simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Historiae Ecclesiasticae (Tertia Pars) ܗܢܐ ܢܬ̇ܬܪܝܡ̣ ܘܢܒ̣-ܛܠ ܂ ܘܐܬܦ̣ܣܩ̣ ܘܐܦ ܗܢܐ ܂ ܕܐܦ ܘܚܘ̣ܣܪܢܐ ܣܓܝܐܐ ܆ ܘܟܕ ܦܪ ܠܬܝܢܐ - ܥܒ̣ܕܘܢ ܠܗ ܆ ܦܩ̣ܕ
Homiliæ S. Isaaci, Syri Antiocheni. ܙܩܘܦܐ̈ : ܢܐܬܘܢ ܢܗܘܘܢ ܣܓܘܕܐ̈ ܀ ܗܟܢܐ ܐܦ ܣܛܢܐ : ܠܐ ܪܚܡ ܕܐܦ ܠܗ ܀ ܚܠܦ ܓܝܪ ܕܐܠܗܐ ܛܒܐ : ܠܐ ܣܢܐ ܠܕܣܢܐ ܠܗ . ܕܗܐ ܨܒܐ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo (Mêmrê contre Habib). IV. Dissertationes 9a, 10a. ܗ̣ܘ ܡܫܝܚܐ ܢܬܩܪܐ ܀ X 1ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܝܪ ܗܕܐ ܗ̣ܝ . ܝܠܕܐ ܕܐܦ ܐܡܪܐ ܕܐܬܢܟܣ ܒܡܨܪܝܢ X⁷ܦܪܩ ܐܠܗܐ ܠܥܡܐ . ܘܡܢ ܐ . ܙܪ . ܩ
Lexicon syriacum auctore Hassano bar Bahlule: voces syriacas græcasque cum glossis syriacis et arabicis complectens. ܗܢܘܢ ܓܙܝܪܝܢ ܗ ܕܡܣܦܪܝܢ ܣܥܪܐ ܗ̇ܘ ܕܥܠ ܦܪܨܘܦܝܗܘܢ̈ ܕܐܦ ܐܩܨܥܬܗ ܠܡ ܘܩܛܠܬܗ ܠܣܛܢܐ ܀ ܩܨܝܨܝ̈ ܦܐܬܐ ܠܛܝܝܐ̈ ܩ̇ܪܐ
Des Heiligen Ephraem des Syrers Hymnen de Fide ܝܕܥ ܠܗ X ܕܐܝܕܐ ܪܒܐ 10ܘܡܢܐ ܗܝ ܥܠܬܐ ܣܒ ܦܫܩ ܠܢ ܕܐܝܟܢ ܕܐܦ ܟܠ ܒܪܝܬܐ̈ 9ܦܚܡ ܫܥܬܐ ܕܠܐ ܝܕܥ ܠܗ̇ ܠܗ̇ܝ ܪܘܚ ܩܘܕܫܐ
Commentarius in Evangelium Iohannis Apostoli ܗܢ̣ܘܢ ܢܗܘܘܢ ܣܗܪ ܂ ܐ ܕܐܬ ܐ ܂ ܡܪܬܐ ܕܝܢ ܟܕ̣ ܫܡܥܬ̣ ܕܝܫܘܥ ܕܐܦ ܝXܒܢܝܢܫܐ̈ ܂ XXX X - ܝXܢܝ ܘܚܫܚܐ ܗܘܬ̣ ܛܒ ܩܪܝܒܘܬܗܘܢ
Anonymi auctoris Chronicon ad annum Christi 1234 pertinens ܗܢܘܢ ܕܨ̣ܒܐ ܂ ܘܫܡܠܝ ܒܓܘܗ ܪܓܬܐ ܢܐ ܢܡܘܣܝܬܐ ܂ ܘܗܕܐ ܕܐܦ ܕܥܠܝܗܘܢ ܬܟܝܠܐ ܗܘܬ̇ ܗ ܓܙܪܬܐ ܂ ܟܕ ܚܙܘ ܕܡܢ ܟܕܘ ܩܪܝܒܝܢ
- ܐܢܐ ܐܗ̇ܝܡܢ ܒܡܫܝܚܐ ܕܐܙܕܩܦ ܕܗܘܝܘ ܡܠܟܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ . ܕܐܦ ܕܨܠܝܒܟ ܛܡܝܪ ܒܗ . ܘܢܣܩ ܡܢܗ̇ ܥܛܪܐ ܕܒܣܡܐ̈ ܪܫܝܐ̈
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܙܥܘܪܘܬܐ ܕܝܠܢ ܐܦܢ ܒܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܐܢܫܐ ܒܝܫܐ̈ ܐܝܬܝܢ ܠܗ ܕܐܦ ܬ ܐܒܝܠ ܡܢܗܪܝܢ ܂ ܝ̇ܕܥܝܢ ܚܢܢ ܩܕܝܫܐ̈ ܂ ܘܕܗ̇ܝ ܕܝܢ ܬܘܒ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܕܡܛܠX ܡܢܐ ܡ̣ܢ ܢܦܫܐ ܘܡܢ ܦܓܪܐ : ܗ̣ܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ X ܐܬܬܩܢ ܕܐܦ ܥܦܝܦܐ ܐܬܬܩܢ ܡܢ ܐܠܗܐ : ܘܒܢܦܫܐ ܘܒܦܓܪܐ ܡܬܩܝܡ : ⁵ܢܐܡܪ