simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Epistulae Quotquot Supersunt ܥܠ ܡܘܡܬܐ̈ X ܂ 1ܙ ܡܬ̇ܦܠܓ ܇ ܐܢ ܝ 1ܗ̇ܘ ܕܝܡܐ ܠܗ ܠܐ ܝܩܝܪX ܕܐܦ ܠܗ̇ܘ 10ܕܐ̇ܡܪ ܠܗ̣ ܂ ܕܐܦ 1 ܕܢܐܡܐ ܠܗ ܂ 2ܘܐܝܬ 13ܐܡܬܝ̣
Anonymi auctoris Chronicon ad annum Christi 1234 pertinens ܗܢܘܢ ܕܨ̣ܒܐ ܂ ܘܫܡܠܝ ܒܓܘܗ ܪܓܬܐ ܢܐ ܢܡܘܣܝܬܐ ܂ ܘܗܕܐ ܕܐܦ ܕܥܠܝܗܘܢ ܬܟܝܠܐ ܗܘܬ̇ ܗ ܓܙܪܬܐ ܂ ܟܕ ܚܙܘ ܕܡܢ ܟܕܘ ܩܪܝܒܝܢ
Le Candélabre du Sanctuaire de Grégoire Abou’lfaradj dit Barhebræus. Quatrième base: De l’incarnation ܟܝܢܗ ܚܕ ܢܗܘܐ . ܒܗܝ ܕܩܢܘܡܗ ܠܘ ܡܕܡ ܗܘܐܚܪܝܢ . ܐܠܐ ܗ̣ܘ ܕܐܦ X X -- ³ܗ̇ܘ X -- ³⁸ܠܚܕܝܘܬܐ̈ X -- ܏³⁷ܠܬܪܬܝܢ̈ ܐ̇ܠܨܐ
Synodicon orientale ou recueil de synodes nestoriens ܗܘ ܝܗ̇ܒ ܪܘܚܐ : ܓ̇ܪܡ ܘܦܣܩ ܒܐܡܝܢ ܕܝܠܗ ܥܦܝܦܬܐ . ܕܡ̇ܢ ܕܐܦ ܡܢܝܚ ܒܐܝܢܐ ܕܡܘܫܛ ܐܝܕܗ ܥܠ ܩܪܝܒܗ ܘܡܘܫܛ ܩܝܡܗ . ܐܝܟܢܐ
- ܪܚܡܬ ܘܫܩܠ ܐܢܬ ܗܘ ܐܝܟ ܚܘܣܝܗ̇ ܡܢ ܝܗܘܒܐ ܝܫܘܥ ܗܘܝܘ ܕܐܦ ܟܠ ܝܘܡ ܘܟܠ ܥܕܢܝܢ̈ 535 ܒܟܝ ܐܝܟ ܕܒܟܬ ܟܕ ܪܚܡ ܐܢܬ ܐܝܟ
Martyrius (Sahdona). Œuvres spirituelles, I. Livre de la perfection, Ie partie ܗܝ ܬ̇ܬܒܪܟ ܡܢܗܘܢ ܒܢܡܘܣܐ ܕܚܘ̣ܒܐ ܆ ܩܕܡܝܗ̇ ܒܙܘܥܬܐ ܕܐܦ ܚܕܐ ܠܙܒܢܐ ܠܘܬܗܘܢ ܡ̇ܬܡܛܝܐ ܗܘܬ ܕܐܝܠܝܢ ܕܩܪܝܒܝܢ :
La polémique antijulianiste, II.A: Le Contra additiones Juliani ܠܫܘܠܡܐ ܢܐܬܐ ܡܘܗܒܬܐ ⁸ܕ ܠܓ . ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܠܬܐ ܀ ܕܐܦ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܫܘܪܝܐ ܗ̣ܘܐ ܠܗܝ ܕܢܗܘ ܐܝܬܘܗܝ . ܡܨܝܐ ܗ̣ܝ
Le Candélabre du Sanctuaire de Grégoire Abou’lfaradj dit Barhebræus. Troisième base: De la théologie ܗ̇ܝ ܐܘܣܝܐ ܡܬܝܕܥܢܝܬܐ ܝ̇ܕܘܥܬܐ ܬܗܘܐ ܒܡ̇ܥܒܕܢܘܬܐ ܕܐܦ ܒܗ̇ ܝ̇ܕܘܥܬܐ ܗܘܬ ܒܚ̇ܝܠܐ . ܘܡܢ ܗܪܟܐ . ܐܠܨܐ X XX
- ܦܘܠܘܣ ܟܕ ܥܡ ܩܘܪܢܬܝܐ̈ ܡܡܠܠ ܠܬܪܝܗܘܢ̈ ܗܠܝܢ ܥܘܕܪܢܐ ܕܐܦ ܘܐܚܪܬܐ ܬܘܒ ܕܡܢ ܗܕܐ ܠܐ ܒܨ ܝܪܐ ܗܝ̇ ܕܙܩܝܦܐ . ܐܝܟ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo. II. Dissertationes 3a, 4a, 5a ܠܘܬ ܝܗܘܕܝܐ̈ . ܕܡܢ ܡܫܠܡܢܘܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܡܫܬܡܗ ܗܘܬ ܆ ܟܕ ܕܐܦ ܝXXXXX0 ܕܪܘܚܐ . ܘܚܠܦ ܩܢܘܡܐܐܫܟܚܢܢ ܛܝܒܘܬܐ : ܗ̇ܝ
Historia ecclesiastica Zachariae Rhetori vulgo adscripta ܒܡܘܡܬܐ̈ 2ܕܠܐ ܡܐܝܢܘܬܐ ܠܟܬܝܒܬܟܘܢ ܕܠܘܬܝ 3ܥܒܕܬܘܢ̣ ܕܐܦ ܕܬܬܥܒܪ ܠܝ ܬܘܒ ܥܒܕܬܘܢ ܂ ܘܬܚܘܝܬܐ ܪܒܬܐ ܕܒܗܝܠܘܬܟܘܢ
Κατὰ Ἰωάννην ܐܢܬܘܢ ܬܗܝܡܢܘܢ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܗܘܝ̈ ܆ ܕܢܬܡܠܐ ܟܬܒܐ ܕܐܡܪ ܇ ܕܐܦ ܕܚܙܐ ܐܣܗܕ . ܘܫܪܝܪܐ ܗܝ ܣܗܕܘܬܗ . ܘܗܘ ܝܕܥ ܂ ܕܫܪܪܐ ܐܡܪ .
