simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܠܒܝܬܗ ܕܡܪܝܡܐ ܢܚܪܒ ܒܩܪܒܐ . ܘܐܦ ܠܐܚܝܗܘܢ̈ ܦܟܪܘ ܕܐܦ ܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܘܐܡܪܝܢ : ܕܗܟܢܐ ܐܬܡܨܝܢ ܒܚܝܠܐ : ܥܕܡܐ
Des heiligen Ephraem des Syrers Hymnen de Ecclesia ܪܡܙܐ̈ ܬ̇ܒܥܐ ܕܒܒܬܐ̈ ܕܐܦܠܐ ]ܚܝܪ ܥܝܢܝܟ̈ ⁸[ܛܥ̇ܐ ܕܐܦ ܠܝܘܡ ܕܝܢܐ ܬ 11ܬܒܥܬܗ̇ ܕܟܐܢܘܬܐ ܡܢ̣ܘ ܡܨܐ ܚܝܠܗ̇ ܥܕܡܐ
Des heiligen Ephraem des Syrers Carmina Nisibena, I ܝܪܚܐ ܗܘ ܕܣܡܕܪܐ ³ܡܪܥ ܠܗ ܘܢܦܠ ܒܟܘܪܗܢܐ ¹⁵ܢܐܬܐ ܕܐܦ ܚܫܐ ܕܣܓܝܐܐ̈ [128] ܥ 22ܥܡܗ̇ ܕܡܠܬ ܡܪܝ ܥܗ̇ܕܬ
Des Heiligen Ephraem des Syrers Hymnen de Nativitate (Epiphania) ܚܢܢ ܨܒܝܢܢ ܒܝܫ̣ܐ ]ܢܗܦܘܟ X8ܐܣܝܪ ܗܘ ܦܓܪܐ ܒܟܝܢܗ ܕܠܐ ܕܐܦ ܡܪܐ ܟܝܢܐ̈ ܝܘܡܢ ܕܠܐ ܒܟܝܢܗ ܐܬ̇ܚܠܦ ]ܠܐ ¹²X[ܗܘܬ ܥܛܠܐ
Anonymi auctoris Chronicon ad annum Christi 1234 pertinens ܒܐܪܥܐ ܕܒܠܩܐ ܃ ܐܘܟܝܬ ܕ̣ܡܘܐܒ ܆ ܚܣܢܐ ܚܕ ܕܣܝܡ ܗܘܐ ܥܠ ܕܐܦ ܂ ܘܥܒܕܐܠܗ ܝX ܒܪ ܥܠܝ ܥܡ ܚܝܠܐ ܕܟܘܪܣܢܝܐ̈ ܇ ܐܬܐ ܘܢܩܫ ܥܠ
- ܦܓܪܢܐ ܗܘ ܐܠܘ ܠܐ ܡܝܬ ܡܢ ܡܫܪ ܗܘܐ ܕܠܒܫ ܦܓܪܐ ܒܡܘܬܗ ܚܘܝ ܕܐܦ ܕܢܫܟܒ ܒܫܝܘܠ ܘܢܛܥܐ ܚܫܘܗܝ̈ ܕܒܝܕ ܡܘܬܗ ܢܐܠܦ ܥܠܡܐ
- ܗܘ ܟܫܝܪ ܘܠܐ ܡܬܘܡ ܠܐܐ ܒܐܘܪܚܐ ܕܒܥܐ ܕܢܗܠܟ ܒܗ̇ ܡܕܝܢ ܕܐܦ ܠܐܐ ܕܠܝܠܝ ܐܝܡܡ ܪܕܐ ܒܐܘܪܚܗ ܚܘܒܐ ܗܘ ܕܡܫܟܚ ܢܐܙܠ ܥܡܗ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܗ̣ܘ ܢܬܕܡܐ ܒܗ ܀ ܒܪܡ ܣܗܕܘܬܐ̈ ܕܡܫܝܚܐ ܫܠܡܢ̈ ܗܘܝ̈ ܕܐܦ ܐܡܝܪܐ ܂ ܗ̇ ܂ ܡܛܠ ܕܚ̣ܙܐ ܠܡܪܢ ܕܡܢ ܟܬܒܐ ܦ̇ܢ̣ܝ ܂ ܨ̣ܒܐ
