simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies XCI à XCVIII ܟܕ ܡܘܫܐ ܘܐܗܪܘܢ ܡܬ̣ܡܢܝX ܗܘܘ ܒܫܪܒܬܐ̈ ܇ ܐܬܡ̣ܢܝ̇ܬ ܕܐܦ ܗ̣ܢܝܢ ܥܡ ܓܒܪܐ̈ ܐܟܚܕܐ ܡܬܡܢܝܢ̈ ܒܫܪܒܬܐ̈ ܆ ܐܝܟ ܡܐ ܟܝܬ
Commentaire anonyme du Livre d’abba Isaïe (fragments) ܒܚܘܫܒܟ ⁸ܕܠܓܘ ܬܥܒ̇ܕ ܩܪܒܐ ܆ ܬܒ̇ܥ ܠܟ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܕܬܪܓܙ ܕܐܦ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܡܛܠ ܒܪܢܫܐ ܕܠܒܪ ܡܙܕܗܪ ܐܢܬ̣ ܗܟܢܐ ܘ̇ܠܐ ܠܟ
Anonymi auctoris Expositio officiorum ecclesiae Georgio Arbelensi vulgo adscripta ܢܘܚܝ ܥܩܬ ܠܗ ܟܕ ܫܢܝܗ ܐܠܗܐ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܦܪܕܝܣܐ ܂ ܕܘܒܪܢ ܕܐܦ ܃ ܫܘܚܠܦܐ ܕܗܘ̣ܐ ܠܘܬ ܢܘܚ ܂ ܕܒܝܕ ܡܪܪܐ̈ ܡܬܚܣܠ ܛܠܝܐ ܂
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܠܥܠ ܡܢ ܐܝܬܘܬܐ ܘܠܥܠ ܡܢ ܂ X ܟܝܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܂ ܘܕܠܐ ܡܩܒܠܐ ܕܐܦ ܢܩܝܦܬܐ̈ ܕܚܘܫܒܐ̈ ܐܪܥܢܝܐ̈ ܝ ܢܣܝܡܝܗ̇ ܂ ܗ̇ܝ
- ܗܘ ܛܪܝܕ ܗܘܐ ܒܓܙܪ ܕܝܢܐ ܡܢ ܦܪܕܝܣܐ ܒܡܪܢ ܥܐܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܕܐܦ ܐܝܟ ܦܩܕ ܟܠ ܐܥܠܗ ܠܡܘܫܐ ܕܢܘܕܥ ܐܝܟܢ ܥܐܠ ܐܕܡ
Una raccolta di opuscoli Calcedonensi: Ms. Sinaï Syr. 10 ܐܢܬܘܢ ܗܟܢܐ ܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܐܠܐ ܐܢ ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܕܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܚܕ ܟܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܕܡܒܣܪ ܐܡܪܝܢ ܐܒܗܬܐ̈ . ܣܒܪܢܐ ܕܝܢ
- ܓܪܡܝܗܘܢ̈ ܕܙܕܝܩܐ̈ ܝܩܝܪܝܢ ܐܢܘܢ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ . ܡܕܝܢ ܕܐܦ ܕܙܕܝܩܐ̈ . ܘܐܢ ܗܘ ܕܝܩܝܪ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ ܡܘܬܗܘܢ ܆ ܝܕܝܥܐ ܗܝ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies XXVI à XXXI ܠܩܝܘܡܘܬܓܘܕܐ̈ ܕܡܠܐܟܐܐܦ̣-ܨܚ̈ ܘܦ-ܪܓܝ ܐܦܥܕܟܝܠ ܕܐܦ . ܚܙܘܢܐ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܐܝܟ ܕܒܫܪܪܐ ܪܘܚܢܝܐ ܘܫܡ̇ܝܢܐ .
