simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܟܬܒܐ ܗܟܢܐ ܐܡ̇ܪ ܆ ܕܡܐ ܕܫܠܛܘ ⁹ܐܣܬܟܠ ܆ ܘܬܘܒ X ܕܐܢ ܪܥܝܐ ܕܐܦ ܕܝܢ ܒܙܕܩܐ ܘܒܘܠܝܬܐ ܡܥܩܒܝܢ ܐܢܬܘܢX ܒܬܪ ܩܢܘܢܐ̈ . ܡܛܠ
- ܓܒܪܐ̈ ܥܡ ܢܫܐ̈ ܢܬܬܚܕܘܢ : ܘܣܒܐ ܥܡ ܛܠܐ ܝܘܡܬܐ̈ . ܕܐܦ ܥܠ ܛܠܝܐ̈ ܒܫܘܩܐ̈ : ܘܥܠ ܟܢܘܫܬܐ̈ ܕܓܕܘܕܐ̈ ܐܟܚܕܐ : ܡܛܠ
- ܣܝܦܝ ܐܦ ܡܘܪܢܝܬܝ ܠܐ ܢܣܒܬ ܒܐܝܕܝ : ܡܛܠ ܕܗܘܐ ܦܬܓܡܗ ܕܐܦ ܠܐܚܝܡܠܟ ܠܝܬ ܗܪܟܐ ܬܚܝܬ ܐܝܕܟ ܣܝܦܐ ܐܘ ܡܘܪܢܝܬܐ : ܡܛܠ
- ܐܢܬܘܢ ܥܡܘܪܐ̈ ܗܘܝܬܘܢ ܒܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ : ܐܢܐ ܐܢܐ ܡܪܝܐ : ܕܐܦ ܠܘܬܝ : ܕܥܡܪܝܢ ܥܡܟܘܢ : ܪܚܡܘ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܢܦܫܟܘܢ : ܡܛܠ
- ܗܢܐ ܒܪܐ ܗܘ ܠܟܝ . ܘܗܘܐ ܕܟܕ ܢܦܩܐ ܢܦܫܗ̇ ܘܡܝܬܐ : ܩܪܬ ܫܡܗ ܕܐܦ . ܘܗܘܐ ܕܟܕ ܚܣܢܬ : ܐܡܪܬ ܠܗ̇ ܚܝܬܐ : ܠܐ ܬܕܚܠܝܢ : ܡܛܠ
Dionysius Bar Ṣalībī. Expositio liturgiae ܗܕܐ ܨܠܘܬܐ ܚܠܦܝܗܘܢ ܡܨ̇ܠܐ ܀ ܟܗܢܐ ܂ ܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܪܒܐ ܕܐܦ ܂ 1ܗ̇ ܂ ܦܩ̇ܕ ܠܗܘܢ ܕܢܪܟܢܘܢ ܪܝܫܝܗܘܢ̈ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܂ ܡܛܠ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܠܠܚܡܐ ܗܘ̣ ܝܗܒ̣ ܚܝܠܐ ܕܢܐܚܐ ܂ ܟܡܐ ܝܬܝܪ ܦܫܝܩ ܠܗ ܕܐܦ ܕܐܦ ܂ ܡ ܂ ܝܘܡܝܢ̈ ܂ ܘܠܫܬܡܐܐ̈ ܐܠܦܝܐ̈ ܂ ܡ ܂ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܡܛܠ
Anonymi auctoris Chronicon ad annum Christi 1234 pertinens ܗܢܘܢ ܂ ܩ̇ܢܝܢ ܗܘ̣ܘ ܢܟܣܐ̈ ܆ ܘܐܬ ܗܘ̣ܐ ܠܗܘܢ ܦܐܪܝܣܝܐ ܕܐܦ ܪܝܫ ܩܫܝܫܐ̈ ܂ X ܒܐܣܝܠ ܕܝܢ ܡ̣ܫܡ ܘܐܚܘܗܝ ܨܠܝܒܐ ܆ ܡܛܠ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LXXXIV à XC ܒܬܪܒܝܬܐ ܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇ ܐܫܬܘܬܦ ܘܒܡܪܕܘܬܐ̈ ܘܒܐܓܘܢܐ̈ X ܕܐܦ XܓܪܝܓܘܪܝܘܣX ܬܐܘܠܘܓܘܣ ³ܕܡܫܬܘܬܦ ܠܗ ܒܕܘܟܪܢܐ ܇ ܡܛܠ
