simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Anonymi auctoris Expositio officiorum ecclesiae Georgio Arbelensi vulgo adscripta ܝܕܥܘ ܐܢܘܢ ܘܝܩܪܘ ܐܢܘܢ ܂ ܘܗܕܐ ܗܝ ܕܩܘܕܫܐ ܠܩܕܝܫܐ̈ ܕܐܦ ܩܕܡܝܐ ܗܝܡܢܘܬܗܘܢ ܕܒܗܘܢ ܬܬܚܘܐ ܂ ܒܫܘܒܚܐ ܕܒܬܪܟܢ ܃
Timothei patriarchae I epistulae ܐܒܐ ܃ ܘܠܐ ܕܒܪܝܐ̈ ܘܠܐ ܕܥܒܝܕܐ̈ ܘܠܐ ܕܥܒܕܐ̈ ܃ ܕܒܢܝܐ̈ ܕܐܦ ܘܐܦܠܐ ܕܥܒܝܕܐ̈ ܂ ܕܥܒ̣ܕܐ̈ ܕܝܢ ܡܬܐܡܪ ܂ ܝ ܐܝܟܢܐ
Liber de Unione ܠܥܡܘܪܝܗ̇̈ ܕܥܕܬܐ ܕܡܢ ܫܢܝܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܥܢܝܕܝܢ ܗܘܘ ܕܐܦ ܕܐܠܗܐ ܂ ܕܡܘܬ ܫܐܘܠ ܙܟܘܪܝܐ ܗܐ ܕܐܪܫܥ ܝܬܝܪ ܡܢ ܗ̇ܘ ܂ ܗܢܐ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: Homélie LXXVII, texte grec édité et traduit en français, versions syriaques publiées pour la première fois. ܬܬܦ̇ܠܓܝܢ ܘܠܐ ܬܘ̇ܝܡܢܝܢ : ¹ܘ . ܦܠܐ ܡܕܡ ܪܒܐ ܛܠܬܝ ܕܐܦ ܪܬܐ ܘܣܓ̣ܕܬܝ̇ ܘܐܦ ܠܪܓܠܝ̈ ܠܒ̣ܟܬܝ : ܐܒ̣ܣܝܬܝ̇ ܐܝܟܢܐ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: Homélie LXXVII, texte grec édité et traduit en français, versions syriaques publiées pour la première fois. ܠܘܩܐ ܐܡ̣ܪ . ܘܟܕ ܝܠ̣ܛܬ ܥܠܝܗܝܢ ܆ ܥܡܗܝܢ ܐ . ܠܐ ܗ̣ܘܬ ܇ ܕܐܦ Xܘܐ ܇ Xܢ̣ܘ ܕܝܢ ܚܬ ܝܬܐ ܇ ܘܕܗܫܐ ܩܕܡ̇ܝܬ ܫܝ̇ܝ̇ : ܐܝܟܢܐ
Anonymi auctoris Chronicon ad annum Christi 1234 pertinens ܡܪܘܢ ܒܪ ܡܚܡܕ ܝ ܐܡܝܪܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪܝܢ̈ ܆ ܗ̇ܘ ܕܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܕܐܦ ܒܡܕܝܢܬܗܘܢ ܂ ܒܛܢܢܐ ܕܚܠܦ ܡܠܟܐ ܕܐܬܩܛܠ ܀ ܐܡ̇ܪܝܢ ܕܝܢ
Anonymi auctoris Chronicon ad annum Christi 1234 pertinens ܗܢܘܢ ܕܨ̣ܒܐ ܂ ܘܫܡܠܝ ܒܓܘܗ ܪܓܬܐ ܢܐ ܢܡܘܣܝܬܐ ܂ ܘܗܕܐ ܕܐܦ ܕܥܠܝܗܘܢ ܬܟܝܠܐ ܗܘܬ̇ ܗ ܓܙܪܬܐ ܂ ܟܕ ܚܙܘ ܕܡܢ ܟܕܘ ܩܪܝܒܝܢ
- X ܐܡ̇ܪܝܬ ܒܝܪ ܦܪܘܣܝܐ ܕܐܝܬ ܘܘܐ Xܝ ܠܘܬܘ ܘܐܡܪܬ . ܕܡ̇ܢܘ ܕܐܦ ܕܐܦ X ܒܡܡܠܐ ܕܠܘܬܢ . ܙܒܢܬܐ̈ ܣܢܝܐܬܐ̈ ܣܥܪܘ̇ . ܥܕܡܐ
- ܘ̣ܘ ܝܘܡܢܐ ¹ܬܘܒ . ܒܗ ܒܛܘܦܣܐ ܚܦܝܛ ܠܟܠ ܐܟܘܬܗ ܠܡ̣ܣܝܚܦ ܕܐܦ ܠܗ̇ ܒܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܠܐܪܥܐ ܫ̣ܕܬ ܘܣܚ̣ܦܬ . ܐܝܟܢܐ
- ܘܝܡܢܘܬܗܘܢ ܘܪܐܙܝܗܘܢ̣̈ ܥܡ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܗ̣ܘ ܕܐܦ ܡܫܠܡ̣ܢܐ̈ ܕܡܠܟܘܬܟܘܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܡܫܟܚܝܬܘܢ ܕܬܐܠܦܘܢ ܆
