simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܠܘܬ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ
- ܕܝܢ ܡܟܬܒܢܐ ܆ ܕܐܦ ܗ̇ܝ ܟܕ ܐܠܗܐ
- ܪܝܫܐ ܕܫܠܝܚܐ̈ . ܕܐܦ ܒܟܠܝܠܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܡܫܝܚܐ
- ܢܛ̇ܥܝܟܝ ܦܘܪܫܐ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܒܗܕܐ . ܡܛܠ
- ܡܬܗܦܟܝܢ . ܝܕܝܥܐ ܕܐܦ ܡܢ ܗܠܝܝܢ )
- ܆ ܝܕܝܥܐ ܗܝ̣ ܕܐܦ ܛܟܣܐ̈ ܣܓܝܐܝܢ̈ ܇
- ܒܢܘܪܐ . ܗܕܐ ܕܐܦ ܐܫܥܝܐ ܢܒܝܐ ܐܡ̣ܪ
- ܪܫܡܢ̈ . ܐܟܡܐ ܕܐܦ ܦܘܠܘܣ ܐܡ̇ܪ .
- ܕܥܠܡܐ : ܐܟܡܐ ܕܐܦ ܦܘܠܘܣ ܐܡ̇ܪ .
- ܩܒܝܥܐ : ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܟܠܗܘܢ ܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܟܕ
- ܕܝܢ ܕܚܒܠܐ ܡܛܠ ܕܐܦ ܘܗܕܐ ܫܐܠܬܘܢ ܆
- ܐܣܬܒܪܬ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܆ ܕܐܦ ܡܠܐ̈ ܕܦܘܫܩܐ ܕܗ̇ܘ
- ܕܐܝܬܘܗܝ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ X ܠܡܕܝܢܬܐ ܐܚܪܒ
- . ܓܠܝܐ ܓܝܪ ܕܐܦ ܝܥܩܘܒ ܒܗ̇ ܒܛܝܒܘܬܐ
- ܒܗܘܢ . ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܚܟܝܡ ܛܒ ܝܘܚܢX
- ܩܕܝܫܐ ܕܘܝܕ : ܕܐܦ ܗ̣ܝX ܐܘܪܚܐ ܫܪܝܐ
- ܕܒܫܘܐܠܐ ܬܬܩܪܐ . ܕܐܦ ܗ̣ܝ ܐܘܪܚܐ ܫܪܝܐ
- ܐܡ̣ܪ ܕܘܝܕ . ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܛܠܝܐ̈ ܕܟܝܢ
- ܫܠܝܚܐ̈ . ³ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܫܟܝܒ ܒܐܝܪܦܘܠܝܣ ܆
- ܘܬܐܘܪܝܐ ܡܥܠܝܬܐ ܒܗ̇ܝ ܕܐܦ ܡܠܐܟܐ̈ ܡܬܬܪܣܝܢ .