Martyrius (Sahdona). Œuvres spirituelles, I. Livre de la perfection, Ie partie ܗܘ ܥܠܡܢ ܬܚܝܬ ܫܘܚܠܦܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܚܒܠܐ . ܡܢ ܩܛܝܪ ܘܐܦ ܕܐܦ ܠܓܡܪ ܛܒܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܠܥܠ ܥܬܝܕܢ ܠܢ . ܗܪܟܐ ܓܝܪ ܡܛܠ
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ܚܢܢ . ܘܠܐ ܢܗܘܐ̈ ܠܗ ܥܒ̇ܕܐ ܥܡܟ ܠܥܠܡX 7 . ¹ܐܓܪܬܐ ܕܠܘܬ ܕܐܦ ܒܠܚܘܕ . 6ܛܪܘܕܝܗܝ ܡ̣ܢ ܨܐܕܝܟ ܐܝܟ ܟܠܒܐ ܡܬܘܠܥܐ ܡܛܠ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܥܠ ܟܠܗ ܥܡܐ ܢܬܠ ܡܪܝܐ ܒܘܪܟܬܗ . ܟܕ ܦܘܪܩܢܐ ܡܫܡܠܝܐ ܕܐܦ ܘܫܚ̣ܩ ܠܟܠܗ̇ ܚܝܠܬܢܘܬܗܘܢ . ܡܨܠܐ XX 72 ܡܟܝܠ
- ܠܐܒܗܝܗܘܢ̈ ܚܢ ܐܢܘܢ ܒܛܝܒܘܬܗ ܐܘܕܘ ܠܡܪܝܐ ܕܛܒ ܗܘ ܕܐܦ ܕܒܒܒܠ ܕܡܘܕܝܢ ܕܐܣܟܠܘ ܘܫܐܠܝܢ ܡܢ ܐܠܗܐ ܪܚܡܐ̈ ܐܝܟ ܡܢ
- ܗܢܘܢ ܐܫܬܟܚܘ ܒܙܒܢܐ ܚܪܝܩ ܠܢܒܝܐ̈ ܒܪܘܓܙܐ . ܒܠܥܡ ܕܐܦ ܕܩܡ ܥܠܝܢ ܠܙܒܢܐ ܩܫܝܐ ܘܡܪܝܪܐ ܕܐܬܬܪܝܡ ܥܠ ܕܒܝܬ ܡܩܒܝ
Sermo de Domino Nostro ܠܐ ܕܚܛܝܬܐ ܗ̣ܝ ܠܡ ܝܕܥ . ܐܫܬܟܚ ܫܡ̇ܥ ܡܢܗ ܕܟܡܐ ܗ̣ܝ ܕܐܦ ܗ̇ܝ ܚܘܝܗ ܡܪܢ ܠܦܪܝܫܐ . ܗ̇ܘ ܗܟܝܠ ܕܣ̣ܒܪ ܥܠ ܡܪܢ
- ܐܠܗܐ ܗܘ ܟܕ ܛܒ ܙܩܝܦ . ܗܐ ܒܙܩܝܦܗ ܠܡܘܬܐ ܩܛܠ ܘܐܢܬܝ ܥܠ ܕܐܦ ܘܗܫܐ ܕܙܩܝܦ ܠܡܘܢ ܡܣܬܓܕ ܥܕܬܐ ܬܗܪܬ ܠܝ ܒܟܝ ܕܠܐ ܡܫܪܬܝ
- ܗܝ ܒܛܠܬ݀ ܒܛܠ ܦܢܝܬܐ̈ ܡܛܠ ܕܒܛܠܘ ܣܘܥܪܢܝܗܝܢ̈ ܠܐ ܓܝܪ ܕܐܦ ܓܢܝܐ ܥܒܝܕܐ ܕܢܬܛܫܘܢ ܒܗ̇ ܘܡܐ ܕܒܛܠܘܢ ܠܐ ܡܬܒܥܝܐ
- ܗܘ ܬܗܪܐ ܗܘ ܠܕܦܪܘܫܝܢ ܟܪܟ ܗܘܐ ܠܫܡܪܝܢ ܚܝܠܐ ܪܒܐ ܕܐܦ 75 ܢܫܠܐ ܡܕܝܢ ܡܢ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܣܥܝܪܝܢ ܠܗ ܘܥܠ ܚܕ ܢܐܡܪ
Homélies de Narsaï sur la Création ܡ̣ܢ ܡܕܡ ܡܨܐ ܕܢܫܚܠܦ ܘܢܥܒܕ ܡܕܡ . ܩܥ̣ܘ ܣܕܪܝܗܘܢ̈ ܟܕ ܕܐܦ ܠܡܥܒܕ ܡܕܡ . ܘܠܗܘܢ ܡܘܕܥ ܐܣܦܝܪ ܫܡܫܐ ܘܬܘܩܢ ܣܗܪܐ
Les Actes de Mār Māri ܒܢܝܗܘܢ̈ ܘܒܢܬܗܘܢ̈ ܒܢܘܪܐ ܡܥܒܪܝܢ ܗܘܘ . ܐܝܟ ܕܥܒܕܝܢ ܕܐܦ ܣܓܕܝܢ . ܘܡܢܗܘܢ ܠܟܐܦܐ̈ ܘܠܥܝܢܬܐ̈ ܕܡܝܐ̈ . ܥܕܡܐ