simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Išō‘yahb Patriarchae III Liber epistularum ܒܥ̇ܒܕܐ ܢܫܬܡܠܐ ܒܥܘܕܪܢܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܕܗ̣ܘ ܒܚܢܢܗ ܢܚܝܠ ܕܐܦ ܟܪܣܛܝܢܐ ܂ ܘܐܢ ܢܬܝܨܦ ܒܐܝܠܝܢ ܕܥܗܢܢ̈ ܃ ܡ̇ܨܝܐ ܗ̇ܝ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܡܘܫܐ ܡܠܦ ܠܢ ܒܝܕ ܡܠܘܗܝ̈ . ܘܟܕ ܗܟܢܐ ܒܣܓܝܐܬܐ̈ ܫܠܡ X ܕܐܦ ܠܡܚܘܝܘ ܕܠܦܘܬ ܗܠܝܢ ܐܬܩܝܡ ܥܠܡܐ ܒܛܟܣܐ ܕܒܪܝܬܗ ܆ ܗܢܐ
- ܠܘܬ ܗܕܐ ܠܡܠܐ̈ ܢܕܪܫ . ܘܐܢܬ ܡܠܦܢܐ ܐܒܐ ܒܫܡܥܐ̈ ܡܫܝܢܐ̈ ܕܐܦ ܕܠܝ ܐܦ ܠܘܬ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܡܘܕܝ ܠܝ ܪܘܟܒܐ . ܐܝܬܐ
La polémique antijulianiste, I: Premier échange de lettres. Troisième échange de lettres. Réfutation des Propositions hérétiques. ܠܐ ܩܘܛܪܓܐ ܪܚܛܝܬܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ . ܠܘ ܠܒܪ ܡܢ ܓܘܢܝܘܬ ܕܠܘܬܢ ܕܐܦ ܗܢܘ XX X X8ܕܐܦܠܐ ¹ܫܪܝܪܐܝܬ ܡܬܐܡܪܝܢ̈ ܚܫܐ̈ . ܡܛܠ
- ܠܐ ܒܗܝܢ ܒܗܠܝܢ ܕܣܒܪ ܕܫܦܝܪܢ̈ ܡܫܟܚ ܕܢܕܪܟ ܐܠܐ ܠܘܩܒܠ ܕܐܦ ܡܬܪܥܐ ܘܬܡܝܗܬܐ̈ ܡܣܬܒܪ ܕܡܬܥܢܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܪܚܝܩ . ܘܗܟܢ
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Tertiae Pars Posterior) Xܪܘܚܬܐ̈ ܂ X X ܕܡܠܦܢܐ ܫܠܝܚܝܐ̈ ܕܩܕܡܘܗܝ ܢܚܪ-ܝܢ̈ ܆ ܕܐܦ ܘܚܬ̇ܡܬ ܆ ܘܒܟܠܝܠܐ̈ ܕܬܪܝܨܘܬ ܫܘܒܚܐ ܟ̇ܠܠܬ̇ ܆ ܐܝܟܢܐ
- ܓܪܡܝܗܘܢ̈ ܕܙܕܝܩܐ̈ ܝܩܝܪܝܢ ܐܢܘܢ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ . ܡܕܝܢ ܕܐܦ ܕܙܕܝܩܐ̈ . ܘܐܢ ܗܘ ܕܝܩܝܪ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ ܡܘܬܗܘܢ ܆ ܝܕܝܥܐ ܗܝ
Commentarius in Evangelium Iohannis Apostoli 1 ܡܚܬܬܗ ܩܕܡܝܬܐ ܕ ܗܘܬ̣ ܥܠ ܫܠܝܚẌ ܒܫܡܥܐ ܗܘܬ̣ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܐܦ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܂ ܫܦܝܪ ܕܝܢ ܐ̣ܡܪ ܗ̇ܝ ܕܩܠܗ ܫܡ̇ܥ ܐܢܬ ܂ ܡܛܠ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܚܝܠܐ ܕܣ̇ܦܩ ܕܢܩ̇ܒܠ ܙܘܥܐ ܬܗܝܪܐ ܕܩܘܕܫܟ ܣܡܬ ܒܗܘܢ ܀ ܕܐܦ ܇ ܕܢܫܒܚܘܢܟ ܚܠܦܝܢ ܟܝܢܐ̈ ܬܡܝ̇ܗܐ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܇ ܗ̇ܢܘܢ
Athanasiana Syriaca. Part II: 1. Homily on Matthew XII 32 (Epistola ad Serapionem IV § 8-23); 2. Epistola ad Afros; 3. Tomus ad Antiochenos; 4. Epistola ad Maximum; 5. Epistola ad Adelphium. ܠܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܒ̣ܪܝ ܠܗ̇ܘ ܕܒ̣ܪܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܟܕ ܡܛܘܠܬܢ ܡ̇ܢ ܕܐܦ ܕܡܠܬܐ . ܡܫܬܚܠܦܢܐ ܕܝܢ ܠܐ ܕܡ̇ܐ ܠܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܐ . ܐܝܟܢܐ
