simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Des Heiligen Ephraem des Syrers Hymnen de Fide ܝܕܥ ܠܗ X ܕܐܝܕܐ ܪܒܐ 10ܘܡܢܐ ܗܝ ܥܠܬܐ ܣܒ ܦܫܩ ܠܢ ܕܐܝܟܢ ܕܐܦ ܟܠ ܒܪܝܬܐ̈ 9ܦܚܡ ܫܥܬܐ ܕܠܐ ܝܕܥ ܠܗ̇ ܠܗ̇ܝ ܪܘܚ ܩܘܕܫܐ
Historia ecclesiastica Zachariae Rhetori vulgo adscripta ܒܐܦܘܗܝ̈ ܩܪܒܝܢ ܗܘܘ ܘܚܝܪܝܢ ܂ ܘܟܕ ܙ ܥ ܐ̣ܡܪ ܠܗܘܢ ܂ ܝܗܝܒ ܕܐܦ ܘܨ̇ܒܝܢ ܕܠܒܝܬ ܡܠܟܐ ܕܩܝܣ ܢܘܒܠܘܢܝܗܝ ܂ ܥܠ
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܗܫܐ ܬܢ̇ܛܪܘܢ ܝܝ ܐܢܬܘܢ ܠܟܘܢ ܒܬܪ ܐܠܗܐ ܂ ܘܠܘ ܐܝܟܢ ܕܗ̣ܘ ܕܐܦ ܐܒܗܬܐ̈ ܃ ܐܝܟ ܕܐ ܬ ܠܟܘܢ ܥܝܕܐ ܡܢ ܠܥܠ ܘܡܢ ܫܘܪܝܐ ܥܒܪܢ̈ ܃
Chronicon Pseudo-Dionysianum vulgo dictum II ܗ̣ܝ ܚܦܝܛܐ ܗܘܬ̣ ܝܝ ܘܡܚܦܛܐ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܥܠ ܗܕܐ̣ ܂ ܫܠܚܬ̣ ܕܐܦ ܥܝܕܐ̣ ܂ ܐܢܬܬܗ ܕܝܘܣܛܢܝܢܐ ܕܫܡܗ ܗܘ̣ܬ ܠܘܦܘܩܝܢܐ ܆ ܗ̇ܝ
- ܒܗܠܝܢ ܕܠܥܠ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܡ̣ܪ ܕܡܕܡ ܕܫܡܥܝܢ ܚܢܢ ܡܡܠܠܝܢܢ . ܕܐܦ ܒܪܢܫܐ ܚܝܪܝܢ X0 ܗܘܘ ܒܗ . ܗܝܕܝܢ ܣܐܡ ܐܦ ܗܠܝܢ . ܐܝܟܢܐ
Lettre aux moines de Senoun ܗܕܐ ܡܬܚܙܐ ܗܘܐ ܘܡܬܓܫܫ . ܘܫܒ̣ܩ ܒܬܘܠܬܐ ܠܐܡܗ̣ ܘܐܦ ܡܢ ܕܐܦ ܕܝܠܕܬܗ . ܡܢ ܥܠܬ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܫܬܚܠܦ . ܘܐܬܝܠܕ ܥܘ̣ܠܐ ܆ ܥܠ
Cause de la Fondation des Écoles ܫܡܐ ܕܐܠܗܘܬܐ ܢܙܕܩܘܢ ܠܗ . ܐܝܬܝܗ̇ ܗܟܝܠ ܥܠܪܗ ܕܐܦ ܒܝܪ ܡܫܪܝܗ . ܥܕܡܐ ܓܝܪ ܠܘܕܐ ܐܙܕܟܝܘ ܚܟܝܡܐ̈ ܕܝܘܢܝܐ̈ :
Des Heiligen Ephraem des Syrers Hymnen de Fide ܬܪܝܢ̈ ܐܝܬܘܗܝ ܘܐܝܬ ܕܐܦ ܬܠܬܐ ⁴ܬܘܒ ܟܝܢܐ ܬܠܝܬܝܐ ܕܐܦ ܛܡܝܪܝܢ ܒܓܘ ܡܝܐ̈ ܘܐܝܬ ܒܗܘܢ ³ܟܝܢܐ ܡܫܘܚܕܐ ܘܐܝܬ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: V. Jérémie, Ézéchiel, Daniel ܠܪܚܫܐ̈ ܘܠܒܥܝܪܐ ܘܠܨܠܡܐ ܕܐܪܒܥ ܐܦܝܢ̈ ܕܡܢܫܐ ܣܓܕܬ . ܝ ܕܐܦ ܦܘܠܚܢ ܦܬܟܪܐ̈ . [XX]ܗ̇ܝ ܕܚܒܠܬ ܢܩܦܗ̇ ܝܬܝܪ ܡܢܗ̇ ܆ ܥܠ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque inédite de Jacques d’Édesse. I. Homélies LII à LVII. ܠܘܬ ܬܪܥܝܬܐ ܡܝܬܪܬܐ ܡܬܥܠ̇ܝܢ ܢܢ . ܘܡܚܕܐ ܒܪ X ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܐܦ ܕܠܐ ܒܝܬܝܐ ܠܘ . ܒܪܡ ܗܢܐ ܟܠܘ ܪܚܝܩܝܢ ܚܢܢ ܢܣܬܓܦ ܡܢ ܗܪܟܐ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo. II. Dissertationes 3a, 4a, 5a ܠܘܬ ܝܗܘܕܝܐ̈ . ܕܡܢ ܡܫܠܡܢܘܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܡܫܬܡܗ ܗܘܬ ܆ ܟܕ ܕܐܦ ܝXXXXX0 ܕܪܘܚܐ . ܘܚܠܦ ܩܢܘܡܐܐܫܟܚܢܢ ܛܝܒܘܬܐ : ܗ̇ܝ
