simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Historiae Ecclesiasticae (Tertia Pars) ܗܢܐ ܢܬ̇ܬܪܝܡ̣ ܘܢܒ̣-ܛܠ ܂ ܘܐܬܦ̣ܣܩ̣ ܘܐܦ ܗܢܐ ܂ ܕܐܦ ܘܚܘ̣ܣܪܢܐ ܣܓܝܐܐ ܆ ܘܟܕ ܦܪ ܠܬܝܢܐ - ܥܒ̣ܕܘܢ ܠܗ ܆ ܦܩ̣ܕ
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܒܥܝܢܐ̈ ܦܓܪܢܝܬܐ̈ ܐܚܙܐ ܠܐܚܘܬܟܘܢ ܕܒܡܫܝܚܐ ܂ ܝ ܣܗ̇ܕ ܕܐܦ ܒܡܪܢ ܚܕܘ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘ̣ܬ ܠܝ ܡ̇ܢ ܒܛܢܢܐ ܘܒܪܓܬܐ
Historiae Ecclesiasticae (Tertia Pars) ܐ̇ܛܥ̣ܝܘ ܐܬܪܘܬ̈ ܐ ܣܓܝܐܐ̈ ܇ ܘܦܬ̇ܝ̣ܘܗ̇ ܝܝ ܠܗܪܣܝܣ ܕ ܕܐܦ ܒܥܕܬܐ̈ ܘܒܕ·ܪܬ̈ ܐ ܘܒܡܕ·ܢܬܐ̈ ܘܒܩܘܪ̈ ܐ ܇ ܥܕܡܐ
- ܗ̣ܘ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܟܕ ܡ̇ܫܬܢܩ ܗܘܐ - ܫܝܘܠ ܢܚ̣ܪ : ܘܠܘܬ ܐܒܕܢܐ ܕܐܦ ܡܟܝܠ ܐܦ ܫܡܗ : ܐܝܟܢܐ ܕܒܙܢܐ ܡܕܡ ܒܝܕ ܢܓܕܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܠܘܬ
Lettre aux moines de Senoun ܡܢ ܙܘܘܓܐ ܗ̣ܘܐ . ܗܐ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܝܠܝܬܐ ܩܕܡܝܬܐ̇ ܕܐܦ ܕܗ̣ܢܘܢ ܪܢܘ : ܘܠܐ ܗܘܐ ܐܠܗܐ ܕܡܒܪܢܫ ܆ ܐܠܨܐ ܠܡܣ̣ܒܪܘ̣
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies CXIII à CXIX ܟܕ ܠܐ . ܡ . ܬܚܙܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܫ̇ܡܥ ܗܘܐ ܠܗ ܝܫܘܥ . ܗܢܐ . ܕܐܦ ܠܗ ܠܚ̇ܣܡܐ . ܡܢܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܩܠܐ ܕܚܘܫܒܐ̈ ܇ ܗ̇ܘ
Commentarius in Evangelium Iohannis Apostoli ܐܝܠܝܢ ܕܚ̣̇ܝܝܢ ܡܨܐ ܠܡܒܪܐ ܆ ܒܗ̇ܝ ܕܗܠܝܢ ܡܝܬܪܢ̈ ܃ ܕܐܦ ܥܘܬܪܐ ܕܚ̣̇ܝܠܐ ܕܥܒܘܕܘܬܗ ܂ ܡܛܠ ܗܢܐ ܩܕܡܐܝܬ ܝ ܐ̣ܡܪ ܃
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܗܢܐ ܝܘܡܐ ܡܫܠܡܢܐܝ ܗܘ̣ܐ ܐܝܟ ܟܠܗܘܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܫܢܬܐ ܂ ܕܐܦ ܕܒܒܠ ܂ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܗܘ̣ܐ ܐܝܟ ܝܘܡܐ ܫܠܡܐ̣ ܂ ܚܠܦ ܕܢܐܡܪ
La polémique antijulianiste, I: Premier échange de lettres. Troisième échange de lettres. Réfutation des Propositions hérétiques. ܠܐ ܩܘܛܪܓܐ ܪܚܛܝܬܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ . ܠܘ ܠܒܪ ܡܢ ܓܘܢܝܘܬ ܕܠܘܬܢ ܕܐܦ ܗܢܘ XX X X8ܕܐܦܠܐ ¹ܫܪܝܪܐܝܬ ܡܬܐܡܪܝܢ̈ ܚܫܐ̈ . ܡܛܠ
- ܗܘ ܢܐܬܐ ܕܝܠܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܡܐܡܪܐ . ܝ . ܥܠ ܨܠܘܬܐ ܕܐܦ ܘܪܕܐ ܒܥܩܒܗ ܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢ ܘܝܗܒܘ ܗܘܘ ܕܘܟܬܐ ܠܬܠܝܬܝܐ
