simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܩܢܘܢܐ̈ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܟܬܒܐ ܗܟܢܐ ܐܡ̇ܪ
- ܐܟܚܕܐ : ܡܛܠ ܕܐܦ ܓܒܪܐ̈ ܥܡ ܢܫܐ̈
- ܡܘܪܢܝܬܐ : ܡܛܠ ܕܐܦ ܣܝܦܝ ܐܦ ܡܘܪܢܝܬܝ
- ܢܦܫܟܘܢ : ܡܛܠ ܕܐܦ ܐܢܬܘܢ ܥܡܘܪܐ̈ ܗܘܝܬܘܢ
- ܬܕܚܠܝܢ : ܡܛܠ ܕܐܦ ܗܢܐ ܒܪܐ ܗܘ
Dionysius Bar Ṣalībī. Expositio liturgiae ܐܠܗܐ ܂ ܡܛܠ ܕܐܦ ܗܕܐ ܨܠܘܬܐ ܚܠܦܝܗܘܢ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܫܢܝܢ̈ ܂ ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܠܚܡܐ ܗܘ̣ ܝܗܒ̣
Anonymi auctoris Chronicon ad annum Christi 1234 pertinens ܨܠܝܒܐ ܆ ܡܛܠ ܕܐܦ ܗܢܘܢ ܂ ܩ̇ܢܝܢ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LXXXIV à XC ܒܕܘܟܪܢܐ ܇ ܡܛܠ ܕܐܦ ܒܬܪܒܝܬܐ ܒܗ̇ ܟܕ
Martyrius (Sahdona). Œuvres spirituelles, I. Livre de la perfection, Ie partie ܗܪܟܐ ܓܝܪ ܡܛܠ ܕܐܦ ܗܘ ܥܠܡܢ ܬܚܝܬ
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ܟܠܒܐ ܡܬܘܠܥܐ ܡܛܠ ܕܐܦ ܚܢܢ . ܘܠܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version XX 72 ܡܟܝܠ ܕܐܦ ܥܠ ܟܠܗ ܥܡܐ
- ܪܚܡܐ̈ ܐܝܟ ܡܢ ܕܐܦ ܠܐܒܗܝܗܘܢ̈ ܚܢ ܐܢܘܢ
- ܥܠ ܕܒܝܬ ܡܩܒܝ ܕܐܦ ܗܢܘܢ ܐܫܬܟܚܘ ܒܙܒܢܐ
Sermo de Domino Nostro ܕܣ̣ܒܪ ܥܠ ܡܪܢ ܕܐܦ ܠܐ ܕܚܛܝܬܐ ܗ̣ܝ
- ܒܟܝ ܕܠܐ ܡܫܪܬܝ ܕܐܦ ܐܠܗܐ ܗܘ ܟܕ
- ܕܒܛܠܘܢ ܠܐ ܡܬܒܥܝܐ ܕܐܦ ܗܝ ܒܛܠܬ݀ ܒܛܠ
- ܘܥܠ ܚܕ ܢܐܡܪ ܕܐܦ ܗܘ ܬܗܪܐ ܗܘ
Homélies de Narsaï sur la Création ܫܡܫܐ ܘܬܘܩܢ ܣܗܪܐ ܕܐܦ ܡ̣ܢ ܡܕܡ ܡܨܐ
Les Actes de Mār Māri ܕܡܝܐ̈ . ܥܕܡܐ ܕܐܦ ܒܢܝܗܘܢ̈ ܘܒܢܬܗܘܢ̈ ܒܢܘܪܐ