Anonymi auctoris Expositio officiorum ecclesiae Georgio Arbelensi vulgo adscripta ܢܘܚܝ ܥܩܬ ܠܗ ܟܕ ܫܢܝܗ ܐܠܗܐ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܦܪܕܝܣܐ ܂ ܕܘܒܪܢ ܕܐܦ ܃ ܫܘܚܠܦܐ ܕܗܘ̣ܐ ܠܘܬ ܢܘܚ ܂ ܕܒܝܕ ܡܪܪܐ̈ ܡܬܚܣܠ ܛܠܝܐ ܂
Des Heiligen Ephraem des Syrers Hymnen de Fide ܠܐ ܬܪܥܝܬܐ ܡܬܘܡ ¹⁴ܚܒܫܬܗ ܐܪܟܢ ܚܘܒܗ ܘܢܚܬ ܪܚܦ ¹X ܥܠ ܕܐܦ 16ܗܐ ܚܝܠܐ ܟܣܝܐ ¹²ܒܫܘܫܦܐ ܕܪܘܚ ¹³ܩܘܕܫܐ ܚܝܠܐ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܫܪܝܪܐܝܬ̣ ܚܫ ܘܡܝܬ ܂ ܠܘ ܓܝܪ ܬܘܒ ܘܡܛܠ ܓܒܪܐ ܘܐܢܬܬܐ ܂ ܕܐܦ ܘ̇ܠܐ ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܬܬܦܫܩ ܂ ܕܒܫܪܪܐ ܗܘܐ ܠܘܛܬܐ ܡܫܝܚܐ ܂ ܥܠ
Historiae Ecclesiasticae (Tertia Pars) ܟܕ ܒܝܡܐ ܒܕܪܡ̣ܘܢ ܐ̣ܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܆ ܝܝ ܡܢ ܟܘܠ ܓ̇ܒܝܢ̈ ܕܐܦ ܗܘܐ ܠܝܡܝܢܐ ܐ̇ܘ ܠܣܡܠܐ ܆ ܐ ܟ ܗܘܦܛܝܐ ܫ̇ܕܐ ܗܘܐ ܂ ܐ̣ܝܟܢܐ
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Tertiae Pars Prior) ܡܢ ܒܪܬ ܩܠܐ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܬܪܝܨܝ̈ ܫܘܒܚ ܚܠܝܡܐܝܬ ܡܬܐܡܪܐ ܕܐܦ ܀ ܕܦܘܠܓܐ ܡܫܡܠܝܐ ܘܦܣܩܐ ܕܩܢܘܡܐ̈ ܢܥܒܕܘܢܝܗܝ ܇ ܐܝܟܢܐ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LXXVIII à LXXXIII ܟܬܒܐ ܗ̇ܘ ܟܗܢܝܐ . ܟܕXX XXX XX ܪ . . ܠܗ̇ ܐܡ̣ܪ ܆ ⁴ܘܫܚܠܦ ܕܐܦ ܪܘܝܗ ܕܡܪܝܐ ܢ̇ܒܐ ܇ ܘܬܬ̣ܗܦܟ ܠܓܒܪܐ ܐܚܪܢܐ . ܠܗ̇ܝ ܟܝܬ̇
- ܓܪܡܝܗܘܢ̈ ܕܙܕܝܩܐ̈ ܝܩܝܪܝܢ ܐܢܘܢ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ . ܡܕܝܢ ܕܐܦ ܕܙܕܝܩܐ̈ . ܘܐܢ ܗܘ ܕܝܩܝܪ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ ܡܘܬܗܘܢ ܆ ܝܕܝܥܐ ܗܝ
La polémique antijulianiste, II.B: L’Adversus apologiam Juliani. ܗ̣ܝ ܡܬܙܝܥܢܘܬܐ ܩܗ̣ܬ . ܡܛܠ ܗܕܐ ܓܝܪ ܕܢ ܕܢܛܥܡ X ܠܡܘܬܐ ܕܐܦ ܘܕܡܘܬܐ ܩܒ̇ܠ ܘܒܛܝܠܐ̈ ܥ̣ܒܕ ܐܢܘܢ ܘܡܙܕܟܝܢܐ̈ : ܒܗ̇ܝ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܠܡܢܢܐ ܠܚܡܐ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܩ̣ܪܐ ܘܕܫܪܟܐ . ܗ̇ܝ ܕܬܬܠ ܡܝܗ̇̈ ܆ ܕܐܦ ܠܗܘܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ . ܗܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܫܝܚܐ ܠܥܕܬܗ . ܐܝܟ