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Tertiae Pars Prior) ܗܪܛܝܩܝܐ ܂ ܟܕ ܚܒܠܘܗ̇ ܓܝܪ ܠܐܓܪܬܐ ܇ ܘܠܡܢܗܝܢ ܡ̇ܢ ܐܪ ܡܘ ܕܐܦ ܕܝܢ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܡܬ̇ܪܥܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܡܫܝܚܐ̈ ܘܒܢܝܐ̈ ܇ ܐܝܟܢܐ
Historia ecclesiastica Zachariae Rhetori vulgo adscripta ܒܐܦܘܗܝ̈ ܩܪܒܝܢ ܗܘܘ ܘܚܝܪܝܢ ܂ ܘܟܕ ܙ ܥ ܐ̣ܡܪ ܠܗܘܢ ܂ ܝܗܝܒ ܕܐܦ ܘܨ̇ܒܝܢ ܕܠܒܝܬ ܡܠܟܐ ܕܩܝܣ ܢܘܒܠܘܢܝܗܝ ܂ ܥܠ
Commentarius in Evangelium Iohannis Apostoli ܗܢ̣ܘܢ ܢܗܘܘܢ ܣܗܪ ܂ ܐ ܕܐܬ ܐ ܂ ܡܪܬܐ ܕܝܢ ܟܕ̣ ܫܡܥܬ̣ ܕܝܫܘܥ ܕܐܦ ܝXܒܢܝܢܫܐ̈ ܂ XXX X - ܝXܢܝ ܘܚܫܚܐ ܗܘܬ̣ ܛܒ ܩܪܝܒܘܬܗܘܢ
Le Candélabre du Sanctuaire de Grégoire Abou’lfaradj dit Barhebræus. Onzième base: Du jugement dernier XXX X XX ܟܚܕܐ ܢܫܬܟܚܢ̈ . ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܡܬܟܢܫܐ . ܕܒܗ ܟܕ ܒܗ ܕܐܦ ܠ . ܗ̇ܝ ܐܚܪܬܐ . ܒܕܓܘܢ ܐܢܗ̣ܘ ܕܐܟܚܕܐ ܡܬܥܛܝܢ . ܐ̇ܠܨܐ̈
Historiae Ecclesiasticae (Tertia Pars) ܗ̣ܘ ܟܝܢܗ ܐܬܡ̣ܣܝ̣ ܘܐܬܦ̣ܣܩ ܂ ܘܟܕ ܡܫܬ̇ܢܩ ܗܘܐ ܘܡ̇ܝܠܠ ܕܐܦ ܆ ܥܕܡܐ ܕܐܬ̣ܡܣܝܘ ܟܠܗܘܢ ܡܚܣ̣ܢܘܗܝ̈ ܂ ܘܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܆
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies CXIII à CXIX ܓܝܓܐ̈ ܐܦ ܕܝܣܩܘ ¹ܐܘ ܟܝܬ ܦܝܢܟܘܢܐ̈ : ܐܘ ܡܕܡ ܕܐܝܟ ܕܐܦ ܗܘܝ . ܘܡܫܟܚܢ̈ ܗܘܝ ܡ̇ܢ . ܡܛܠ ܐܣܟܡܐ . ܗ̇ܘ ܚܘܕܪܢܝܐ :
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܕܡܛܠX ܡܢܐ ܡ̣ܢ ܢܦܫܐ ܘܡܢ ܦܓܪܐ : ܗ̣ܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ X ܐܬܬܩܢ ܕܐܦ ܥܦܝܦܐ ܐܬܬܩܢ ܡܢ ܐܠܗܐ : ܘܒܢܦܫܐ ܘܒܦܓܪܐ ܡܬܩܝܡ : ⁵ܢܐܡܪ
Des Heiligen Ephraem des Syrers Hymnen de Fide ܠܐ ܬܪܥܝܬܐ ܡܬܘܡ ¹⁴ܚܒܫܬܗ ܐܪܟܢ ܚܘܒܗ ܘܢܚܬ ܪܚܦ ¹X ܥܠ ܕܐܦ 16ܗܐ ܚܝܠܐ ܟܣܝܐ ¹²ܒܫܘܫܦܐ ܕܪܘܚ ¹³ܩܘܕܫܐ ܚܝܠܐ
Athanasiana Syriaca. Part II: 1. Homily on Matthew XII 32 (Epistola ad Serapionem IV § 8-23); 2. Epistola ad Afros; 3. Tomus ad Antiochenos; 4. Epistola ad Maximum; 5. Epistola ad Adelphium. ܠܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܒ̣ܪܝ ܠܗ̇ܘ ܕܒ̣ܪܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܟܕ ܡܛܘܠܬܢ ܡ̇ܢ ܕܐܦ ܕܡܠܬܐ . ܡܫܬܚܠܦܢܐ ܕܝܢ ܠܐ ܕܡ̇ܐ ܠܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܐ . ܐܝܟܢܐ
- ܗܪܟܐ ܗܟܢܐ ܢܐܡܪܘܢ ܠܘܬ ܩܝܢܕܘܢܘ ܕܝܢ ܪܘܪܒܐ̈ ܫܪܟܘ ܕܐܦ ܚܠܦܝܢ ܐܬܪܚܡ ܥܠܝܢ ܐܝܬ ܠܗ ܕܢܩܝܦܐ ܠܗ ܕܫܦܪ ܡܢ ܠܐܢܫܝܢ̈