simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܠܗ ܠܡܘܫܐ̣ ܂ ܪܐܙܗ ܕܡܫܝܚܐ ܩܪܝܢ ܝ ܘܚܘܛܪܐ ܕܥܠ ܚܕܝܗ ܕܐܦ ܐܠܗܐ ܕܥܡܐ ܂ ܂ ܃ ܢ ܂ ܂ Xܝ̇ - ܡܫܬܕܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܂ ܐܝܬ ܕܝܢ
A Collection of Letters of Severus of Antioch from Numerous Syriac Manuscripts ܠܟ ܠܒ̣ܫ ܒܣܪܐ . ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܕܠܐ ܒܣܪܐ . ܘܠܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܕܐܦ . ܘܠܐ ܣܢܝܩ ܗܘܐ ܥܠ ܕܘܝܐ . ܐܠܐ ܠܟ ܡ̇ܬܕܟܐ . ܐܝܟ ܡܐ
La polémique antijulianiste, II.B: L’Adversus apologiam Juliani. ܠܫܡܗܝܗܘܢ̈ ܡܛܘܫ ܐܢܬ ܒܦܘ ܛܡܐܐ : ܘܡܫ̇ܚܠܦ ܐܢܬ ܕܐܦ : ܐܢ ܗ̣ܘ ܕܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܙ̇ܠ ܐܢܬ ܐܝܟ ܕܐ ܐܢܬ : ܗ̇ܢܘܢ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܒܐܪܥܐ ܢܗܘܐ ܡܦܝܣܝXܢXܢ̣ ܂ ܠܘ ܗ̇ܝ ܕܢ̇ܬܕܒܪ ܝ ܐܝܟ ܕܐܦ ܠܘܬ ܐܠܗܐ̣ ܝܕܝܥܐ ܂ ܐܝܬܘܗܝ ܗܟܝܠ ܨܒܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܗ̇ܘ
Timothei patriarchae I epistulae ܡܥܡܘܕܝܬܐ̈ ܣܓܝܐܬ̈ ܐ ܢܗܘܝܢ̈ ܂ ܐܢܕܝܢ ܂ ܂ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ̈ ܕܐܦ ܐܘ ܣܓܝܐܐ̈ ܐܢܗܘ̤ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܕܐܠܗܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܐܝܬ ܃ ܐܠܨܐ
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Tertiae Pars Prior) ܠܪܫܝܥܐ ܣܛܘܪܝܘܣ ܒܗܠܝܢ ܕܩ̇ܕܡ ܐܬܒܚܢ̈ ܐܝܬܝܢܢ̣ ܕܐܦ ܒܟܠܕܘܟ ܃ ܕܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܕܐܬܩ̇ܝܡܘ ܢܚ̇ܘܘܢ ܀ ܗ̇ܝ
Commentarii in Evangelia (II.2) ܐܚܘܗܝ̈ ܦܓܪܝܐ̈ ܚܪܡܐ̈ ܗܘ̣ܘ ܐܟܘܬܗ ܀ ܬܘܒ ܚܡܫܐ̈ ܐܚܝܢ̈ ܕܐܦ ܕܢܐܨܦ ܕܐܚܘܗܝ̈ ܀ ܚܡܫܐ̈ ܓܝܪ ܐܚܝܢ̈ ܐܝܬ ܠܝ ܃ ܚ̣ܘܝ ܒܗܕܐ
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Prima et Secunda) Xܐ ܚܫܘܫܐ ܘܚܫܘܫܐ ܕܠܐ ܩܝܢܕܘܢܘܣ ܢܬܩܪܐ ܡܫܝܚܐ ܂ ܠܐ ܝX ܕܐܦ ܒܚܕ ܦܪܝܘ̤ܦܐ ܠܚܘܕܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܟܘܢܝܐ ܡܫܘܕܥܢܐ ܂ ܐܝܟܢܐ
- ܗܘ ܒܟܠܕܘܟ ܥܗܕ ܨܘܡܗ ܘܨܠܘܬܗ ܆ ܘܐܘܠܨܢܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܚܠܦ ܕܐܦ ܕܡܢ ܒܬܪ ܓܒܝܬܗ ܆ ܒܨܘܡܐ ܘܒܨܠܘܬܐ̈ ܥܢܐ ܗܘܐ . ܐܝܟ
Jacques de Saroug. Six homélies festales en prose ܚܣܡ ܐܚܝܕ X ܫܘܠܛܢܐ ܕܢܩܛܠ ܛܠܝܐ̈ ⁹ܒܛܢܢܐ XX ܡܢ ⁰ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܡܢ X ⁷ܗ̣ܘ ܡܡܠܠܐ X ܕܗܘܐ ܒܝܬ ܡܠܐܟܐ̈ ܠܪܥܘܬܐ̈ ܡܢ ⁷ܗ̇ܝ
Homiliæ S. Isaaci, Syri Antiocheni. ܐܠܗܐ ܕܡܢ ܟܠ ܪܒ : ܒܣܦܘܬܗܘܢ̈ ܠܐ ܐܬܕܒܩ ܀ ܡܢܘ ܢܬܠ ܠܟ ܗܕܐ ܕܐܦ ܩܘܕܡܝܗܘܢ ܀ ܠܐ ܬܪܥܡ ܠܟ ܫܪܝܪܐ : ܐܢ ܡܣܠܝܢ ܠܟ ܕܓܠܐ̈ .
