simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, VI: Psaumes ܠܝܗܘܕܝܐ̈ X ܓܕܫܬ ܒܬܪ ܣܘܠܩܗ . [6]ܘܕܠܐ ܬܬܪܢܐ ܕܗܫܐ ܕܐܦ ܐܘ ܡܠܟܐ ܆ ܐܢ ܫܐܕܐ̈ ܢܗܘܘܢ ܗܠܝܢ ܘܐܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ . ܐܝܟ
- ܡܢ ܗܕܐ ܢܥܒܕܝܗ̇ ³ܠܡܠܬܗ ܠܡܬܗܝܡܢܘ . ܕܗܕܐ ܗܝ ܕܝܢ ܘܠܘ ܕܐܦ ܚܙܝܢ . ܥܠ ¹ܗܕܐ ܐܦ ²ܡܫܝܚܐ ܐܢܫܐܝܬ ܡܡܠܠ ܗܘܐ ܥܡܗ .
De incarnatione X ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܚܠܦ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܢܓܒܠܘܢ . ܦܬܟܪܐ̈ ܓܝܪ ܚܠܦ ܕܐܦ . ܐܝܟܢܐ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܬܪܥܝܬܐ ܕܡܛܠ ܐܠܗܐ ܢܛܥܘܢ . ¹ܐܠܐ
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Prima et Secunda) ܒܗܒܒܐ ܗ̇ܘ ܕܣ̇ܥܪ 1ܣܘܥܪܢܐ ܕܪܝܚܐ ܂ ܐܝܬܝܗܘܢ 2ܕܝܢ ܡܢ ܕܐܦ ܡܬܝܕܥ ܟܐܢܐܝܬ ܗ̇ܘ ܠܐ ܝܝ ܦܓܪܢܐ ܒܦܓܪܐ ܕܝܠܗ ܂ ܐܝܟܢܐ
Athanasiana Syriaca. Part II: 1. Homily on Matthew XII 32 (Epistola ad Serapionem IV § 8-23); 2. Epistola ad Afros; 3. Tomus ad Antiochenos; 4. Epistola ad Maximum; 5. Epistola ad Adelphium. ܠܘܬܟܘܢ ܬܬ̣ܢܛܪ ܐܝܟ X¹ ܕܩ̇ܕܡܢ ܐܡ̣ܪܝܢ . ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܢܛ̣ܪܘ ܠܫܘܝܘܬ ܢܦܫܐ ܕܥܕܬܐ ܩܬܘܠܝܩܐ . ܗ̇ܝ ܕܡܨܠܝܢ ܚܢܢ
- ܒܐܒܐ ܘܒܒܪܐ . ܒܪ ܟܝܢܐ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܕܝܠܗܘܢ : ܘ̇ܪܕܐ̣ ܕܐܦ ܕܩܘܕܫܐ ܡܬܥܗܕܝܢ . ܐܡܪܘ ܓܝܪ ܠܡܗܝܡܢܘ ܒܗ ܆ ܐܝܟ ܡܐ
- ܠܢ XX ܠܐ ܝܕܥܝܢܢ ܡܢܐ ܓܕܫ ܠܢ . ܘܐܢ Xܬܘܒ ܐܝܬ X ܐܢܫܐ ܕܐܦ X⁶ܢܗܡܐ ܡܢܗ XX ܒܦܓܪܢܝܬܐ̈ X⁸ܥܕ ܡܛܐ ܓܙܪ 5ܕܝܢܐ X⁹ܡܛܠ
Des Heiligen Ephraem des Syrers Hymnen de Fide ܣܗܕܐ̈ ܢܣܓܘܢ ܡ X ܘܡܛܠ ⁸ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܕܩܘܫܬܐ ܕܠܐ ܛܥܐ ܘܐܦ ܕܐܦ ⁶ܕܢܟܬܘܒ ܦܫܝܛܐܝܬ⁷ ܒܪܝܬܐ ܩܪܝܚܐܝܬ ܘܬܢܐ ܘܬܠܬ ܕܝܢ
- ܩܕܡ ܙܒܢܐ ܡ̣ܦܣܐ ܘܘܬ ܒܚܦܝܛܘܬܘ ܘܒܛ : ܢܢܗ . ܘܟܠܬܘ ²ܬܡܢ ܕܐܦ ܕܪܘܘܡܐ ܢܣܩ ܘܘܐ ܒܗ ܒܛܢܝ̣ܢܐ . ܘܩܒ̇ . ܠܬ . ܚܕܝܐܝܬ . ܡܛܠ
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Tertiae Pars Prior) ܥܠ ܡܠܘܗܝ̈ ܕܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܂ ܒܗ ܟܕ ܒܗ ܒܙܢܐ ܒܣܦܝܩܘܬ ܕܐܦ ܟܬܝܒܢ̈ ܠܗ ܠܥܫܘܩܝܐ ܡܕܡܝܢܐ ܕܦܘܚܡܐ ܕܚ̣ܩ ܆ ܗ̇ܘ
