simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
La polémique antijulianiste, I: Premier échange de lettres. Troisième échange de lettres. Réfutation des Propositions hérétiques. ܒܕܘܟܬܐ ܐܚܪܬܐ ܩ̇ܪܐ ܠܗ ܒܪ ܐܢܫܐ . ܐܡܬܝ ܕܐܡ̣ܪ ܕܚܕ ܗ̣ܘ ܕܐܦ . ܐܡܬܝ ܗܟܝܠ ܕܐܡ̇ܪ ܥܠܘܗܝ . ܕܐܝܟ ܒܪ ܐ ܗܕܐ ܡܫܘܕܥ ⁷ܡܛܠ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܥܠܡ ܡܩ̇ܘܐ . ⁸0 ܠܐ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܢ ܡܬܡܨܝܢܝܬܐ̈ . ܕܟܕ ܕܐܦ ܩ̇ܪܐ ܠܡܫܝܚܐ . ܕܐܬܝܠܕ ܒܒܣܪ ܡܢ ܙܪܥܗ ܕܕܘܝܕ . ⁷⁹ܗ̇ܘ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse. Homélies I à XVII ܡܫܬܒܗܪܝܢܢ ܒܗ̇ ܇ X ܟܕ ܩܢܝ̣ܢܢ X6XX⁰X ⁸¹ X ܠܗ̇ ܨܒܬܐ ܕܐܦ ܗ̇ܢܘܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܇ ܕܠܬܟܫ̣ܦܬܐ̈ X ⁷ܕܚܠܦܝܢ ܬ̇ܣܩ . ⁸0ܗ̇ܝ
- ܒܬܪ ܗܠܝXܢ ܆ ܠܛܟܣܐ ܕܚܒܝܫܘܬܐ ܒܚܕ ܡܢ ܡܕܒܪܐ̈ ܢܦܫܗ ܕܐܦ . ܘܕܢܡ̇ܪܐ ܒܥܡܠܝܘܘܢ̣̈ ܒܟܠܗ ܢܦܫܗ ܚܦܝܛ ܗܘܐ . ⁸ܐܝܟܢܐ
- ܣܓܝܐܐ̈ ܢܬܕܡܪܘܢ ܒܥܡܠܘܗܝ̈ . ܐܦX ܗ̣ܘ ܕܝܢ ¹ܣܒܐ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܆ ܘܦܓܪܗ ܟܒܫ ܗܘܐ̣ ܘܡܫܥܒܕ ܒܚܫܐ ܘܒܬܝܒܘܬܐ . ⁸ܐܝܟܢܐ
- ܡܢ ܟܕܘ ܥܠ : ܬ ܀ ܛܘܒܢܝܬܐ ܕܝܢ ܗܕܐ : ܐܝܟܢܐ ܕܐܫܟܚܢܢ ܟܕ ܕܐܦ ܕܥܡܗܘܢ ܒܗ ܒܬܪܥܐ ܐܠܝܨܐ ܙܪܒܐ ܕܬܥܘܠ ܐܦ ܗ̣ܝ ܇ ⁸ܐܝܟܢܐ
Athanasiana Syriaca III: De incarnatione contra Arianos; Contra Apollinarium I; De Cruce et Passione; Quod unus sit Christus; De incarnatione Dei Verbi; Ad Jovianum ܠܐ ܕܢܫܡܥܘܢ . ܐܦܠܐ ܕܢܐܡܪܘܢ ܠܒܪ ܡܢ Xܝ ܗܠܝܢ ܕܟܬܝܒܢ̈ ܕܐܦ ܐܢܬܘܢ ܕܬ ܡܪܘܢ . ܡܢܐ ܡܬܟܬܫܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܘܬܢ . ⁸ܗ̇ܢܘܢ
- ܐܝܕܗ ܥܠ ܓܒܘܠܗ ܢܣܝܡ ܘܢܥܡܕܗ ܘܣܗܕ ܥܠܘܗܝ ܡܪܗ ܕܠܐ ܩܡ ܕܐܦ ܩܕܡܝܐ ܘܪܗ̇ܛܐ ܩܕܡܝܐ ܘܡܥܡܕܢܐ ܣܓܝ ܐܘܪܒܬ ⁸⁴ܥܕܡܐ