- ܠܢ ܢܠܦ ܐܡܝܢܐܝܬ ܢܗܘܐ ܢܝܚܝܢ ܚܢܢ ܡܢ ܪܗܝܒܘܬܐ ܘܫܓܘܫܝܐ ܕܐܦ . ܠܘ ܕܝܢ ܡܛܠ ܗܕܐ ܒܠܚܘܕ ܥܒ̣ܕ ܗܟܢܐ . ܘܣܠ̣ܩ ܠܛܘܪܐ . ܐܠܐ
- ܥܠ ܐܒܐ ܪܫܝܡܐ ܗܝ ܗ̇ܝ ܕܒܐܝܕܗ . ܡܗܝܡܢ ܗܘ ܠܡ ܐܠܗܐ ܕܐܦ ܗܕܐ ܗ̣ܝ ܕܥܠܘܗܝ ܡܬܬܢܝܐ . ¹²¹ܐܢܚܢܢ ܗܟܝܠ ܡܚܘܝܢܢ
Anonymi auctoris Expositio officiorum ecclesiae Georgio Arbelensi vulgo adscripta ܢܘܚܝ ܥܩܬ ܠܗ ܟܕ ܫܢܝܗ ܐܠܗܐ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܦܪܕܝܣܐ ܂ ܕܘܒܪܢ ܕܐܦ ܃ ܫܘܚܠܦܐ ܕܗܘ̣ܐ ܠܘܬ ܢܘܚ ܂ ܕܒܝܕ ܡܪܪܐ̈ ܡܬܚܣܠ ܛܠܝܐ ܂
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies XCI à XCVIII ܟܕ ܡܘܫܐ ܘܐܗܪܘܢ ܡܬ̣ܡܢܝX ܗܘܘ ܒܫܪܒܬܐ̈ ܇ ܐܬܡ̣ܢܝ̇ܬ ܕܐܦ ܗ̣ܢܝܢ ܥܡ ܓܒܪܐ̈ ܐܟܚܕܐ ܡܬܡܢܝܢ̈ ܒܫܪܒܬܐ̈ ܆ ܐܝܟ ܡܐ ܟܝܬ
Commentaire anonyme du Livre d’abba Isaïe (fragments) ܒܚܘܫܒܟ ⁸ܕܠܓܘ ܬܥܒ̇ܕ ܩܪܒܐ ܆ ܬܒ̇ܥ ܠܟ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܕܬܪܓܙ ܕܐܦ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܡܛܠ ܒܪܢܫܐ ܕܠܒܪ ܡܙܕܗܪ ܐܢܬ̣ ܗܟܢܐ ܘ̇ܠܐ ܠܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܒܡܙܡܘܪܐ ܕܐܪܒܥܐ ܐܡܪܗ̇ . ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܡܪܝܐ ܒܠܚܘܕܝ ܥܠ ܕܐܦ . . ]ܒܥܘܬܗܘܢ ܆ ܥܕܡܐ ܕܐܓܗܐ ܡܢ Xܬܘܬ ܡܘܬܐ X⁹ܕܬܢܢ . ܗ̇ܝ
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Tertiae Pars Posterior) ܡܛܠܬܢ ܒܕܘܟ ܐܡ̣ܪ ܆ ܐ̇ܥܡܪ ܒܗܘܢ ܝܝ ܘܐ̇ܗܠܟ ܒܗܘܢ ܆ ܕܐܦ ܡܣܬ̇ܟܠܝܢ ܆ ܐܠܐ ܗ̇ܝ ܕܢܥ̣ܡܪ ܒܒܪܢܫܐ ܒܛܝܒܘܬܐ ܆ ܐܝܟܢܐ
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܩܢܘܡܗ ܕܐܒܐ ̤ ܬܘܒ ܝX ܕܝܢ ܘܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܐܘܣܝܐ ܘܟܝܢܐ ܕܐܦ ܐܬܬܣܝܡ ܠܢ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܠܒܝܫܝ̈ ܠܐܠܗܐ ܠܬܚܘܝܬܐ ܕܗܝ̇
Liber Graduum ܦܪܝܫܐ̈ ܪܛܢܝܢ ܗܘܘ ܥܠܘܗܝ : ܕܟܠ ܠܘܬ ܚܛܝܐ̈ ܘܡܟܣܐ̈ ܕܐܦ ܡܢ ܫܘܐ ܘܟܢ ܫܪܐ ܗܘܐ . ܐܠܐ ܗܘ ܠܘܬ ܒܝܫܐ̈ ܫܪܐ ܗܘܐ : ܐܝܟ
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܒܥܝܢܐ̈ ܦܓܪܢܝܬܐ̈ ܐܚܙܐ ܠܐܚܘܬܟܘܢ ܕܒܡܫܝܚܐ ܂ ܝ ܣܗ̇ܕ ܕܐܦ ܒܡܪܢ ܚܕܘ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘ̣ܬ ܠܝ ܡ̇ܢ ܒܛܢܢܐ ܘܒܪܓܬܐ