simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Homélies de Narsaï sur la Création ܒܪܘܝܐ ܡܣܬܪ ܡܢܟܝ ܛܒܬܐ ܕܛܘܒܗ . ܐܘ ܠܟܝ ܛܘܥܝܝ ܕܒܛܥܝܐ̈ ܕܐܦ ܕܒܝܫܐ̈ . 24ܐܘ ܠܟܝ ܒܝܫܬܐ ܟܡܐ ܒܝܫ ܝܨܪܐ ܕܡܪܚܘܬܟܝ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܐܒܐ ܂ ܢܠܦܘܢ ܡܓܕܦܢܐ̈ ܂ ܒܝܕ ܐܝܕܐ ܡܫܚܠܦ ܒܪܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܘܠܘ ܡܛܘܠ ܗܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܐ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, III: Livres des Sessions ܪܚܡܘܗܝ̈ ܡܠܦܢܘܬܐ ܪܡܬܐ ܓܕܠܘ ܥܠ ܐܠܗܐ . ܐܘܓܪܝܣ ܆ ܐܝܬ ܕܐܦ ܘܒܟܠܢܫ ܐܝܬ ܝܕܥܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܠܐ ܝܘܠܦܢܐ ܕܐܢܫ . ܐܝܟ
La polémique antijulianiste, I: Premier échange de lettres. Troisième échange de lettres. Réfutation des Propositions hérétiques. ܗܠܝܢ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܚܫܐ̈ ܣܒ̣ܠ . ܘܗ̣ܘ ܒܥ̇ܐ ܗܘܐ ܕܢܫܬܐ . ܕܐܦ ܥܠܘܗܝ . ܠܐ ܢܬܠ ܗ̣ܘܐ ܗ̇ܘ ¹²ܨܗܐ ¹³ܝܢ ܒܝܢܐܝܬ . ܐܝܟܢܐ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LXX à LXXVI ܡܢ ܟܠܝܗܘܢ ܟܝܬ ܆ ܠܡܚܣܢ ܪܡܙܐ̈ ܡܕܡ ܘܕܘܡ-ܝܐ ܕܝܪܝܪ ܡܢ ܕܐܦ ܚܕ ܫܘܘܕܥܐ : ܘܚܣܝܪ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܢܚܘܐ ܠܟܠܗ ܣܘܥܪܢܐ ܆ ܐܝܟܢܐ
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Tertiae Pars Posterior) ܡܢ ܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܢܬܝܕܥ ܀ ܐܠܐ̣ ܠܐ ܐܢܫ ܚܐܪ ܗܘܐ ܇ ܒܗ̇ܘ ܕܐܦ ܩܛܝܪܐܝܬ ܐܬ̣ܕܒܪ ܐܘܕܝ ܆ ܗܟܢܐ ܚܝܠܬܢ ܫܪܪܐ ܆ ܝ ܐܝܟܢܐ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܠܫܦܝܪܘܬ ܠܒܝܒܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܒܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܡܬܩܠܣܢ̈ ܇ ܝ ܠܛ ܕܐܦ ܚܒܢܐ̈ ܨ̇ܒܐ ܕܢܗܘܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܕܝ̇ܢܝܢ ܙܕܩ̇ ܕܢܩܦܘܢ ܠܗ ܇
