simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Κατὰ Ἰωάννην ܗܢܐ ܠܐ ܢܡܘܬ ܆ ܝܫܘܥ ܕܝܢ ܟܕ ܡܬܥܙܙ ܒܝܢܘܗܝ̈ ܘܠܗ ܂ ܐܬܐ ܕܐܦ . ܠܐ ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܗܢܐ ܕܦܬܚ ܥܝܢܘܗܝ̈ ܕܗܘ ܣܡܝܐ : ܢܥܒܕ ܆
Eliae metropolitae Nisibeni opus chronologicum ܗܢܘܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܃ ܝܝ ܟܕ ܛ ܂ ܒ ܥܒ̇ܕܝܢ ܝܪܚܐ̈ ܟܒܝܫܐ̈ ܃ ܕܐܦ ܩܕܡܝܐ̣ ܂ ܡܢ ܬܡܢ ܫܩ̇ܠ ܠܡܫܪܝܘ ܂ ܂ ܘܬܘܒ ܐܡ̇ܪ ܂ ܐܝܟܢܐ
Des heiligen Ephraem des Syrers Hymnen de Fide ܗ̣ܘ ܒܘܟܪܐ ܫܪܝ ܘܫܠܡ ܨܒܝܢܗ 89ܦܝܣܐ̈ ܘܫܘܐܠܐ̈ ⁷ܐܘܦܝܘ ܕܐܦ ܥܠܘܗܝ 85ܚܕ ܐܒܐ ܥܠ ܚܕ ܒܘܟܪܐ ܫܪܝ ܘܫܠܡ ܒܦܝܣܐ ܐܝܟܢܐ
Κατὰ Μᾶρκον ܬܡܢ ܐܟܪܙ . ܠܗܕܐ ܓܝܪ ܐܬܝܬ . ܘܡܟܪܙ ܗܘܐ ܒܟܠܗܝܢ ܕܐܦ ܠܟ . ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܁ ܗܠܟܘ ܠܩܘܪܝܐ̈ ܁ ܘܠܡܕܝܢܬܐ̈ ܕܩܪܝܒܢ̈ ܆
Jacques de Saroug. Six homélies festales en prose ܐܪܥܐ ܐܝܟ ܫܡܝܐ ܬܫܒܚ ܀ 6ܟܕ ܕܠ ܡܢ ܐܬܪܗ ܕܢܫܪܐ ܒܒܬܘܠܬܐ X ܕܐܦ ܫܠܡܐ ܡܪܥܝܢܐ ܕܪܓܝܙܐ̈ ܘܡܢܗ̇X ܫܩܠܐ ܬܫܒܘܚܬܐ ܫܘܪܝܐ
- ܗܿܘ ܪܫ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܫܩܼܠ ܒܩܢܘܡܗ ܛܘܦܣܐ ܕܪܒܗ ܘܫܐܼܠ ܕܐܦ ܓܝܪ ܠܬܠܡܝܕܘܬܐ ܕܫܩܠܐ ܒܩܢܘܡܗܿ ܛܘܦܣܐ ܕܪܒܢܝܗ̈ܿ .
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܩܕܡ ܕܓܒܝܗܝ ܐܠܗܐ ܕܢܗܘܐ ܪܫܐ ܆ ܚܘܝ ܢܦܫܗ ܕܫ̇ܘܐ ܕܐܦ . ܘܠܐ ܕܢܗܘܐ ܡܠܟܐ ܠܒܪ ܡܢ ܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ . ܡܬܚܙܐ ܓܝܪ
Liber Graduum ܒܬܫܡܫܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ ܐܝܬܝܗ : ܗܝ ܕܒܦܘܩܕܢܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܕܐܦ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܕܝܗܝܒܝܢ ܠܟܠܢܫ ܝܪܒ ܓܒܪܐ ܡܢ ܓܒܪܐ : ܐܝܟܢ
- ܗܢܘܢ ܐܫܬܟܚܘ ܒܙܒܢܐ ܚܪܝܩ ܠܢܒܝܐ̈ ܒܪܘܓܙܐ . ܒܠܥܡ ܕܐܦ ܕܩܡ ܥܠܝܢ ܠܙܒܢܐ ܩܫܝܐ ܘܡܪܝܪܐ ܕܐܬܬܪܝܡ ܥܠ ܕܒܝܬ ܡܩܒܝ
Chronica Minora I ܗ̣ܢܘܢ ܣ̇ܢܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܗ ܠܗܘܪܡܝܙܕ ܃ ܥܠ ܡܪܕܗ ܕܘܪܗܪܢ ܆ ܕܐܦ ܕܥܡ ܡܠܟܐ ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܫܡ̣ܥܘ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܒܬܪܥܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܃
- ܚܢܢ X ܐ ܚܝܠܢ XX7 ܢܦ̇ܢܐ ܦܬܓܡܐ ܠܡܠܟܘܬܟܝ . ܘܐܡܪܬ ܠܗܘܢ ܕܐܦ ܕܡܡܠܠܐ ܐܢܬܝ ܥܡܢ ܡܪܬܝ . ܐ̣ܡܪ ܠܢ ܓܠܝܐܝܬ ܘܐܘܕܥ ܠܢ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies XCI à XCVIII ܟܗܢܘܬܐ ܚܕܐ ܬܣ̣ܬܒܪ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܇ ܘܠܘ ܣܓܝܐܐ̈ . ܐܠܐ ܕ ܕܐܦ ܗ̇ܘ ܕܩܕܡܘܗܝ ܠ̇ܒܫ ܘܚ̇ܕܐ ܩ̇ܪ ܠܗ̇ ܠܡܝܬܪܘܬܐ ܇ ܐܝܟܢܐ
- ܡܢ ܐܝܕܝܟܘܢ̈ ܢܦܨܝܢܝ . ܘܩܥܬ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܫܘܫܢ : ܥܠ ܕܐܦ ܩܘܕܡܬ ܐܠܗܐ : ܗܘ ܕܡܕܡ ܠܐ ܛܥܐ ܠܗ . ܟܕ ܡܗܝܡܢܐ ܐܢܐ ܒܗ :
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܗܝ ܨܠܘܬܢ ܡܬܕܟܝܐ ܡܢ ܪܦܝܘܬܐ ܘܡܐܝܢܘܬܐ ܘܐܫܝܕܘܬܐ ܕܐܦ ܕܡܢܗܘܢ ܇ Xܗ̇ܘܐ ܗܘ X X 19ܥܘܗܕܢܗܘܢ ⁸ܥܒܕܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ .
Des Heiligen Ephraem des Syrers Hymnen de Fide ܚܠܡܐ̈ ܡܦܗܝܢ ܠܗ̇ ܗܟܢ ܦܗܝܢ ܒܒܥܬܗ̇ ܕܪܘܫܐ̈ ܕܫܪܥܘ ܕܐܦ ܘܐܝܬ ܕܡܣܟܢ ܘܐܙܥܪ ܫܪܒܗ̇ ܀ 9ܐܢ ܕܝܢ ܢܦܫܐ ܦܗܝܬܐ ܗܝ