- ܒܗ̇ ܒܗܕܐ ܣܓܝ ܦܘܪܫܢܗ ܬܘܒ ܝܬܝܪܐ ܒܗܕܐ ܕܐܓܪ ܚܘܝ ܪܬܚܐ ܕܐܦ ܬܒܟܐ ܠܒܬܘܠܘܬܗ̇ ܐܬܛܦܝܣ ܟܗܢܐ ܕܢܓܪ ܪܘܚܗ ܥܠ ܩܘܪܒܢܐ
- ܐܠܘ ܙܟܐ ܘܐܠܘ ܠܐ ܙܟܐ ܦܬܟܪܗ ܪܚܡ ܘܬܩܦ ܪܘܓܙܗ ܕܡܪܝܐ ܕܐܦ ܨܝܕ ܐܠܗܗ ܗܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܝܟܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܛܥܝܐ ܪܒܐ
- ܙܢܝܬܐ ܟܕ ܩܪܒܬ ܠܟ ܛܒ ܚܒܒܬܗ̇ ܠܥܨܒܟ ܓܝܪ ܐܠܐ ܬܒܝܪܐ̈ ܠܐ ܕܐܦ ܠܝ ܣܡܟ ܕܐܬܐܣܐ ܒܗ ܠܐ ܙܥܘܪ ܓܙܟ ܕܬܬܠ ܪܚܡܐ̈ ܠܕܠܐ ܫܘܝܢ
Jacques de Saroug. Six homélies festales en prose ܐܪܥܐ ܐܝܟ ܫܡܝܐ ܬܫܒܚ ܀ 6ܟܕ ܕܠ ܡܢ ܐܬܪܗ ܕܢܫܪܐ ܒܒܬܘܠܬܐ X ܕܐܦ ܫܠܡܐ ܡܪܥܝܢܐ ܕܪܓܝܙܐ̈ ܘܡܢܗ̇X ܫܩܠܐ ܬܫܒܘܚܬܐ ܫܘܪܝܐ
- ܗܘ ܒܢܘܪܐ ܐܬܥܠܝ ܗܘܐ ܐܠܘ ܚܘܒܐ ܠܐ ܡܓܪܓ ܠܝ ܥܠ ܢܨܚܢܘܗܝ̈ ܕܐܦ ܒܚܘܒܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܝܟ ܠܫܢܐ ܕܫܠܗܒܝܬܐ ܢܡܠܠ ܫܪܒܗ
Les cinq recensions de l’Ascéticon syriaque d’abba Isaïe. II. Édition des logoi XIV-XXVI. ܪܚܡܐ̈ ܐܝܬ ܠܗ 0O⬩ X XX ܬܘܒ̣ ܡܢ ܝܘܠܦܢܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܐܦ ܗ̇ܘ ܕܕܐܝܟ ¹ܗܟܢܐ ²ܗܘ̣ ܬܚܝܬ ³ ܕܝ̣ܢܗ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܇ ⁴ܗ̇ܘ
- ܠܣܩܘܪܝܗܘܢ̈ ܘܣܬܘܪܝܗܘܢ̈ ܡ̇ܪܡܝܐ ܘܠܛܘܚܐ ⁶⁰ܣܝ̇ܡܐ . ܕܐܦ ܘܪܕܘܝܝܗܘܢ̈ ܢܗܝܪܐ̈ ܘܗܕܝܪܐ̈ ܡܩܝܡܐ . ܥܡ ⁵⁹ܗܕܐ