simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܗ̣ܢܘܢ ܕܘܡ̣ܝܐ ܕܗܕܐ ܫܩܝ̣ܠܝܢ ܒܟܠ ܣܘܥܪܢܝܗܘܢ̈ . ܕܐܦ . ܘܐܝܕܐ ܕܡܝܘܬܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܕܒܨܝ̣ܪܐ ܡܢ ܗܕܐ ܕܢ̣ܬܠܘܢ ܠܝ
La collection des lettres de Jean de Dalyatha ⁷⁰ܪܒܘܬܐ ܣܓܝܕܬܐ ⁷¹ܗ̣ܝ ⁷²ܝ̣ܠܕܬ̇ X ⁷ܟܠܗܘܢ ܟܝܢܐ̈ ܕܐܦ ܕܡ̇ܘܠܕ ܟܝܢܐ̈ ⁶⁸ܣܓܝܐܐ̈ ܘܡܪܒܐ ⁶⁹ܘܡܬܪܣܐ . ܚ̣ܙܝ
Sancti Ephraem Syri in Genesim et Exodum Commentarii ܒܢܦܫ ܘܒܪܘܚ ܥܡܗ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ . ܠܘ ܓܝܪ ܡܕܡ ܐܘܣܦ ܠܗ̇ ܕܐܦ ܒܗ ܗܘܬ . ܘܠܐ ܗܘ̣ܐ ܒܠܚܘܕ ܒܓܘܫܡܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܥܡܗ .
Commentarii in Evangelia (II.2) ܟܗܢܐ̈ ܘܡܠܟܐ̈ ܡܬܡ̇ܫܚܝܢ ܗܘܘ ܂ ܩ̇ܒ̣ܠ ܥܠܘܗܝ ܕܢܬܡܫܚ ܂ ܕܐܦ ܀ ܘܡ̇ܫܚܐ ܒܣܡܐ ܃ ܗ ܐܝܟ ܕܠܐܢܫ 0ܩܕܝܫܐ ܘܐܠܗܝܐ ܂ ܐܝܟ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܐ ܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܂ ܗܟܢܐ ܃ ܂ ܝ ܂ ܬܘܒ ܘܚܘܛܪܐ ܕܡܘܫܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܐܦ ܡܬܚܙܝܢ ܗܘܘ ܚܘܘܬܐ̈ ܂ ܠܡܘܫܐ ܕܝܢ ܚܘܛܪܐ̈ ܂ ܗ̇ܝ
- ܦܘܠܘܣ ܟܕ ܥܡ ܩܘܪܢܬܝܐ̈ ܡܡܠܠ ܠܬܪܝܗܘܢ̈ ܗܠܝܢ ܥܘܕܪܢܐ ܕܐܦ ܘܐܚܪܬܐ ܬܘܒ ܕܡܢ ܗܕܐ ܠܐ ܒܨ ܝܪܐ ܗܝ̇ ܕܙܩܝܦܐ . ܐܝܟ
- ܒܗ̣̇ ܒܙܒܢܐ ܙܥܘܪܐ ܐܫܟܚ ܕܢ̇ܫܪܐ ܘܢܨܠ̣ܚ ܘܢ̇ܦܬܝܗ̇ ܇ ܕܐܦ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܆ ܪܗ̣ܛ ܒܛܢܢ̣ܗ̣ ܘܐܦ ܠܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ . ܐܝܟܢܐ
- ܡܢ ܒܬܪ ܡܦܩܢܐ ܕܝܠܝ ܁ ܥܘܗܕܢܐ ܕܗܠܝܢ ܬܗܘܘܢ ܥܒܕܝܢ . ܠܐ ܕܐܦ ܐܘܕܥܢܝ . ܝܨܦ ܐܢܐ ܕܝܢ ܆ ܕܐܦ ܐܡܝܢܐܝܬ ܗܘܐ ܐܝܬ ܠܟܘܢ ܇
Anonymi auctoris Expositio officiorum ecclesiae Georgio Arbelensi vulgo adscripta ܗܘ̣ ܢܐܒܕ ܃ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܗܢܐ ܡܕܡ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܂ ܘܡܫܬܟܚ ܕܐܦ ܚܘܒܠܐ ܂ ܒܗܝ̇ ܕܐ ܝ ܐܒ̇ܕܝܢ ܒܝܫܐ̈ ܚܒܪܘܗܝ̈ ܂ ܡܢ ܐܢܢܩܐ
Lettre aux moines de Senoun ܝܗܘܕܝܐ̈ ܘܚܢܦܐ̈ . ܚܢܢ XX ¹ X X ܕܝܢ ܐܝܟ ܐܝܠܝܢ X ܕܐܦ ܐ̇ܟܠ ܩܪܨܐ ܆ ܒܪ ܐܢܫܐ ܫܚܝܡܐ ܚܫܒܝܢ ܠܗ ܠܡܫܝܚܐ . ܐܝܟ ܡܐ̣
