simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Πρὸς Κορινθίους ܡܡܠܠܝܢܢ ܆ ܠܐ ܗܘܐ ܒܝܘܠܦܢܐ ܕܡܠܐ̈ ܕܚܟܡܬܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܕܐܦ ܇ ܕܢܕܥ ܡܘܗܒܬܐ̈ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܐܬܝܗܒ ܠܢ . ܀ . ܀ . ܨܚ ܝܒ ܐܝܠܝܢ
Πρὸς Κορινθίους ܚܢܢ ܢܡܠܟ ܥܡܟܘܢ . ܣܒܪ ܐܢܐ ܓܝܪ ܕܠܢ ܠܫܠܝܚܐ̈ ܆ ܐܚܪܝܐ̈ ܕܐܦ ܘܥܬܪܬܘܢ ܆ ܘܒܠܥܕܝܢ ܐܡܠܟܬܘܢ ܆ ܐܫܬܘܦ ܕܝܢ ܐܡܠܟܬܘܢ ܆
Πρὸς Κορινθίους ܠܗܢܘܢ ܕܕܠܐ ܢܡܘܣ ܂ ܐܢܘܢ ܐܬܪ . ܗܘܝܬ ܥܡ ܟܪܝܗܐ̈ ܐܝܟ ܕܐܦ ܇ ܟܕ ܠܐ ܐܝܬܝ ܠܐܠܗܐ ܕܠܐ ܢܡܘܣ ܇ ܐܠܐ ܒܢܡܘܣܗ ܕܡܫܝܚܐ ܇
Πρὸς Κορινθίους ܡܢܗܘܢ ܦܠܚܘ . ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܆ ܕܝܬܒ ܥܡܐ ܠܡܐܟܠ ܘܠܡܫܬܐ ܆ ܕܐܦ ܐܝܟܢܐ ܕܗܢܘܢ ܪܓܘ . ܘܐܦܠܐ ܢܗܘܐ ܦܠܚܝ̈ ܦܬܟܪܐ̈ ܇ ܐܝܟܢܐ
Πρὸς Κορινθίους ܐܢܐ ܒܟܠ ܡܕܡ ܠܟܠ ܐܢܫ ܫܦܪ ܐܢܐ ܆ ܘܠܐ ܒܥܐ ܐܢܐ ܡܕܡ ܕܠܝ ܦܩܚ ܕܐܦ ܬܘܩܠܐ ܗܘܘ ܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܘܠܐܪܡܝܐ̈ ܘܠܥܕܬܗ ܕܐܠܗܐ . ܐܝܟ
Πρὸς Κορινθίους ܐܢܐ ܒܡܫܝܚܐ . ܡܫܒܚ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܝܢ ܐܚܝ̈ ܆ ܕܒܟܠ ܡܕܡ ܕܐܦ ܆ ܐܠܐ ܡܕܡ ܕܠܣܓܝܐܐ̈ ܦܩܚ ܂ ܕܢܐܚܘܢ . ܐܬܕܡܘ ܒܝ ܆ ܐܝܟܢܐ
Πρὸς Κορινθίους ܐܚܪܢܐ̈ ܐܠܦ ܆ ܝܬܝܪ ܡܢ ܪܒܘ ܡܠܝܢ̈ ܒܠܫܢܐ ܀ ܐܚܝ̈ ܆ ܠܐ ܕܐܦ ܒܠܫܢܐ̈ . ܐܠܐ ܒܥܕܬܐ ܨܒܐ ܐܢܐ ܕܚܡܫ ܡܠܝܢ̈ ܒܡܕܥܝ ܐܡܠܠ ܇
Πρὸς Κορινθίους ܢܡܘܣܐ ܐܡܪ . ܘܐܢ ܡܕܡ ܨܒܝܢ̈ ܕܢܐܠܦܢ̈ ܇ ܒܒܬܝܗܝܢ̈ ܕܐܦ . ܠܐ ܓܝܪ ܡܦܣ ܠܗܝܢ ܕܢܡܠܠܢ̈ ܆ ܐܠܐ ܕܢܫܬܥܒܕܢ̈ ܇ ܐܝܟܢܐ
Πρὸς Κορινθίους ܐܢܐ ܐܙܠ ܆ ܥܡܝ ܢܐܙܠܘܢ . ܐܬܐ ܐܢܐ ܕܝܢ ܠܘܬܟܘܢ ܆ ܡܐ ܕܥܒܪܬ ܕܐܦ ܕܢܘܒܠܘܢ ܛܝܒܘܬܟܘܢ ܠܐܘܪܫܠܡ . ܐܢ ܕܝܢ ܫܘܐ ܗܘ ܣܘܥܪܢܐ ܂
Πρὸς Κορινθίους ܐܢܬܘܢ ܬܗܘܘܢ ܡܫܬܡܥܝܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܗܟܢܐ ܐܢܘܢ . ܘܠܟܠ ܐܢܫ ܕܐܦ ܪܝܫܝܬܐ ܕܐܟܐܝܐ ܇ ܘܣܡܘ ܢܦܫܗܘܢ ܠܬܫܡܫܬܐ ܕܩܕܝܫܐ̈ .
