simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Lettre aux moines de Senoun ܟܕ ܠܐ ܢܨܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܘܬܐ . ²ܘܬܘܒ̇ ܒܝܕ ³ܡܠܐ̈ ܕܐܦ ܒܡ̇ܘܬܐ ܒܒܣܪ . ܥܠ ܕܒܥ̣ܐ ܐܝܟ ܚܝܐ̣ ܘܠܘ ܐܝܟ ܡܝܘܬܐ ܇
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܗ̣ܢܘܢ ܒܚܕ XXX Xܝܛܟܣܐ ܣܝܡܝܢ̣ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡܪܘܬܐ̈ ܕܐܦ ܘܠܡܫܒܚܘܬܗ ܦܪܝܫܝܢ ܇ ܬܠܬܐ ܕܝܢ ܬܓܡܐ̈ |ܡܨܥܝܐ̈
- ܓܪܡܝܗܘܢ̈ ܕܙܕܝܩܐ̈ ܝܩܝܪܝܢ ܐܢܘܢ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ . ܡܕܝܢ ܕܐܦ ܕܙܕܝܩܐ̈ . ܘܐܢ ܗܘ ܕܝܩܝܪ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ ܡܘܬܗܘܢ ܆ ܝܕܝܥܐ ܗܝ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies XVIII à XXV ܚܫܘܟܐ ܠܐ ܥܒܝ̣ܕܐ ܟܢ̣ܝܘܗ̇ ܗ̇ܢܘܢ ܙܝܥܐ̈ ܇ ܘܒܫܘܠܛܢܐ ܕܐܦ ܕܡܢܝܢܝܐ̈ ܇ ܘܗܘ̇ܝܐ ܕܒܝ̣ܫܬܐ̈ ܐ̣ܝܟ ܡܠܬܗܘܢ ܇ ܗ̇ܝ
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Tertiae Pars Posterior) ܠܗ̇ܝ XX ܕܢܐܡܪ ܕܒܟܝܢܐ ܕܐܢܫܘܬܐ ܚܫ ܡܫܝܚܐ ܇ ܕܛܒܐܝܬ ܡܢ ܕܐܦ ܐܦ ܠܗ ܠܩܘܪܝܠܘܣ ܆ ܡܢ ܒܬܪ ܟܢ ܕܝܢ ܡܣܠܝܬܐ ܗ̣ܘܬ ܇ ܐܝܟܢܐ
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܠܥܠ ܡܢ ܐܝܬܘܬܐ ܘܠܥܠ ܡܢ ܂ X ܟܝܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܂ ܘܕܠܐ ܡܩܒܠܐ ܕܐܦ ܢܩܝܦܬܐ̈ ܕܚܘܫܒܐ̈ ܐܪܥܢܝܐ̈ ܝ ܢܣܝܡܝܗ̇ ܂ ܗ̇ܝ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܐܢܐ ܐܦ ܛܠܝܐ ܐܟܬ̣ܒܬ ܢܦܫܝ ܠܒܝܬܝܘܬܟ ܂ 15ܘܒܕܘܟܬ ܕܐܦ ܒܪܓܠܘܗܝ̈ ܂ ܘܐܡ̣ܪܬ ܕܚܬܢܐ ܕܕܡܐ ܐܝܬ ܠܝ ܂ ܚܠܦ ܕܬ ܐܡܪ
Anonymi auctoris Expositio officiorum ecclesiae Georgio Arbelensi vulgo adscripta ܝܕܥܘ ܐܢܘܢ ܘܝܩܪܘ ܐܢܘܢ ܂ ܘܗܕܐ ܗܝ ܕܩܘܕܫܐ ܠܩܕܝܫܐ̈ ܕܐܦ ܩܕܡܝܐ ܗܝܡܢܘܬܗܘܢ ܕܒܗܘܢ ܬܬܚܘܐ ܂ ܒܫܘܒܚܐ ܕܒܬܪܟܢ ܃
- ܗܘ̣ܐ̣ ܘܫ̣ܠܝ ܠܗ ܚܪܝܢܐ ܡܢ ܡܨܥܬܐ ܕܬܪܝܗܘܢ̈ ܓܒܐ̈ ܘܠܝܬ ܕܐܦ ܗܠܢ ܟܠܗܝܢ ܢܥܒܕ ܠܢ ܐܦܣܩܦܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐ ܝܘܚܢܢ . ܗ̇ܘ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܡܢ ܢܣܝܢܐ ܕܒܫܠܝܐ ܝܬܝܪ ܩ̇ܐܡ ܐܢܫ ܥܠ ܫܪܪܗ ܐ . ܡ̣ܪ ܓܝܪ ܕܐܦ ܠܗ ܗܪܟܐ ܇ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܠܝ ܣܘܟܠܐ ܕܡܠܐ ܦܝܣܐ ܫܪܝܪܐ̣ X
