simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Carmina Nisibena, II ܒܢ ܫ̇ܪܝ ܠܗ ¹ܥܝܪܬܗ ³ܕܝܘܢܢ ܒܪ ܡܬܝ ܡܢ ܠܓܝܘܢ ܟܝ ܬܒܥ ܠܗ ܕܐܦ ܐܡ̇ܪ ܒܝܫ̣ܐ ܥܠ ܦܪܘܩܢ ܠܐ ܓܝܪ ܣܦܩܬ ܠܗ ܗܕܐ ܕܒܙܢ ܐܠܐ
Joseph Ḥazzāyā: Lettre sur les trois étapes de la vie monastique ܡ̇ܚܝܢܢ ܡܫܝܚܐ ܐܡ̣ܪ . ܕܕܡ̇ܝܐ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ : ܠܓܒܪܐ ܕܐܦ ܒܢܘܬܪܐ ܕܬܓܪܬܐ ܘܣ̇ܓܝ ܝܘܬܪܢܗ̇ ܒܐܥܦܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ . ܐܝܟ
- ܐܢ ܨܒܘܬܐ̈ ܡܚܝܠܬܐ̈ ܆ ܐܢ ܛܖܝܢ̈ ܒܗ ܒܒܢܝܢܗ ܣܚܦܢ ܠܗ . ‏ ܕܐܦ ܕܝܢ ܕܫܡܥ ܘܠܐ ܥܒܕ ܆ ܕܡܐ ܠܓܒܪܐ ܣܟܠܐ ܕܣܡ ܒܢܝܢܗ ܥܠ ܚܠܐ .
- ‏ ‏ܐܢܬܘܢ . ܘܚ̇ܙܝܬ ܕܩܐ̇ܡ ܒܪܝܫܗ ܕܐܝܠܢܐ ܗܢܐ ܓܒܪܐ ܚܕ ܕܐܦ ܠܝ ‏ ‏ܓܝܪ ܐܘܪܚܐ ܩܪܬܢܝ ܗܘܬ . ܕܐܥܒܪ ܒܕܘܟܬܐ ܗܕܐ ܐܝܟ
Hymnen auf Abraham Kidunaya und Julianos Saba ܪܒܐ ܡܢܗ ܢXܝܬܪ ܨ X ܨܠܘܬܗ ܕܕܟܝܐ̈ ܘܨܘܡܗ ܕܙܗܝܐ̈ ܫܗܪܗ ܕܐܦ ܕܓ̣ܕܫ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܨ 8ܨ̇ܠܝ ܕܙܥܘܪܐ ܢܐܪܒ ܐܟܘܬܗ ܘܨ̇ܠܝ
Commentaire anonyme du Livre d’abba Isaïe (fragments) ¹⁴ܩܛܠܐ . ܘܥܠܡܝܐ̈ ¹⁵ܐܢ ܫܬܝܢ ܘܪܐܓܝܢ̣ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܢܫܐ̈ ܕܐܦ ܡܬܝܠܕܝܢ ܨܥܪܐ̈ ܘܨܘܚܝܬܐ̈ ¹⁴ܘܡܚܘܬܐ̈ ¹⁴ܓܕܫ ܕܝܢ
- ܥܠ ܒܝܫܐ̈ ܕܢܚ ܫܡܫܟ ܟܕ ܠܐ ܫܘܝܢ ܠܚܩܠܗ ܕܚܢܦܐ ܡܫܩܐ ܡܛܪܟ ܕܐܦ ܛܠܡܬ ܡܪܚܐܝܬ ܠܐ ܡܪܝ ܬܟܠܐ ܚܢܢܟ ܪܒܐ ܡܢ ܛܠܘܡܐ̈ 10
La vie primitive de S. Antoine conservée en syriaque ¹⁰ ܒܩܢܘܡܟܘܢ ¹ܢܗܘܘܢ X ¹²ܟܪܘܙ ܐ ܕܦܚܡܐ ܕܗܠܝܢ ܕܘܒܪܐ̈ ܕܐܦ X ܢܗܘܘܢ ⁸ܡܬܬܢܝܢ ⁹ܗܠܝܢ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܢܨܚܢܐ̈ ܇ ܐܠܐ
Eliae epistula apologetica ad Leonem, syncellum Harranensem ܐܠܨܐܝܬ ܡܬܚܝܒ ܐܝܟ ܦܘܩܕܢܐ ܫܠܝܚܝܐ . ܐܩ ܓܝܪ ܥܗܝܕ ܐܢܐ ܕܐܦ ܐܘ ܪܚܡܢ ܆ ܚܘܝܚܐܝܬ ܩ̇ܒܠܬ ܠܡܥܒܕ ܠܘܬܟ ܡܦܩܒܪܘܚܐ ܇ ܗ̇ܘ
Les formes syriaques de la matière de l’Histoire lausiaque ܡܢܗܘܢ ܕܥܒ̣ܕܝܗ̇̈ ܬܬܕܚܩܝ ܗܘܬ ܡܛܠ ܫܚܝܡܘܬܗ̇ . ܓܘܢܝܐ ܕܐܦ ܕܝܢ ܕܡܩܪܒܐ ܗܘܬ ܠܦܓܪܗ̇ ܗܟܢܐ ܒܣܝܐXܝ ܗܘܬ ܐܝܟܢܐ