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Tertiae Pars Posterior) ܡܛܠܬܢ ܒܕܘܟ ܐܡ̣ܪ ܆ ܐ̇ܥܡܪ ܒܗܘܢ ܝܝ ܘܐ̇ܗܠܟ ܒܗܘܢ ܆ ܕܐܦ ܡܣܬ̇ܟܠܝܢ ܆ ܐܠܐ ܗ̇ܝ ܕܢܥ̣ܡܪ ܒܒܪܢܫܐ ܒܛܝܒܘܬܐ ܆ ܐܝܟܢܐ
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܩܢܘܡܗ ܕܐܒܐ ̤ ܬܘܒ ܝX ܕܝܢ ܘܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܐܘܣܝܐ ܘܟܝܢܐ ܕܐܦ ܐܬܬܣܝܡ ܠܢ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܠܒܝܫܝ̈ ܠܐܠܗܐ ܠܬܚܘܝܬܐ ܕܗܝ̇
Martyrius (Sahdona). Œuvres spirituelles, II. Livre de la perfection, 2me partie ܢܒܝܐ ܠܒܢܝ̈ ܥܡܗ ܡܚܣܕ . ܕܐܝܟ ܪܟܫܐ̈ ܠܡ ܐܘܫܢܐ̈ ܥܗܪܐ̈ ܕܐܦ ܬܒ̇ܥܝܢ ܒܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܨܥܪܗܘܢ ܒܚܫܐܕܨܚܢܘܬܐ̈ . Xܝ ܐ ܟ
La polémique antijulianiste, I: Premier échange de lettres. Troisième échange de lettres. Réfutation des Propositions hérétiques. ܒܢܦܫܐ ܥܩܬܐ ܘܟܪܝܘ ܘܫܓܝܫܘܬܐ ²ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܚܫܐ̈ ܕܐܦ . ܘܠܡܪܓܫܘ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕ ܫܪܝܪܐܝܬ ܗܘܝܐ ܗܘܬ . ¹ܐܝܟܢܐ
La lettre a Patricius de Philoxène de Mabboug ܦܘܠܘܣ ܩܕܝܫܐ ܡܘܕܥ ܕܐܬܚ̣ܛܦ ܗܘܢܗ- XXX ܘܚ̣ܙܐ ܕܐܦ . --⁸ܕܟܬܒܐ̈ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܝܠܝܗܝܢ ܠܡܠܬܐ ܡܪܟ̇ܒܬܐ ܐܝܟܢ
Homélies anonymes du VIe siècle: Dissertation sur le Grand-prêtre, Homélies sur la pécheresse I, II, III ܗܕܐ ܕܗܪܟܐ ܡܫܠܛܐܝܬ ܐܫܟܚ X ܕܢܥܒܕ : ܘܥܡ ܟܠܗܝܢ ܐܦ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܚܛܗܐ̈ ܫܒܩ ܐܝܟ ܐܠܗܐ . ܗܠܝܢ ܕܒܟܠܕܘܟ ܢܦܝܣܢܟܘܢ
Historiae Ecclesiasticae (Tertia Pars) ܐܢܐ ܝܘܡܢܐ ܂ ܚ̣ܙܝ ܝܝ ܒܪܝ ܠܗܢܐ ܕܩܐ̇ܡ ܠܘܬܝ ܘܡ̇ܡܠܠ ܠܝ ܕܐܦ ܡܐ ܕܥܠܝ ܇ ܘܬ̇ܫ̣ܬܠܚ ܘܬ̇ܦܠ ܘܐܦ ܐܢܬ ܡܢ ܡ̇ܠܟܘܬܟ ܐܝܟ
Athanasiana Syriaca. Part II: 1. Homily on Matthew XII 32 (Epistola ad Serapionem IV § 8-23); 2. Epistola ad Afros; 3. Tomus ad Antiochenos; 4. Epistola ad Maximum; 5. Epistola ad Adelphium. ܠܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܒ̣ܪܝ ܠܗ̇ܘ ܕܒ̣ܪܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܟܕ ܡܛܘܠܬܢ ܡ̇ܢ ܕܐܦ ܕܡܠܬܐ . ܡܫܬܚܠܦܢܐ ܕܝܢ ܠܐ ܕܡ̇ܐ ܠܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܐ . ܐܝܟܢܐ