simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܗܠܝܢ ܕܩܝܡܬܐ ܕܝܠܢ . ܠܘܬܗ̇X ܕܪܝܫܝܬܐ ܩܢܝܢ̈ ܕܘܡܝܐ . ܕܐܦ ܐܢܐ . ܕܡܛܠ ܕܡܫܝܚܐ ܪܝܫܝܬܐ ܗ̣ܘܐ ܠܢ ܒܟܠܘܝܢ ܆ ܝܕܝܥܐ
- ܦܓܪܐ̈ ܕܝܠܢ ܣܟ ܠܐ Xܢܣܬܢܩܘܢ . ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܦܘܠܘܣ- . ܕܐܦ ܗܠܝܢ . ܘܐܦ ܠܐ ܕܒܡܐܟܠܬܐ̈ ܡܬܬܪܣܐ . ܐܠܨ ܐ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ
- ܠܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܡܣܟܝܢܢ : ܘܠܫܘܠܡܐ ܕܪܒ ܡܢ ܕܘܝܪܐ ܕܐܦ ܡܩܪܒܝ̈ ܨܝܕ ܪܐܙܐ̈ ¹ܝܬܪܥܝܬܝ ܡܕܒܪ ܐܢܐ . ܕܐܢ ܗ̣ܘ
- ܗܠܝܝܢ ܕܡܠܐ̈ ܟܐ̣ . Xܡܝܬܪܝܢ ܡܢ ܡܦܬܟܘܬܐ ܕܦܩܚܐ̈ : ܕܐܦ X ܘܥܬܝܕ ܢ ܠܡܒܪܟܘ . ܠܒܘܫܐ̈- ܡܕܡ ܢܗܝܪܐ . ܐܝܟܢܐ
- X ܠܦܫܪܐ ܢܐܬܝܢ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩ̣ܝܫܬܐ ܚܘܝܘ : ܕܗ̣ܘ ܓܝܪ ܕܐܦ ܐܬܚܙܝܘ ܠܗ̇ܘ ܪܝܫ ܐܒܗܬܐ̈ : ܘܫܘܘܕܥܐ ܡܢ ܥܓܐ : ܐܝܟܢܐ
- ܠܘܬ ܦܫܪ ܡܐܟܘܠܬܐ ܢܐܬܘܢ ܗܠܝܢ : ܘܠܘܬ ܬܕܟܝܬܐ̈ ܕܐܦ ܗ̇ܘ ܕܠܗܠܝܢ ܦܛܝܪܐ̈ ܘܒܗ̇ܘ ܥܓܠܐ ܐܫܬܘܬܦܘ : ܐܝܟ ܦܪܢܣ .
- ܠܐ ܕܫܢܝܐ̈ . ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܐܦܘܠܝܢܪܝܣ ܗ̇ܘ ܣܩܝܩX ܡܕܥܐ ܕܐܦ ܐܚܝܕܝܢ ܆ ܘܠܚܘܪ̣ܪܐX ܡܕܡ ܕܡܢ ܕܪܝܫ ܡܣܟܝܢ ܆ ܕܫܛܘܪܘܬܐ
- ܐܦܘܠܝܢܪܝܣ ܗ̇ܘ ܣܩܝܩX ܡܕܥܐ ܫ̣ܪܥ . ܗܠܝܢ ܐܢܝܢ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܐܦ ܕܡܢ ܕܪܝܫ ܡܣܟܝܢ ܆ ܕܫܛܘܪܘܬܐ ܕܐܦ ܠܐ ܕܫܢܝܐ̈ . ܠܘܬ ܗ̇ܝ
- ܡܬܚܙܐ ܠܗܠܝܢ ܒܗܠܝܢ ܕܐܦ ܥܬܝܕ ܕܢ̣ܬܚܙܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܠܛܘܦܣܐ̈ ܕܪܪܐ̈ ܘܕܠܘܟܝܬܐ ܚܝ̇ܘܝ ܇ ܡܚܘܐ . ܒܗܠܝܢ
- ܥܬܝܕ ܕܢ̣ܬܚܙܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܕܩܪܘܗܝ ܆ ܐܝܟ ܒܢܬ ܩܠܐ̈ ܠܐ ܕ ܕܐܦ ܚܝ̇ܘܝ ܇ ܡܚܘܐ . ܒܗܠܝܢ ܕܐܦ ܡܬܚܙܐ ܠܗܠܝܢ ܒܗܠܝܢ