La lettre a Patricius de Philoxène de Mabboug ܡܪ ܢ X ܛܘܦܣܗ̇ ܕܗܕܐ ⁸⁷ܚ̇ܘܝܗ ܠܢ ܒܩܪܒܗ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܐܦ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܢܬܥ̇ܬܕ ܠܩܪܒܐ ⁸⁵ܕܒܪܢܫܐ ܚܕܬܐ ⁸⁶ܐܝܟ
La polémique antijulianiste, I: Premier échange de lettres. Troisième échange de lettres. Réfutation des Propositions hérétiques. ܠܗܠܝܢ ܚܫܐ̈ ܕܚܛܝܬܐ . ܐܦ ܠܗܠܝܢ ܠܐ ܥܕܝܠܐ̈ . ܓܠܝܐܝܬ XX ܕܐܦ ⁷ܗܢܐ ܕܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܐܘ ⁸ܡܢ ܦܬܓܡܐ ܗܢܐ ܕܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ⁹
- ܥܝ̇ܕܐ ܗܝ ܗܕܐ ܣܥ̇ܪ ܘܡܡ̇ܠܐ ܕܘܟܬ ܗܠܝܢ . ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܕܐܦ ܗ̇ܘ ⁹²ܡܐ ܕܒܨܪܬ̇ ܐܘܡܢܘܬܐ . ܐܝܬ Xܐܡܬܝ ܕܝܢ ⁹³
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܟܕ ܠܘܬ ܗܕܐ ܬܚܘܪ ܆ ܠܚܡܐܝܬ ܣܐܡ ܐܢܬ ܒܪܫܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܐܦ ܕܝܢܝ ܘܦܨܢܝ . ܘܐܦ ܠܡ ܓܝܪ ܡܬܥܘܠ ܒܕܡܢܗܘܢ . ⁹ܐܝܟ
Le Candélabre du Sanctuaire de Grégoire Abou’lfaradj dit Barhebræus. Onzième base: Du jugement dernier ܢܟܦܪܘܢ ܡܛܠ XXXXX X X ܐ . ܟܕ ܒܒܪܢܫܗܘܢ ܓܘܝܐ ܢܛܪܘܢ ܠܗ̇ ܕܐܦ ܣܛܪ ܡܢ XXXX X X7 ܟܦܘܪܝܐ ܕܒܐܠܗܐ . ܐܚܪܢܐ̈ ܕܝܢ ⁹ܕܡܨܝܐ
- ܝXܢ 5ܒܙܪܥܐ ܐܢܫܝܐ ܢX ܇ ܒܡܪܒܥܐ ܡܠܒܫ XX ܕܡܘ̣ܬܐ ܝX ܕܐܦ ܠܒܪܢܫܐ ܢ . ܕܐܝܬܘ ܓܒܝܠܬܐ ܕܐܝܕܘܗܝ̈ ܇ ¹⁴⁸ܐܝܟܢܐ ⁹ܢ
La lettre a Patricius de Philoxène de Mabboug ܗ̣ܘ ܐܚܒܢ ܠܐ ܚܫܝܒܐ ܠܝ ⁹⁶ܡܕܡ̇ ܀ XXXXXX X Xܩ X⁷ܒܗ ܓܝܪ ܕܐܦ ܕܥܒܕܘܬܐ ܐܘ ܒܐܓܝܪܘܬܐ ܕܡܘܗܒܬܐ ܘܠܘ ܡܢ ܚܘܒܐ ⁹⁵ܐܝܟ
- ܡܢ ܐܠܗܐ ܐܣܛܝܬܗ . ܘܒܢܐ ܒܝܬ ܦܬܟܪܐ ܠܢܫܘܗܝ̈ . ⁹⁷ ܘܕܠܡܐ ܕܐܦ ܐܝܟܢ ܬܒܪܬ . ⁹⁵ܘܠܫܠܝܡܘܢ ܪܒ ܚܟܝܡܐ̈ ܐܝܟܢ ܕܘܕܬ . ⁹⁶