Homélies anonymes du VIe siècle: Dissertation sur le Grand-prêtre, Homélies sur la pécheresse I, II, III ܚܛܗܐ̈ ܫ̇ܒܩ . ܣܟܠܐ ܡܠܬܐ ܘܡܠܝܐ ܚܣܡܐ ܘܪܡܘܬܐ ܀ X 3ܡܢܘ ܕܐܦ ܕܫ̇ܒܩ ܚܛܗܐ̈ . ܘܗ̇ܘ ܕܫ̇ܒܩ ܚܛܗܐ̈ ܐܠܗܐ ܗܘ . ܡܢܘ ܠܡ ܗܢܐ
Cause de la Fondation des Écoles ܐܠܗܐ ܩܒܠܗ̇ ܠܒܥܘܬܗ ܕܡܘܫܐ : ܦܩܕܗ ܕܢܥܒܕ ܠܗ ܠܘܚܐ̈ ܐܝܟ ܕܐܦ : ܘܠܐ ܢܚܘܪ ܠܣܟܠܘܬܗܘܢ : ܡܛܠ ܕܫܒܪܐ̈ ܐܢܘܢ . ܡܢ ܕܝܢ
- ܒܪܬ ܟܝܢܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܇ ܕܡܢܗ̇ ܗ̣ܘ ܡܪܝܐ ܣ̣ܒ ܒܣܪܐ ܘܗܘ̣ܐ ܕܐܦ ܢ̣ܣܒ . ܡܢ ܐܒܪܗܡ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗ̇ ܗ̣ܝ ܒܬܘܠܚܬܐ ܇ ܗ̇ܝ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܛܘܒܢܐ ܐܠܝܫܥ |ܝܗ̣ܒ ܠܐܢܬܬܐ ܗ̇ܝ ܒܪܐ X0 ܒܨܠܘܬܗ . ܐܢ ܕܐܦ ܒܢܦܫܗ ܘܡܫܘܚ ܒܗ ܦܐܪܘܗܝ̣̈ ܘܝܠܕܐ ܠܡܝܬܪܬܐ̈ X ܐܝܟ
- ܕܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܝܕܥܝܢܢ ܫܘܚܠܦܐ̈ . ܗ̇ܢܝܢ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܐܦ ܗܟܢܐ ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܡܥܒܕܢܘܬܐ̈ ܢܦܠܓ ܐܘ ܢܦܪܫ ܡܫܟܚܐ . ܡܛܠ
Πρὸς Γαλάτας ܡܫܝܚܐ ܪܝܫܐ ܗܘ ܕܥܕܬܐ ܇ ܘܗܘܝܘ ܡܚܝܢܐ ܕܦܓܪܐ . ܐܠܐ ܕܐܦ : ܐܝܟ ܕܠܡܪܢ ܆ ܡܛܠ ܕܓܒܪܐ ܪܝܫܗ̇ ܗܘ ܕܐܢܬܬܐ ܇ ܐܝܟܢܐ
Anonymi auctoris Expositio officiorum ecclesiae Georgio Arbelensi vulgo adscripta ܒܪܢܫܐ ܝ ܫܚܝܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܫܝܚܐ ܂ ܐܢܕܝܢ ܫܪܪܐ ܡܘܕܝܢܢ ܂ ܕܐܦ ܕܓܠ ܒܢ ܗ̇ܘ ܕܐܡ̣ܪ ܗܢܐ ܂ ܘܠܘ ܫܪܪܐ ܚܘܝ ܐܠܐ ܛܘܥܝܝ ܂ ܘܬܘܒ
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܒܡܕܝܢܬܐ ܪܚܡܬ ܠܡܫܝܚܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܐܦ ܕܫܝܘܠ ܠܐ ܢܚܣܢܘܢܗ̇ ܂ ܝܠܦܢ ܚܢܢ ܕܝܢ ܐܝܟ ܝܝ ܡ̇ܢ
- ܠܐܘܬܗܘ̈ ܢ ܛܘܒܢܝܬܐ̈ ܇ ܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܬܐܓܘܪܬܐ ܕܒܝܕ ܕܐܦ ܟܫܝܪܐܝܬ ܘܚܦܝܛܐܝܬ ܘ̇ܬܐ ܪܒܬܐ ܪܗ̇ܛܝܢ ܗܘܘ . ܐܝܟܢܐ
La polémique antijulianiste, I: Premier échange de lettres. Troisième échange de lettres. Réfutation des Propositions hérétiques. ܐܢܫܘܬܢ ܐܬܩܝܡܬ . ܟܕ ܡܒܥܕܐ ܚܛܝܬܐ ܡܢ ܡܨܥܬܐ . ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܕܐܦ ܠܒܣܪܐ . ܕܐܝܬ ܠܗ ܢܦܫܐ ܝܕܘܥܬܢܝܬܐ . X ܡܢ ܗܠܝܢ