Historiae Ecclesiasticae (Tertia Pars) ܐܢܐ ܝܘܡܢܐ ܂ ܚ̣ܙܝ ܝܝ ܒܪܝ ܠܗܢܐ ܕܩܐ̇ܡ ܠܘܬܝ ܘܡ̇ܡܠܠ ܠܝ ܕܐܦ ܡܐ ܕܥܠܝ ܇ ܘܬ̇ܫ̣ܬܠܚ ܘܬ̇ܦܠ ܘܐܦ ܐܢܬ ܡܢ ܡ̇ܠܟܘܬܟ ܐܝܟ
- ܗܘ ܛܪܝܕ ܗܘܐ ܒܓܙܪ ܕܝܢܐ ܡܢ ܦܪܕܝܣܐ ܒܡܪܢ ܥܐܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܕܐܦ ܐܝܟ ܦܩܕ ܟܠ ܐܥܠܗ ܠܡܘܫܐ ܕܢܘܕܥ ܐܝܟܢ ܥܐܠ ܐܕܡ
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Prima et Secunda) ܐܒܐ ܘܪܘܚܐ ܇ ܘܕܡܣܝܟܐܝܬ ܢܐܡܪ ܗ̇ܝ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܐܦ ܝ ܐܢܬܘܢ ܠܡܫܝܚܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܬܪܬܝܢ̈ ܐܘܣܝܣ̈ ܃ ܐܠܨܐ ܠܡܐܡܪ
La vie primitive de S. Antoine conservée en syriaque ܗ̇ܢܘܢ ܕܚܢܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܡܢܗ̇ 15ܡܢ ܚܢܬܗX ܢܫܬܘܕܥܘܢ ܕܐܦ ܠܗ ܘܒܐܝܡܝX ܡܗܪ ܗܘܐ ܠܗ . ܗܟܢܐ ܕܝܢ ܫ̇ܚܩ ܗܘܐ ܠܗ ܐܝXܝ
Cause de la Fondation des Écoles ܚܢܢ ܡܫܟܚܝܢܢ ܠܗ ܠܗ̇ܘ ܙܘܙܐ ܕܛܒܝܥ ܒܗ ܝܘܩܢܐ ܫܒܝܚܐ : ܕܐܦ ܘܠܡܬܟܪܟܝܘ ܒܟܠܗ ܒܝܬ ܓܙܐ ܥܬܝܪܐ ܕܡܠܟܘܬܗ : ܥܕܡܐ
- ܗܢܘܢ ܬܗܝܪܝܢ ܗܘܘ ܒܗ . ܥܠܝܗܝܢ ܕܝܢ ܕܨ ܒܘܬܐ̈ . ܘܠܐ ܠܘܬ ܕܐܦ ܥܠ ܓܒܪܐ ܕܚܬܝܬܐܝܬ ܒܟܠܗ̇ ܙܗܝܪܘܬܐ ܚ̇ܝܐ ܗܘܐ . ܘܗܟܢܐ
Anonymi auctoris Chronicon ad annum Christi 1234 pertinens ܗ̣ܘ ܒܘܪܙܩܝ ܐܫܬܡܗ ܀ ܪܨܘ ܀ ]ܡܛܠ ܡܫܪܝܬܐ ܕܦܪܢܓܝܐ̈ ܥܠ ܕܐܦ ܘܩܛܠܘܗܝ ܂ ܘܐܡܠܟ ܒܬܪܗ ܒܡܘܨܠ ܘܒܐܬܘܪ ܒܪܗ ܗ̇ܘ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo (Mêmrê contre Habib). III. Dissertationes 6a, 7a, 8a ܗܘ ܥܝܕܐ ܕܥܠܡܐ ܡܚܘܐ . ܘܥܕܡܐ ܕܡ̇ܐܬ ܘܒܗ̇ ܕܕܝܬܩܐ . ܠܐ ܕܐܦ ܕܟܬܒܗ̇ ܆ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܦܘܠܘܣ ܠܝܬ ܒܗ̇ ܚܫܚܘ . ܢܘ ܕܝܢ ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܡܘܫܐ ܡܠܦ ܠܢ ܒܝܕ ܡܠܘܗܝ̈ . ܘܟܕ ܗܟܢܐ ܒܣܓܝܐܬܐ̈ ܫܠܡ X ܕܐܦ ܠܡܚܘܝܘ ܕܠܦܘܬ ܗܠܝܢ ܐܬܩܝܡ ܥܠܡܐ ܒܛܟܣܐ ܕܒܪܝܬܗ ܆ ܗܢܐ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo (Mêmrê contre Habib). III. Dissertationes 6a, 7a, 8a ܝܬ ܩܝܡܝܢ ܚܢܢ . ܐܢ ܓܝܪ ܟܝܢܐ ܡܝܘܬܐ ܡܬܗܝܡܢܐ ܡ . ܠܘ ܕܐܦ ܒܚܘܕܬܐ ܚܢܐ ܆ ܡܢ ܗܕܐ ܡܬܕܒܪܝܢ ܚܢܢ ܕܢܐܡܪ ܕܠܐ ܒܘܝܢܐ .