simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies CXIII à CXIX ܓܝܓܐ̈ ܐܦ ܕܝܣܩܘ ¹ܐܘ ܟܝܬ ܦܝܢܟܘܢܐ̈ : ܐܘ ܡܕܡ ܕܐܝܟ ܕܐܦ ܗܘܝ . ܘܡܫܟܚܢ̈ ܗܘܝ ܡ̇ܢ . ܡܛܠ ܐܣܟܡܐ . ܗ̇ܘ ܚܘܕܪܢܝܐ :
Narsai’s Metrical Homilies on the Nativity, Epiphany, Passion, Resurrection and Ascension: Critical Edition of Syriac Text ܚܘܒܐ̈ ܕܢܦܫܐ X⁹ܡܐܣܐ : ܘܒܡܝܬܐ̈ ܬܠܬܐ ܕܐܚܝ : X⁰ܩܝܡܬܐ ܕܐܦ : ܒܕܝ̣ܢܐ ܟܐܢܐ ܕܒܘܚܪܢܗ . ܒܚܘܠܡܢܐ ܕܦܓܪܐ ܚܘܝ :
Eliae epistula apologetica ad Leonem, syncellum Harranensem ܗܠܝܢ ܐܢܫܝܬܐ̈ ܣ̣ܒܠ ܘܣܥ̣ܪ ܒܒܣܪ ܐܝܟ ܕܡܟܢ X ܏ܕܙ . ܕܐܦ ܘܠܐ ܡܬܦܠܓܢܐܝܬ ܆ ܗ̣ܘ ܟܕ X ܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܡܬܬܘܕܝܢܐܝܬ :
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܡܢ ܢܣܝܢܐ ܕܒܫܠܝܐ ܝܬܝܪ ܩ̇ܐܡ ܐܢܫ ܥܠ ܫܪܪܗ ܐ . ܡ̣ܪ ܓܝܪ ܕܐܦ ܠܗ ܗܪܟܐ ܇ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܠܝ ܣܘܟܠܐ ܕܡܠܐ ܦܝܣܐ ܫܪܝܪܐ̣ X
Le Candélabre du Sanctuaire de Grégoire Abou’lfaradj dit Barhebræus. Troisième base: De la théologie ܗ̇ܝ ܐܘܣܝܐ ܡܬܝܕܥܢܝܬܐ ܝ̇ܕܘܥܬܐ ܬܗܘܐ ܒܡ̇ܥܒܕܢܘܬܐ ܕܐܦ ܒܗ̇ ܝ̇ܕܘܥܬܐ ܗܘܬ ܒܚ̇ܝܠܐ . ܘܡܢ ܗܪܟܐ . ܐܠܨܐ X XX
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ܗ̇ܝ ܕܒܗܦܟܐ : ܚܠܦ ܡܪܐ |ܩ |X150ܡ̇ܢ ܥܒܕܐ . ܚܠܦ ܒܪ ܕܐܦ : XXXXXX ܘܐܣܟܡܐ XX X ܘ . ܡܬܚܠܦܢ ·XXXܩX ܘܡܬܚܠܥܢ̈ XX
- ܠܐX ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܡܣܝܒܪܝܢ ܪܓܫܐ̈ ܠܡܦܓܥ ܒܗܘ̇ ܐܪܙܐ ܇ ܐܦܢ ܕܐܦ ⁴ܒܗܘ̇ ܗܘܦܟܐ ܕܚܝܐ̈ ܚܕܬܐ̈ ܟܠܗ̇ ܚܫܚܬܐ ܕܪܓܫܐ̈ ܆ Xܥܠ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܗ̣ܢܘܢ ܒܚܕ XXX Xܝܛܟܣܐ ܣܝܡܝܢ̣ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡܪܘܬܐ̈ ܕܐܦ ܘܠܡܫܒܚܘܬܗ ܦܪܝܫܝܢ ܇ ܬܠܬܐ ܕܝܢ ܬܓܡܐ̈ |ܡܨܥܝܐ̈
La vie primitive de S. Antoine conservée en syriaque ܠܐ ܣ̣ܦܪܐ X ܡܫܟܚ ⁵ ܠܡܐܠܦ ܆ ²⁶ܕܠܐ ܡ̇ܨܐ ܗܘܐ ܕܢܣܝܒܪ ܕܐܦ ܘܡܟܝܟ ²²ܛܒ ܘܐܣܟܡܬܢ ³ ܗܘ̇ܐ ܠܒܪ ܡܢ ܡܫܘܚܬܐ ܇ ²⁴ܗܟܢܐ
La polémique antijulianiste, I: Premier échange de lettres. Troisième échange de lettres. Réfutation des Propositions hérétiques. ܒܢܦܫܐ ܥܩܬܐ ܘܟܪܝܘ ܘܫܓܝܫܘܬܐ ²ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܚܫܐ̈ ܕܐܦ . ܘܠܡܪܓܫܘ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕ ܫܪܝܪܐܝܬ ܗܘܝܐ ܗܘܬ . ¹ܐܝܟܢܐ
