simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
La seconde partie de l’Histoire de Barhadbešabba ‘Arbaïa et controverse de Théodore de Mopsueste avec les Macédoniens ܐܠܗܝܐ ܦܘܠܘܣ ܥܒ̣ܕ . ܦܓܪܝ ܗܘ ܠܡ ܟܒ̇ܫ ܐܢܐ ܘܡܫܥܒܕܢܐ ܆ ܕܐܦ ܘܕܐܝܡܡܐ ܆ ܐܝܟ ܕܠܐ ܢܥܫܢܘܢ ܘܢܬܒܥܪܪܘܢ ܥܠܘܗܝ . ܐܝܟ
Martyrius (Sahdona). Œuvres spirituelles, I. Livre de la perfection, Ie partie ܐܠܗܝܐ ܦܘܠܘܣ ܦܩ̇ܕ ܠܡ̇ܥܒܕ . ܠܐ ܠܡ ܗ̣ܘܝܬܘܢ ܪܘ̣ܝܢ̈ ܕܐܦ ܕܒ̇ܪܝܗ . ܘܡ̇ܬܩܕܫ ܟܠܗ ܒܙܡܝܪܬܐ̈ ܕܪܘܚܐ . ܐܝܟ
Philoxène de Mabbog. Commentaire du prologue johannique (Ms. Br. Mus. Add. 14, 534) ܐܡ̇ܕ̇ ܘܗ̇ܘ ܕܐܡ̇ܪ ܆ ܐܦ ܡܣ̣ܗܪ . . ܠܡܢܐ ܬܪܬܝܢ̈ X ܘܬܠܬ ܕܐܦ . ܣܗ̇ܕ ܠܡ ܘܩܥ̣ܐ̣ ܘܐܡ̣ܪ . ⁴ܘܗܐ ܗ̇ܘ ܕܣ̇ܗ̣ܕ ܐܝܕܝܥܐ̣
Lettre aux moines de Senoun ܐܡ̣ܪ ܥܠܘܗܝ ܒܪܫܗ ܕܟܬܒܐ ܆ ܕܒܪܫܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܠܬܐ . ܕܐܦ . ܝܫܘܥ ܗ̇ܘ ܕܐܡ̣ܪ ܕܢܦܩ̇ܬ ܡܢ ܐܒܐ ܘܐܬ̇ܝܬ ܠܥܠܡܐ . ܗ̇ܘ
Dionigi Areopagita. Nomi divini, teologia mistica, epistole: La versione siriaca di Sergio di Rēš‘aynā (VI secolo) ܐܡܪܢܢ ܡܢ ܠܥܠ ܆ ܡܦܩܢܝܗ̇̈ X ܓ . ܡܝܙܐ XXX . 1ܓܝXܝXܐ̈ XX ܕܐܦ ܆ ܐܡܪܝܢ ܚܢܢ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܦܪܘܫܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ : ܐܝܟܢܐ
- ܐܢܐ ܐܗ̇ܝܡܢ ܒܡܫܝܚܐ ܕܐܙܕܩܦ ܕܗܘܝܘ ܡܠܟܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ . ܕܐܦ ܕܨܠܝܒܟ ܛܡܝܪ ܒܗ . ܘܢܣܩ ܡܢܗ̇ ܥܛܪܐ ܕܒܣܡܐ̈ ܪܫܝܐ̈
Homélies anonymes du VIe siècle: Dissertation sur le Grand-prêtre, Homélies sur la pécheresse I, II, III ܐܢܐ ܐܥܒܪܬ ܣܟܠܘܬܟ ܠܐ ܬܡܘܬ . ܕܠܗ ܫܘܒܚܐ ܡܢ ܟܠܢ ܠܥܠܡܝܢ ܕܐܦ ܘܥܡ ܢܒܝܐ ܩܥܝ . ܕܚܛܝܬ ܩܕܡܝܟ ܡܪܝܐ . ܘܒܪܫܥܬܗ ܡܦܢܐ ܠܟ .