Anonymi auctoris Chronicon ad annum Christi 1234 pertinens ܗ̣ܘ ܒܘܪܙܩܝ ܐܫܬܡܗ ܀ ܪܨܘ ܀ ]ܡܛܠ ܡܫܪܝܬܐ ܕܦܪܢܓܝܐ̈ ܥܠ ܕܐܦ ܘܩܛܠܘܗܝ ܂ ܘܐܡܠܟ ܒܬܪܗ ܒܡܘܨܠ ܘܒܐܬܘܪ ܒܪܗ ܗ̇ܘ
Historia ecclesiastica Zachariae Rhetori vulgo adscripta ܒܐܦܘܗܝ̈ ܩܪܒܝܢ ܗܘܘ ܘܚܝܪܝܢ ܂ ܘܟܕ ܙ ܥ ܐ̣ܡܪ ܠܗܘܢ ܂ ܝܗܝܒ ܕܐܦ ܘܨ̇ܒܝܢ ܕܠܒܝܬ ܡܠܟܐ ܕܩܝܣ ܢܘܒܠܘܢܝܗܝ ܂ ܥܠ
Historia ecclesiastica Zachariae Rhetori vulgo adscripta ܒܡܘܡܬܐ̈ 2ܕܠܐ ܡܐܝܢܘܬܐ ܠܟܬܝܒܬܟܘܢ ܕܠܘܬܝ 3ܥܒܕܬܘܢ̣ ܕܐܦ ܕܬܬܥܒܪ ܠܝ ܬܘܒ ܥܒܕܬܘܢ ܂ ܘܬܚܘܝܬܐ ܪܒܬܐ ܕܒܗܝܠܘܬܟܘܢ
- ܠܐ ܢܣܦ̣ܩܘܢ ܠܡ̇ܦܩܘ ܘܠܡܬܠ . ܟܕ ܐܟܣܢܕܘܟܝܘܢ ܒܝܬܗܘܢ ܕܐܦ ܗܟܝܠ ܠܐ̈ ܢܫܐ ܗܠܝܢ ܡܢ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܓܕ̇ܫܐ ܗܘܬ . ܐܝܟܢܐ
- ܐܢܐ ܒܐܚܐ ܗ̇ܘ ܒܥܘܡܪܗ̣ ܡ̣ܦܣ ܗܘܝܬ ܒܗ . ܘܟܕ ܥܠ ܘܥ̣ܒܕ ܕܐܦ ܠܘܬܗ ܐܬ . ܐ ܐܝܟ ܡ̇ܣ : ܒܪ ܠܗ̣ ܕܒ̇ܥܐ ܕܢܥܡܪ ܠܘܬܗ . ܐܝܟܢܐ
- ܗ̣ܘ ܒܗ ܒܪܗܛܐ ܢܥܡܠ ܥܡ ܛܘܒܢܐ ܐܚܪܢܐ ܕܡܬܩܪܐ ܗܘܐ ܩܫܝܫ ܇ ܕܐܦ ܕܒܥܡܐ̈ ܪܒܐ̈ ¹ܕܐܟܣܢܝܘܬܐ ܚ̇ܝܐ ܗܘܐ ܆ ܗ̣ܘܐ ܠܗ ܛܢ̣ܢܐ ܆
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Tertiae Pars Prior) ܡܢ ܒܪܬ ܩܠܐ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܬܪܝܨܝ̈ ܫܘܒܚ ܚܠܝܡܐܝܬ ܡܬܐܡܪܐ ܕܐܦ ܀ ܕܦܘܠܓܐ ܡܫܡܠܝܐ ܘܦܣܩܐ ܕܩܢܘܡܐ̈ ܢܥܒܕܘܢܝܗܝ ܇ ܐܝܟܢܐ
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Tertiae Pars Prior) ܗܪܛܝܩܝܐ ܂ ܟܕ ܚܒܠܘܗ̇ ܓܝܪ ܠܐܓܪܬܐ ܇ ܘܠܡܢܗܝܢ ܡ̇ܢ ܐܪ ܡܘ ܕܐܦ ܕܝܢ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܡܬ̇ܪܥܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܡܫܝܚܐ̈ ܘܒܢܝܐ̈ ܇ ܐܝܟܢܐ
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Tertiae Pars Prior) ܠܟܠܗ̇ ܒܪܝܬܐ ܗ̇ܝ ܘܕܚܕܝܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܕܡܛܠ ܕܐܦ ܗܘܐ ܒܩܕܝܫܘܬܐ ܂ ܗ·ܟܠܐ ܓܝܪ ܐ ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܩܕܝܫܐ ܆ ܕܗ̇ܘ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LXXVIII à LXXXIII ܟܬܒܐ ܗ̇ܘ ܟܗܢܝܐ . ܟܕXX XXX XX ܪ . . ܠܗ̇ ܐܡ̣ܪ ܆ ⁴ܘܫܚܠܦ ܕܐܦ ܪܘܝܗ ܕܡܪܝܐ ܢ̇ܒܐ ܇ ܘܬܬ̣ܗܦܟ ܠܓܒܪܐ ܐܚܪܢܐ . ܠܗ̇ܝ ܟܝܬ̇