simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܐܢܬ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܀ ܫ̣ܠܡ ܡܐܡܪܐ ܕܠܘܩܒܠ ܦܠܐܬܢܝܐ̈ ܀ ܬܘܒ ܕܐܦ . ܗ̇ܝ ܕܠܝܬܝܗ̇ ܐܚܪܬܐ ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܕܐܡܪܢܗ̇ ܒܦܘܫܩܐ ܐܝܟ
Dionigi Areopagita. Nomi divini, teologia mistica, epistole: La versione siriaca di Sergio di Rēš‘aynā (VI secolo) ܗ̣ܢܝܢ ܡܛܠ ܛܒܘܬܐ ܗ̇ܝ ܡ̇ܥܠܝܬ ܡܢ ܟܠ ܛܒܢ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ . ܕܐܦ ܐܝܬܝܗܝܢ ܢܦܫܬܐ̈ . ܘܛܒܬܐ̈ ܬܘܒ ܟܠܗܝܢ ܕܒܢܦܫܬܐ̈ ܇
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies XL à XLV ܗ̣ܘ ܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ ܣ̇ܗܕ ܝ . . ܐ̇ܬ̇ܐ ܗܘ̣ܐ ܠܗ ܩܕܡܝ ܇ ܕܐܦ ܠܚܘܕܘܗܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܀ ܘܕ ܗܕܐ . ܗܟܢܐ ܐܝܬ ܠܗ̇ . ܐ̇ܡܪ ܇
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܠܐ ܥܡ ܦܬܘܪܐ ܫܚܝܡܐ ܐܬܚܙܝ ܠܟܘܢ ܕܫ̇ܘܐ ܇ ܡܕܝܢ ܠܚܘܝܒܐ ܕܐܦ . ܘܡܘܪܥ ܠܗܘܢ ܕܐܢ ܣܘܥܪܢܐ ܫܚܝܡܐ ܚܫܝܒ ܠܟܘܢ ܐܪܙܐ ܗ̇ܘ ܇
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Introduction générale à toutes les homélies; Homélies CXX à CXXV ܪܘܐ ܕܫܪܪܐ ܢܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝ ܇ ܕܠܐ ܡ̇ܕܓܠ ܒܝܕ ܐܚܪܢܝܘܬ ܕܐܦ ܇ ܟܕ ܕܝܠܗ̇ ܕܐܘܣܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܗ̇ܘ ܕܐܣ̣ܪܚܗX ܇ ܐܝܟܢܐ
- X ܐܡ̇ܪܝܬ ܒܝܪ ܦܪܘܣܝܐ ܕܐܝܬ ܘܘܐ Xܝ ܠܘܬܘ ܘܐܡܪܬ . ܕܡ̇ܢܘ ܕܐܦ ܕܐܦ X ܒܡܡܠܐ ܕܠܘܬܢ . ܙܒܢܬܐ̈ ܣܢܝܐܬܐ̈ ܣܥܪܘ̇ . ܥܕܡܐ
Dionigi Areopagita. Nomi divini, teologia mistica, epistole: La versione siriaca di Sergio di Rēš‘aynā (VI secolo) ܟܝܢܐ ܕܙܒܢܐ ܘܕܥܠܡܐ ܢ̇ܕܥ ܡܢ ܟܬ̇ܒܐ ܩܕܝܫܐ̈ . ܡܛܠ ܕܠܘ ܕܐܦ ܐܚܪܢܐ̈ ܕܪܚܝܩܝܢ̈ . ܀ 3ܙܕܩ̇ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܡܣܬ̣ܒܪܐ ܠܝ ܆
Homélies de Narsaï sur la Création ܡܢ ܡܕܡ ܦܫܝܩ ܠܗ ܕܢܒܪܐ . X ܒܬܠܝܬܝܐ ܟܢܫ ܡܝܐ̈ ܠܩܒܝܐ ܕܐܦ . ܒܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢ ܥܒ̣ܕ ܠܪܩܝܥܐ ܡܢ ܓܘ ܡܝܐ̈ ܘܚܟܡ ܐܢܘܢ
Œuvres spirituelles, IV. Lettres à des amis solitaires, Maximes sapientiales. ܫܐܘܠ ܒܙܒܢ ܆ ܗ̇ܘ ܕܒܩܕܡܐ ܡ̇ܢ ܡ̇ܠܟܐ ܆ ܘܕܒܪܘܚܐ ܡܨܠܚ . ܕܐܦ ܓܝܪ ܦܘܪܥܢܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܗ̇ܦܟܝܢ . ܐܟܡܐ
La vie primitive de S. Antoine conservée en syriaque ܗ̇ܢܘܢ ܕܚܢܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܡܢܗ̇ 15ܡܢ ܚܢܬܗX ܢܫܬܘܕܥܘܢ ܕܐܦ ܠܗ ܘܒܐܝܡܝX ܡܗܪ ܗܘܐ ܠܗ . ܗܟܢܐ ܕܝܢ ܫ̇ܚܩ ܗܘܐ ܠܗ ܐܝXܝ