Philoxène de Mabbog. Commentaire du prologue johannique (Ms. Br. Mus. Add. 14, 534) ܒܪܐ ܒܫܪܪܐ ܒܝܕ ܣܘܥܪܢܐ ܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܢܗܘܐ ܒܪܢܫܐ : ܘܗ̣ܘ X ܕܐܦ ܗܘܘ ܒܬܪܥܝܬܗ ܇ ܕܠܚܪܬܐ ܒܣܘܥܪܢܐ ܢܗܘܘܢ ܒܢܝܐ̈ . ܐܡܬܝ
Timotheos I., Ostsyrischer Patriarch. Disputation mit dem Kalifen al-Mahdī ܡܠܟܘܬܟܘܢ . 38ܚܬܝܬܐܝܬ ܝܕܥܐ . ܕܡܠܘܗܝ̈ ܡ̇ܢ ܟܠܗܝܢ ܕܐܦ ܐܘ ܠܐ ܠܝܬ ܠܝ ܕܐܦܣܘܩ . 8 , 16ܒܪܡ 37ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܆
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo. Dissertatio Ia et IIa. X X X X X ܘܝܡܢܘܬ ܢܢ ܗܘ ܘ ܬܩܢܘܬ ܕܥܒܕܐ : ܘܝ ܕܐܠܘ ܐܬܩܒܠܬ : ܕܐܦ ܘܙܢܝܘܬܗܘܢ ܥܡ - ܫܪܟܐ ܕܒܝܫܬܐ̈ ܚܪܢܝܬܐ̈ ܐܝܠܝܢ
- ܗ̣ܘ ܪܡܙܐ ܕܦܬܓܡܗ ܩܕܝܫܐ ܡ̇ܘܕܥ . ܘܡܛܠ ܘܕܐ ܒܝܠܐ ܕܡܠܬܘ ܕܐܦ ܢܗܘܐ ܕܢ̇ܚ ܘܡܬܝܕܥ ܘܡ̣ܬܚܙܐ ܒܟܝܠܙܒܝܢ : ܐܝܟܢܐ .
Ἀποκάλυψις Ἰωάννου ܗܢܘܢ ܀ ܘܚܙܝܬ ܟܕ ܦܬܚ ܛܒܥܐ ܕܫܬܐ ܆ ܘܢܘܕܐ ܪܒܐ ܗܘܐ . ܕܐܦ ܐܦ ܟܢܘܬܗܘܢ̈ ܘܐܚܝܗܘܢ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܥܬܝܕܝܢ ܠܡܬܩܛܠܘ ܐܝܟ
- ܘܠܒܪܐ ܕܝܠܝ . ܘܐܘܣܦ ܠܟ ܥܠ ܐܓܪܐ : ܐܢ ܟܕ ܚܠܝܡܝܢ ܬܗܦܟܘܢ ܕܐܦ ܝܗܒ ܐܢܐ ܠܟ ܐܓܪܐ . ܙܘܙܐ ܒܝܘܡܐ . ܘܗܠܝܢ ܕܙܕܩܢ̈ ܠܟ : ܐܝܟ
Išō‘yahb Patriarchae III Liber epistularum ܫܡܥܘܢ ܟܗܢܐ ܟܕ ܫܩ̣ܠܗ ܥܠ ܕܪܥܘܗܝ̈ ܘܐܬܢܒܝ Xܝܠ ܫܘܒܚܗ ܃ ܕܐܦ ܫܦܝܪ ܂ ܡܫܝܚܐ ܚܝܠܗ ܗܘ ܕܐܠܗܐ ܘܚܟܡܬ ܐ ܕܐܠܗܐ ܂ ܐܝܟ
Le Candélabre du Sanctuaire de Grégoire Abou’lfaradj dit Barhebræus. Neuvième base: Du libre arbitre ܗ̇ܘ ܩ̣ܛܠ ܐܬܬܠܝ̣ܛ . ܘܕܙ̇ܐܥ ܘܢ̇ܐܕ ܒܐܪܥܐ ܬܣܝ̣ܡ ܕܐܦ ²⁰ܡܪܥܝܢܐ ܗܘ̣ܐ ܕܐܠܗܐ ܛܒܐ ܘܪܚ̇ܡ ܐ . ܘܩܐܝܢ ܗ̇ܘ
Des Heiligen Ephraem des Syrers Sermones I ܗ̣ܘ ܢܩ̇ܒܠ ܟܘܘܢܐ ܠܐ ܢܬܟ̇ܐܪ ܡܢ ܕܐܟܣ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܢܐܬܐ ܕܐܦ ܪܫܘܝܐ ܕܟܐܬܐ ܕܚܝܐ̈ ܢܩ̇ܒܠ XX ܠܐ ܢܬܢܟܦ ܕܡܟ̇ܘܢ
Lexicon syriacum auctore Hassano bar Bahlule: voces syriacas græcasque cum glossis syriacis et arabicis complectens. ܚܠܦܘܗܝ̈ ܕܫܪܪܐ ܣܝܡܐ . ܩܘܫܬܐ ܕܝܢ ܠܗܠܝܢ ܠܫܪܪܗܝܢ ܕܐܦ ܕܠܘܬ ܡܠܬܐ ܕܡܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܡܬܐܡܪܐ ܐܝܬܝܗ̇ . ܐܝܬ ܕܝܢ ܐܡܬܝ