Des heiligen Ephraem des Syrers Hymnen de Virginitate ܦܠܓܗ ܠܝܬ ܗ̣ܘ ܐܘܝܐ̈ ܐܢ ܚ̇ܙܐ ܐܒܠܐ ܗܘ ܬܠܐ ܠܗ ܕܚܘܒܐ ܚܙܐ ܕܐܦ ܘܣܡܝ ܥܝܢܘܗܝ̈ ܐܢ ܚ̇ܙܐ ܠܦܠܝܓܐ̈ ܕܡܬܐܘܝܢ ܐܝܟ ܗ̇ܘ
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܐܬܩܪܝ ܩܕܡܝ ܒܗ̇ܘ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܩ̇ܕܡ ܣܡ ܠܨܠܝܒܐ ܝܩܝܪܐ ܕܐܦ ܣܗ̇ܕ ܐܢܐ̣ ܂ ܐܪܡ̇ܝܬ ܐܝܕܐ ܒܟܬܒܐ ܗܢܐ ܐܢܛܘܠܝܩܘܢ ܗ̇ܘ
- ܗܘ ܐܫܬܢܕ ܒܐܚܪܢܐ̈ . ܘܢܣܒ ܗܘܐ ܦܝܠܝܦܘܣ ܒܪ ܡܪܒܝܢܘܗܝ̈ ܕܐܦ : ܒܐܘܠܨܢܐ̈ ܘܒܢܓܕܐ̈ ܘܒܫܢܕܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ . ܐܟܡܐ
Le Candélabre du Sanctuaire de Grégoire Abou’lfaradj dit Barhebræus. Troisième base: De la théologie ܗ̣ܘ ܫܠܝܚܐ ܒܕܘܟ ܐܪܝܢ ܡ̇ܐܪܙ ܠܗ̇X X ܠܗܕܐ ܘܐܡ̇ܪ . ܐܝܟܐ ܕܐܦ ܒܩܢܘܡ ܒܪܐ XX XX ܐ . ܠܨܐ ܕܬܗܘܐ ܒܥܠܬ ܡܬܒܪܢܫܘܬܐ . ܐܝܟ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo. Dissertatio Ia et IIa. X X X X X ܘܝܡܢܘܬ ܢܢ ܗܘ ܘ ܬܩܢܘܬ ܕܥܒܕܐ : ܘܝ ܕܐܠܘ ܐܬܩܒܠܬ : ܕܐܦ ܘܙܢܝܘܬܗܘܢ ܥܡ - ܫܪܟܐ ܕܒܝܫܬܐ̈ ܚܪܢܝܬܐ̈ ܐܝܠܝܢ
Commentarius in Evangelium Iohannis Apostoli ܗܕܐ ܢܘܕܥ ܂ ܟܕ ܗ̇ܢܘܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܐ̇ܡܪܝܢ ܕܣܓܝܐܬܐ̈ ܗܘ̣ܝ̈ ܕܐܦ X0 ܂ Xܘ X X - ܂ Xܘ X X X - ܚܘܝܘXܝ ܝXܢ̇ܘXܝܝXܘܢ ܂ XXܘX
- ܒܗ̇ ܒܗܕܐ ܚܘܝ ܕܕܡܐ ܟܠܗ ܠܐܒܘܗܝ ܀ ܩܥܐ ܒܢܒܝܐ ܕܟܡܐ ܕܐܦ ܡܢܘ ܩܪܒ ܠܝ ܘܠܡܢܐ ܟܝ ܀ ܐܡܪ ܡܪܢ ܐܢܫ ܒܫܪܪܐ ܐܬܩܪܒ ܠܝ :
Philoxène de Mabbog. Commentaire du prologue johannique (Ms. Br. Mus. Add. 14, 534) XX XX 1ܒܗܘܢ ܒܚܫܐ̈ ܟܬܪ ܠܐ ܚܫܘܫܐ ܇ ܘܨܝܕ ܡܘܬܐ ܠܐ ܕܐܦ ܫܘܒܚܐ ܝܚܝܕܝܐ ܕܝܠܗ ܆ ܗ̇ܘ ܕܥܒ̇ܪ ܠܟܠ ܬܪܥܝܬܐ ܘܡܠܬܐ ܇
Homélies anonymes du VIe siècle: Dissertation sur le Grand-prêtre, Homélies sur la pécheresse I, II, III ܡܚܝܠܘܬܐ ܕܠܒܝܫܝܢ ܗܘܘ ܕܝܠܗܘܢ ܗܘܬ . ܗܕܐ ܕܝܢ ܡܚܝܠܘܬܐ ܕܐܦ ܡܩܪܒܝܢ ܗܘܘ ܩܘܪܒܢܐ̈ ܘܗܝܕܝܢ ܚܠܦ ܐܚܪܢܐ̈ . ܡܛܠ
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Tertiae Pars Posterior) ܟܕ ܠܘܬܗ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ ܟܬ̇ܒ ܗܘܐ ܃ ܡܛܠܬܗ̇ ܕܝܠܗ̇ ܕܐܦ ܕܢܐܡܪ ܕܒܪܢܫܐ ܢܣ̣ܒ ܗ̣ܘ ܡܠܬ ܐ ܕܐܠܗܐ̣ ܥܪܩܝܢܢ ܂ ܡܛܠ