simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Liber Graduum ܠܐ ܙܒܐ ܙܥܘܪܐ ܡܫܟܚ ܥܒܪ : ܡܦܩܕ ܠܗ : ܕܥܡ ܦܠܢ ܠܐ ܫܠܝܛ ܠܟ ܕܐܦ ܥܒܪ ܦܪܬ ܟܕ ܕܠܝܚ ܘܝܡܐ ܟܕ ܫܓܝܫ : ܘܬܠܡܝܕܗ ܐܚܪܢܐ ܕܝܕܥ
- ܥܠ ܒܝܫܐ̈ ܕܢܚ ܫܡܫܟ ܟܕ ܠܐ ܫܘܝܢ ܠܚܩܠܗ ܕܚܢܦܐ ܡܫܩܐ ܡܛܪܟ ܕܐܦ ܛܠܡܬ ܡܪܚܐܝܬ ܠܐ ܡܪܝ ܬܟܠܐ ܚܢܢܟ ܪܒܐ ܡܢ ܛܠܘܡܐ̈ 10
- ܪܚܡܬ ܘܫܩܠ ܐܢܬ ܗܘ ܐܝܟ ܚܘܣܝܗ̇ ܡܢ ܝܗܘܒܐ ܝܫܘܥ ܗܘܝܘ ܕܐܦ ܟܠ ܝܘܡ ܘܟܠ ܥܕܢܝܢ̈ 535 ܒܟܝ ܐܝܟ ܕܒܟܬ ܟܕ ܪܚܡ ܐܢܬ ܐܝܟ
- ܗܢܘܢ ܆ ܐܠܐ ܠܐ ܐܘܬܪܬ ܐܢܘܢ ܠܗܢܘܢ ܡܠܬܐ ܕܫܡܥܘ ܇ ܡܛܠ ܕܠܐ ܕܐܦ ܐܢܫ ܡܢܟܘܢ ܕܦܐܫ ܡܢ ܕܠܡܥܠ . ܐܦ ܚܢܢ ܓܝܪ ܐܣܬܒܪܢ ܁ ܐܝܟ
- ܡܢ ܒܬܪ ܡܦܩܢܐ ܕܝܠܝ ܁ ܥܘܗܕܢܐ ܕܗܠܝܢ ܬܗܘܘܢ ܥܒܕܝܢ . ܠܐ ܕܐܦ ܐܘܕܥܢܝ . ܝܨܦ ܐܢܐ ܕܝܢ ܆ ܕܐܦ ܐܡܝܢܐܝܬ ܗܘܐ ܐܝܬ ܠܟܘܢ ܇
Κατὰ Ἰωάννην ܐܢܬܘܢ ܬܗܝܡܢܘܢ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܗܘܝ̈ ܆ ܕܢܬܡܠܐ ܟܬܒܐ ܕܐܡܪ ܇ ܕܐܦ ܕܚܙܐ ܐܣܗܕ . ܘܫܪܝܪܐ ܗܝ ܣܗܕܘܬܗ . ܘܗܘ ܝܕܥ ܂ ܕܫܪܪܐ ܐܡܪ .
Synodicon orientale ou recueil de synodes nestoriens ܗܘ ܝܗ̇ܒ ܪܘܚܐ : ܓ̇ܪܡ ܘܦܣܩ ܒܐܡܝܢ ܕܝܠܗ ܥܦܝܦܬܐ . ܕܡ̇ܢ ܕܐܦ ܡܢܝܚ ܒܐܝܢܐ ܕܡܘܫܛ ܐܝܕܗ ܥܠ ܩܪܝܒܗ ܘܡܘܫܛ ܩܝܡܗ . ܐܝܟܢܐ
- ܠܡܪܢ ܒܝܘܠܦܢܗ ܦܫܝܛܐ ܡܟܪܙ ܠܗ . ܘܒܐܡܪܐ ܘܒܢܩܝܐ ܡܬܠ ܠܗ ܕܐܦ ܗܘ ܡܕܡ ܕܫܒܩ ܒܓܘ ܥܠܡܐ ܒܐܬܪܐ ܕܪܘܚܢܐ̈ . ‏ ‏ܫܡܥ ܠܢܒܝܐ
- ܗܘ ܒܡܠܬܗ ܫܪܝܪܬܐ ܐܙܥܩ ܠܘܬܟ . ܕܐܡܝܢ ܠܡ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܆ ܕܐܦ ܒܗܝ ܡܫܬܘܬܐ ܚܝܬܐ ܇ ܕܐܠܗܐ ܥܒܝܕ ܒܗ̇ ܡܫܡܫܢܐ . ܐܝܟܢܐ
- ܠܬܠܝܬܝܐ ܡܥܒܪܝܢ . ܘܡܐ ܕܡܛܝܘ ܠܡܢܝܢܐ ܕܒܘܬܐ ܥܦܝܦܐ ܆ ܕܐܦ . ܘܐܝܬ ܕܚܣܢܝܢ ܐܦ ܠܟܦܢܐ ܕܫܘܠܡ ܝܘܡܐ ܒܒܘܬܐ . ܘܐܝܬ