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Tertiae Pars Posterior) ܠܗ̇ܘ ܕܡ̇ܩܛܪܓ̣ ܡܫܒܚܢܐ ܕܗܠܝܢ ܝ ܕܡܬܩܛܪܓܝܢ ܬܬܚܡ ܂ ܕܐܦ ܢܚܘܐ ܐܢܝܢ̈ ܃ ܡܣ̣ܬܒܪ ܕܥܡܗ ܡܘܕܐ ܪܘܫܥܐ ܆ ܙܒܢܐ ܗܘ ܠܟ ܆
- ܓܒܪܐ̈ ܥܡ ܢܫܐ̈ ܢܬܬܚܕܘܢ : ܘܣܒܐ ܥܡ ܛܠܐ ܝܘܡܬܐ̈ . ܕܐܦ ܥܠ ܛܠܝܐ̈ ܒܫܘܩܐ̈ : ܘܥܠ ܟܢܘܫܬܐ̈ ܕܓܕܘܕܐ̈ ܐܟܚܕܐ : ܡܛܠ
Athanasiana Syriaca III: De incarnatione contra Arianos; Contra Apollinarium I; De Cruce et Passione; Quod unus sit Christus; De incarnatione Dei Verbi; Ad Jovianum ܝܗܘܕܝܐ̈ ܠܙܢܐ ܕܒܝܫܘܬܗ ܕܒܪ ܐܒܐ ܐܚܒܘ . ܘܠܡܝܬܪܘܬܐ ܕܐܦ . ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܐܝܟ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܫܐܠ ܠܒܪ ܐܒܐ ܘܠܡܪܢ ܩ̇ܛܠ . ܥܠ
Lettre aux moines de Senoun ܛܒ ܡܢܗ ܕܢܣܛܘܪܝܣ ܥܓܪܐܝܬ X ܘܣܟܠܐܝܬ ܡܫܬܟܚ ܕܓ̇ܕܦ ܕܐܦ ܆ ܗ̇ܢܘܢ ܕܗܘܘ ܠܘܬ ܢܣܛܘܪܝܣ ܡܢ ܛܘܒܢܐ ܩܘܪܝܠܘܣ : ܗ̇ܘ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, IV: Isaïe et les Douze. ܟܕ ܡܝܠܠܝܢ ܡܪܝܪܐܝܬ ܦܢܝܢ ܨܝܕ ܡܫܕܪܢܗܘܢ : ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܕܐܦ ܠܡܒܥܐ ܥܠ ܫܝܢܐ ܆ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܗ̇ܢܝܢ XXXX ܠܐ ܩ̇ܛܦ ܡܢ ܗܕܐ .
- ܡܘܫܐ ܨܠܝ ܠܘܬ ܡܪܝܐ : ܘܢܚܬܬ ܢܘܪܐ ܡܢ ܫܡܝܐ : ܘܐܟܠܬ ܕܐܦ ܗܘܐ ܩܘܪܒܢܐ̈ ܘܕܒܚܐ̈ ܕܚܘܕܬܐ ܘܕܫܘܟܠܠܗ ܕܗܝܟܠܐ . ܐܝܟ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LXXVIII à LXXXIII ܥܠ ܣܗܕܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܓ̣ܕܫ ܇ ܟܕ ܠܐܓܪܬܐ ܗ̇ܝ ܕܟ̣ܬܒ ܕܐܦ ܆ ܠܐ ܐܢܫ ܠܐ X XXXX· ܢܗ̇ܝܡܢ ܇ ܘܠܗ̇ܢܢ ܕܠܗܠܝܢ ܕܡܝܢ̈
Liber Graduum ܝܗܘܕܐ ܢܐܡܪ ܕܐܢܐ ܐܢܐ : ܘܦܪܣܝ ܗܘ ܢܦܫܗ ܟܕ ܡܪܢ ܠܐ ܦܪܣܝܗ ܕܐܦ ܥܠܘܗܝ ܡܪܢ ܕܐܝܟ ܠܒܗ ܗܘ : ܘܠܡܚܣܢ ܐܘܕܥܗ ܒܪܐܙ : ܥܕܡܐ
- ܣܝܦܝ ܐܦ ܡܘܪܢܝܬܝ ܠܐ ܢܣܒܬ ܒܐܝܕܝ : ܡܛܠ ܕܗܘܐ ܦܬܓܡܗ ܕܐܦ ܠܐܚܝܡܠܟ ܠܝܬ ܗܪܟܐ ܬܚܝܬ ܐܝܕܟ ܣܝܦܐ ܐܘ ܡܘܪܢܝܬܐ : ܡܛܠ