Πρὸς Κορινθίους ܚܢܢ ܢܫܟܚ ܢܒܝܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܟܠ ܐܘܠܨܢܝܢ̈ ܐܢܘܢ ܇ ܒܗܘ ܕܐܦ ܆ ܘܐܠܗܐ ܕܟܠ ܒܘܝܐ . ܗܘ ܕܡܒܝܐ ܠܢ ܒܟܠܗܘܢ ܐܘܠܨܢܝܢ̈ .
Πρὸς Κορινθίους ܚܢܢ ܚܫܝܢܢ ܠܗܘܢ . ܘܣܒܪܢ ܕܥܠܝܟܘܢ ܫܪܝܪ ܗܘ . ܝܕܥܝܢܢ ܕܐܦ ܇ ܘܬܗܘܐ ܒܟܘܢ ܚܦܝܛܘܬܐ ܕܬܣܝܒܪܘܢ ܐܢܘܢ ܠܚܫܐ̈ ܇ ܗܢܘܢ
Πρὸς Κορινθίους ܐܫܬܘܕܥܬܘܢ ܩܠܝܠ ܡܢ ܣܓܝ ܂ ܕܫܘܒܗܪܟܘܢ ܚܢܢ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܕܐܦ . ܬܟܝܠ ܐܢܐ ܕܝܢ ܕܥܕܡܐ ܠܐܚܪܝܬܐ ܬܫܬܘܕܥܘܢ . ܐܝܟܢܐ
Πρὸς Κορινθίους ܐܢܬܘܢ ܕܝܠܢ ܂ ܒܝܘܡܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ . ܘܒܗܢܐ ܬܘܟܠܢܐ ܕܐܦ ܕܐܦ ܐܫܬܘܕܥܬܘܢ ܩܠܝܠ ܡܢ ܣܓܝ ܂ ܕܫܘܒܗܪܟܘܢ ܚܢܢ . ܐܝܟ
Πρὸς Κορινθίους ܚܝܘܗܝ̈ ܕܝܫܘܥ ܒܦܓܪܝܢ̈ ܢܬܓܠܘܢ . ܐܢ ܚܢܢ ܓܝܪ ܚܝܐ̈ ܕܐܦ ܐܒܕܝܢܢ . ܒܟܠ ܙܒܢ ܡܝܬܘܬܗ ܕܝܫܘܥ ܒܦܓܪܝܢ̈ ܫܩܝܠܝܢܢ ܆
Πρὸς Κορινθίους ܠܡܕܥܝܟܘܢ̈ ܕܝܠܟܘܢ ܓܠܝܢܢ . ܠܐ ܗܘܐ ܬܘܒ ܢܦܫܢ ܡܫܒܚܝܢܢ ܕܐܦ ܐܢܫܐ ܗܘ ܡܦܝܣܝܢܢ . ܠܐܠܗܐ ܕܝܢ ܓܠܝܢܢ . ܣܒܪ ܐܢܐ ܕܝܢ
Πρὸς Κορινθίους ܝܬܝܪܘܬܗܘܢ ܕܗܢܘܢ ܬܗܘܐ ܠܚܣܝܪܘܬܟܘܢ ܕܝܠܟܘܢ . ܕܬܗܘܐ ܕܐܦ ܗܢܐ ܇ ܕܝܬܝܪܘܬܟܘܢ ܕܝܠܟܘܢ ܬܗܘܐ ܠܚܣܝܪܘܬܗܘܢ ܕܗܠܝܢ .
Πρὸς Κορινθίους ܡܓܒܐ ܓܒܐ ܡܢ ܥܕܬܐ̈ ܇ ܕܢܦܘܩ ܥܡܢ ܒܛܝܒܘܬܐ ܗܕܐ ܕܡܫܬܡܫܐ ܕܐܦ ܆ ܐܝܢܐ ܕܬܫܒܘܚܬܗ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܂ ܒܟܠܗܝܢ ܥܕܬܐ̈ . ܗܟܢܐ
Πρὸς Κορινθίους ܐܢܐ ܩܠܝܠ ܐܫܬܒܗܪ . ܡܕܡ ܕܡܡܠܠ ܐܢܐ ܂ ܠܐ ܗܘܐ ܒܡܪܢ ܡܡܠܠ ܕܐܦ ܥܠܝ ܐܝܟ ܕܣܟܠܐ ܐܢܐ . ܘܐܢ ܠܐ ܂ ܐܦܢ ܐܝܟ ܣܟܠܐ ܩܒܠܘܢܝ ܆
Πρὸς Κορινθίους ܬܪܬܝܢ̈ ܙܒܢܝܢ̈ ܕܗܘܝܬ ܠܘܬܟܘܢ ܐܡܪܬ ܠܟܘܢ ܇ ܘܐܦ ܗܫܐ ܟܕ ܕܐܦ ܐܡܪܬ ܗܘܝܬ ܠܟܘܢ ܆ ܘܬܘܒ ܡܩܕܡ ܐܢܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܇ ܐܝܟ