simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܒܚܝܠܐ : ܥܕܡܐ ܕܐܦ ܠܒܝܬܗ ܕܡܪܝܡܐ ܢܚܪܒ
Des heiligen Ephraem des Syrers Hymnen de Ecclesia ܡܨܐ ܚܝܠܗ̇ ܥܕܡܐ ܕܐܦ ܪܡܙܐ̈ ܬ̇ܒܥܐ ܕܒܒܬܐ̈
Des heiligen Ephraem des Syrers Carmina Nisibena, I ܕܡܠܬ ܡܪܝ ܥܗ̇ܕܬ ܕܐܦ ܝܪܚܐ ܗܘ ܕܣܡܕܪܐ
Des Heiligen Ephraem des Syrers Hymnen de Nativitate (Epiphania) ]ܠܐ ¹²X[ܗܘܬ ܥܛܠܐ ܕܐܦ ܚܢܢ ܨܒܝܢܢ ܒܝܫ̣ܐ
Anonymi auctoris Chronicon ad annum Christi 1234 pertinens ܐܬܐ ܘܢܩܫ ܥܠ ܕܐܦ ܒܐܪܥܐ ܕܒܠܩܐ ܃
- ܡܘܬܗ ܢܐܠܦ ܥܠܡܐ ܕܐܦ ܦܓܪܢܐ ܗܘ ܐܠܘ
- ܕܡܫܟܚ ܢܐܙܠ ܥܡܗ ܕܐܦ ܗܘ ܟܫܝܪ ܘܠܐ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܦ̇ܢ̣ܝ ܂ ܨ̣ܒܐ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܢܬܕܡܐ ܒܗ
- ܪܘܚܗ ܥܠ ܩܘܪܒܢܐ ܕܐܦ ܒܗ̇ ܒܗܕܐ ܣܓܝ
- ܕܐܝܬܘܗܝ ܛܥܝܐ ܪܒܐ ܕܐܦ ܐܠܘ ܙܟܐ ܘܐܠܘ
- ܪܚܡܐ̈ ܠܕܠܐ ܫܘܝܢ ܕܐܦ ܙܢܝܬܐ ܟܕ ܩܪܒܬ
Jacques de Saroug. Six homélies festales en prose ܫܩܠܐ ܬܫܒܘܚܬܐ ܫܘܪܝܐ ܕܐܦ ܐܪܥܐ ܐܝܟ ܫܡܝܐ
- ܕܫܠܗܒܝܬܐ ܢܡܠܠ ܫܪܒܗ ܕܐܦ ܗܘ ܒܢܘܪܐ ܐܬܥܠܝ
Les cinq recensions de l’Ascéticon syriaque d’abba Isaïe. II. Édition des logoi XIV-XXVI. ܗܘ ܇ ⁴ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܪܚܡܐ̈ ܐܝܬ ܠܗ
- . ܥܡ ⁵⁹ܗܕܐ ܕܐܦ ܠܣܩܘܪܝܗܘܢ̈ ܘܣܬܘܪܝܗܘܢ̈ ܡ̇ܪܡܝܐ