Dionysius Bar Ṣalībī. Expositio liturgiae ܐ ܬ ܡܠܟܐ̈ ܚܢܦܐ̈ ܘܐܚܪܢܐ̈ ܂ ܙ Xܝ ܂ ܝX ܐܟܙܢܐ ܕܐܦ ܕܡܠܟܐ̈ ܪܘܢܝܐ̈̈ ܕܠܘܬ ܥܡܢ ܂ ܕܠܘܬܗܘܢ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܂
Epistulae Quotquot Supersunt ܠܐܬܪܗ ܕܥܠܝܐ̣ ܒܡ̣ܣܩܢܐ ܢܟ̣ܒܫܘܢ ܂ ܘܒܗ̇ܘ ܕܚܡܫܐ̣ ܕܐܦ ܕܡܢ ܒܢܝ̈ ܢܘܚ̣ ܂ ܒܢܘ ܡܓܕܠܐ̣ ܘܐܙܪܢܘ̈ ܒܡܪܘܕܘܬܐ ܂
Anonymi auctoris Expositio officiorum ecclesiae Georgio Arbelensi vulgo adscripta ܢܘܚܝ ܥܩܬ ܠܗ ܟܕ ܫܢܝܗ ܐܠܗܐ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܦܪܕܝܣܐ ܂ ܕܘܒܪܢ ܕܐܦ ܃ ܫܘܚܠܦܐ ܕܗܘ̣ܐ ܠܘܬ ܢܘܚ ܂ ܕܒܝܕ ܡܪܪܐ̈ ܡܬܚܣܠ ܛܠܝܐ ܂
Commentarius in Evangelium Iohannis Apostoli ܐܝܠܝܢ ܕܚ̣̇ܝܝܢ ܡܨܐ ܠܡܒܪܐ ܆ ܒܗ̇ܝ ܕܗܠܝܢ ܡܝܬܪܢ̈ ܃ ܕܐܦ ܥܘܬܪܐ ܕܚ̣̇ܝܠܐ ܕܥܒܘܕܘܬܗ ܂ ܡܛܠ ܗܢܐ ܩܕܡܐܝܬ ܝ ܐ̣ܡܪ ܃
Anonymi auctoris Expositio officiorum ecclesiae Georgio Arbelensi vulgo adscripta ܝܕܥܘ ܐܢܘܢ ܘܝܩܪܘ ܐܢܘܢ ܂ ܘܗܕܐ ܗܝ ܕܩܘܕܫܐ ܠܩܕܝܫܐ̈ ܕܐܦ ܩܕܡܝܐ ܗܝܡܢܘܬܗܘܢ ܕܒܗܘܢ ܬܬܚܘܐ ܂ ܒܫܘܒܚܐ ܕܒܬܪܟܢ ܃
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܗܫܐ ܬܢ̇ܛܪܘܢ ܝܝ ܐܢܬܘܢ ܠܟܘܢ ܒܬܪ ܐܠܗܐ ܂ ܘܠܘ ܐܝܟܢ ܕܗ̣ܘ ܕܐܦ ܐܒܗܬܐ̈ ܃ ܐܝܟ ܕܐ ܬ ܠܟܘܢ ܥܝܕܐ ܡܢ ܠܥܠ ܘܡܢ ܫܘܪܝܐ ܥܒܪܢ̈ ܃
Historiae Ecclesiasticae (Tertia Pars) ܗ̣ܝ ܗܕܐ ܕܬ̇ܦ̣ܘܩ ܣܘܢܗܕܘܣ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪ ܢ ܐܢܬܘܢ̣ ܕܐܦ ܩܝ̣ܡܐ ܒܟܠܗ̇ ܥܕܬܗ ܕܐܠܗܐ ܀ ܬܘܒ ܝܘܚܢܢ ܘܕܥܡܗ ܐܡ̇ܪܝܢ ܆
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Tertiae Pars Posterior) ܐܢܐ ܒܗܠܝܢ ܬܪܢ̈ ܡܐܡܪܐ̈ ܕܨܝܕ ܢܐܦܠܝܘܣ ܡܟ̣ܬܒܝܢ ܠܝ ܆ ܕܐܦ ܗ̇ܘ ܕܒܫܘܒܢܐ ܐܬܚܫܚ ܂ ܕܥ ܗܟܝܠ ܐܘ ܡܝܬܪܐ ܓܪ-ܡܛ̇ܝܩܐ ܆
Historiae Ecclesiasticae (Tertia Pars) ܗ̣ܘ ܟܝܢܗ ܐܬܡ̣ܣܝ̣ ܘܐܬܦ̣ܣܩ ܂ ܘܟܕ ܡܫܬ̇ܢܩ ܗܘܐ ܘܡ̇ܝܠܠ ܕܐܦ ܆ ܥܕܡܐ ܕܐܬ̣ܡܣܝܘ ܟܠܗܘܢ ܡܚܣ̣ܢܘܗܝ̈ ܂ ܘܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܆
- ܘܝܡܢܘܬܗܘܢ ܘܪܐܙܝܗܘܢ̣̈ ܥܡ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܗ̣ܘ ܕܐܦ ܡܫܠܡ̣ܢܐ̈ ܕܡܠܟܘܬܟܘܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܡܫܟܚܝܬܘܢ ܕܬܐܠܦܘܢ ܆