܢ ܐܒܐ ܐܬܝܠܕ |ܩ |L 293ܒܣܪܐ ܐܝܟ 16ܡܐ
Liber Graduum ܡܢ ܕܐܙܠ ܡܠܦ ܒܝܬ ܚܢܦܐ̈ ܚܛܐ . ܘܩܛܠ ܠܗ ܡܪܝܐ ܐܝܟ ܕܠܗܠܝܢ ܕܐܦ ܓܝܪ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܒܗܘ ܙܒܢܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܝܕܥܘ ܗܘܘ ܫܪܪܐ :
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Tertiae Pars Posterior) ܒ̇ܪܢܫܢ ܡܢ ܢܦ̇ܫܐ X·X ܝܝ X ܘܡܢ ܦܓܪܐ ܂ ܡ̇ܙܥܩ ܠܢ ܓܝ̇ܪ ܕܐܦ ܠܐ ܡܬ̇Xܠ ܂ ܓ ܡܢ ܒܬܪ ܚ̇ܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬܦܫܩܢܝܬܐ ܇ ܐܝܟܢܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܠܕܘܝܪܐ ܫܡܝܢܐ ܐܫܘܝ . ܗ̇ܘ ܕܡܛܠ ·ܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܐܦ ܥܒܕܢܝܐ̈ ܒܬܪܥܝܬܐ ܡܦܪܫ . ܘܡܫܬܒܚ ܡܢ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܠܥܠ .
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: Homélie LXXVII, texte grec édité et traduit en français, versions syriaques publiées pour la première fois. ܒܝܕ ܡܠܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܡܠܘܢ ܡܩ̇ܕܡ ܗܘܐ ܡܫܘܕܥ ܠܗ̇ ܠܗܘܢ ܇ ܕܐܦ X ܡܕܡ ܘܕܝܬܝܪ ܝܕܝܥܐ ܐܝܟ ܪ̣ܐܡܪܬ ܡ̇ܬܚ ܗܘܐ ܇ ܠܗ̇ܝ
Commentarii in Evangelia (II.2) ܝܘܚܢܢ ܐܠܦ ܃ ܡܢܐ ܗܝ ܝ ܨܠܘܬܐ ܕܐ̇ܠܦ ܝܘܚܢܢ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܕܐܦ ܀ XXܠXܘX XܢܢXXܝܘXܪ ] ܡܪܢ̣ ܐܠܦܝܢ ܠܡܨܠܝܘ ܐܝܟܢܐ
Commentarius in Evangelium Iohannis Apostoli ܕܢܬܒܘܢ ܗܘ̣ܘ ܒܐܠܦܐ ܩܢܛܐ ܗܘ̣ܐ ܪܒܐ ܂ ܡܪܢ ܕܝܢ ܝ ܕܐܦ ܕܟܕ ܙܩܝܦ ܗܘ̣ܐ ܝܡܐ ܬܟܝܠܐܝܬ ܥܠ ܡܝܐ̈ ܡܗܠܟ ܗܘ̣ܐ ܃ ܐܡܬܝ
Le Candélabre du Sanctuaire de Grégoire Abou’lfaradj dit Barhebræus. Neuvième base: Du libre arbitre XXXX0 . ܢ . . ܘܬܗܘܢ ܫܘܝܢ̈ ܗܘܝ̈ . ܘܗܐ ܠܘ ܗܟܢܐ . ܘܥܡ ܕܐܦ ܘܙ̇ܕܩ ¹ܗܘܐ ܕܩܢܘܡܐ̈ ܐܢܫܝܐ̈ ܕܫܘܝܢ ܗܘܘ ܡܘܙܓܝܗܘܢ̈ .
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, VI: Psaumes ܥܡܡܐ̈ ܫܡܥܘ ܘܝܠܦܘ ܕܡܛܠܬܢ ܕܐܝܬܝܢ ܥܡܟ ܐܬܬܒܪܬ ܡܠܟܘܬ ܕܐܦ . [X]ܗ̇ܝ ܕܢܘܕܘܢ ܠܟ ܥܡܡܐ̈ ܘܕܫܪܟܐ . ܗܢܘ . ܡܛܠ ܗ̇ܝ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܐܕܡ ܘܚܘܐ ܂ ܒܗܕܐ ܡܫܘܚܬܐ ܐܬܒܪܝܘ ܂ ܘܙ̇ܕܩ ܗܘܐ ܕܐܕܡ ܕܐܦ ܥܠܘܗܝ ܂ ܘܠܘ ܗ̣ܘ ܥܠ ܢܦܫܗ ܀ ܘܒܪ ܂ ܠ ܂ ܫܢܝܢ̈ ܥܡ̣ܕ ܂ ܡܛܠ
Historia ecclesiastica Zachariae Rhetori vulgo adscripta ܡܠܐܟܟ X ܐ̣ܡܪ ܂ ܐܝܟ ܐܝܕܐ ܕܢܘܟܪ̈ ܐ ܥܒ̇ܕܐ ܠܢ ܠܒܝܬܝܘܬܗ ܕܐܦ ܕܚܩ ܐܢܐ ܂ ܘܡܢ 0ܠܐ ܦܪܘܫܘܬܐ ܕܒܗܠܝܢ ܥܪܩ ܐܢܐ ܂ ܐܝܟܢܐ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܫܠܝܚܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܡܫܝܚܐ ܐܬܦܪܫܘ ܠܥܒܕܐ ܕܫܠܝܚܘܬܐ ܕܐܦ ܪܓܙܝܢ̈ ܆ ܐܢ ܠܐ ܢܬܢܛܪ ܢܡܘܣܐ . ܘܡܘܣܦܝܢ ܕܝܢ ܘܐܡܪܝܢ ܆
- ܗ̣ܘ ܡܪܢ ܡܪܗ ܕܥܐܕܐ . ܐܪܒܥܝܢ̈ ܝܘܡܝܢ̈ ܨ̣ܡ ܗܘܐ . ܘܡܘܫܐ ܕܐܦ . ܘܗܝܕܝܢ ܗܘ̣ܘ ܥ̇ܒܕܝܢ ܝܘܡܐ ܕܚܫܐ ܘܕܩܝܡܬܐ . ܡܛܠ
- ܗܠܝܢ ܕܬܪܥܝܬܐ ܠܪܘܚܐ ܠܐ ܢܫܠܡܢ̈ ܒܪܒܘܬ ܪܥܝܢܐ ܘܙܢܝܐ̈ ܕܐܦ ܕܪܘܚ ܢܬܒܣܡ ܟܕ ܕܒܣܪܐ ܕܝܢ ܒܕܝܠܗ ܢܪܕܝܢ 31 ܐܡܬܝ ܕܝܢ
Les formes syriaques de la matière de l’Histoire lausiaque ܗ̣ܘ ܢܕܥ . ܘܐܬܐ ܝܗ̇ܒܬ ܒܫܥܬܐ ܘܒܝܪܚܐ ܘܒܫܒܬܐ ܘܒܝܘܡܐ̣ ܕܐܦ ܫܥܝܢ̈ ܡܝ̣ܬ ܝܘܠܝܢܘܣ ܇ ܩܘܡ ܗܫܐ ܐܟܘܠ ܘܬܢܐ ܠܐܬܢܣܝܣ