Historiae Ecclesiasticae (Tertia Pars) ܐ̣ܢܬܘܢ ܬ̇ܬܚܝܕܘܢ ܥܡܢ ܀ ܐ̣ܝܟܢܐ ܕܟܕ ܗܠܝܢ ܩ̇ܒܠܘܢ ܕܐܦ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܢܢXܝܘܬܐ ܕܗ̣ܘܬ ܒܝܬ ܩܘܪ·ܠܘܣ ܘܠܝܘܢܝܢܢ ܇
- ܡܢ ܟܠ ܪܒ ܘܡܝܬܪ ܗܘ̇ ܕܐܝܩܪܐ ܗܢܐ ܝܗ̣ܒ ܠܢ . ܀ ܬܘܒ ܕܝܢ ܕܐܦ ܠܫܘܠܛܝܐ ܗܢܐ ܢܣܥܘܪ ܡܢ ܟܠ ܡܕܡ ܗܘܝܢܢ ܚܝܠܬܢܝܢ . ܡܛܘܠ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LVIII à LXIX ܢܬ̣ܡܢܐ ܬܪܝܢ̇ ܘܢܫܬܪܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܬܚܝܕܝܢ̈ : ܐܠܐ ܟܕ ܕܐܦ ܒܘܠܒܐ . ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ : ܠܘ ܕܝܠܢܐܝܬ ܘܡܢܗ ܘܠܗ : ܐܝܟ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, VI: Psaumes ܡܢ ܡܙܡܘܪܐ Xܕܫܡܥܘ ܗܕܐ ܇ ܠܚܡ ܘܪܟܒ ܠܟܠܗ ܒܐ ܕܐܬܩܪܝ ܕܐܦ ܪܥܝܢܐ ܕܗܢܐ ܡܙܡܘܪܐ ܪܟܒ ܠܟܠܗ ܟܬܒܐ ܕܡܬܠܘܗܝ̈ . ܐXܝܟ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo (Mêmrê contre Habib). V. Appendices: I. Tractatus; II. Refutatio; III. Epistula dogmatica; IV. Florilegium ܡܠܐܟܐ ܠܡܪܝܡ ܝ̇ܠܕܬ ܐ ܡܫܡܗ ܠܗ̇ . ܟܕܐ̇ܡܪ ܕܪܘܚܐ ܕܐܦ ܘܐ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܗ̣ܘ ܐܬܝܠܕ ܀ X 114ܕܐܬܢܣܝܣ ܐܦܣܩܦܐ ܀ ܐܝܟ
Dionigi Areopagita. Nomi divini, teologia mistica, epistole: La versione siriaca di Sergio di Rēš‘aynā (VI secolo) ܐܝܠܝܢ ܕܣܩܘܒܠܝܢ̈ ܠܗ ܆ X1ܦܝܝ̣Xܗ̇ : ܦܝܢܝ̣Xܗ XX Xܐ . ܕܐܦ ܥܡܗ̣ ܐܝܟ ܡܐ ܕܡܨ ܝܐ . ܀ ܘܐܢ ܙܕܩ̇ ܠܡܐܡܪ ܫܪܪܐ ܒܦܪܗܣܝܐ ܆
Lettre aux moines de Senoun X ܝܘܩܪܐ ܕܣܥܪܐ ܛܥܝܢܝܢ . ܘܟܕ ܥܕܟܝܠ ܚܝܝܢ̈ ܐܢܬܘܢ ܕܐܦ . ܘܡܟܘܠܬܐ ܕܒܡܫܘܚܬܐ ܘܡܫܬܝܐ ܕܒܟܝܠܐ . ܘܡܢܟܢ ܬܘܒ̣
Sei scritti antitriteistici in lingua siriaca. ܗ̣ܘ ܒܕܘܒܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܟܕ ܡܒܠܒܠ X XXX X X ܠܣܘܟܐ : ܡܡܪܚ ܕܐܦ ܩܢܘܡܐ̈ ܆ ܡܫܬܟܚܝܢ ܕܠܐ ܥܪܩܝܢ ܒܝܫܘܬܗ ܕܣܒܠܝܘܣ . ܗ̇ܘ
Les formes syriaques de la matière de l’Histoire lausiaque ܣܢܐܘܗܝ̈ ܐܝܠܝܢ ¹ܕܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ̣ ܢܗܘܘܢ ܡܬܢܟܦܝܢ ܡܢ ܕܐܦ ܥܠ ܟܠ ܐܢܫ . X X2ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܡܪܚܡܢ ܗܘܐ ܘܡܠܐ ܫܠܡܐ̣ ܐܝܟܢܐ