simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܡܢ ܐܝܕܝܟܘܢ̈ ܢܦܨܝܢܝ . ܘܩܥܬ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܫܘܫܢ : ܥܠ ܕܐܦ ܩܘܕܡܬ ܐܠܗܐ : ܗܘ ܕܡܕܡ ܠܐ ܛܥܐ ܠܗ . ܟܕ ܡܗܝܡܢܐ ܐܢܐ ܒܗ :
Narsai’s Metrical Homilies on the Nativity, Epiphany, Passion, Resurrection and Ascension: Critical Edition of Syriac Text ܚܘܒܐ̈ ܕܢܦܫܐ X⁹ܡܐܣܐ : ܘܒܡܝܬܐ̈ ܬܠܬܐ ܕܐܚܝ : X⁰ܩܝܡܬܐ ܕܐܦ : ܒܕܝ̣ܢܐ ܟܐܢܐ ܕܒܘܚܪܢܗ . ܒܚܘܠܡܢܐ ܕܦܓܪܐ ܚܘܝ :
- ܐܢܬܘܢ ܬܕܥܘܢ . ܕܡܛܪܝܘܣ ܡܠܟܐ ܠܠܣܬܢܝܣ ܐܒܝ : ܫܠܡ . ܕܐܦ ܟܬܒܢ ܠܠܣܬܢܝܣ ܒܪ ܓܢܣܢ ܥܠܝܟܘܢ . ܟܬܒܢ ܕܝܢ ܐܦ ܠܘܬܟܘܢ :
- ܐܢܬ ܠܐ ܬܥܘܠ ܠܬܡܢ . ܐܠܐ ܐܢ ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܕܩܐܡ ܩܕܡܝܟ : ܗܘ ܕܐܦ ܒܬܪ ܡܪܝܐ . ܘܐܦ ܥܠܝ ܪܓܙ ܡܪܝܐ ܡܛܠܬܟܘܢ : ܘܐܡܪ ܠܝ :
- ܗܝ ܐܘܟܠܐ ܗܝ ܠܐܝܢܐ ܕܚܝܐ ܦܪܘܫܐܝܬ ܀ ܣܒܥܢܢ ܠܚܡܐ ܢܚܠܘܛ ܕܐܦ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܦܬܘܪܐ . ܒܡܠܬܗ ܕܡܪܝܐ ܬܘ ܢܬܒܣܡ ܥܠ ܦܬܘܪܢ :
- ܡܠܐܟܐ̈ ܟܕ ܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܦܓܪܐ ܚܝܠܬܢܝܢ ܒܣܘܟܠܐ ܕܐܠܗܐ ܕܐܦ ܡܦܪܫܐܝܬ ܕܠܐ ܦܓܪܐ ܢܣܬܟܠܢ̈ ܚܟܡܬܐ ܕܐܠܗܐ . 3 ܐܝܟܢܐ \
- ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܐܡ̇ܪ XX ܇ ܕܗ̇ܒܘ ⁶ܝ ܕܩܣܪ ܠܩܣܪ : ܘܕܐܠܗܐ ܕܐܦ ܣܗܕܘܬܐ ܝX : ܘܠܐ XXXX ܬܬܕܝܢܘܢ ܩXܡܝܗܘܢ ܆ ܐܝܟ X X
Lettre aux moines de Senoun ܠܐ ܚܕ ܒܪ ܐܢܫܐ ܐܘ ܩܕܝܫܐ̈ : ܒܠܥܕ ܡܢ ܐܘܠܨܢܐ̈ ܘܥܡܠܐ̈ ܕܐܦ X ܡܢ ܐܟܣܘܪܝܐ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܕܒܦܝܠܝܦܠܝܘܣ ܡܕܝܢܬܐ . ³ XXX X
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, IV: Isaïe et les Douze. ܐܒܪܗܡ ܥܦܪܐ ܘܩܛܡܐ ܫܡܗ ܢܦܫܗ . Xܝ [4]ܗ̇ܝ ܕܙܥ ܐܣܟܦܬܐ̈ ܕܐܦ ܗ̇ܘ ܕܒܥܠܬ ܫܬܩܗ ܕܡܢ ܥܘܙܝܐ ܟܕ ܚܛܦܗ̇ ܠܟܗܢܘܬܐ . ܐܝܟ XX
La lettre a Patricius de Philoxène de Mabboug ²⁹ܕܢܬܢܛܪܘܢ ܙ̇ܕܩ ܘܐܠܐ ܘܐܦܠܐ ܡܬܝܗܒܝܢ ³⁰ܗܘܘ ܡܢ ܕܐܦ ܫܘܐܠܐ ܡܬܒܥܐ . ܐܢܓܝܪ XXXX ܦܘܩܕܢܐ̈ ܐܢܘܢ X²ܝܕܝܥܐ
La collection des lettres de Jean de Dalyatha ܗ̣ܢܘܢ ܙܗ̣ܝܢ ܒܝܕ ܕܟܝܘܬܗܘܢ . ܘܢܦܫܟ ܬܗ̣ܘܐ ܡܨ̇ܠܠܐ ܡܢ ܕܐܦ ܕܒܗܘܢ ܐܬܟܢ̣ܝܬ . ܕܗ̣ܘܐ ܨ̇ܡܚ ܦܓܪܟ ܒܢܩܕܘܬܗ X ܆ X Xܐܝܟ