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܐܢܐ ܐܦ ܛܠܝܐ ܐܟܬ̣ܒܬ ܢܦܫܝ ܠܒܝܬܝܘܬܟ ܂ 15ܘܒܕܘܟܬ ܕܐܦ ܒܪܓܠܘܗܝ̈ ܂ ܘܐܡ̣ܪܬ ܕܚܬܢܐ ܕܕܡܐ ܐܝܬ ܠܝ ܂ ܚܠܦ ܕܬ ܐܡܪ
- ܐܢܐ ܒܐܚܐ ܗ̇ܘ ܒܥܘܡܪܗ̣ ܡ̣ܦܣ ܗܘܝܬ ܒܗ . ܘܟܕ ܥܠ ܘܥ̣ܒܕ ܕܐܦ ܠܘܬܗ ܐܬ . ܐ ܐܝܟ ܡ̇ܣ : ܒܪ ܠܗ̣ ܕܒ̇ܥܐ ܕܢܥܡܪ ܠܘܬܗ . ܐܝܟܢܐ
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Tertiae Pars Posterior) ܐܢܐ ܒܗܠܝܢ ܬܪܢ̈ ܡܐܡܪܐ̈ ܕܨܝܕ ܢܐܦܠܝܘܣ ܡܟ̣ܬܒܝܢ ܠܝ ܆ ܕܐܦ ܗ̇ܘ ܕܒܫܘܒܢܐ ܐܬܚܫܚ ܂ ܕܥ ܗܟܝܠ ܐܘ ܡܝܬܪܐ ܓܪ-ܡܛ̇ܝܩܐ ܆
Historiae Ecclesiasticae (Tertia Pars) ܐܢܐ ܝܘܡܢܐ ܂ ܚ̣ܙܝ ܝܝ ܒܪܝ ܠܗܢܐ ܕܩܐ̇ܡ ܠܘܬܝ ܘܡ̇ܡܠܠ ܠܝ ܕܐܦ ܡܐ ܕܥܠܝ ܇ ܘܬ̇ܫ̣ܬܠܚ ܘܬ̇ܦܠ ܘܐܦ ܐܢܬ ܡܢ ܡ̇ܠܟܘܬܟ ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܐܢܬ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܀ ܫ̣ܠܡ ܡܐܡܪܐ ܕܠܘܩܒܠ ܦܠܐܬܢܝܐ̈ ܀ ܬܘܒ ܕܐܦ . ܗ̇ܝ ܕܠܝܬܝܗ̇ ܐܚܪܬܐ ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܕܐܡܪܢܗ̇ ܒܦܘܫܩܐ ܐܝܟ
Una raccolta di opuscoli Calcedonensi: Ms. Sinaï Syr. 10 ܐܢܬܘܢ ܗܟܢܐ ܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܐܠܐ ܐܢ ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܕܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܚܕ ܟܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܕܡܒܣܪ ܐܡܪܝܢ ܐܒܗܬܐ̈ . ܣܒܪܢܐ ܕܝܢ
Κατὰ Ἰωάννην ܐܢܬܘܢ ܬܗܝܡܢܘܢ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܗܘܝ̈ ܆ ܕܢܬܡܠܐ ܟܬܒܐ ܕܐܡܪ ܇ ܕܐܦ ܕܚܙܐ ܐܣܗܕ . ܘܫܪܝܪܐ ܗܝ ܣܗܕܘܬܗ . ܘܗܘ ܝܕܥ ܂ ܕܫܪܪܐ ܐܡܪ .
Dionysii bar Salibi commentarii in Apocalypsim, Actus et Epistulas catholicas ܐܣܙXܥܪܬ̇ ܒܟܠܙܒܢ ܐܝܟ ܦܘܩܕܢܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܂ ܟܕ ܕܐܦ ܙܒܢܐ ܡܬܩܪܝܐ ܗ̣ܘܬ ܂ ܝܘܡܢܐ ܕܝܢ ܐܫܬܚܠܦ ܟܘܢܝܗ̇ ܂ ܗ̇ܝ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܐܣܛܩܛܐ ܡܬܩܪܐ . ܩܢܝܐ ܕܒܣܡܐ ܆ ܗܢܐ ܩܝܣܐ ܕܪܡܝܢ̈ ܒܡܫܚܐ ܕܐܦ ܕܪܨܝܢܝ . ܒܕܗܢܐ ܠܒܣܡܐ ܠܐ ܚ̇ܫܚ . ܐܠܐܐܣܛܘܪܟܐ ܠܡ ܗ̇ܘ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Introduction générale à toutes les homélies; Homélies CXX à CXXV ܐܫܥܝܐ ܗ̇ܘ ܪܡ ܩܠܐ ܕܢܒܝܐ̈ ܆ ܗܝܕܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܝܕܥܗ ܐܠܘܐ ܕܐܦ ܘܡܢ ܫܒܝܐ ܚܪܪ ܠܢ ܆ ܐܡܪܝܢ ܚܢܢ . ܩܕܝܫ ܐܢܬ ܚܠܬܢܐ . ܠܗ̇ܘX
Chronica Minora II ܐܬ̇ܟܢܝ ܡܘܢܓܘܣ ܂ ܘܟܕ ܩܠܝܠ ܩܠܝܠ ܩܡ ܐܝܟ ܝܪܚܐ̈ ܬܪܝܢ ܂ ܕܐܦ ܩܡ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܒ ܂ ܫܒ̣ܩ ܒܕܘܟܬܗ ܠܐܢܫ ܕܡܬܩܪܐ ܦܛܪܐ ܂ 5ܗ̇ܘ
- ܒܐܝܕܐ ܕܣܡܠܬܝܐ̈ ܒܠܥ X0 ܒܪ ܝܡܝܢܐ ܠܥܘܕܪܢܗ . ܕܝܬܝܪ ܕܐܦ . ܠܐ ܬܬܪܗܒ ܘܬܓܥܨ ܒܐܢܫ ܕܡܫܬܓܢܐ ܕܠܐ ܒܘܩܝܐ . ܡܛܠ
Historia ecclesiastica Zachariae Rhetori vulgo adscripta ܒܐܦܘܗܝ̈ ܩܪܒܝܢ ܗܘܘ ܘܚܝܪܝܢ ܂ ܘܟܕ ܙ ܥ ܐ̣ܡܪ ܠܗܘܢ ܂ ܝܗܝܒ ܕܐܦ ܘܨ̇ܒܝܢ ܕܠܒܝܬ ܡܠܟܐ ܕܩܝܣ ܢܘܒܠܘܢܝܗܝ ܂ ܥܠ