- ܗܢܘܢ ܬܗܝܪܝܢ ܗܘܘ ܒܗ . ܥܠܝܗܝܢ ܕܝܢ ܕܨ ܒܘܬܐ̈ . ܘܠܐ ܠܘܬ ܕܐܦ ܥܠ ܓܒܪܐ ܕܚܬܝܬܐܝܬ ܒܟܠܗ̇ ܙܗܝܪܘܬܐ ܚ̇ܝܐ ܗܘܐ . ܘܗܟܢܐ
- ܗܪܟܐ ܗܟܢܐ ܢܐܡܪܘܢ ܠܘܬ ܩܝܢܕܘܢܘ ܕܝܢ ܪܘܪܒܐ̈ ܫܪܟܘ ܕܐܦ ܚܠܦܝܢ ܐܬܪܚܡ ܥܠܝܢ ܐܝܬ ܠܗ ܕܢܩܝܦܐ ܠܗ ܕܫܦܪ ܡܢ ܠܐܢܫܝܢ̈
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Tertiae Pars Posterior) ܠܗ̇ܝ XX ܕܢܐܡܪ ܕܒܟܝܢܐ ܕܐܢܫܘܬܐ ܚܫ ܡܫܝܚܐ ܇ ܕܛܒܐܝܬ ܡܢ ܕܐܦ ܐܦ ܠܗ ܠܩܘܪܝܠܘܣ ܆ ܡܢ ܒܬܪ ܟܢ ܕܝܢ ܡܣܠܝܬܐ ܗ̣ܘܬ ܇ ܐܝܟܢܐ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, III: Livres des Sessions ²ܣܟܐ̈ ܕܡܫܟܢܐ ܡܫܪܪܝܢ ³ܒܥܘܠܐ ܘܕܫܪܟܐ . ܐܘ ܝܬܝܪ X ܡܢ ܕܐܦ ܆ ܥܠ ܗܕܐ ܠܡ ܩܫܝܐ ܥܠܝܗܘܢ ܡܟܣܢܘܬܐ ܕܚܟܝܡܐ̈ ܆ ܒܗ̇ܝ
Homiliæ S. Isaaci, Syri Antiocheni. ܟܐܦܐ̈ : ܢܩܝܡ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ . ‏ ‏ܒܬܘܠܬܐ ܗܘܬ ܟܕ ܕܐܦ ‏ܣܪܐ ܘܚܢܐ ܘܐܠܫܒܥ : ܐܦ ܟܕ ܐܝܬ ܙܪܥܐ ܐܥܩܪ ܀ ܦܫܝܩ ܠܗ ܓܝܪ
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܗܫܐ ܬܢ̇ܛܪܘܢ ܝܝ ܐܢܬܘܢ ܠܟܘܢ ܒܬܪ ܐܠܗܐ ܂ ܘܠܘ ܐܝܟܢ ܕܗ̣ܘ ܕܐܦ ܐܒܗܬܐ̈ ܃ ܐܝܟ ܕܐ ܬ ܠܟܘܢ ܥܝܕܐ ܡܢ ܠܥܠ ܘܡܢ ܫܘܪܝܐ ܥܒܪܢ̈ ܃
- ܠܢ ܢܠܦ ܐܡܝܢܐܝܬ ܢܗܘܐ ܢܝܚܝܢ ܚܢܢ ܡܢ ܪܗܝܒܘܬܐ ܘܫܓܘܫܝܐ ܕܐܦ . ܠܘ ܕܝܢ ܡܛܠ ܗܕܐ ܒܠܚܘܕ ܥܒ̣ܕ ܗܟܢܐ . ܘܣܠ̣ܩ ܠܛܘܪܐ . ܐܠܐ
- ܘܝܡܢܘܬܗܘܢ ܘܪܐܙܝܗܘܢ̣̈ ܥܡ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܗ̣ܘ ܕܐܦ ܡܫܠܡ̣ܢܐ̈ ܕܡܠܟܘܬܟܘܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܡܫܟܚܝܬܘܢ ܕܬܐܠܦܘܢ ܆
Jacques de Saroug. Six homélies festales en prose ܠܐ ܐܢ ܢܨܒܐ ⁹ܕܝ̇ܢܐ ܕܢܫܪܝܘܗܝ ܢܫܬܟܚ ܦܘܪܣܐ ܕܡܦܠܛ ܠܗ ܕܐܦ ܡܬܩܛܠܘ ܢܬܩܛܠ . ܘܡܢܗ̇ ܕܗܕܐ ܥܠܬܐ ܡܬܚܝܒ ܠܡܘܬܐ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܗ̇ܘX ܢܫ̣ܝܓ ܐܝܕ̈ ܘܗܝ ܒܡܝܐ̈ ܠܟܝܢ ܟܝܝܫ ܟܕ ܐܡ̇ܪX ܆ ܕܐܦ . ܣܝܓܝܐܬܐ̈ ܚ̇ܫܬ ܓܝܪ ܒܝܕ ܚܠ̣ܡܐ ܝܘܡܢ ܡܛܠܬܗ . ܐܝܟܢܐ
- ܗ̣ܘ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܟܕ ܡ̇ܫܬܢܩ ܗܘܐ - ܫܝܘܠ ܢܚ̣ܪ : ܘܠܘܬ ܐܒܕܢܐ ܕܐܦ ܡܟܝܠ ܐܦ ܫܡܗ : ܐܝܟܢܐ ܕܒܙܢܐ ܡܕܡ ܒܝܕ ܢܓܕܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܠܘܬ
Anonymi auctoris Expositio officiorum ecclesiae Georgio Arbelensi vulgo adscripta ܝܕܥܘ ܐܢܘܢ ܘܝܩܪܘ ܐܢܘܢ ܂ ܘܗܕܐ ܗܝ ܕܩܘܕܫܐ ܠܩܕܝܫܐ̈ ܕܐܦ ܩܕܡܝܐ ܗܝܡܢܘܬܗܘܢ ܕܒܗܘܢ ܬܬܚܘܐ ܂ ܒܫܘܒܚܐ ܕܒܬܪܟܢ ܃