Der Ktābā d-Durrāšā (Ktābā d-Maʼwātā) des Elijā von Anbār. Mēmrā I-III ܠܐ ܐܝ̣ܬ ²⁰⁰ܠܐܠܗܐ ܆ ܕܚܒܝ̣ܒ ܠܗ ܡܢ ܙܕܝ̣ܩܐ ܀ X8 ܣܘ ܀ ܠܐ ܕܐܦ ܀ ܣܗ ܀ ܠܝܬ ܕܪܚܝ̣ܡ ܥܠ ܙܕܝ̣ܩܐ ܆ ܐܝܟ ܒܪܘܝܗ ܐܠܗܐ . X |ܐܝܟ
Historia ecclesiastica Zachariae Rhetori vulgo adscripta ܗ̣ܘ ܛܪܝܕ ܗܘܐ ܠܗ ܠܦܛܪܘܣ ܂ ܘܓܒܪܐ ܗܘܐ ܗܢܐ ܕܠܘܚܐ ܕܥܡܐ ܀ ܕܐܦ ܕܝܪܝܐ̈ ܂ ܘܫܕܪܘ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܙܝܢܘܢ ܠܢܝܦܐܠܝܘܣ ܐܢܫ ·
Le Candélabre du Sanctuaire de Grégoire Abou’lfaradj dit Barhebræus, II ܕܟܪܐẌ ¹ܘܢܩܒܬܐ̈ . ¹⁷ܒܕ ¹⁸ܒܟܠܚܕܐX ¹ܡܢܗܝܢ ܕܐܦ ܝܥܝܬܐ̈ ܒܕ ܚܕܝܢ̈ ܘܡ̇ܟܐܒܢ ¹⁴ܘXܡܦܗܕܩܠܝܣ-X ¹ܐܡ̇ܪ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܒܩ̣ܛܠܐ ܡܫܘܬܦ ܗܘܐ ܂ ܥܡ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܝ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܣܥܝܪܢ̈ ܕܐܦ ܃ ܐܦ ܚܒܪܘܗܝ̈ ܗܠܝܢ ܕܢ̇ܛܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܢ ܆ ܂
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܐܢ ܡܢ ܒܪܢܫܐ [ܫܐܕܐ] ܡܪܝܪܐ ܘܒܝܫ ܙܢܐ ܪܕܦܬ̣ ܂ ܐܠܐ ܠܐ ܕܐܦ ܡܢ ܫܡܝܐ ܚܢܙܘܢ ܡܢܗ ܂ ܟܕ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܩ̇ܥܝܢ ܗܘܘ ܘܐܡܪܝܢ̣ ܂
Liber de Unione ܂ -· ܝ ܫܐܕܐ̈ ܡܗܝܡܢܝܢ ܘܪܥܠܝܢ ܂ ܘܒܗ̇ ܒܦܪܘܫܘܬܗܘ̣ܢ ܕܐܦ ܣܝܡܐ ܗܝ ܕܚܠܬܐ ܕܩܪܝܬܗ ܂ ܘܐ ܟ ܕܐܡܝܪ ܘܐܦ ܥܠ ܡܪܘܕܐ̈ ܂
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܢܦܩܘܢ ܠܒܝܬ ܥܡܐ̈ ܘܢܬܕܡܘܢ ܠܗܘܢ̣ ܂ ܘܠܬܚܘܝܬܐ ܕܝܘܒܠܐ ܕܐܦ ܕܒܐܝܠܝܢ ܢܦܠܘ ܝܣܪܠܝܐ̈ ܡܢ ܂ ܝ X ܒܝܫܘܬܗܘܢܝ- ܃
Chronica Minora I ܗ̣ܢܘܢ ܣ̇ܢܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܗ ܠܗܘܪܡܝܙܕ ܃ ܥܠ ܡܪܕܗ ܕܘܪܗܪܢ ܆ ܕܐܦ ܕܥܡ ܡܠܟܐ ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܫܡ̣ܥܘ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܒܬܪܥܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܃
Timotheos I., Ostsyrischer Patriarch. Disputation mit dem Kalifen al-Mahdī ܡܠܟܘܬܟܘܢ . 38ܚܬܝܬܐܝܬ ܝܕܥܐ . ܕܡܠܘܗܝ̈ ܡ̇ܢ ܟܠܗܝܢ ܕܐܦ ܐܘ ܠܐ ܠܝܬ ܠܝ ܕܐܦܣܘܩ . 8 , 16ܒܪܡ 37ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܆