- ܒܚXܘܪܩ ܫܢܐ̣̈ ܡܢ ܩܫܝܘܬܐ ܕܟܐܒܐ̈ . ܫܘܝܠܦܐ̣ ܕܐܦ ܒܠܚܘܕX : ܘܐܝܟܐ ܕܫ̇ܘܐ . X ܘܐܝܬ ܬܘܒ ܠܡܕܥ ܒܓܗܢܐ ܆
- ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܥܙܝܙܝܢ ܡܢ ܕܚܒܪܗ ܡܬܚܙܝܢ . ܘܒܕܓܘܢ ܕܐܦ ܕܗܢܐ ܬܘܒ ܆ ܕܦܫܝܚܝܢ ܟܐܒܘܗܝ̈ ܐܘ ܬܚܘܝܬܐ ܕܥ̇ܝܕܐ . ܐܝܟ
- ܠܥܝܢܐ̈ ܢܣܝܣܬܐ̈ ܡܚ̇ܘܝܢ ܐܝܟܢܐ ܕܝܘܩܢܐ̈ ܘܛܠܢܝܬܐ̈ ܕܐܦ ܘܨ ܡܚܘܘܝ̈ ܇ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܡܫܘܕܥܢܝܬܐ̈ ܕܝܠܗ ܐܝܬܝܗܝܢ .
- ܗ̣ܘ ܐܒ̇ܐ ܡܡܠܠ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܐܡ̣ܪ ܒܡܐܡܪܐ ܕܬܪܝܢ ܕܗܠܝܢ ܕܐܦ ܠܚܡܐܝܬ ܇ ܐܝܟ ܥ̇ܒܕ ܝܠܝ̣ܕܘܬܗܝܢ ܡܬܚ̣ܙܐ . ܘ̇ܝ
- ܐܬܬܟܠ ܥܠܘܗܝ ܇ ܪܕܬܗX ܠܒܪܒܪܝܐ ܇ ܕܠܝܬ ܐܠܗܐ ܐܚܪܢܐ ܠܒܪ ܕܐܦ ܗ̇ܝ ܕܡܥܠܝܐ ܡܢ ܟܠ ܗܘܢܐ ܆ ܒܐܝܕܗ ܕܝܠܗ ܕܩܨܘܡܐ ܗ̇ܘ
- ܠܐ ܩܨܘܡܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܝܦܠܫܬܝܐ̈ ܡܠܟܘ ܠܚܘܫܒܐ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܥܡ ܕܚܠܝ̈ ܠܐܠܝܗܐ XܢXܬܬܣܝܡ- . ܐܝܟܢܐ
- ܒܪܘܝܐ ܕܟܠ ܐܝܬܘXܘܝ . X ܠܘ ܓܝܪ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܗܢܝܢ̈ ܕܐܦ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܡܫܡܠܝܢ ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܕܟܠ ܐܫ ܢܫܬܘܙܒ . ܡܛܠ
- ܡܠܦܢܐ̈ ܒܚܝܪܐ̈ ܕܥܕܬܐ ܆ ܕܗܠܝܢ ܢܬܪܥܐ ܘܢܐܡܪ ܐܠܦܘ ܠܢ . ܕܐܦ ܕܟܬܒܐ̈ X X X ܐܠܗܝܐ̈ . ܡܚܘܐ ܐܢܐ ܕܝܢ ܒܝܕ ܙܥܘܪܝܬܐ̈
- ܠܘܬ ܡܓܘܫܐ̈ ܥ̇ܒܪ̣ . ܕܒܝܕ ܚܙܬܐ ܕܟܘܟܒܐ ܕܢܩܪܐ ܐܢܘܢ ܕܐܦ ܩܠܝܠ ܡܢ ܥܝܕܐ ܡܪܚܩ ܆ ܠܘܬ ܦܝܠܣܦܘܬܐ ܡܥܠܝܬܐ ܡܝܬܐ . ܗ̇ܝ
- ܒܗܠܝܢ ܕܡܢ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܢܦܠܘ ܡܫܬܟܚ ܕܡܥܒܕ . ܒܠܥܡ ܓܝܪ ܆ ܕܐܦ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܠܝܬ ܠܗܘܢ ܇ ܝܗ̣ܒ ܛܝܒܘܬܗ̈ ܇ ܐܡܬܝ ܗܟܝܠ